Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 RAOVO Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAY1Z Cumhuriy f Dıkdığnnz tatâbıo admı, kredı kartmızm oumarası \e soo kullaoma tanh; ıle bırlıkle bıldınn. kıtap evınızde olsup \dınızı. soyadımzı ve tdefoa numaraDiz] da bildırme\ı unutmaym £>e değılscmz. dıtasenız üvt de olun \a da uyelığımzı ycnıleym HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26907 / 225.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (1945-1991) 8 HAZİRAN 1999 SALI H R ALEKSANDR PUŞKİN H I K I ERZURUM YOLCULUGU BYELKİN'İN ÖYKÜLERİ Rusçadan çeviren: Ataol Behramoğlu Doğumunun 200. yılında, Puşkin'in iki yapıtı bir arada Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... ERZLRL'M YOLCULUGU • BHtlKIN IN ÖVKÜLERİ Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR BALKAN SAVAŞLARI BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI-II Yakın tarihimizin bu önemli olaylarının bilimsel araştırmasını Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un "Birinci Balkan Savaşı-ll" adlı kapsamlı çalışmasında ilgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... 1999 bütçesi 'Faizler ödemeleri MitledV# Bütçeyi TBMM'ye sunan Maliye Bakanı Sümer Oral, yılın ilk dört ayına bakıldığında, vergi gelirlerinin tasanda öngörülenin . altında gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. Oral, "borç faizleri ve personel giderleri" başta olmak üzere bazı kalemlerde öngörülen ödeneklerin de yetersiz kalacağını bildırdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Maliye Bakanı Sümer Oral. 1999 yılı bütçe tasansı- nı dün TBMM Plan \e Bütçe Komisyonu'na sunarken zaman kazanmak ıçın seçımlerden önce yanm kalmış olan bütçe tasansını ye- nilemeyi yeğledıklerini. ekonomik belirsiz- lik ve beklentinin tahribatının büyük olduğu- nu söyledi Oral, 1999 yılmın ilk dört ayın- daki gelişmelere bakıldığında. vergı gelirle- rinin tasanda öngörülenin altında gerçekleş- mesinin beklendiğini. "borç faizleri ve per- sonel gjderieri" başta olmak üzere bazı ka- lemlerde öngörülen ödeneklerin de yetersiz kalacağını bildırdi. 57. hükümet, yeni birbüt- MArkasıSa. 19,Sü. 7'de Program görüşüldü TBMM'de türban ahşması# Başbakan Ecevit'in geçen hafta TBMM'ye sunduğu 57. hükümetin programı üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Güven oylaması ise yann yapılacak. FP adına söz alan Kutan, hükümetin kılavuzunun 28 Şubat kararlan olduğunu savundu. FP liderinin "Simge kullanmak yasaksa, parti rozeti takan mahkûm olurdu" sözlerine karşılık Başbakan Ecevit, "Başörtüsünün rozet gibi simge olduğunu itiraf ettiniz" diye konuştu. DYP lideri Çiller ise hükümete "sıcak mesajlar" göndermeye özen gösterdi. • 9. Sayfada Ithalat yasaklandı Tavuk eüsorunu Asya'ya sıçradı # Belçika'da tavuk yemlerine kansere yol açan zehirli dioksin maddesinin bulaşması skandalı dünyaya yayılıyor. Singapur: Avrupa'dan et, yumurta ve yan ürünlerin ithalatını yasaklarken süpermarketlerde de Avrupa'da üretilen sütlerin satışını durdurdu. Güney Kore, tüm Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan domuz ithalatını yasakladı. • 8. Sayfada Ankara îstihbarat Şubesi, gizlenmek istenen hedefleri ortaya çıkardı Fethııflalı GülenraporuDeVİetİ kUŞatma Ankara Emniyet Müdürlüğü îstihbarat Şubesi'nce hazırlanan raporda, devlet kademelerine sızan Fethullahçılann. laik demokratik cumhuriyet yerine şeriat düzenine dayalı bir devlet kurmayı amaçladıklan belirtildi. Raporda, Gülen'in "henüz evrim aşamasında olduklan, daha devrim aşamasına geçemedikleri" yönündeki sözlerine de yer verildi. Önlem alınmaması durumunda tarikatın, geçmişteki din güdümlü isyanlardan daha ciddi, sinsi ve en tehlikelisı olabileceğine işaret edildi. huriyet'in ele geçirdiğı raporda, Fethul- lahçılann amacının "\6netim kademele- rini kontrol altında tutmak. hasun cephe- yi mükemmel işle\en haber alma teşkila- Gvla içinden tanınıak" olduğu vurgulan- dı Fethullah Gülen'in başını çektiği "Isık Tarikaü~nın, savunmadan "denge stra- Safite kavramlar Emniyet raporunda, Gülen'in kitaplannda ve konuşmalannda kullandığı sahte kavramların gerçek anlamlan saptandı. Raporda, "şeriat yerine 'tslam', cumhuriyet dönemi yerine 'karanlık dönem', militan yerine 'hizmet erleri. ışık erlerT, laik kesim yerine 'karşı cephe, hasım cephe', cumhuriyet dönemi yöneticileri yerine 'o kafalar', Atatürk-lnönü dönemi yerine 'mabede giden yollann kapatıldığı zaman dilimi', şeriat düzeni yerine hedef" denildiğine yer verildi. SERTAÇ EŞ ANKARA-Ankara Emniyet Müdürlü- ğü Îstihbarat Şubesi'nce yapılan araştır- ma. "Fethullah Gülen-Işık Tarikaü*nın çalışmalannı ve devlet ıçindeki gizli ör- gütlenmelennı de kapsayan boyutta. "Fethullah Gülen Raporu"nda. kökten- dınci kadrolann "devleti en üst kademe- den ve içten ele geçirerek şeri düzeni kur- ma amacı" aynntılanyla anlatıldı Cum- tejisine" doğru hızla yol aldığı bildirildi. Ankara tstihbarat Şubesi'nce hazırla- nan " Fethullah Giilen-lşıkTarikatı Rapo- ru", Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu ile tstihbarat Daire Baskanlığı'na (IDB) sunulduktan sonra, teşkilatta tele- fon dinleme olaylannın da açığa vurul- ması pahasına "iç hesaplaşma" başlamış- tı. Ankara Emnı>etrnin raporu, Gülen cemaatiyle ilgili araşnrmanın çok geniş boyutlarda yürütüldüğünü ortaya koydu. Çalışmanın bu bölümünü "ikinci araşör- ma" olarak değerlendiren Emniyet Mü- dürlüğü kaynaklan. Tuıans kaynaklan- na" yöneleceklen mcelemeden önce "kı- yametin kopanldığuu" belirttiler. Ankara Emnıyeti'ne yakın kaynaklar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki Fethul- lahçılann sayısının teftiş kunılunda 83 kişi, istihbarat daire başkanlığında 64 kı- şi olduğunu iddia ettıler. Laiklik karşıtı örgütlenmeler hakkında emniyetin en kapsamlı çalışması olan ra- porda. Fethullah Gülen'in bütün olumsuz mArkasıSa. 19,Sü.3'(e DCM'den sorusturma Tele kulak her yerde # Telefonlan dinlenen kişilerle ilgili kayıtlar, tam bir "tele kulak ağı" oluşturdu. Yasadışı eylemleri gerekçesiyle aranan kişilerin görüşmelerinde, işadamlan ve milletvekillerinin numaralan da kayitlara girdi. Savcı Nuh Mete Yüksel, tele skandal ile ilgili sorusturma başlattı. • 19. Sayfada PKKliderinin davasında son üç adım... Başsavcı mütalaasını bugün okuyacak Öcalan davası sona doğnıAbdullah Öcalan davasının 6. oturumu bugün İmralı'da yapılacak. Ankara DGM Başsavcısı Cevdet Volkan, bugün sunacağı esas hakkındaki görüşünde, Öcalan'ın iddianamede yer alan suçlamalann büyük çoğunluğunu kabul ettiğini belirterek sanığın devlet topraklannı ayırmaya yönelik eylemleri nedeniyle ölüm cezasına çarptınlmasını isteyecek. Volkan'ın, Öcalan'ın örgütün kurucusu ve sorumlusu olduğu, suçlan işlediği, ancak pişman olduğu anlatımlannı da görüşüne dayanak yapacağı bildirildi. Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyetinin, sanık ve avukatlanna savunmalannı hazırlamalan için süre vermesi gerekiyor. Sürenin ardından yapılacak oturumlarda savunmalar tamamlanacak ve mahkeme heyeti karar verecek. Bu sürecin en fazla 15 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. tmralı Adası'na giden Abdullah Öcalan'ın avukatlan savunmanın çerçevesini belirledi. Öcalan'ın, yargılamanın ilk günü yaptığı açıklamalar doğrultusunda savunmasmı yapacağı öğrenildi. • 4. Sayfada Tango zamanı Etkmlikkrini bütün bir >ila yayan Yapı Kredi Sainat Festrvali, haziran ayında zengin bir programla çıkı>or sanatse\erlerin karşısına. Festrvalde Arjantinli Anibal Pannunzk) Topluiuğu, bu akşam ve yann akşam Harbiye Açıklıava Tîyatrosu'nda dört perdelik Buenos Aires Tango adlı gösterilerini sunacak. İlk olarak geçen yıl caz festivaünde izkdiğuniz BrookJyn Funk Essentiab ve Laço Tayfa buluşması 10 Haziran akşanu bu kez Yapı Kredi Festhalinde yinelenecek. Reggae. funk, souL acid-caz \e nip-hop gibi underground türlerini birleştirerek mûzik >apan Brookl>n Funk Essentials, Türk müziği şarkılannı Laço Ta>fa ile Türk müziği sazlan eşliğinde yonımlayacak. 11 Haziran günü usta yorutncu Pepino di Capri ile nostalji rüzgârtan estirecek olan festivalde 19 Haziran günü de Hannmer Bach Korosu izienebilir. GÖRÜŞMELER SONUÇ VERMEDİ Kosova'da krîtik dönem# NATO ve Yugoslavya heyetleri arasında Sırp askerlerinin Kosova'dan çekilmesiyle ilgili olarak önceki gün yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Görüşmelerin, Yugoslavya'nın Kosova'da asker bırakmak istemesinde ve NATO askerinin bölgeye girmesinden önce Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden karar çıkması konusunda ısrar ermesinde kilitlendiği belirtildi. NATO, Yugoslavya heyetiyle yaptığı görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine bu ülkeye yönelik hava saldınlarmı yoğunlaştırarak sürdürüyor. îttifakın dünkü operasyonlannda bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı bildirildi. • 11. Sayfada KOLN DORUGU Türkiye, AB'de geriyeitildi # Avrupa Birliği, Köln'de gerçekleştirilen dorukta, tam üyelik adaylığı bekleyen Türkiye'yi, "ilişkilerin geliştirilmesi" temelinde bir politika uygulanan Rusya ve Ukrayna ile aynı gruba yerleştirdi. • 10. Sayfada ABHAZYA-GÜRCİSTAN Güvensizliğe çözüm arayışı # Abhazya ve Gûrcistan arasında karşılıkh güvensizliğin aşılmasma yönelik tedbirleri geliştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen görüşmeler, dün Istanbul'da başladı. H 8. Sayfada JET-PA'YA SIKI DENETİM • 3. Sayfada 'ÇEVRE KATLİAM1NA DEVLET ELİ' • 6. Sayfada ABDULLAH F. BAHÇELİ OLDU M Spor'da İŞÇİ HEYKELtNl PARÇALADILAR • Arka Sayfada GUTVCEL CUNEYT ARCA\X REK Dallamp Budaklandıkça Tele-kulak olayının çeşıtlı yüzü var. Anayasaya, yasalara karşın telefonlar özel ya da resmi kuruluşlar tarafından dinleniyor. Yüz kızartıcı bir suç ama, neredeyse yüz ağartan bir güce dönüşüyor. Tele-kulaklar düne kadar banka avcılannın, kumar- hane patronlannın, kimi işadamlarının ve işadamlığı- na soyunan kimi ünlü gazetecilerin telefon konuşma- MArkasıSa. 19,Sü. I'de ÖSS'de heyecanlı bekleyiş 1 ÖSS'nin bitmesinin ardından gözler 12 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçlanna çevrildi. Bu tarihten sonra tercihlerini yapacak adaylar, yerleştirme sonuçlannı bekleyecek. • Arka Sayfada BORSA Dün 5299 Önceki 5367 DOLAR uDün 413.OOO Önceki 411.7OO MARK •ûDün 217.3OO önceki 216.8OO ALTIN Dün 3.530.000 Önceki 3.510.000 Istanbul'un her yeri nıiizik # 27. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, çağdaş Türk besteci Kamran Ince'nin yapıtlannın yorumlandığı konserle açıhyor. Festival 2 Temmuz tarihine kadar sürecek. • 15. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Davanın Seyri... Öcalan davasının ikinci aşaması bugün başlıyor. Ankara'da yapılan değerlendirmeler, davanın, kamu- oyundaki beklentilerin aksine, kısa sürede sonuçlan- mayacağı yönünde. Bu aşamadan sonraki süreci kısaca anımsatalım: Bugün savcı, "esas hakkındaki mütalaasını" oku- yacak. Bunun ardından sanık avukatlanna savunma için • Arkosı So. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog