Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 1999 PAZAR 8 HABERLERIN DEVAMI GUNCELcÜINEYT 4RC4YÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Ister "resmı" ıster "ozel" olsun, Susuriuk olayın- dan sonra tele-kulak medyanın başlıca haber kay- nağı oldu ve her fırsatta toplumda boy gosterdı Buyuk gurultuler yaratan telefon bantlan peş pe- şe pıyasaya surulurken zaman zaman anayasanın 22 maddesını anımsar gıbı olduk Hanı şu "haberleşme hurnyetı" ıle ılgılı olan mad- de "Haberleşmenın gızlılığı esastır" dıyen ve "hâkım karan olmadıkça haberleşmenın engellenemeyece- ğını vegızlılıgıne dokunulamayacağını" açık seçık ya- zan anayasa maddesı Ozel tele-kulak'ların yanı sıra resmı tele-kulak'la- nn son marrfetlen ıkı gundur gazetelerde Gazetecılerden Genelkurmay'a kadar pek çok önemlı adres, ustelık "resmı" t§le-kulak'lann kıska- cında Başbakan Ecevıt, geçmış yıllarda partıdekı tele- fonunun dınlendığıne değındıkten sonra, gunumuz- dekı tele-kulak rezaletlerını "çok uzucu" dıye yorum- luyor Doğru, deviet adına uzucu gelışmeler ızlenıyor Ama devletı ozurlu hale getıren eylemler, ne yazık kı, devletn guvenılır kımı kurumlanndan orneğın Yar- gıtay Başsavcısı Vural Savaş'tan kaynaklanıyor Başsavcı, 7 Mayıs 1999'da Fazılet Partısrnın ka- patılması ıçın Anayasa Mahkemesı'ne dava açtı Bır ıkı gun sonra Yuksek Mahkeme, dosyadakı belge- len "yetertı görmemış "olacakkı, Başsavcı dan "ye- nı" delıller ıstedı Başsavcı buyuk bır hızla ışe gınştı çoğu FP'lılenn "kursu özgurfuğune sığan" TBMM'dekı konuşma- lanndan, gazete kupurlerınden derlenmış "yenı" de- lıllen geçen cuma Anayasa Mahkemesı'ne gonder- dı Fakat delıller arasında dıkkatı çeken tek bır metın vardı FP'nın, eskı lıderErbakan'ın gudumundeolduğu- nu kanıtlayan bır belge Erbakan'ın FP'lı Meclıs Başkan Vekılı Yasin Hati- boğlu ıle yaptığı telefon goruşmesını ıçeren kasetın çozumu Başbakan'ı daha çok uzecek bır olay gelıştı Hukuk devletı olmakla ovunen Turkıye'nın Yargı- tay Başsavcısı Vural Savaş, telefon kasetının "huku- ka aykın şekılde elde edıldığmı" ve daha vahımı, bu delılın "Anayasa ıle guvence altına alınan 'haberleş- me ozgurluğunu' ıhlal ettığını" kabul ettı Onanlması gereken yara Arüaşılan Başsavcı, fazla kanıt ve belge bulmak- ta sıkıntı çektı Ama Başsavcı Savaş, hedefı vurmak ıçın, çoğu zaman bu tur olaylarda soylendığı gıbı, "anayasa/ bır suç" ışlemıyor muydu acaba? Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı nın aslı gorevı nedır'? Anayasayı ve yasalan korumak 1 Aykın davranış- larda hemen harekete geçmek 1 Ne çare anayasaya aykırı hareket bızzat Baş- savcı'dan gelryor Olayın trajık bır dığer yanı da şu Başsavcı, anayasanın haberleşme humyetını ko- ruyan hukmune aykın hareket ettığını bıle bıle, bu belgeyı nereye gondenyor'? Gorevı ve ışlevı adından da anlaşılan Anayasa Mahkemesı'ne 1 Demek ıstıyor kı "Anayasaya aykın bu ışlemı de- lıl olarak kabul edın " Boylece, devletın yasalannı korumak ve kolla- makla yukumlu Başsavcı açık seçık bıçımde ana- yasaya aykın olan hareketıne Yuksek Mahke- me'den de onay beklıyor Hukuka karşı eylem yapan ve bu eylemın haber- leşme ozgurluğunu ıhlal ettığını kabul eden bır baş- savcıdan sonra, para karşılığı kımılerıne telefon hız- metı veren ozel tele-kulak ları nasıl suçlayacağız? Şımdı gozler Anayasa Mahkemesı'nde Anayasayı golgeleyen "bu durum"a alacağı vazıyet merakla beklenıyor Yargı erkıne saygıya ters duşmeyelım 1 Koca kulak herkesi dînliyorANKARA (Cumhunyet Burosu) - Gelışen teknolojı, bıreyı, global ve ulusal "dinleme agı- na" hapsettı Teknolojık değışım. buyuk bolumü "hukuk- suz" olarak surdurulen telefon dınleme olayla- n konusunda egemen taraflann ışıru kolaylaştı- ncı şekılde ılerledı Global \e ulusal "dinİeme" yöntemlen konusunda son gunlerde açığa çıkan bazı gelışmeler şovle GlObal kUİak EChelOII: Buyûk kulak adı venlen Echelon sıstemı uydu aracılığıyla yapı- lan her telefon konuşması, faks mesajı ve her e- maılı kapsama alanına alıyor Sıstemm temelı, ABD Kanada, Ingıltere, Avustralya \ e Yenı Ze- landa arasında gızlı bır anlaşmayla 1948 'de atıl- dı Şu anda hemen hemen tum NATO ulkelen- nın anlaşmada ımzası Var NATO uyesı olmayan Guney Kore ve Japonya da buyuk kulağın par- çası Sıstem, ABD'nın NSA kuruluşu ıle Ingı- lız hukumetmın komunıkasyon merkezı GCHQ'nun denetımınde Pentagon'un verdığı talımatlara gore çalışan sısteme once ızleneek veya dınlenecek kışılenn kullanabıleceğı anah- tar sozcukler gınhyor Veya hedeflenen kışının ses özellıklen kayda alınıyor Anahtar sozcuk kullanıldığı \eya ses kodlan gınlen kışı konuş- maya başladığı andan ıtıbaren konuşma otoma- tık olarak banda alınmava başlanıyor 8 dinleme istasyonu var Echelon. teror orgutlen, uyuşturucu kartelle- n, kaçakçılık ve kara para aklama çete bağlan- tılı olan tüm organızasyonlann > anı sıra sanayı casuslugu v e darbeler konusunda da devreye gı- nyor Dünya uzennde tum yerkureyı kapsayan 8 noktada dınleme ıstasyonlan var ABD (Was- hıngton-Yakıma, Sugar Grove-Batı Vırgınıa) Kanada (Leıtnm), Ingıltere (Menvvıth Hıll, Morvvenstovv), Avustralya (Shoal Bay, Gerald- ton), ve Yenı Zelanda (Waıhopaı) Abdullah Öcalan da Kenya'da bulunduğu sı- rada bu sısteme takıldı Ocalan, tngıltere'mn Menvvıth Hıll ve Morvvenstovv bolgelenndekı ı- kı dınleme ıstasyonunun kapsama alanı ıçınde yakalandı Menvvıth Hıll, 25 tane dev futbol to- pu şeklınde dızayn edılen en buyuk ıstasyon Telekom'da emnlyet: Emnıyet Genel Mudurluğu'nun, Telekom'un Ulus takı merke- zınde ozel bır dınleme bürosu bulunduğu, bır- kaç yıl once Cumhuriyet'te özel şemalarla va- yımlanmıştı Santral sıstemının bodrum katın- da olan bu buroda. telefonlar rahatlikla dınlene- bılıyor Emnıyet bu konuda mahkeme ızmlen- ne sadık kaldığını savunuvor Yurtdışından ya- kın zamanda alınan gelışmış aletlerle, aynı an- da bınlerce telefon dınlenebılıyor Gelışen tek- nolojı karşısında artık nerede> se "geleneksel'" kalan bu yonteme gore. orta boy kaset çalar bo- yutunda telefona benzeyen bır aletle ışlemler yürutulüyor Alet, dmlenmek ıstenen telefona yönlendınlıyor ve telefon çalıyor Karşıdaki te- lefon açılınca alet kapatılıyor Paralel hat çekiliyor Bu telefona kılıtlenen araç, bu andan sonra tum goruşmelen kaydedebıhyor Dığer bır yon- teme gore, Ulus'takı santralda ıstenen tum hat- lara paralel hat çekılebılıyor Özel bılgısavara "sakıncak" sozcukler veya ozel "kodlar" yuk- lenıyor Bu sözcûklenn geçtığı tum konuşma- lar kayda alınıyor Bu yontemı daha çok MİT kullanıyor Sabıt telefon abonelen konusunda hıçbır gûç- lukle karşılaşma>an Emnıyet cep telefonlan konusunda bazı yenı ıstemlerde bulunmuştu Emnıyet Genel Mudurluğu, 30 Aralık 1994 ve 11 Ocak 1995 tanhınde DGM yedek hâkımlı- ğıne başvurarak, Türk Telekom, Telsım ve Turk- cell'ın telefon donuklennı penyodık olarak ver- mesını ıstemıştı Emnıyet aynca. Turk Telekom Turkcell ve Telsım'ın ana santrallanndan em- nıyete kablo bağlantısı vapılmasını ongormuş- tu Yedek hâkımhk bu ıstemlen gecıktırmeden kabul ettı Ancak ıtırazlar ûzenne bu karan 10 Nısan 1997 tanhmde Ankara DGM kaldırdı ve anayasanın 22 maddesınde sıralanan "haberkş- me hurri\eti"nı yurttaşlar ıçın guvence goster- dı cepte yeni yöntem: "Cepteiefonu" oia- rak anılan mobıl GSM sistemınde yenı bulunan bır yontem ıse kullanıcılan rahatsız ettı Henuz resmen doğrulanmayan bılgılere gore tum cep telefonlan aynı zamanda bır alıcı mıkrofon ış- lev ı goruyor Telefona hıçbır fizıksel mudaha- lede bulunulmaksızm, GSM ıstasyonundan bır cep telefonunun çevresındekı tüm konuşmalar dınlenebılıyor Bunun ıçın bınnın telefonu araması veya abo- nenın herhangı bır goruşme yapması gerekmı- yor Hatta "mikrofbn özeUiğuu" ortadan kaldır- mak ıçın telefonun kapatılmasının vetmevece- ğı guç kaynağının (batarya-pıl) dıjıtal parçadan aynlması gerektığı savunuluyor Bu yontem, Ankara'da bır > emek masasında- kı goruşmelenn telefonda bır gazetecıye dınle- tılmesıyle ortaya çıkmıştı Radıkal gazetesı ya- zan Ismet Berkan'ın duyurduğu olaya göre, Ye- nı Şafak gazetesı yazan Fehmi Koru. FP Istan- bul Mılletvekılı Nazlı Oıcak ıle eşı Emin Şirin aynı masada yemek yerken buradakı goruşme- ler bırkaç kez onlann tanıdığı bır gazetecıye evındekı telefon aracılığıyla dınletıldı 'Cep telefonlan verici' Gazetecının ıhban uzenne olayı araştıran An- kara Emnıyet Mudüru Cevdet SaraJ. "cep tele- fonlaruun bir verici haline getirildigini duydu- ğunu" söylemıştı Fehmı Koru da konuşmala- nnın kendısıne yakın olan bır gazetecıye dınle- tılmesını "Beni uyardıklanna inanryorum. Bi- risi bana benim dınlendigımı duvurma gereği duydu herhalde" dıye değerlendırmıştı Fehmı Koru'nun kendı gazetesınde açıkladığı bu gö- ruş. emnıyet ıçınde "Fethullahçıkadrolannbir- buierini kolladıklan" yonundekı yorumlara bır dayanak oldu Kazalarda Ecevit: Artık şeffaflık eerekiyor 24 ki§ı 4NKAR4 (Cumhunyet Büro- su) - Başbakan BüJent Ecevit, tele- fon dınleme olayma önlem olarak, kamuoyuna ne söyleyecekse tele- fonlarda da onu konuşmayı yeğle- dığmı belırtti Ecevıt, "Durum ar- bkşefiaf ounayıgerektirtvT>r" dedı Ecevıt ıle Emnıyet Genel Müdu- rü Necati Bücan, emnıyet teşkıla- tındakı son gelışmelen Cumhuri- yet'edeğerlendırdı Ecevıt, telefon dınleme olayının kabul edılemez bır durum olduğunu behrterek "Öteden beri var olan bir düzenk- me bu. Teknoloji çok hıziı ilertivor. Boyte olunca işin içine çeteler giri- yor, ozel kisiler de girrvor. Çagdaş teknoiojinin bir cilvesibu"' dıye ko- nuştu Ecevıt, İçışlen Bakanı Sadettin Tantan'm bu konuda soruşturma ba^lattığım vureuladı ve "Tantan'a gusenhorum. İşin iç yuzunü açığa çıkaracakûr" dedı Telefon dınleme olayının polıs kunımu ıçmdekı çekışmelenn de zenrunı halme getınldığmın anım- satılması ûzenne Ecevıt, "O konu- yaginnekistemiyorum.Yıllannbi- rildmi olan bir durum olduğu an- la?üjyor" dıye konuştu 197O'lı yıllarda kendısının de dmlendığını söyleyen Ecevıt, bu olayı $oyle anlattı "CHP'nin GenelSekreteriv dim. Farabi Sokak'ta çalışıvordum. Bir gün bir mektup geldi. Şoyle dnor- du: 'Sayın Ecevıt ın telefonlan MtT'e kayıthdır Istersenız fatııra- sına bakınız Ecevıt'm kullandığı telefon ıçın sıze fatura gelmez' \raşönhk, gerçekten de o telefon için bana faturagelmivordu. Beda- va konuşmnşuz, Ana dinlenmisiz.*' Başbakan Ecevıt, Başbakan- lık'tan aynhrken bır gazetecının Ankara Emnıyet Genel Müduru Cevdet Saral'ın g6revden alınıp almmayacağmı sorması uzenne o konuda bılgısı olmadığını söyledı Yasal düzenleme olabilir Necati Bılıcan ıse polısın ıçmde büyuk bır çatışma varmış gıbı gös- tenlmek ıstendıgını söyledı Bılı- can şu bılgılen verdı "Bazı yanlış davranışlar otanuş, bunlar soruşturuluyor. Müfettiş devrede. Müfettiş gorevini tamam- lamadan benim bir değerlendirme yapmam oimaz. Teknoloji çok ha- lıgefişiyor. Bir dunıma karşı önlem ahyorsunuz.Bakıvorsunuz,venibir teknoloji gelişmiş ve alınan onlem işlemez hale gelmış. kendi ıçinde değişik durumlar var." 'Folis saat gibi çalışıyar' Necati Bılıcan. telefon dınleme olayının yasal durumumın da tar- tışmah olduğunnn anımsatılması uzenne, "O yanma da bakıbyor. Bu sonışrarma tamambnsın.yasal dü- zenleme yapıbnası gereken durum varsa.o da gfindeme geür" dıye ko-** nuştu Polısın saat gıbı tşledığını soyle- yen Bılıcan, tstanbul ve Mersm'de yapılan çalışmalan anımsattıktan sonra şöyle devam ettı "Bötün bunlanDİrvanakoyuppolisiniçin- de bıivük bir çatışma vaşaıuvonnuş havası vermevi son derece vanhş bu- luyorum. Evet, bazı şevler olmuş. Bir rapor yanlmış. Onun taröşma- sı olmuş, ama bunlan olduğundan fazla bâyütmemek gerekivorr 1 mifyon 479 bin aday bugün terdökecek Emniyette hesaplaşma ANK.4RA (Cumhunyet Bürosu) - Soru kıtapçıkJa- nnın çalınmasının ardın- dan ertelenen Oğrencı Seç- me Sınavı'nda (ÖSS) bu- yük >anş bugun saat 09 30'da başhyor Buyûk kentlerdekı kur- yelenn değıştınldığı sınav - da, l mılyon 479 bın aday unıversıtelı olmak ıçın 3 saat boyunca ter dokecek Tek basamaklı olarak yapı- lacak sınavda, ada> lara sö- zel ve sayısal bölumlerden toplam 176 soru yoneltıle- cek Yuksekoğretım Kuru- lu'nun (YOK) aldığı karar- la tek basamaklı sınav sıs- temıne geçılen Turkıye'de bugûn oğrencıler ıstedıkle- n unıversıtelere gırebılmek ıçın yanşacak Yenı sıste- mın ılk sınavında soru kı- tapçıklannın çalınması ıle karşılaşan .YOK, yoğun gûvenlık önlemlen aldı " Sozel, ÖSS Sayısal ve Eşıt Ağırhklı puan turlenn- de hesaplanacak sınav so- nuçlan 12 Temmuz'da açıklanacak Sınavı geçer- lı sayılan tum adaylara, 12- 21 Temmuz tanhlen ara- sında sınav sonuç belgesı gondenlecek 120 puan us- tunu alan aday lar, dort > ıl- lık lısans programlannı se- çebılecek 105 ve 119 ara- sında puan alanlar meslek yuksekokullan ıle açıköğ- retım programlanna gıre- bılecekler Alanlanndater- cıh yapan adaylann ortaöğ- retım başan puanı 0 5 ıle çarpılacak Oğrenım gör- duklen alana koşut tercıh > apmav an oğrencıler ıse ek puandan vararlanamaya- cak Yerleştırme sonuçlan 24 Ağustos'ta açıklanacak Vefat MERHUM Giray İçözü'nün eşi, Aslı ile Emre'nin Sevgıli annesi BİLGE İÇÖZÜ no Kaybettik. Cenazesi 6 HAZİRAN Pazar günü öğle namazından sonra Teşvikiye Camırnden kaldırılıp, BüHDülderesi / ÜSKÜDAR Aile mezarlığına defnedilecektir. Çıçek Gonderılmemesı Rıca Olunur. • Baştarafı 1. Sayfada Araştırmanın ılkbolümunun iDB'ye ulaştınlmasının ardından şubede çalışmaya katılan 6 polıs memurunun yazısı > azılarak gorev yerlen değıştınldı \rdindan emnıyet müdur yardımcılan Osman \k, Ersan Dabnan ve Zafer <Vktaş'ın gorev yerlen değıştınldı Ankara Emnıyetı'nden bazı yetkılıler, kuşkulu kışılenn telefon kayıtlannın ızlenmesı konusunda 1994 yılında kurulan ve dev let yetkılılennın bılgısı dahılınde 5 vıldırkullanılan sıstemın, son hesaplaşmalara malzeme vapılarak çokertıldığını dıle getırdıler Bu sıstemın Akın Birdal'a duzenlenen suıkastın aydınlatılmasında kullanıldığını vurgulayan yetkılıler. "Çetelerie mucadele başanlı deniyor. Bu sistemk bu başan sağlandL Kurşat Yılmaz'm Bulgaristanda yakalanması bu sistemin ürünüdur" goruşunu dıle getırdıler Ankara Emnıyetı'ne yakın kaynaklar, görev yen değıştınlen Osman Ak'ın Ankara Anakent Beledıye Başkanı Melih Gökçek'e bılgı verdığı yonundekı ıddıalan yalanladılar Kaynaklar, "Ak, daha once bazı çevrelerce hedef ahndı. Şimdi de Ankara 'dald Fethullahçüara yönelik araştırnıasının ardından vonelecek desteklen kesmek için boyk sövlentilerçıkanlryor. Bununla Ak'a toplumun demokrat kesımlennden gelebüecek destegm önu kesümeve çahşüıjor" goruşunu savundular Sistemle ilgili bilgiler Uzmanlar. iDB'de kurulan telefon dınleme ve ızleme merkezındekı sıstemın çahşması ıle ılgılı olarak da şu bılgılen verdıler - Temel ızlenen bır numara vardır Bu numaradan aranan telefonlann hepsı kaydedılır Aranan numaralann hepsı uzennde durulmaz Hele bunlar Başbakanlık, bakanhk veya herhangı bır devlet kurumu ıse fazla dıkkate alınmaz Buradakı amaç ızlenen numaranın ılışkı ıçınde olabıleceğı şuphelı numaralan da belırlemektır Hangı numaralann arandığına ılışkın dökum geldığmde Başbakanlık, bakanlıklar gıbı şuphe oranı sıfır olan yerlenn uzen çızılerek dığer numaralara yonehnır - Dığer ızlendığı ıddıa edılen telefonlann ıse hepsının belgesı mutlaka vardır Daha çok basında sunulduğu gıbı dınlemeye, ıstıhbarat toplamaya yonelık değıl, bazı teror örgutlennın hedefı olabılecek kışılenn korunmasına yonelık olabilir - Sısteme zaten PTT'nın çıkardığı normal fıhnst yuklenmıştır Bunun bıraz daha kapsamlısı olabilir Bu normal 118 (bıhnmeyen numaralar) çahşması gıbı İDB, ana bılgısı>ardan herkesın ulaşmasını ıstemedığı numaralara tahdıt (smırlama) getırebıhr Böv le bır tahdıt yok 'Yasal dayanağı yok' Cevdet Saral da, genel mudurluğun ve tstanbul Emnıyetf nın de aynı yontemle telefonlan ızledığını, bunun yasal dayanağı olmadığını ve bır rutanağa dayandınlmaya çalışıldığını dıle getırdı Genel müdurlüktekı ıstıhbaratçılann da aynı yontemı kullandığını açığa vuran Ankara Emnıyet Muduru, boylece tum Turkıye genelındekı u> gulamaya karşı eleştın oklannın kendısıne yoneltılmesıne tepkı gosterdı Saral'ın eleştırdığı Necati Bılıcan da, Mılhyet gazetesınde yer alan demecınde, "Resmi kurumlann telefonlaruun Ozal Baysal ve Kiirşat Yümaz'm izknmesi sırasında düştuğu doğru mu" sorusuna şu yanıtı vermıştı "Evet O isimler v ar. Başka isimler de var. Yasal olarak. mahkeme kararnla dinlenen isimlerdır. \ym şev Adana, Mersin bolgesınde de var." Ankara Emnıyetf ndekı yonetıme karşı haberler once Zaman gazetesınde yer almıştı Alan Birdal'a suıkastdavasının sanığı Cengiz Erse\ ı er'ın "Sedat Peker- Fethullah Gulen" ılışkısıyle ılgılı ıfadelennın basına yansıması uzenne Zaman gazetesınde, sorgulamayı yapan Saral ve Osman Akaleyhme çıkan ' haberler dıkkat çekmıştı Zaman'da 1998 yılı mayıs a>T sonunda çıkan bır yazıda şoyle demlmıştı "Cevdet Saral'ın yıldızı ne hikmetse 'Susuriuk devletı' ile mucadele sozü v«ren Mesut Yılmaz hükumeti doneminde parhvor. Hasan Ozdemir'in >erine tstanbul Emniveti'nin başına Saral düşünıiluyormuş Ustelik can alıcı bir gerekçeyle: Ozdemır irtica ile >eterince mucadele etmiyormuş. Nitekim Saral irtica ile mucadelede ne kadar yetenekü olduğunu Ersever'in sorgusunda gostermedi mi?" Almanlar 6 kazançlı' çıktı ANKARA (ANKA) - Koln Zırvesı'nde, beklen- dığı gıbı Turkıye'nın aday- lığı açısından bır gelışme sağlamadığı, ancak bu ko- nuda bır gelışme olması ıçın çaba gosteren Alman- ya'nın Turkıye ıle ıkılı ılış- kılennı ıyıleştırerek 'ka- zançlı' çıktığı one suruldu Zırvenın sonuçlannı de- ğerlendıren AB dıplomat- lan, Koln'de Turkıye'nın adaylığı konusunda Anka- ra' ya 'olumlu bir mesaj' oluşturabılecek bır adım atılması ıçın AB Donem Başkanı Almanya'nın gos- terdığı çabanın 'sonuçsuz' kalmasının beklenen bır gelışme olduğunu söyledı Aynı dıplomatlar, Zırve- sde Turkıye'nın adaylığı konusunda 'olumlu mesaj' venlebılmesı ıçm zırve on- cesı yoğun kulıs yuruten Almanya'nın, amacına ulaşamamakla bırlıkte 'ka- zançh' çıktığını one süru- yorlar Ocalan knzı nedenıyle umulan gelışmeyı gostere- meyen Turkıye-Alman ûst duzey sıyası dıyaloğu, zır- ve oncesı Schröder huku- metının Turkıye ıçın yaptı- ğı çabalar sonunda canlan- dı tkı ulkenın lıderlen ara- sında gerek telefon, gerek- se mektup dıplomasısı yo- luylatemaslarkuruldu Al- manya, Ankara'ya Dışışle- n ıle gorevlı Dev let Sekre- ten VVolfgang Ischinger'ı gonderdı Bu arada, Dışışlen Ba- kanı İsmail Cem, Bonn'un bu çabalanndan duydukla- n memnunıyetı dıle getır- dıler Haber Merkezı - Yurt ça- pında meydana gelen trafık kazalannda 24 kışı oldu 13 kışı yaralandı Eskışehır'ın Sıvnhısar- Afyon karayolunun 25 kı- lometresınde meydana ge- len kazada, Ankara yonun- den gelen Necati Uyar (38) >önetımındekı otomobıl şent ıhlalı sonucu karşı yon- den gelen Ibrahim Yiğtt'ın (51) kullandığı tıcan taksı- yeçarptı Kazada, SuzanL- y«r (56), Yıldız Uyar (34) Ege Uyar (4) ıle tıcan taksı- nın surücusu Ibrahım Yığıt, sıde bulunan Osman Yi- it (25), Memduha \1ğit (29) ve kımlığı henuz belır- lenemeyen bır kışı oldu tstanbul Sılıvn E-5 Oto- yolu nun Gumuşyaka Kına- lı mevkıuıde Kerim Dağ (35)yönetunındekı otomo- bıl, yolun ka>gan olması ve aşın hız nedenıyle konffol- den çıkarak karşı yonden yan >ana gelen Okan Uysal ıdaresındekı ve Nedim Şen yonetunındekı tankerlenn arasına gırdı Kazada, surü- cu Dağ'ın yanı sıra otomo- bılde bulunan Cevat Ardaa (34). Murat Bölük (40), Ne- zir Dağ (44) ve Ihsan Bolük- başı (58) ölduler Yurdun çeşıtlı yerlennde geler trafık kazalannda ıse 12 kışı yaşamını yıtırdı G U N D E M MUST\FA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Ulu âlım, buyuk masalcı, şımdı kulağını bıze dık " La Fontaıne şaşırmış "Gonlumu almak ıçın her taraftan soz derdı- nız, Anlatın bakalım, neymış derdınız " Demışler "Bızım ulkede kurt, guvercın, bır da an, Bır oldu ele geçırdı ıktıdan Her bınnın değıştığı soylenıyor, bılemedık La Fontaıne'e gıdelım, bıze anlatsın dedık.. " LaFontaıne, "7âmam"demış, "bu benim ışım, nıce hayvanlan masalımdan geçırmışım " Vermışler kol kola, duşmuşler yola . Ahalı onlan beklıyormuş, saçını başını yola yo- la Uç hayvanın özellıklen masaya koyulmuş, Bızım La Fontaıne, hemen ışe koyulmuş Once kurda bakmış, "Bu sırkede yaşayan kurt mudur?" "Yok" demışler, "devlet ıçınde strkede yaşar gıbı yaşadı, ama senın bıldığın özellıklenn hep- sını yaşadı " "Hımm" demış La Fontaıne, "değışık bır ten " Sormaya devam etmış "Kurdu gordum de yanındakı postlar ne?" Her kafadan bır ses çıkmış - Bazen kuzu olmak ıster de... "Yok kuzu değıl, tazı " - Yok yok hem kurt hem kuzu olur. "Oimaz" demış La Fontaıne, "Bunca yıldır hayvanlarâlemının masalını yazanm Ne koyun- la meler ne de aslanla azanm Bazen şansla gı- denm, ne gelırse zanm Ama masalıma laf et- tırmem, bu benim anm " Çevredekıler şaşırmış, masalcı baba ne de- mek ıstıyor^ Surdurmuş sozunu bızımkı "Değışık kılıklara gıren hayvanlargördum Za- ten masallanmı hep bunlarla ordum Ama gör- medım aynı anda ıkı ozellık gosterenı, ben gıdı- yorum durdurun şu trenı " Aman demış çevresındekıler, yapma etme Pekı kurttan vazgeçtık, ama bızı guvercın ma- salından etme Kartal kanatlı güvercin La Fontaıne şoyle bır bakmış guvencıne Değışık bır tıp, bıraz şahıne benzıyor, bıraz cı- ne Kanatlar genışçe, daha buyuk kartaldan . Ama ayaklar bıraz bıçımsız, kalkamaz hıçbır daldan Ahalı hemen gırmış soze "Bu güvercının tabana ıhtıyacıyok, ayaklan o- nun ıçın pek gelışmemış Ama kanatlan çok serttır, geçen gün çarpıldı bızım Memış " Güvercının gagası da pek değışıkmış Ust kıs- mı sert kocaman, alt kısmı ıncecıkmış La Fontaıne anlamakta gecıkmış: - Bu nasıl gaga 1 ? "i> 0 Bu güvercının ne zaman sert konuşacağı ne zaman yumuşayacağı bellı oimaz. Sert dıyecek- se gagasının ustunu, yumuşak dıyecekse altını kullanıyor Âlem duruma gore ya çullanır ya 'kuVlanır " "Bıttı" demış La Fontaıne, "yazmam bu ma- salı Ben pazartesı gıdıyorum, en geç salı " Aman demış çevresındekıler, yapma etme Pekı guvercınden de vazgeçtık, ama bızı an ma- salından etme Uzatmamışlar arayı, getırmışler anyı O da ne? Yanında guvercın de var "Hoş gor" demışler, "bu an değışık bır an, guvercınsız yapamaz O yanında olmadan, hıçbır yone sapamaz " La Fontaıne bunu da sıneye çekmış Annın ağzındakı bal dıkkatını çekmış "Oimaz" demış, "an bal yemez uretır, balı başkaları tuketır " Ahalı bırbınne bakmış "Bu an başka an Soylenz, ama dınlemez ne saygısı kaldı ne an " "Artıkyeter" demış La Fontaıne, "ben gıdıyo- rum Masallanmı gerıde bıraktınız, sızı tebnk edıyorum " i ABy nin bahanesiyersiz' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Avru- pa Bırlığı'nın (AB) 3-4 Hazıran gunlenn- de yaptığı donıktan olumsuz sonuç çık- ması. Turkıye'yı şaşırtmadı Dışışlen Ba- kanlığı, Luksemburg doruğundan bu yana herhangı bır gelışme > aşanmadığını behr- terek, Turkıye'nın "Yunan vetosu bahane- lerini" kabul etmesının söz konusu olama- yacağını bıldırdı Turkıye'yı genışleme surecınden dışla- yan AB, ılışkılen onarmayı 6 ay sonra Fın- landıya'nınbaşkentı Helsınkı'de vapılacak doruğa erteledı Donem başkanı Alman- ya'nın, Fransa ve tngıltere ıle Turkıye'nın tam uyelık adaylığının onaylanmasuıa yo- nelık ıstemlennın Yunanıstan tarafından engellenmesı Ankara "da şaşkınlık yarat- madı 'Sonuç sürpriz değU' Dışışlen Bakanlığı yetkılılen, toplantı- dan çıkan sonucun sürpnz olmadığını bıl- dırdıler AB'mnYunanıstan'ınTurkıye'ye yonelık "düşmanhkhislerine" bağımlı kal- dığını beluten yetkılıler AB'nın kendı ıç sorununu mutlaka aşması gerektığını. ter- sı durumda Turkıye-AB ılışkılennın ge- lışmesmın olanaklı olmadığını kaydettıler AB 'ye yonelık bundan sonra ızlenecek po- lıtikanın hükumetın yapacağı değerlendır- menın ardından netleşeceğı bıldınldı Dışışlen Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, Turkıye nın onayı alınarak Köln doruğu sonuç bıldırgesmde yer al- mak uzere hazırlanan metın dışmda hıçbır değerlendırmenın kabu! edılemeyeceğını bıldırdı "Zirve sırasında sirküle edilen dı- ğer metinJer bazı üve ulkelerin gonışlerini yansıtmaktan öteye gttmemektedir" goru- şunu bıldıren Dışışlen. Turkıye'nın tam üyelığe resmen adaylığuu onaylamayan bu metınlenn kabul gormemesının doğal ol- duğunu vurguladı Donem başkanlığı so- na eren Almanya'nın, sonuç bıldırgesmde yer almasını ıstedığı ancak onay gorme> en metın şöyleydı "AB Konsevi, Türk hukümetinin, Ko- penhag kriterierinin karşılanması için ge- rekli tum ekonomik ve sivasi reformlann Ueri goturulmesı vönundeki kararhlığmı memnunhetle karşüar. AB Konseyi, bil- hassa. Turk hukümetinin demokratik ve sosyal reformlar için çabalannı guçlendir- mek ve ulkenın guney doğusundaki sorun- lara yapıcı bir çozüm getirmek vönundeki kararlılığını memnuniyetle karşılar. AB Konsevi, bu itibaria fürkiye'yi Avrupa Stratejisi temelinde katüma adayı olarak katılma surecine dahıl etmevı ve diğer ka- tılnıa adav ları ıle v apılacak toplanûlara ça- ğırmayı uvgun gormuştur. AB Konseyi, Türkhe'vi katıüma hazuiamak amacrvla Avrupa Stratejisi'ni enerjik biçimde geüş- tirmevi surdurmesini ve Helsinki'de yapı- lacak AB Konseyi Zirvesi'ne kadar, Turki- ve'nin Kopenhag kriterlerini ve AB Anlaş- ması'nın 6. maddesındekı hukumlen kar- şdaması amacıv la gerekü reformlar için bır vol haritası hazuiamasım, konsev ve konus- yondan rica eder." 'Destek göremedik' Başbakan Bulent Ecevit dun Cumhur- başkanı Süleyman Demirel ıle görüşmesı- nın ardından > aptığı açıklamada, Koln'de yapılan AB zırvesınden çıkan sonuçlann beklentılen karşılamadığını vTirgulayarak " Biz bu konuda hayale kapdmıvorduk. An- cak Türkiye'nin adavüğı konusunda kü- çükde olsa bir mesafe ahndı sayüır. Ahnan- ya, Fransa ve İngiltere bu konuda Türtd- ye'ye destek oldular. Fakat başka AB tilke- İerinden aynı destegi ve anlayışı goreme- dik. AB çok buyuk bır orgutlenme ama bir Yunanistan'a teslım olmuş gibi görünüyor. Ancak bazı uyeler mı Yunanistan'ı kulla- nıyor. Yoksa Yunanıstan mı Türkiye'ye kar- şı AB'yi kullanmay a çahşıyor. Bu da değer- lendirmeye değer bir konu" dedı Kosova'da banşın gundeme gelmesının çok sev ındıncı bır gelışme olduğunu belır- ten Ecevıt, Turkıye'nın Balkanlar'da ve Kosova'da banşın sağlanması ıçın ehnden gelen çabayı gosterdığını vurguladı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog