Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

STANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cu m hur iye /% JSMTKBfcTtStZrtZNETr f Vf SMrNMEKKtaPTBÜMl / / f SJUrOVHKMHÜ) /j M SJUT KtaP 8fe>Mtff OLMMÛ A» I sMrnıohuRtnPMnşı ğınız kırabm adını, kredi kartmtzın numarası \e son kullanma tanhı bırhkte bildınn, kıtap ffvınızde olsun ^dımzı, sovadınızı ve telefon da btldınneyı unuîmayın fj\e değılsenız. dılersenız üye de olun ya da üvelığınızı vemieym R tŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 »6 76. YIL SAYI: 26906 / 225.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 HAZİRAN 1999 PAZARTESİ u M H U R İ I N K U U R î ALEKSANDR PUŞKİN ERZURUM YOLCULUGU BYELKİN'İN ÖYKÜLERİ Rusçadan çeviren: Ataol Behramoğlu Cogol'a göre Rusya'nın ulusal şaıri... Maksım Gorki'ye göre "başlangıçların başlangıcı"... Rus yazın dılının kurucusu... Kısacık yaşamına başyapıtlar sığdıran bir yazar... Puşkin... EKZURUM YOLCULUCü • BIYELKIN'IN ÖYKÛLERİ J Geleneksel Rus sanatından esinlenerek Rusçaya anlatım zenginliği kazandırdı. Gogol, Lermontov, Dostoyevski ve Tolstoy gibi yazarlann geliştireceğı büyuk Rus romanının temellerini attı. Puşkin'in gezi türündeki yapıtı "Erzurum Yolculuğu" buyük yazarın çok yönlü zekâsının ışıltılarıyla parlayan, Batılı "oryantalist" yazarların bu alandaki ürünlerinden çok farklı bir yapıt... Oryantalistlerden farklı olarak, Doğu'yu süslemeden ve abartmadan, kendi kimliği ve özellikleriyle, yoksulluğu içindeki gururu ve tutarlılığıyla yansıtıyor Puşkin... "Biyelkin'in Öyküleri"nde ise, sıradan halk insanlarını süssüz, yalın bir deyişle, mizah duygusundan da yoksun olmayan kendine özgü gerçekçiliğiyle çiziyor. Doğumunun 200. yılında, Puşkin'in, biri Anadolu izlenimlerini, öteki Rus insanıyla ilgili gozlemlerıni yansıtan iki yapıtı bir arada... Yarın Cumhurİyet 'le birlikte... TEAŞ'nin 6 aylıkyatınm programı yalnızca 111 trilyon lira Enerjiye yaünmyok Elektrikte özellestirme Rant paylaşdıyor # Enerji özelleştirmelerinin önündeki yasal ve anayasal sınırlamalann kaldınlmasıru gündemine alan hükümet, enerji dağıtım bölgelerinin, ihaleleri kazanan firmalara devTİne bu haftadan itibaren başlamayı planhyor. Söz konusu 14 bölgenin devrinden devletin kasasma, toplam 1 milyar 635 milyon dolar girecek. # Danıştay Idari Işler Kurulu, RTÜK Yasası'na uygunluk açısmdan incelediği 3, 4,20 ve 29 numaralı görev bölgelerinde özel şirketlerin görevlendirilmelerini de geçen hafta içinde onayladı. Danıştay karannın iletilmesinden sonra Enerji Bakanhğf nın kısa sürede söz konusu şirketlerle de sözleşme imzalayarak devir işlemlennı tamamlaması gerekıyor. • 12. Sayfada > TEAŞ'nin yeni yatınmlan için ödenek aynlmadı. Şirketin, tamamını devam eden projelere ayırdığı 6 ay süreli toplam 111 trilyon liralık yatınm ödeneği, Hazine'nin bir ihalede gerçekleştirdiği borçlanma tutannın bile altında kalıyor. BANUSALMAN ANKARA - Yatınm yapılmazsa Türkiye'nin karanlıkta kalacağı gerekçesiy le özelleştırmeler dayatılırken, Türkiye Elektrik Üretim ve lletim AŞ (TEAŞ) bünyesinde yeni yatınma ödenek aynlmadı. TEAŞ'nin, tamamını devam eden projelere ayırdığı toplam 111 trilyon liralık 6 aylık yatı- nm ödeneği, Hazine'nin bir ihalede gerçekleş- tirdiği borçlanma tutannın bile altında kalıyor. TEAŞ, 1999'unilkyansındayeni iş için ödenek ayırmazken, 1999'da bitecek işlere 36 trilyon li- ra dış kredi, 7.6 trilyon lira özkaynak ayırdı. TEAŞ'nin 1999'dan sonraya sarkacak işler için bu yıl 39 trilyon lira dış kaynak, 4.2 trilyon lira da özkaynak ayırdığı öğrenildi. Toplamda 6 ay için 111 trilyon lirayı bulan TEAŞ yatmm ödeneğinden, etûtlere (projelere) 336 milyar lira. üretim tesislerine (santrallara) 79 trilyon lira, iletim hatlanna (trafo çıkışı yüksek gerilim hatlan) 24 trilyon lira, inşaat yatınmla- nna da yaklaşık 5 trilyon lira pay düştü. Makıne ve teçhizat alımlan için de 2 trilyon 400 milyar lira ayrtldı. Üretim tesislerinin 6 aylık yatınmlan, 66 tril- MArkasıSa.6,Sü.7'de Bilecik Belediye Başkanlığı'nı açık farkla Yaşar Tüzün kazandı CHP oyıuıu# 18 Nisan genel seçimlerinde barajın altmda kalan CHP, iptal edilen Bilecik Belediye Başkanlığı seçiminden zaferle çıktı. BBP'nin oy pusulasında bulunmaması nedeniyle yenilenen seçimde CHP adayı Yaşar Tüzün, 5991 oyla yuzde 42.9 Tlik oran yakaladı. Tüzün daha önce 3627 oy almıştı. # Ilk gelen sonuçlann ardından CHP'liler "zafer"lerini kutlamaya başladı. CHP Bilecik İl Başkanı Akın Güven'in telefonla Genel Başkan Altan Öymen'e sonuçlan bildirirken "Sayın genel başkanım. Bilecik halkı demokrasi dersi verdi. CHP"nin çıkışını buradan başlattık. Bu sonuçlar partimiz için milat oldu" dediği öğrenildi. LEVENT GENCELLİ BİLECtK-18 Nisan seçimlerinde BBP'nin "oy pusulası"nda adının bulunmaması üzerine iptal edilen ve dün yinelenen Bilecik Belediye Başkanlığı seçimıni, CHP adayı Yaşar Tüzün büyük ov farkı ile kazandı. 18 Nisan'ın da ga- libi olan ancak seçımlenn iptal edılmesıyle kol- tuğa oturamayan Yaşar Tüzün, kesin sonuçla- ra göre MHP'li Sami Akoğ- lan'dan 1619 oy fazla aldı. 84 sandıkta 16 bin 191 kayıtlı seçmenin bulun- duğu Bilecik"te dün çifte heyecan yaşandı. Sorular çalındığı için er- telenen ÖSS heyecanı, seçim heşecanı ile ka- nştı. 18 Nisan'da 3627 oy alan ve dün oylannı büyük oranda arttıran Yaşar Tüzün' e DYP ve ANAP'lılann da oy attığı bıldirildı. Bilecik"te 18 Nisan seçimlenne göre seçime katılma ora- nında yaklaşık vüzde üçlük bir düşüş yaşandı. MArkasıSa.6,Sü.3'te 3 ilçe ve 8 beldede seçimler yenilendi I 6. Sayfada soru ve yanıtları • 8. ve 9. Sayfalarda Son snav hırsızhgı nedeniyle yoğuagüvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen ÖSS'de 1.5 milyon öğrenti 3 saat boyunca gelecekkri için terdöktü.(Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Sınav bitti bekleme süreci başladı Sınav sorulan çalındığı için ertelenen ÖSS, sonunda sıkı güvenlik önlemleri altında yapıldı. Sınava giren adaylann yüzde 80'i elenecek. Başkasının yerine sınava girmeye çahşan 9 kişi yakalandı. Aydın'da 2 öğrenci, sınava giderken meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Haber Merkezi - Soru kıtapçık- lannın çabnması nedeniyle 2 Ma- yıs'ta yapılamayan ve 6 Haziran'a ertelenen Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS), 1 milyon 479 bin 552 ada- yın katılımıyla 145 il ve ilçe mer- kezi ile Kuzey Kıbns Türk Cum- huriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da geniş güvenlik önlemleri altında dün gerçekleştirildi. ÖSYM Baş- kanı Dr. Fethi Toker, sınavın yurt genelinde sakin geçtiğini, ancak Hatay'da 1, Ankara'da 1, Diyarba- kır'da 2. Diyarbakır'ın Bismil il- çesinde 3 ve Içel'de de 2 kişinin başkalannın yerine sınava girmek isterken yakalandığmı bildirdi. Toker. başkasının yerine sınava girmek isteyenlerin genellikle üniversite öğrencisi olduğunu be- lirterek eğer bu durumda olan kı- şiler varsa haklannda disiplin iş- lemi yapılması için okuduklan üniversitelere bildirileceğini kay- detti. Aydın'da ise iki öğrenci, sı- nava giderken meydana gelen ka- zada öldü. Adaylar, gözlenni puan- lann açıklanacağı 12 Temmuz'a çevirdi. Adaylann üniversite heye- canı. aşama aşama Ekim ayına ka- dar sürecek. Açıköğretim Fakülte- si programlannda kontenjan sınır- laması bulunmazken. örgün lisans ve önlisans programlanna girebil- MArkasıSa.6,SH l'de D E R S H . A N E L E R : S O R U L A R D E N G E L İ D A Ğ I T I L M I Ş B 9 . Sayfada Hava saldınlan sona erebilir Belgrad'ın kararı bekleniyor# NATO Acil Müdahale Gücü Komutanı Tuğgeneral Michael Jackson, Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün kuzeydoğusundaki Kumanova kasabasında, Yugoslavya Genelkurmay Başkan Yardımcılan General Svetozar Marjanoviç ve General Blagoje Kovaçeviç ile dün ikinci kez bir araya geldi. # Görüşmede, NATO heyetinin Yugoslav heyetinden 6 sayfalık çekilme planmı imzalamasını istediği belirtildi. Ittifak sözcüsü, Sırp birliklerinin Kosova'dan çekilmeye başladığına dair işaretler geldiğini söyledi. Görüşmele.e katılan Yugoslav heyetinde üst düzey subaylann yer alması NATO yetkilileri tarafından "cesaret verici bir gelişme" olarak yorumlandı. HMJ KOZLÜKUrnun hataPİ • //. Sayfada Başbakan zirveyi değerlendirdi Ecevit:AB samimideğil# Avrupa Birliği'nin Köln zirvesini değerlendiren Ecevit, AB'nin samimi olmadığını öne sürdü. AB'nin Yunanistan'ı kullandığını belirten Ecevit, "Oylamanın ardından yeni bir süreç başlayacak. Gündeme aldığımız öncelikler için bir an önce çalışmaya başlamak gerekiyor" dedi. # Türkiye'nin AB üyeliğinin ciddi bir hedef olduğunu, ancak bunun gerçekleşmemesinin de dünyanın sonu olmadığını belirten Başbakan Ecevit, "Türkiye, toplum yapısından ekonomisine kadar dinamik bir ülke. Yeni çıkış yollan bulacaktır" diye konuştu. • 7. Sayfada Gülen'in kitaplanna inceleme 'Hedeflaikdevkt' # Ankara Emniyet Müdürlüğü îstihbarat Şubesi'nin telefonlan izlediğinin basına sızdınlmasının ardından ortaya çıkan skandalı, teşkilattaki Fethullahçılar hakkında başlatılan derin araştırmadan kaynaklandığı bildirildi. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun istemi üzerine inceleme başlatan Ankara îstihbarat Şubesi, Gülen'in kitaplannda çelişkiler ve Türkiye Cumhuriyeti rejimini hedef alan bölümler saptadı. # Emniyet tarafindan yapılan çalışmaya göre Cumhuriyet rejimini "karlı-buzlu mevsim"e benzeten Fethullah Gülen, bunun bir gün biteceğini söylüyor. Yandaşlannı, karlann- buzlann arasmdan çıkan şebnemlere benzeten Fethullah Gülen, kanunlann, tüzüklerin yapay olduğunu savunuyor. 14. Sayfada ANAPTA VİTRİN DEĞIŞİKLİCI • 4. Sayfada GÜRCİSTAN İLE ABHAZYA BARIŞ MASASINDA M 7. Sayfada ÖCALAN'IN AVUKATLAR1NDAN AÇIKLAMA M 6. Sayfada MİLLİ TAKIMIN ÇITASI YÜKSELDI • Spor 'da Türkiye'nin, imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere uymadığı belirtildi Çevre için duyarbhk çağrısı GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yasal dÜZenleme İStendi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bilim adamlan ve sivil toplum kuruluşlan ortak bir bildirge yayımladılar. Bildirgede, yurttaşlann kamu makamlanndan çevreyle ilgili bilgi alabilme, karar sürecine katılım ve yargıya başvuru haklannı güvenceye alan yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması istendi. etkinlik Türkiye Çevre Kozası înisiyatifi tarafından. lstanbul Boğazı'nda düzenlenen etkinlikte, tekneleriyle boğaza açılan çevreciler boğazlardaki tehlikeli madde geçişlerine dikkat çekti. TEMA, "Trakya Topraklannı Kurtarma Kampanyası" kapsamında 2. mitingini dün Çorlu'da gerçekleştirdi. Karaca, 2010 yılında 3 milyar insanın aç kalacağını belirterek "Toprağa sahip çıkahm" dedi. • 3. Sayfada 'Tele-Kulak'ta Son Gülen Kim? Polis kaynaklı haberler, bu kurumun işlevi gereği hep ilgi çekici olmuştur. Ama polis her zaman ha- ber kaynağı olmaz, bazen de bizzat kendisi "haber" olur. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeolup bitenlerde- ğişik yönleriyle basına yansıdı. Haberlerin "ikiucu" vardı: - Polis, müthiş birtele-kulak şebekesi oluşturdu, • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog