Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 1999 PAZAR 6 HABERLER Sağanak yağış kenti olumsuz etkiledi • İstanbul Haber Senisi - Istanbul'da diin sabah saatlennde başlayan ve yaklaşık 3 saat süren sağanak yağış nedenıyle meydana gelen trafık kazalannda çok sayıda kışı yaralanırken maddi hasar oluştu. Yagış nedenıyle meydana gelen kazalann binnde, E-5 Otoyolu'nu kullanarak Mecıdıyeköv'e gitmekte olan Özcan Karakaş'ın kullandığı 34 TB 0944 plakalı minibüs, Okmeydanı Köprüüstü'nde kayarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan Karakaş. SSK Okmeydanı Hastanesı'ne kaldinlarak tedavı altına alındı. Abhazya sorununa çözüm • ANKARA (Cumhurivet Bürosu)- Bırleşmış Milletler gözetimınde yürütülen Cenevre Süreci çerçevesinde Abhazya anlaşmazlığının çözümüne bır adım da Türkıye'nin ev sahıplığınde lstanbul'da atıljyor. Toplantıya. anlaşmazlığın taraflan olan Gûrcıstan ve Abhazya yetkılilerinın yam sıra Bırleşmış Milletler, Avrupa Güvenlik ve lşbirliği Teşkılatı ile ABD, Almanya, Fransa, Ingiltere ve Rusya Federasyonu'ndan oluşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Dostlan Grubu'ndakı ülke temsilcılen de katılacak. tstanbul Hilton Otelı'ndeki toplantı 7 Haziran Pazartesi günü saat 12.00'de Dışişleri Bakanı tsmail Cem'in konuşması ıle açılacak. Devlet bakanları nikâh şahidi • İstanbul Haber Servisi - De\ let Bakanlan Yüksel Yalova ve Rüştü Kazım Yüceien, ANAP İstanbui Mtlletvekilı Aldın Ayaydın'ın kardeşı Uğur Ayaydın (-29) ıle Deniz Eİciz"in (29) nıkâhında şahıtlik yaptılar. Bahçeşehir'deki Sun Club'da dün gerçekleştırilen ve Büyükçekmece Belediye Baskanı Dr. Hasan Akgün'ün kıydığı nıkâhla, Ipekyol tekstıl fırmasının sahıbi Ayaydın ve Ekız dünvaevmegirdıler. 'Bomba' yazıh kutu korkuttu • BURSA(AA)-Bursa Çakırhamam semtındeki Çarşı Polıs Karakolu'nun merdıvenlenne, "bomba"" ıbaresı yazıh küp şekhnde karton kutu bırakan 17-20 yaşlan arasındakı l'ı kız 5 kışi yakalandı. Kutunun iizenne "bomba" yazıldıktan sonra. heyecan ve korku yaratmak amacıyla bırakıldığı belirtıldı. Yakalananlar sorgulannın ardından adlıyeye sevk edılecek İzmir'de ekmek 80 bin lira • tZMİR(AA)-tzmir Büyükşehır Belediye Başkanı Ahmet Pinştina'nın ginşimiyle 15 gün önce ertelenen ekmek zammı yann jürürlüğe gınyor. ızmır metropolünde yanndan itıbaren 300 gram ekmeğin 80 bin liradan satılaca&ı belırtildi 'YatrımlaraiO triyon ayrıldı' • \ÂN(AA)-Hazıne Müstesar Yardımcısı Ferhat Emıl, yanm kalmış yatınmlann bıtirilebilmesı için bu yıl 10 trilyon lira kaynak aynldığmı söyledi. EJölge sanayicıleri, mdinmli elektructen yararlanamadıklannı behrte'ek kredilenn adilane bir şekılde dağıtılmadığından şikâ\e:çı oldu. Lastik-İş'te kıyım • İstanbul Haber Servisi - Lasnk-lş Sendıkası'ntn yenı yönetmı, geçen yıl DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ıle bırhkte Ankara yürflyûşüne katılanlann da araiarnda bulunduğu 5 kişıyı >endıkadan attı. Lasiık-lş Sendıkası AJapazan Şubesı Ö|ûtbnme Uzmanı İbrahım Oigun. Çerkezköy Trakya BöigeTemsılcisi Aykut Akokunan ile Basın Yayın Lzmaaı Faruk Kırtay'ın, gecenyıl Ankara yîüyişüne katıldıklan içm sadıkıdan atıldıklan iddia eükü Yenı yönetım Lastık- t'Buna Bölge Temsilcısı Hisey.n Altınay ıle santral göcevisı Avşe Soy'un da grevne son verdi 'Sağhkh çevre insan hakkıchr'Dünya Çevre Günü nedenıyle bir mesajyayımlayan Demirel, insanların olıışturduğuyapay çevrenin, doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri sonucundayerkürenin ciddi çevreproblemleri ile karşı karşıya kaldığını vurguladı Haber Merkezi - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. saglıklı bir çev- rede yaşamanın insan haklanndan bı- risı oldufunu belirterek. "Bu konu- daki duyarhlığmı ve tepkilerini de- mokratik vöntemlerle ifade eden va- tandaşlanmız. ülkemizin gelişmişük düzeyini ve çevTeye verdiği önemi or- taya koymaktadır" dedı. Dünya ÇevTe Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Demirel, insanla- nn oluşturduğu yapay çevrenin, do- ğal çevTe üzerindeki olumsuz etkıle- ri sonucunda, yerkürenin ciddi çev- re problemleri ile karşı karşıya kal- dığını vurguladı. Çevre konusunun uluslararası arenada önem kazanma- sıyla bırlikte. kurumsal ve yasal dü- zenlemelerin yoğunlaştığını. birçok ulaslararası toplantı yapıldığını ve bu çerçevede global çözüm arayışlan- nın ülkeleri bir araya getirerek ortak karar alma sürecine girildığini anla- tan Demirel, Türkıye'nin tüm ulus- lararası sorunlarda olduğu gibı, çev- re sorunlannda da dünya ülkeleriyle birlikte hareket etmeyi ve aktıf bir rol oynamayı ilke olarak benimsedi- ğini ifade etti. İnsan ve çevrenin bir bütün oldu- ğunu ifade eden Demirel, dolayısıy- la insan ile çevre arasmdaki doğal dengenin bozulmaması için tüm m- sanlığın çevre sorunlanna duyarlı davranarak çözüme katkıda bulun- ması gerektiğini kaydetti Demirel, "Bfcderin, yerküre üzerinde yaşayan bireyler olarak göstereceğimJz duyar- lüık ve küçük de oisa yapacağımız katkıbr, büyük çözümleriçin vesfleola- cakür. Herkesi çevre konusunda da- ha duyarholmaya ve üzerinedüşen so- rumliıluğu yerine getirmeye çağın- yorum" dedi. Başbakan Bülent Ecevit, çevrenin ve doğa dengesınin korunmasmın in- san ve geleceğın korunmasıyla eşan- lamlı oldugunu bildirdi. Çevre sağ- lığı ve doğa dengesi bilincinin son yıl- larda gitgide artmasının sevmdirici ve umut verici bir gelışme oldugunu be- lırten Ecevit "Hükümetimizdebuso- runa özel önem verecek ve toplumda- ki bilinci ve ilgjvi gereğince değerien- direcektir" dedi. TBMM Başkanı Yıkfanm Akbu- lut temiz ve sağlıklı bir ortamda ya- şamanın insanlann en doğal hakkı ol- dugunu belirterek, "Bizden sonraki ıresiDere temiz bir dünya bırakabilınek için, çevre kirienmeden gereken ön- lemler ahnmabdır" dedi. Akbulut, teknolojinın çevreye du- yarlı gelişmesi ve devamlı yenilenme- sinin insanlık için büyük bir şans ol- dugunu vurgulayarak, toplumda olu- şacak duyarlı çevre bilincinin doğal zenginliklenn gelecek nesillere ulaş- masını sağlayacağını belirtti. Çevre sorunlannın çözümünde ka- dınlann eğıtiminin çok önemli oldu- gunu vurgulayan Kadın Girişimçile- n Platformu Başkanı Nilgün Çeiebi- oğlu da, çevTe projelerine kadınlann katılımı için mikro-kredi mekaniz- malanrun geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Dünyadakı en büyük çevxe sorunu- nun yoksuliuk olduğuna dıkkat çeken Çelebıoğlu. yoksulluktan en çok et- kılenen kesimın de kadınlar oldugu- nu belirterek, "Üretimin her aşama- sında kadınlann katkısı büyflk olma- sına karşın, kadınlann kalkınmadan akhklan pay, erkeklere kıyasla çok azdır. Bu açıdan kadınlann eğitilme- sinin önemi bir kez daha ortaya çüa- yor" dedı. Adana ÇevTe ve Tüketiciyi Koru- ma Derneğı (ÇETKO) Başkanı Doç. Dr. Figen Doran ise 5 Hazıran'lann bu gezegenin gelecegi için kaygı du- yanlar tarafından buruk bir kutlama ile anıldığını belirterek "Gekceğünizi kimsenin karartmasına izin ver- meyeceğiz" dedi. İstanbul'da düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliklerinde doğanm yok edilişine 'dur' denildi Çoculdar temiz bir dünya istedi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne halk sahip çıkti Haber Merkezi - 5 Haziran Dünya Çevre Günü, tüm yurtta düzenlenen çeşitli etkinlik- lerle kutlandı. Sualtı Araşnrmalan Derneği- Akdeniz Fo- ku Araştırma Grubu(SAD-AFAG). Çevre Gü- nü etkinlikleri çerçevesinde nesli tehlike al- tmda olan Akdenızfoku'nun korunması ama- cryla gönüllü üyelik programı başlattı. SAD- AFAG Koordinatörü Cem Kıraç, "Akdeniz- fokunu korumak,Akdeniz'i korumaknr" an- layışına sahip oldukJannı belirtti. Nesli dünya çapında tehhke altında olan akdenizfokunun korunması amacıyla 5 Ha- ziran Dünya Çevre Günü etkıniiklerinin ya- pıldıgı bugün de "AkdenizibkuGönüDüProg- ranu" başlattıklanru bıldiren Kıraç, herkesi gönüllü olmaya davet etti. Akdenizfoku Gönüilüsü olmak isteyen- lerden 5 milyon, öğrencılerden ise 3 milyon lira >ıllık üyelik aidau alınacağını belirten KJ- raç, gönüllü olan herkese birer sertıfa ve "AkdenizGezgini'' adlı bültenı gönderecek- lerinı kaydetti. İzmir'de Büyükşehır Beledi- yesi Kültürel ve Sosyal HizmetîerDaire Baş- kanlığı'nca "Her Gün Dünya Çevre Gönfi- dür" başhklı günboyu süren etîcinlikler dü- zenlendi. Törende. Çeşme'yi dünyaya tanı- tan 65 yıllık çevTecı Dr. HaHs Temcre, "20. Yözyılın En Başaniı Türk Çevrecisi Ödfi- lü" verildi. Konak ilçesi Belediye Başkanı Erdal İzgi de, Dünya ÇevTe Günü dolayısıyla vatandaş- lara çam fidaru dağıttı. îzgi. Konak Meyda- m'ndaki etkinlik sırasmda yaptığı açıklama- da, görüntü ve gürültü kirliliğuıe karşı da et- kin mücadele başlattıklarını bildirdi. Kayseri'deki kutlamalarda ise Gençlik ve Spor İl Müdurlüğü önünde toplanan çevre- ciler, Sıvas Caddesı'nden Cumhuriyet Mey- danı'na kadar yürüdüler ve burada Atatürk Anıtı 'na çelenk koydular. Vali Mustafe Yıl- dınm. Kocasinan Parkı'nda düzenlenen tö- rende, çevreyi kirletenlere karşı birtakım ce- zalar uygulanması gerektiğini belirtti. Zon- guldak Vali Yarduncısı Hafe Peker de Ata- türk Anıtı'na çelenk konulup, saygı duru- şunda bulunubnası ve Istiklal Marşı"nın okun- masının ardından yaptığı açıklamada, çevre- nin kirletilmesiyle bitki ve hayvan türlerinin her geçen gün yok olmaya basladığını söy- ledi. tstanbul Haber Servisi - 5 Ha- ziran Dünya Çevre Günü nedeniy- le İstanbul "da da gerçekleştirilen etkınliklerde doğanın yok edili- şine "dur" denilirken çocuklar temiz bir dünya istedi. GreenpeaceAkdeniz OfisL Bel- çika'da yemlerde kanserojen di- oksın maddesi tespit edildiğini ve kullanımının yasaklandığını anımsatarak Türkiye'de de diok- sın yasağı uygulanmasını istedi. "YeşiUer" ise dünyada ve Türki- ye'de çevreye yönelik devam eden tahripİernedeniyle çevre gününün kutlanamayacagını belirterek ha- zırladıklan üç sayfalık manifes- toyu açıkladı. İstanbul Valiliği ve çeşitli çev- re kuruluşlan tarafından bir çev- re yürüyüşü düzenlendi. "SOS Doğa SavBşçılan, ÇEKÜL, TE- MA, Doğal Havntı Konıma Der- neği" gibi çevreci kuruluşlann yanı sıra ilk ve ortaöğrenim ku- rumlanndan öğrenciler Tünel'de toplandılar. Topluluk İstanbul Sivil toplurn kuruluşlan, deniz motorian eşliğinde düzenlenen 'Temiz Boğaziçi' etkinligine katıldılar. (UĞUR DEMİR) Belediyesi BandosU eşliğinde İsriklal Gadde- si boyunca Taksım Meydanı'na kadar yürü- dü. Taksim'e vanldığmda İstanbul Büyükşe- hır Belediyesi ve Çevre İl Müdurlüğü'nün çelenk]eri Cumhuriyet Anıtı'na konarak say- gı duruşunda bulunuldu, lstiklal Marşı söy- lendı. Buradakı konuşmalann ardından öğren- ciler tarafından "Çevre andı" okundu. Bardot tarHjması Bu arada Doğa Savaşçılan ÇevTe Örgütü Başkanı Zafer Murat Çetintaş ile tstanbul Vali Yardımcısı Bülent Karaçöl arasında kor- tej yürüyüşe geçmeden önce bir tartışma ya- şandı. Tartışma, Çetmtaş gazetecilere Brigit- te Bardot'nun çevre etkinliklerine katılması- nın "engellendiği" yolunda bir açıklama ya- parken Karaçöl'ün Çetintaş'a "Olaylançar- prtnMyın" sözleriyle müdahale etmesi üzeri- ne çıktı. Tartışma DSP tstanbul Mıllervekili ve SOS Çevre Platformu Üyesi V ücel Erde- ner'in araya girmesiyle sona erdi. Sivıl toplum kuruluşlan daha sonra deniz araçlan ve bahkçı motorian eşliğinde düzen- lenen "Temiz BoğazJçT etkinligine katıldı. Bahçelıevler'de Belediye Başkanı Saffet Bulut. Bahçelievler Kaymakamı Abdullab Durukaa ÇEVKO, Gönüllü Çevrecıler, Çev- re Müdurlüğü ve öğrencılenn katıldığı Çev- reciler Yürüyüşü'nde Yenibosna Mahallesi ve Yıldınm Beyazıt Caddesi'nde çiçek dağı- tıldı. Yürüyüşte "Çevreye saygı insana saygn dır" tişörtlerinin yanı sıra çocuklar çıçek adam, ağaç adam ve çöp adam kıyafetieri giydıler. Bakırköy Belediye Başkanı Ahmet Bahaduiı'nın katıldığı Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen etkinlıklerde dans, step, folklor step gösterileri yer aldı. Greenpeace Akdenîz Ofisi Toksîk Macf- deler Kampanyası Sorumlusu Tolga Temuge konuya ilişkin yaptığı yazıh açıklamada, Bel- çika'daki tavuklar ve yumurtalarda tespit edı- len "dioksin küiüiği" skandalı üzerine Gre- enpeace'in 1 Haziran"da bütün hükümetlere zehırli ve kanserojen madde emisyonlannın tamamen durdurulması çağnsı yaprığını kay- detti. Temuge. Dünya Çevre Günü'nde de ye- ni Çevre Bakanı Fevzi Avtekin'e temiz üreti- me geçilmesi ve sıfır dıoksın polıtikasının Türkiye'de derhal uygulanması içm önemli adımlar atması çağnsında bulundu. İnsan Haklan Derneği İstanbul Şubesi Çev- re Komısyonu'nda yapılan açıklamada, Er- gene havzasında yerüstü sulannın zehirlen- mesı, Bergama'da yeraltı sulannın zehirlen- me tehlikesi, Çamlıhemşıncle doğanın tehdit altında bulunması, Hasankeyf'in kültürel mi- rasıntn yok edilecek olması- na dıkkat çekilerek şu ifade- lere yer verildi: "Bu toprak- larda yaşavan tûm kuraırierin korunması.çevTenin daha ya- şanabilir olnıası için sevgiyle sımsıkı sanlarak nep birlikte uğraş vermefayiz. Yaşanabi- lir ve sağhldı çevre herkesin hakkıdu:" 1 Kankatürcüler Derneği çevre kirlenmesi konulu bir dizı sergi hazırladı. Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) ise yapoğı yazıh açık- lamada, akdenızfokunu ko- ruma bilincinı ülkede arttır- mak amacıyla "Akdenizfoku GönüDüsü Kampanyası'' baş- lattı. Gönüllüler, kıyılarda gördükleri yaralı fokları AFAG'a bildırecek. Kampan- yada 1000 akdenizfoku gö- nüilüsü hedefleniyor. YeşıJler de çevre günü ne- deniyle dün Tank Zafer Tuna- ya Kültür Merkezi'ndebir ba.^. Çocuklar. Çevre Bakanı Fevzi Aytekin 'le Anıtkabir'i ziyaret etti. Taksim'deki yfirüyüste ise 'çevTeje saj gı' ti$örtkri dıkkat çekti (Fotoğraflar: AA HATİCE TUNCER) sın açıklaması ve forum düzenledi. SOS Iş-, tanbul Çevre Platformu Başkanı Türksen Ba-' şerKafaoğhı,yeşilleradına yaptığı açıklama- da, aslında 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde kutlanacak bir şey göremediklerini söyledi. "Nükleersantrallann yükseMiği, Bergama, Ha- sankeyf. Çamhhemşin gibi doğa alanlanmn rantçılara feda edildiği, çevre ekonomisi ve politikasının hâlâ Meclis gündemine gireme- diği'' bir ülkede çevre günü kutlamanın çok anlamlı olmadığını vurgulayan Kafaoğlu, dünyaya bakıldığı zaman da NATO'nun Ko- sova'ya yönelik harekâtının "yapıa değfl yı- kıa" oldugunu belirtti. Yeşillerden manifesto Toplantıda NoyanOzkan da yeşillenn "Çev- re manifestosu"nu okudu. Yeşillenn yıl için- de Izmir, Bodrum, Ankara ve tstanbul top- lantılannm ardından oluştu- rulan manifestoda Türkiye Yeşilleri Hareketi'nin temel il- kelen anlatıldı. Eski Sağhk Bakanı Prof. Dr. Cdal Er- tuğ'un da bir konuşma yap- tığı toplantıda, DSP'nin ts- tanbul milletvekili ve SOS Çevre Platformu üyesi Yücel Erdener ise çevrecileri her konuyla ilgili olarak kendisi- ne başvurmaya davet ederek "Ben sizin Mecos'teki sesini- zhn" dedi. Konuşmalann ardından - Yesil perspektiflerle dünya- nm göriinüşu" ve "tnsan-eko- lojMopnım üzerine bakışlarve alternatif çözüm önerileri" başhklı forumlara geçildi. IRMIK/AXmS ENGİN aengin(g doruk.net.tr. Daha ilk yazıda demedım mı, "Eyvah yineyazıyonım" diye feryat etmedim mi? Çoğunuz şaka sandı. Değildi. Ama rtiraf edeyim, bu kadar çabuk pat- lak vereceğinı de hesaplamamıştım. "Eyvah "diye başlayan hoşbulduk ya- zısının ardından ikinci Tırmık geldi: Cu- di'nin Issız Bir Koyağında... Hemen er- tesı günü birfaks, telefon, mektup ve e- mail sağanağı başladı. Şaşırdım kaldım. Hepsinı aktaramam. Ama bırkaçını sizler- le bölüşmeye karariıyım. Aklınıza, öğüdü- nüze ihtiyacım var. Yazıya "yağan'tepkjtefdenbiri, birYÖK profesöründen, Samsun 19 Mayıs Üni- versitesi Tıp Faküttesi'nden Prof. Dr. S. Ç.'den. Iznini almadığımdan, üstelik ba- na değil gazete yönetimine yollandığın- dan sadece adının baş harflerini yazma- yı yeğledim. Noktası, virgülü ve noktalamasıyla ay- nen şöyle diyor "Aydın Engin ne yapmak istiyor Cumhuriyet Kuvayimıllıyecilerin gaze- tesidir. TeröristBaşı'nın açıklamalanndan mo- ralleribozulmuş olan terönsOere moral ver- mekisteyenlere Cumhunyet'de yeryok- tur. Sevr özlemcilerini banndıran ve onla- nn sözcülüğünüyapan bır çok gazete ve dergi var. Aydın Engın hevallarını orada bol bol bulur ve onlara yakışır. Fakat biz Ben Size Dememiş miydim? cumhuriyet okurian, gazetemizde böyle yazılan da, yazarian da görmek istemiyo- ruz. Saygılanmla." Prof. S. Ç. yazdıklannın attına uygar bir kişi gibi adını, soyadını, adresini ekleyip imzasını da basıp yollamış. Koskoca profesördür, elbette okudu- ğunu doğru anlamıştır, bu durumda ba- na oturup aptes tazelemek düşer... diye düşüneceğim ama o zaman da öteki fakslan, telefonlan, e-mailleri, gazete zi- yaretlerinı ne yapacağım ? Örneğin aynı gün, gazeteye, gönülle- rinin hâlâ Abdullah Öcalan'dan yana ol- dugunu sezdiğim iki Kurttanıdık geldi. Ay- nı yazr/i tartışmak için gelmışlerdi ve Öca- Jan'ınsöyledikterini "doğru okumadığımı", onun sözleri arasındakı gizli barış mesaj- lannı algılamadığımı, dağdakileri Öcalan'ı dinlememeye çağırarak olası bir banşı kösteklediğimi söylediler. Kıncı olmayan sözcüklerie de olsa beni kınadılar ve ek- lediler: "Zamantamasıyanlış ve tehlikeliyazı bu. PKK saflarına nifak sokuyor ve fakat PKK'yi böleyım derken banşı dinamitli- yort" Bereket gelen tepkilerin büyük, çok büyük çogunluğu yazıdaki görüşleri pay- laşıyor. Hepsini aktaramam. Ama birini, hemangi birini aktaracağım: İstanbul Teknik Ünjversitesi (fTÜ) ög- retim üyelerinden L Ö. yollamış. Yaıii yi- ne bir akademisyen. Iznini almadığım- dan onun da sadece adının baş harfleri- ni aktardığım Cumhuriyet okuru şöyle di- yor. "Sayın Engin, Türkmedyasının ve Türkkamuoyunun hiçilgigöstermediğibirkonudayazdığı- nrz 2 Haziran tarihliyazıntzdan ötürv sizi kutlamayı arzu ettim. Kürt kökenli olma- makla birlikte, bu sorunun daha fazla kan dökülmeden çözülebilmesini isteyen birisi olarak, tam da yazınızda bahsetti- ğiniz insanlann şu anda içinde bulun- duklan durumu düşünmekteyken, sizi okumak bir kez daha Gazete'ye olan inancımı pekiştirdi..... buyazının sahibi- ni ve basan gazeteyi kutlamak istedim. lyi ki varsımz!" ••• N'olacak şimdi? Bu gazeteci şimdi ne yapacak? Omeğin şakaya vurabilirdi. "Ey Cum- huriyet okurlan, n'olurkafa kafaya verin, anlaşın ve bir karara vann. Vann ki ben de neyinasılyazacağımı bileyim"f\ar\ di- yebilifdı. An, ne çare! Şakalaşmaya bile hakkı- mız olmayan zortu sınav günteri yaşıyo- ruz. Siyasetle "ethik" çoğu zaman örtüşmü- yor. Bugün olduğu gibi: Kör ıdeolojik ba- ğımlılık, aklın süzgecinden geçmemiş tes- limiyetçi inanç, "ethik"\e her zaman ça- tışryor. Olup bitene siyasetin acımasız siyah- beyazı ve insansızlığı ile baktığımızda, ya Terörörgütünüyendik. Efebaşılan elimiz- de ve süt dökmüş kedi gibi. Şimdi dağ- dakilerin üstüne çullanacağız ve son te- röriste kadar kınp bu sorunu kökünden çözeceğiz" diyeceksiniz ya da savunma- nızın omurgasına "siyasalpazarlığr otur- tup, yürekler acısı siyasi manevra ve pa- zarlıklara dalıp kendinizi "banşı savunu- yorum" diye avutacaksınız. Ya da bakış açınızın eksenine insan'ı oturtup, dağdakıne karşı savaşan aske- rin annesiyle dağdakınin annesinin acı- sını yüreğinizde aynı şiddette duyup; si- yaset cambazlannın pazariığından do- ğacak sözde bir banşı değil; bu ülkenin insanlannın, yurttaşlannın kucaklaştığı ve şiddet kullanmayı, çözümü cepheleş- mekte ve karşınızdakini ezmekte arama- yı içtenlikle reddetiği kalıcı bir banşın Tür- kiyesi'ni savunacaksınız. Tırmık, ekseninde insanın ve sadece in- sanın yer aldığı bir köşe olmaya ve siya- seti değil "ethik"'\ savunmaya çabalıyor. Bunda da karariı. Turizm Bakanı Mumcu 'Tutizmin hedefi Hderiikolmak9 tstanbul Haber Servisi - Turizm Bakanı Erkan Mumcu, Türkiye'nin turizm alanındaki hedefınin, Türk tunzmini, dünya turizm pazannın lıderi ha- lme getırmek olması gerektiğini söyledi. Mumcu, "Sektörün içinde bulunduğu krize karşı etkâi ve sû- ratli önkmkr alma zonınluluğumuz var" dedı. Mumcu dün. Türkiye Seyahat Acentalan Birh- ği'nı (TÜRSAB) ziyaret ederek sektör temsilcile- rinden sorunlar hakkında bilgi aldı. Sektör için alınması gereken önlemlen tek başına bakanlığın yapamayacağını belirten Mumcu. her şeyı sektör- le birlikte ortak bir karar sürecinden geçirerek be- lırlenecek strateji doğrultusunda yapacaklannı kay- detti. "Ortaklaşa strateji üretip takım oyunu anlayışı içinde hareketetmeüviz'" dıyen Mumcu. bundan son- ra toplantılarda üretilecek strateji dogrultusunda her- kesin üzerine düşeni yapacağım ifade etti.TÜRSAB Başkanı Talha Çamaş da Mumcu'nun çok zor bir dönemde göreve geldığinı, ancak bakanın bunun farkında olmasının kendilerini sevindirdiğini belir- terek "Bu zortu süreci en hızlı şekilde geçmemizi sağ- layacaksınız. Sektör temsilcileri de arkanızda hazu* obcaktu-" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog