Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

6 HAZİRAN 1999 PA2AR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bayramoğlu Düşen askeri heükopter bulundu istanbu! Haber Servisi - Kuzey Deniz Saha Komuta- nı Koramiral Atilla Kıyat, Kocaeirnın Gebze ilçesin- de geçen salı günü denize düşen askeri helikopterın gövdesinin bulunduğu ye- nn, kesin olarak tespit edil- dığini söyledi. Koramiral Atilla Kıyat dün kurtarma çalışmalan- nı, helıkopterin düştüğü bölgenın karşısındaki tepe- den izleyen. kayıp Pilot Teğmen Alper Balcı ile er Hiiseyin Durmuş'un ailele- ri ve yakınlannın yanına gı- derek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kıyat, çalışma- lann agır yürürnesınden ya- kınıp şehıtlerin bır an önce çıkanlmasını ısteyen ailele- re. "Bize güvenin. Oniar bi- zim de çocuklanmız. Çalış- malar fedakârca sürdürii- lüyor" dedı. Arama çalış- malanm ilk günden bu ya- na sürdüren kurtarma gemi- sınin. teknik bır anza nede- niyle görev dışı kaldığını ifade eden Kıyat şunları soyledı: "Deniz Kuvvetleri Ko- mutaıüığı'nın emriyle, De- nizkurdu'99 TatbikatT- ndan geri çağnlan Akın kurtarma Gemisi. dünya- nın en gelişmiş teknolojisine sahip bulunmor. Dalgıçlaf da Türkive'nin en iyi yetiş- miş, en eğitimli daigıçlan. Dalgıçlanmı/ dün gece, so- lar tarama aygıtıvla heli- kopterin gövdesinin bulun- duğu yeri kesin olarak tespit ettiler. Bugün. düşen heli- kopterin bir benzerini ge- tirttik Daigıçianmız bunu incelivoriar. kancaların bağlanacağı verler belirlen- diklen sonra, şehiderinıi; ve enkaz çıkanlacak." Kayıp pılot teğmen ve erın. enkazın ıçinde bulu- nup bulunmadığının da he- nüzbılinmediğini söyleyen Kıyat, denizin 30 merreden sonrasinın balçık olması. daigıçlann günde sadece bTT kez dalabilmelen gıbı nedenlerden çalışmalann uzadığını belirtti. 3. kez saldırıldı ÖDPbinası kundaklandı ALİ KEHRİBAR KÜTAHYA - Özgürlük ve Dayanışma Partısi (ÖDP) Kütahya il bınası önceki gece üçüncü kez saldınya uğradı. Kımliği belırsiz kişiler tarafından benzın dökülerek yakıian binada, önce büyük birpat- lama ardındanyangın çık- tı. Can kaybının olmadığı saldıridan sonra vali vekilı Turhan Eler. saldırganlann en kısa sürede yakalanaca- ğını belirterek "Türkiye Cumhuriyeti hukuk devle- tidir. Banşuı ve özgüriüğün zehirlenmesine izin verme- yeceğiz"' dedi. Kütahya'nın en büyük bulvarı olan Menderes Bulvarı üzennde bulunan ve valilik binasına 60 met- re uzaklıktaki ÖDP Kütah- ya 11 Merkezi'ne önceki gece saat 01.30 sıralannda gelen kimliği belırsiz kişi- ler, parti binasının kapısı- nın altında benzın dökerek binayı ateşe verdiler. Bü- yük bir patlamanın ardın- dan çıkan yangın kısa süre- de büyüdü. Itfaiye ekipleri- nin müdahalesiyle güçlük- le söndürülebılen yangın- da can kaybının olmadığı bildırildi. Saldından sonra Kütah- ya'ya gelen ÖDP MYK Oyesi Olgun Deükanlı ve Jrfan Bektaş. vali vekilı Turhan Eler ıle bir süre gö- rüştü. Olgun Deükanlı, sal- dınnın örgütlü ve program- lı olarak yapıldığını söyle- di. Türkiye'de banşın ve özgürlüğün zehirlenmesi- ne çalışıldığını belirterek "Ancak banşın ve özgüriü- ğün zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye hu- kuk devleti ise failler mey- dana çıkarümalı. Bu bir ad- li vaka değildir" diye ko- nuştu. Vali vekili Turhan Eler ise "Türkiye Cumhuriveti hukuk dev letidir. Banşın ve özgüriüğün zehirienmesine bizler de izin vermeyeceğiz. Kütahya polisi failleri en kı- sa zamanda vakalayacak- nr"dedı. Türkiye talüdıııe yeııilıli Tekstil ithalatında miktar kısıtlaması sorun oldu. ABD, Japonya, Filipinler, Tayland ve Hong Kong'un desteklediği Hindistan'm tahkime götürdüğü dava aleyhimize sonuçlandı Ekonomi Servisi - Hmdistan'ın tekstil ürünleri ithalatına uyguladığı miktar kısıtlaması nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü (WT0) Tahkim Kurulırna şikâyet ettıği Türkıye acılan davayı kaybetti. VVTO'nun Tahkim Kunılu'nda alınan karar çerçevesinde. 1994yılında Türkiye 'nin de imza koyduğu GATT'ye (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) göre, Türkiye'nin diğer WT0 üyelerine ithalat kısıtlamasında bulunamayacağı bildirildi. Türkiye'nin Gümrük Birliği üyesi olmaktan kaynaklanan haklannı kullanarak aralannda Hindistan'm da bulunduğu bazı Dünya Ticaret Örgütü (WT0) üyeleriyle yaptığı tekstil ithalatına miktar kısıtlaması başına dert oldu. Hindistan tarafından VvTO Tahkim Kurulu'na şikâyet edilen davada, karar Türkiye aleyhine sonuçlandı. Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki hormonlu et çatışmasında, AB'nin hormonlu et ithalatını kısıtlamak isteğıni engelleyerek ABD yanlısı görüntü çizen WT0, şimdi de dampingli mallan durdurmak üzere kısıtlamaya giden Türkiye'nin aleyhine karar verdi. Şikâyet destek gördti Hindistan'm WTO'ya yaptıgı şikâyet, ABD, Japonya, Filipinler, Tayland ve Hong Kong tarafından destek gördü. WTO Tahkim Kurulu, AB. NAFTA ve diğer serbest bölge oluşumlanna üye olan ülkelerin bu üyelikJerinden doğan haklanna karşın WT0 üyelerine ithalat kısıtlamasında bulunamayacağını ifade etti. Uzmanlar, Tahkim KuruJu'nun bu karan karşısında VVTO'nun kendisi dışındaki hıçbir mekanizmayı tanımadığını vurgulayarak "Avnıpa Biriiğj ve Gümrük Birliği kararlan dikkate almıyor. YVTO, kanserojen eti ithal etmeyi reddeden AB'yi suçlu buluyor. AB ile VVTO arasında onlarca tahkim davası bulunuyor. Şimdi de Türkiye dampingli mailara karşı kendini korumak için kısıtiamaya gidiyor ama VVTO bunu engeüiyor" açıkJamasını yaptılar. Uzmanlar, Hindistan ve diğer ülkelere tekstil ve giyim ürünleri ithalatında uygulanan mıktar kısıtlamasında Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşrnasından kaynaklanan haklannı kullandığını belirttiler. Kurulda, Türkiye tarafi, Hindistan'm sadece kendilerini şikâyet etmesine karşı çıkarak Gümrük Birliği nedeniyle AB'nin de Türkiye'yle birlikte davaya dahil olması gerektiğini belirtti. Türidye'nin istegi reddedfldT Öte yandan tahkim kurulu Türkiye'nin bu isteğini reddederken kısıtlamanın kaldınlması karan aldı. Türkiye, Hindistan da dahil olmak üzere 1996 yılından bu yana VVTO'ya üye çeşitli ülkelerin tekstil ve giyim ürünleri ithalatında miktar kısıtlamasında bulunuyordu. Kamu-Sen 'Memur zammı en az yüzde 70 olmalı' Istanbul Haber Servisi - Türkiye Kamu Çalışanlan Sendikası Istanbul Bölge Başkanı Haoefi Bostan. hü- kümetın memur maaşlanna 1999 yılının ıkıncı altı ayı ıçın en az yüzde 70 artış sağ- laması gerektiğini belirtti. Bostan sendikal haklarla il- gılı yasal düzenlemenin de yapılmasını ıstedi. Bostan, yapılacak yasal düzenlemede. sendika üye- liğıni yasaklavan hükümle- rin kaldınlmasını bekledik- lenni vurguladı. Yapılacak vasal düzenlemede önceden izin alınmaksızın "bir gün- lük hak grevi" yapılmasına olanak verilmesini isteyen Bostan. "Yapılacak vasal düzenlemede anavasada ön- görülen 'toplu göriişme dü- zenı' uygulamada "toplu- sözleşme düzenine' dönüs- turülmeüdir" dedi. Bostan açıklamasmdada- ha sonra şöyle dedi: "Hükümet kamu da be- nimsediği ücret politikasuu, kamuda görev \apan tüm çalışanlara uygulamadığı takdirde, kamuda çalışma barışı hükümet tarafından dinamitlennıiş olacaktır. Ça- lışma banşını tahrip ederek çalışanlar arasında var olan kıskançlığı daha da derinleş- tirerek işe başlavacak bir hü- kümetin ülkeve ve topluma fazla bir şev \apacagı kana- atinde değfliz.*' En üst düzeyde maaş alan kamu görevlisinın dahi bü- yük sıkıntı çektığını savu- nan Bostan. "Bu nedenle hü- kümet memur maaşlanna 1999yılının ikinci alo avinda en az yüzde 70 arbş sağla- malıdır w dedi. MiniMerin uçurtma şenliği Özel Yfizyıl Anaokulu'nun 3-6 yaş arası 120 öğrencisi, Durusu Park'ta düzenlenen uçurtma şenliğinde mutlu anlar yaşadı. Çocuklann ailelerivle birlikte kanoya binip, engeUi koşu ve bayrak yanşı da vapöğj şenlikte, bazı çocuklar suya, baalan da yere düşerken hepsinin minik yüzlerinde neşeli gülücükler saçüdL Bahçelievler Belediye Başkanı Bulut, yeniden yapılanmanın gereğine dikkat çekti 'Yerdyöneûnûerreform bekUyor' tstanbul Haber Servisi - Bahçelievler Belediye Başkanı Saffet Bulut yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasmın zorunlu olduğunu belirterek "21. yüzyıla girerken Türkiye Yerel Yönetim Yasalan'ru yeniden elden geçirerek reform yapmalıdır" dedı. Saffet Bulut, yerel yönetimlerin yeniden yapılanması ve yerel yönetimi ele alan yasalarda değişiklik yapılmasıyla ilgili değerlendirme yaptı. Bulut, Türkiye'nin önünde pas tutmuş ve çalışamaz hale gelmiş yasalan mutlaka yenilemesi ve hızla üretime çevirmesi gerektiğıne dikkat çekerek şöyle devam etti: "TBMM'nin gündemmaddeleri arasına Yerel Yönetim Yasası'm almasını bekUyoruz. Ülke genelinde bulunan 3215 belediye mutlaka ekonomik anlamda - r • desteklenmeüdir. Yerel yönetimlerin verinden yönetim anlayışım güçlendirerek Uier Bankası'ndan aldıklan pay oranlannın yüzde 8"lerden yüzde 25'lere ulaştınlmasını, ülkemiz nüfusunun artık • Bahçelievler Belediye Başkaıu Bulut, yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasmın zorunlu olduğunu belirterek "21. yüzyıla girerken Türkiye Yerel Yönetim Yasalan'nı yeniden elden geçirerek reform yapmahdır" dedi. Bulut, Türkiye'nin, önünde pas tutmuş ve çalışamaz hale gelmiş yasalan mutlaka yenilemesi ve hızla üretime çevirmesi gerektiğine dikkat çekti. yüzde 65'inin kentlerde yaşadığmı unutmadan. yeni hükümeti işbaşına çağuTyonız." Bulut, yerel yönetimlerin kurtarılması ile ilgili önerilerini ise özetle şöyle sıraladı: "Belediyelere bırakılan mevcut yasalardald yüzde 35 oranındaki yol, meydan, park, otopark. çocuk bahçesi alanlannın oranlan yüzde SO'lere çıkanlmalıdır. Kaçak vapılaşmanın cezalan arttınlmalıdır. Otel ve mutellerden konaklama vergisi ahnmalıdır. Özel radyo reklam ve ilanlannın viizde İ'si belediyelere aktanlmalıdır. Zabıta memurlan da mutlaka silah taşımalıdır. 1998 vılında düzenlenen emlak vergileri oranı eski oranına çekilmelidir. Talih ovunlanndan beiediyelere pay aktanlmalıdır. Birinci smıf gayri sıhhi knruırdann ruhsat ve denetimleri ilçe belediyelere verilmelidir. Belediye başkanlannın vurtdışına çıkışlan, onaya gerek kalmadan valilik ve kaymakamlığa bilgi olarak verilmelidir.'' Kumkapı Balık Hali'nde amacına av kın olarak lokanta haline getirilen binanın vikımına karar verilmiş. ekipler geldiğinde ateşe verilince 3'ü polis 4 ldşi yaralanmışü. Kaçak lokanta yıluın dinlemeditstanbul Haber Servisi - Kumkapı Balık Hali'nde. yapılış amacına aykın olarak lo- kantaya dönuştürülen ve bu nedenle yapılan yıkım sırasında 3 polisin yanarak yaralan- masına neden olan dükkân, yeniden lokan- taya dönüştürüldü. 23 Aralık 1994 tarihin- de. dönemin Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya. balık satışı yapılması amacıyla mşa edilen dükkânlardan bir bö- lümünün içkili lokantaya dönüştürüldüğü- nü gerekçe göstererek lokantanın yıkıbna- sı için bölgeye zabıta ve yıkım ekiplerini göndermişti. Lokanta sahipleri ve çalışan- lannın. lokanta için daha önceki yönetim zamanında çalışma ruhsatı aldıklanru be- lirterek yıkıma direnmişlerdi. Bunun üzeri- ne bölgeye polis kuvvetı gönderilmışti. Polislerin bölgeye gelmesiyle, lokanta- nın çatısına çıkan bazı lokanta çalışanlan. üzerlerine ve çatıya benzin dökerek yıkıma engel olmaya çalışmıştı. Dükkân üzerine çı- kanlan indirmek için polislerin de çatıya çıkması üzerine direnişçilerden birisinin elindeki çakmağı yakması üzerine çatının üzeri bir anda alevler ıçinde kalmış ve 3'ü polis 4 kişi yaralanmıştı. Alevler ıçinde ka- lan polislerin korlcıınç göriintüleri günlerce basm yaym organlannda yayımlanmıştı. Şimdi, yıkılmak istenen ve bu uğurda 3 polisin yaralanmasına neden olan dükkân yeniden lokanta oldu. Yeni adı Şehzade Et- Balık olan dükkân için yurttaşlar. "Madem vine lokanta olacakü o zaman neden )ilal- mak istendi.' Polisler canlannı boşu boşuna mı tehh'keye atn" şeklinde eleştiride bu- lunuyor. Kurumların DPT'nin ve Bakanlar Kurulu 'nun onayını alma zorunluluğu olumsuz etkiledi Yatınmlar geçici bütçe açmazındaANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Bütçedeki payı giderek kısı- lan yatınmlar geçici bütçeden de olumsuz etkilendi. Geçici bütçey-' le 6 ay için 600 trilyon lira düzey- ınde tutulan jatınm ödeneğinin nisan sonu itibarıyla yalnız 194 trilyonunun kullanılmış olması ya- tırımlardaki düşüşü ortaya koydu. 12 katrilyon liralık 6 aylık geçi- ci bütçede yatınmlara yalnızca yüzde 5'lik payla 600 trilyon lira- lık ödenek aynlmıştı. Ancak bu ödeneğin bile kullanılamadığı or- taya çüctı. Maliye'nin nisan sonu verilerine göre, toplam giderler içinde yüzde 2.5'lik pay sahibi olan yatınm gıderleri. geçen yıla göre yüzde 71.3'lük artışla 194 tnlyon lira oldu. 6 aylık yatınm ödeneğinin 4 ayda yalnızca yüzde 32'lik kısmı kullanılabildi. Maliye Bakanlığı'nm 1999'un ılk 6 ayında geçici bütçe uygulan- ması nedeniyle yenilediği bütçe talimatıyla yeni yatınmlar için ödenek aynlmadığı gibi, ivedi olan yatınmlar ve sürdürülen ya- tınmlar için bile kurumlann önce Devlet Planlama Teşkılatf nın uy- gun görüşünü, sonra da Bakanlar Kurulu'nun onayını alma zorunlu- luğu yatınmlan olumsuz etkiledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanlığı'ndan bir yetkili, geçici bütçe nedeniyle özellikle enter- konnekte sistemde eskiyen hatla- nn yenilenmesiyle ilgili ihalelerin olumsuz etkilendığinı bıldirdi. Kullanılamayan ödeneklerın ia- de edildiğini belirten yetkili, Tür- kiye Elektrik Üretim ve tletim AŞ (TEAŞ) yatınm harcamalannda yılsonunda büyük düşme görüle- ceğine dikkat çekerek "Bu haüar yine yenilenemeyecek ve enerji üretimini taşımayacak" dedi. Bu durumda. üretımı taşıyan hatlann yetersiz kalacağı ve kayıp oranının da yükseleceği belırtilıyor. DHKC'lilerin aileleri 'Teslim ol çağnsı yapılmadan infaz edildiler' • ABD Istanbul Başkonsolosluğu'na saldın hazırlığındayken güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölen DHKC üyesj Cem Selçuk Akgül ve Sadık Mamati'nin aileleri polisi suçladı. Melek Mamati, polisin eşini, teslim ol çağrısı yapmadan infaz ettiğini öne sürerek davacı olacağını söyledi. ALPERTURGUT Akgül'fin Bursa'da oturan annesi Nejla Akgül. ABD tstanbul Başkonsolosluğu'na lav silahlı saldın hazırlığı ıçerisindeyken kendilerini fark eden güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölen DHKC üyeleri Cem Selçuk Akgül (41) ve Sadık Mamati'nin (25) aileleri ve avukatlan. polisler tarafından birçok kez gözaltına alı- nan Akgül ve Mamati'nin "tesüm ol" çağnsı yapılma- dan infaz edildiğini öne sürdüler. Eşinın öldürüldüğü gün 4 saat süreyle gözaltına alınan Melek Akgül, ope- rasyona katılan güvenlik güçlennden davacı olacağını belirterek "3 çocuğumun babası, 19 yülık eşimin kade- dilmesinin peşini bırakmayacagim. Sağ alabilirlerdi an- cak öldürmek amacıyla ateş etmişler" dedi. Istanbul Emnıyet Müdürlüğü tarafından önceki gün iNedim Akgün olarak açıklanan kişinin Cem Selçuk Ak- gül, Onur Bilge olarak açıklanan kişinin de Sadık Ma- mati olduğu belirlendi. Akgül ve Mamati'nin cenazele- rinin bugün aileleri tarafından teşhis edildikten sonra defin için başvuru yapılacağı belirtildi. Adİi Tıp kuru- mu'nda yapılan otopsi sonucu Akgül ve Mamati'nin öl-. dürücü bölgelerinde top- lam 11 mermi çekirdeği giriş deliği tespit edildi. DHKC. ABD'nin Yu- goslavya'ya yönelik operasyonunu protesto etmek için Akgül ve Ma- mati'nin ABD Istanbul Başkonsolosluğu'na sal- dın hazırlığı içensinde olduklannı ancak güven- lik güçlerince fark edıl- meleri üzerine çıkan ça- tışma sonucu öldürül- düklerinı açıkJadı. Edirne Yanaçık Ceza- evi'nden 6 yıl önce firar eden Cem Selçuk Ak- gül'ün 19 yıllık eşi Me- lek Akgül, 12Eylülön- cesinde hastanede me- mur olan eşiyle birlikte önce Erzurum, sonra Bursa, daha sonra da Is- tanbul Alibeyköy'e yer- leştiklerini belirterek şöyle konuştu: "Biri 12 Eylül sonrası diğeride 1988 yüı olmak üzere 2 kezcezaevine gir- di. Cezaevinden fırar et- tiği tarihten bugüne dek onu hiç görmedim. 17,15 ve 14 yaşlannda olan 3 çocuğu- muzvar. Güvenlikgüçlerinin evimize vönclik baskılan ne- deniv le ailemin de onaviv la 2 v ü önce boşanma davası aç- üm. Ancak 3 ay sonra devleti ovalamak suçundan tazmi- nat ödemek durumunda kaldun. Polisler, önceki gün sa- at 16.00 sıralannda eve baskın düzenleyerek beıü. büyük oglumu ve misafirimi gözaltına aldı. Şubede tehdit edil- dim ama eşimin öldüğünü söylemedikr. Yaklaşık 3 saat sorgulandıktan sonra serbest bırakıldık. Eşimin öklürül- düğünü eve dönünce ögrendim.*' Eşinın yargısız bır şekılde infaz edildiğini öne süren Melek Akgül. operasyona katılan polislerden davacı ola- cağını vurgulayarak "Eşi olarak bu olayuı peşini bırak- mayacagim. Sağ alabilirlerdi ancak öldürmek amacıyla ateş etmişler. Teslim ol' çagnsında da bulunmamışlar. ABbevköy GüzeDeştirme Derneği üyesiyim. Cem'in Alj- beyköyMezarbğı'nda toprağa verümesini istiyonun. Ben önceleri bir otelde çalışıvordum. Tam 7 aydır işsizim. 15 yaşındaki kızımı parasızhktan okuldan almak zorunda kaldun. Evin geçimini 14 yaşındaid oğlum sağtayvr" di- ye konuştu. Akgül'ün Bursa'da oturan annesi Nejla Akgül (62) ise ağlayarak şunlan söyledi: "Önce yakakndığuıı sandım. 5 yıldır görmüvordum, ona kurbanlar kesecektim.Öldü- rüldüğünü öğrenince dünya basıma yıkıldı. Cem üç og- lumdan biriydi, farkhydı. Haur babası, fakir babasıydı. Çocuğum insandı. Folis vebasın onu 'katil' olarak göste- riyor. bence en büyük acı da bu. Manoğun almıyor an- cak hakikat elbet bir gün öğrenilecek. Evlat acısı ne zor- muş, keşkebir kezdahaöpsevdim. koklasavdım. Dovado- ya sanlsaydun." 1974 Rize doğumlu Sadık Mamati'nin daha önce bir- çok kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığı vurgulandı. Sadık Mamati'nin babası Koray Mamati'nin bugün oğ- lunun cesedini teşhis etmek için Rize'den Istanbul'a ge- leceği belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan Halkın Hukuk Bürosu avukatlan ise "Gözyaşarncı bomba veya gaz bombası kullanarak onlan sağ olarak yakalav abilir- lerdL Bodrum kaünuı çıkışındaki merdrveni götürdükie- ri için kaçacak yerleri yokinuş. Olay yerinde çanşma ya- şandığını gösteren kurşun izleri bulunmuvor. Bomba kul- lanılmış. Bu açıkça bir vargısız infazdır" dedıler. Cem Selçuk Akgül'ün 19 yülık eşi Melek Akgül.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog