Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 1999 PA2AR HABERLER DUNYADA BUGUN ALİ SİRMEN Doğanın Ölümü Sevgili, 5 Haziran "Dünya Çevre Günü"nü Denizli Pa- mukkale'de geçırdim. Pamukkale, bundan birkaç yıl önce geldiğimde beni düş kırıklığına uğratmış- tı. Tepelere pamuk görüntüsü veren sular otel yo- ğunluğu doiayısıyla, meydana gelen kirienme yü- zünden kahverengiye dönüşmüş. Aradan geçen zaman içinde, ülke çapındaki top- lumsal duyarlıl/k, yapılaşmayt önlemiş, kimi otel- ler yıkılmış. Ama Koru Otel hâlâ direniyor. Dava- nın sonucu bekleniyor. Pamukkale'de elektrik mühendisi arkadaşlaria birlikte, travertenlere bakarak enerji sorununu ko- nuşuyoruz; tabii söz dönüp dolaşıyor, Gökova Ter- mik Santralı'na geliyor. - Ama hatırlıyorsunuz, o santralın yanındaki Tür- keli köyü halkı, ilkseçimde bizlerin karşı çıktığımız santralın yapımına karar verenlen kazandırmıştı, di- yorum. Sonra Pamukkale'ye dönüyoruz; soruyorum: - Pamukkale'ye buradaki insanlar sahip çıkıyor- lar mı? Yanıt, yöre halkının çevre bilincinin, hiç değilse yetersız olduğunu koyuyor ortaya. Evet insanımız, çevreye ilgisiz. Soluduğumuz havanın kirlenmesi kimseyi tedirgin etmiyor. Bü- yük kentlerde halkın bir kısmı öbürünün içme su- yunun içıne ediyor, keyifle, öbürleri de o suyu içi- yorlar kemali afiyetle. Daha gürültünün bir çevre kirliliği olduğunu bile bilmıyoruz. Az kullanılan be- yinler yüksek desibelli, kakafoniyle biraz daha iş- lemez hale geliyor. Kıbrıs için can vermeye hazır olanlar, her yıl Kıbrıs kadar toprağın erozyonla yok olmasına bigane. Ormanlar vahşi biçimde katle- diliyor. Prof. Dr. ismail Eraslan bundan 12 yıl ön- ce, 6 Temmuz 1986 tarihlı Cumhuriyet'te haykırı- yordu: "Önce ormanlar ölür, sonra insanlar." Kimsenin, yok yok kimsenin degil, çoğunluğun hiçbir şeye aldırdıgı yok. Doğa bilinçsizce talan edi- liyor. Neden acaba? Sorunun yanıtını, her elde ettiğinin üstüne trtre- yen, Anadolu insanının kadirbilmezliğinde ya da vah- şiliğinde aramak hem yüzeysel olur, hem de bizi yanlış sonuca yönlendirir. Bizi doğru tanıya götürecek anahtar, kendi in- sanımız ile gelişmiş sanayi toplumu insanının do- ğa ile savaşımında vardıkları aşama galiba. Bu savaşta, artık yengi ya da eşitlik aşamasına gelmiş olan gelişmiş toplum insanı, doğa ile uz- laşma, bir uyum oluşturma evresine varmış olma- sına karşın, Anadolu'nun insanı, hâlâ doğayı ya- şamak için alt edilmesi gerekli bir güç olarak algı- lıyor. Kuraklıklardan sellere, bir afet kaynağıdır onun için doğa. O daha kendi varlığını doğayı diz- ginleyerek, hatta alt ederek sürdürmenin çabası için- de. Azgelışmiş toplumun insanı, yaşamın kalitesi sorunuyla degil, henüz yaşamı en ilkel biçimiyle de olsa sürdürebilmenin koşullanyla ilgili. Onun için doğa, uyum içinde yaşanması zorunlu çevreye dönüşmüş değil henüz. O yüzden de onu bilinçsiz bir hoyratlıkla yok ediyor. Tıpkı bir zamanlarAvrupalının da yaptığı gi- bi. Ancak burada, daha da vahim bir durumla kar- şı karşıyayız. Doğa ile uzlaşma aşamasına henüz gelmemiş olan insan/n elinde, bu kez, o evreye çok- tan varmış, o bilinci çoktan edinmiş olan toplum- lann elindeki güç var. O güç, eğer çevre bilinci oluşamamışsa, doğayı hızla tahrip eden, korkunç birsilaha dönüşüyor; onun bilinçsizce kullanımı do- ğanın kökünden allak bullak edilmesine neden oluyor. Bu durumda "Eh biz de o evreye varınca sorun kendiliğinden çözülür" de diyemeyiz. Çünkü böy- le devam edersek eğer, o aşamaya geldiğimizde korkanm elimizde koruyacak bir şey olmayacak ve kalacağız çorak, kirli gerçek bir canavarta baş ba- şa. Çok üzücü, ama ne yazık ki gerçek böyle Sev- gili. öcalan davası Avukat Özbay diğer müdahilleri suçladı MUDANYA (Cumhu- riyet)-PKK liden Abdul- lah Öcalan'ın yargılandı- ğı davaya müdahil sıfatıy- la katılan avukatlar ara- sında duruşmalar başladı- gından beri süregelen uyumsuzluk sonunda su yüzüne çıktı. Davanın kısa sürede bitmesini isteyen avukat- lardan Can Özbay, soruş- turmanın genişletilmesı- ni isteyen avukatları şov yapmakla suçladı ve "Bir- takım arkadaşlanmızın habis hareketlerini ve ha- bis demeçlerini üzünfüyle karşıhyoruz" dedi Dava- nm beşinci gününde sa- nık avukatlannın yaptığı savunmaya tepki gösteren m idahil avukatlardan Öz- bay, dığer müdahil avu- katlann sanık avukatlara karşı sessiz kalmasın) da eleştiıdi. Mudanya'da bir basın toplanüsı düzenleyen Özba\, bazı müdahil avu- katlannm davanın yapısı- na ve amacına ters düşen «ivranışlarda bulunduğu- m öne sürdü. KeiKİılerinin davanın bir atöncebıtirilmesini iste- düernı kaydeden Özbay, *Bİ7budavanın bir an ön- osoru ermesi için tüm ça- taiHasarfederkenbuda- ••wda »ukathk yapan bir sKaıhşmıatt İstanbultta «tanec; verdiğini duyuyo- •E. 'Efer Apo'nun avu- katlan davanın durdurul- masını talep etmezse biz edeceğiz' diyorlar. Bu ve bıuıa benzer demeçleri, birtakım şovian. ucuz laf- lan davanın esasryla ilgisi olmavan birtakım dema- gojileri gördüğümüz za- man çok fazla üzülüyo- rum" dedi. Davaya katılan bu mü- dahil avukatlanru tanıma- dıklannı belirten Özbay. "Birtakım arkadaşlanmı- zın habis hareketlerini ve habis demeçlerini üzün- tüyle karşıuyoruz" diye konuştu. 12 Eylül sonrasında açı- lan MHP davasında sa- vunma avukatlığı yapan ve aralannda Balgat, Bah- çelievler gibi katliamlann samklannın da bulundugu çok sayıda cinayet sanığı- nın vekilliğini üstlenen Özbay, DYP lıderi Tansu Çffler tarafindan kurulan Zübeyde Hanım Şehit Analannı Koruma Vakfı adına Öcalan davasına mü- dahil avukat olarak katıl- dı. Duruşmalann beşinci gününde Öcalan'ın savun- ma avukatlannın Çiller'i tanık olarak göstermesi- ne şiddetle karşı çıkan Öz- bay, mahkemede yaptığı çıkışlar nedeniyle havanın gerginleşmesine neden ol- muş ve mahkeme başka- nı Turgut Okyay tarafin- dan dışan çıkanlmıştı. Konrad Adenauer Vakfi Türkiye Temsilcisi Dr. Wulf Schönbohm'dan Batı'ya çağn 'TürkiyeVe karşı adil ohın'Haber Merkezi -Terörörgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi ve yargılanma süreci boyun- ca, Türkiye'nin uluslararası platformda karşı karşıya kaldığı eleştirileri değer- lendiren, Almanya'nın önemli vakıflann- dan Konrad Adenauer Vakfi'mn Türki- ye Temsilcisi Dr. Wulf Schönbohm. Tür- kiye'nin daha fazla kabul, saygı. sorun- lan için de biraz daha fazla anlayış bek- leme hakkına sahip olduğunu \iirguladi. Almanya'da yayımlanan "D»e Wett" gazetesinde "Türkiye'ye karşı dürüst ve adfloimak" başlıklı yazısında Dr. Schön- bohm, Öcalan davası doiayısıyla Türki- ye"nin karşı karşıya kaldığı eleştiriler ve kimi Avrupa ülkelerinde geçmişte yaşa- nan olaylar arasmda bağ kurdu Schönbohm yazıda. "Avrupa"da hiç kimsenin aklına, Bü>ük Britama'daki IRA terörisderinin ve\a İspanya'daki ETA terörisrJerinin yargılanmasınj eleş- tirmek ve bunlann uluslararası bir mah- kemede vargılanmalannı talep etmek ve bu yolla Ispanyol polis \v ordusunun dav- ranıs, ve uygulamalannı araşbrmak ge(- medi" dedi. Batı Avrupalı devletlerin, NATO ve AB üyesi Yunanistan'ın Öca- lan ve PKK'yi devlet kurumlanyla des- teklemesini sessizce kabul lendiklerini belirten Schönbohm, "Türkhe, benzer bir suçlamayla karşı karşı\a olsavdı. aca- ba Almanya'da nasıl bir tepki oluşurdu? Ve bir tsrail konsolosluğunda değil bir Türk konsolosluğunda pek de beürgin olmayan koşullarda dört kürt \urulmuş olsaydı AJman kamuoyıı nasıl davranır- dı?" dıye sordu. Konrad Adenauer Vakfi Türkiye Tem- silcisi Wulf Schönbohm'un Die Welt ga- zetesinde yayımlanan yazısı şöyle: "Türkiye'de yabancı kadınlann da ba- şörtüsü takma zorunluluğu yok mu?" "Askeri rejim alünda özgürce hareket edilebifirmi?'' tki yıl önce eşim ve ben Türkiye'ye gı- deceğimizi söylediğimizde yakın çevre- mizdeki dostlar bize bu gibi sorular yö- nelttiler. Çevremızdekılerin bize söyledikleri, Almanya'da Türkiye gerçeği hakkında bilinenler ve Türkiye'nin Almanya'daki ımajına bağlıydı. Bugünlerde Öcalan davası çevresin- de dile getirilen ucuz ve basit talepler de bunu gösteriyor. Davanın göstermelik bir dava olmaması için uyanlarda bulu- nuluyor. tt Adil bir da\l a" ve uluslararası gözlemcilere izin verilmesi talep edili- yor. Türkiye insan haklan adına, olası idam cezasının yerine getinlmesi birya- na, bu cezanın verilmesine karşı bile uya- nhyor. Öcalan"ın "uluslararası bir mah- keme" önüne çıkanlamamış olmasından üzüntü duyuluyor. Öcalan, bir zamanlar Eichmann'ın ts- rail'e getinlmesinde olduğu gibi, hukuk- sal bakımdan tartışmalı bir yöntemle Türkiye'ye getirildi. Güvenlik önlemle- ri ve salonun kapasitesi nedeniyle dava- ya kısıtlı sayıda izleyici alınması, Kızı- lordu fraksiyonuna bağlı teröristlerin yar- gılandığı Stammheim davasını andın- yor. Öcalan ve savunma avukatlan davada özgürce konuşabiliyor, gazeteciler, dip- lomatlar ve uluslararası gözlemciler da- \r aya katılıyor ve mahkeme başkanı da şimdiye kadar taraflardan hiçbirinin le- hine ve aleyhine bir tavır almış değil. Mahkeme heyetinin oluşumundan ba- ğımsız olarak, Öcalan'ın Türk hukuku- na göre ölüm cezası tehlikesi ile karşı kar- şıya oiduğuna başından beri kuşku yok. flkesel olarak böyle bir hükme karşı olun- sa bile, ABDcle de ölüm cezasınm oldu- ğu ve uygulandığı unutulmamalıdır. Üs- telik ABD'de ölüm cezalannın infazı Türkiye'ye göre daha kolaydır, çünkü Türkiye'de, verilen ölüm cezalannın uy- gulanması parlamento çoğunluğunun alacağı karara bağlı olup, 1984 yılından beri bu yönde bir karar da alınmamıştır. Türkiye'ye karşı adil olunacaksa Tür- kiye'nin hukuk devleti ohnadığı yönün- de getirilecek bir suçlama, ölüm cezası- nın varlığı ile gerekçelendirilemez. Almanya'nm Öcalan'ın iadesini iste- mediği anımsanmalıdır. Schröder ve D'Alema'nın Öcalan'ı uluslararası bir mahkemeye çıkarma yönündeki planla- n başından beri gerçekçi değildi. Şimdi Öcalan, Türkiye'de mahkeme önünde ve onu bilinen nedenlerle Almanya'da gör- mek istememiş olan kişiler, onun adil ol- mayan bir biçimde yargılandığı yolunda eleştiri getiriyor. Türk tarafımn bu konudaki infıalini anlıyorum. Bugün ne acıdır ki Türkiye. Öcalan nedeniyle Alman turistler tarafin- dan "cezalandınimayı'' sineye çekmek du- rumunda, çünkü birçok turist bu neden- le ülkeye gelmekten kaçınıyor. Avrupa'da hiç kimsenin aklına, Bü- yük Britanya'daki IRAteröristlerinin ve- ya ispanya'daki ETA teröristlerinin yar- gılanmasım eleştirmek ve bunlann ulus- lararası bir mahkemede yargılanmalan- nı talep etmek ve bu yolla ıspanyol po- lis ve ordusunun davranış ve uygulama- lannı araştırmak gelmedi. Ispanya ve Irlanda'da. doğal olarak Türkiye'de de polıs, jandarma ve ordu- nun terorizme karşı mücadele çerçeve- sinde baskınlar düzenlendiğı, yasadışı uygulamalara gidildiği ve insan haklan ihlallerinin yapıldığı tartışma götürmez bir gerçektir. Ancak bunlan araştırmak ve failleri cezalandırmak uluslararası bir- lik ve kurumlann değil, ilgili devletin ışidir. Kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti ku- sursuz bir hukuk devleti değildir. Kusur- suzbirdemokrasiye de sahip değildir. An- cak Türkiye iktidar düşkünü askerler ta- rafindan yönetilen bir muz cumhuriyeti de değildir. Batı Avrupalı devletler, NA- TO ve AB üyesi Yunanistan'ın Öcalan ve PKK'yi devlet kurumlanyla destek- lemesini sessizce kabullendiler. Türkiye, benzer bir suçlamayla karşı karşıya olsaydı, acaba Almanya'da nasıl bir tepki oluşurdu? Ve bir Israil konso- losluğunda değil bir Türk konsoloslu- ğunda pek de beürgin olmayan koşul- larda dört Kürt vurulmuş olsaydı AJman kamuoyu nasıl davranırdı? Türkiye. daha çok demokrasi, insan haklan ve huJoık devleti yönündeki ça- balannda anlayış ve desteğı hak etmış- tir. Istikrarlı ve sağlam bir demokrasiye AJmanya'da ne kadarsürede ulaştık? Tür- kiye Cumhuriyeti 75 yıl önceki ortaçag, cahillik ve mutlakiyet ortamından Ata- türkönderliginde yola çıktı ve bölgenin tek Islam ülkesı olarak bu yolda şaşırtı- cı başanlar elde ettı. Üstelik bu başan- lar sadece politik alanda değil. ekonomik alanda da gerçekJeşti. Hiçbır Türk bu ge- lişme sürecinin sona erdiğıni ciddi ola- rak iddia etmeyecektir. Türkiye AJman- ya'dan. bugüne kadar sağladığı başanlar için biraz daha fazla kabul ve saygı, so- runlan için de biraz daha fazla anlayış bek- leme hakkına sahıptir. Terör örgûfö PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın ımralı'daki duruşmasını izieven dünya basını hatıra fbtoğrafinda bir araya geldi. Dasa, yine dünkü >abancı basında geniş >er aldL Kazak Deloyaya Nedeha gazetesi, "Öcalan yarattığı canavara yem olacak" yorumunu yapû. îtalya Başbakanı: Öcalan idam edilirse Türkiye AB'ye giremez D'Alemayine 'çizmeyi'aştıHaber Merkezi-Öcalan davası diin de yabancı basındaydı. Italyan bası- nı duruşmayı izleyen Solun Demok- ratlan Partısı milletvekıli ve A\rupa Konseyi ttalya Temsilcisi FabioEvan- gelisti'nın izlenimlerine yer verdi. Evangelisti, "Öcalan psikolojikvefî- zikselolarak i)i şartiarda gözükü><or. Bir baskı altında demek zor" dıye yazdı. ltalyan Başbakanı, "İdam ce- zası uygulanırsa, Türkiye AB'den uzaklaşır" görüşünü savnndu. Kazak Delovaya Nedelya gazetesi. "Öcalan yaratoğı canavara yem olacak" yoru- munu yaptı. Kazakistan'dagünlükgazetelerile medya kuruluşlan, terör örgütü ba- şının yargılanmasına genelde çok kı- sa ve yorumsuz olarak yer verirken, haftalık Delo\aya Nedelya gazete- sinde, yargılama süreci ile muhtemel gelişmeler hakkında geniş bir yorum yayımlandı. Gazetenin 11. sayfasm- da yayımlanan yorumda terör örgü- tü başırun. Uk duruşmadaki açıklama- lanyla hayatını koruma çabası içine girdiği ıfade edıldi. Mahkeme görevlileri. tanıklar ve şehit yakınlan olmak üzere duruş- malara sadece 123 kişinin kaüldığı ifa- de edilen yorumda. 30 bin kişinin ölümünden sorumlu olan terör örgü- tü başı için idam cezası öngörüldü- ğü belirtildi. Magomadali Ûbaydul- Ia>ev imzasıyla yayımlanan yorum- da. sanık teröristin bütün ıtibannı kaybederek hayatta kalmak için her şeyi yapmasının mümkün olduğu dı- le getirildi. Ubaydullayev yorumun- da, terör örgütü başının banş çağn- larmın terör örgütünün eylemlerinin sona ermesine yardımcı olamayaca- ğını vurguladı ve artık ıplerin sanık teröristin elinde olmadığını ileri sür- dü. Magomadali Ubaydullayev. Ab- dullah Ocalan'uı durumunuda, "Öca- lan. çok sayıda can ve para alan bü- yük bir makine vararo ve bu canavar artık Öcalan için değiL kendisi için ça- lışıyor. Öcalan. canavan durdurmak istediği anda kendisi yem olacakür" şeklınde ıfade ettı. Yorumda. Türk Silahlı Kuvvetle- n'nin terör örgütüne karşı operas- yonlannın devam ettiğı ve bu operas- yonlann teröristlere güçlü müttefik- leri tarafindan verilen destek kesilin- ceye kadar süreceğı de kaydedildi. ltalyan gazeteleri mahkemede ya- şanan olaylara yer verdiler. Haber- lerde. mahkemeye gıren parlamenter- lerin yazılarına daha çok yer aynldı. ltalyan La Repubblica gazetesi "Öca- lan'ın dunışma salonunda kavga. mahkeme ertelendi" başlığı altında verdıfi haberde; şehit aileleri avu- katlan ile savunma avukatlan arasın- da karşılıklı suçlamalar sonucunda tartışma çıktığını ve davaya salı gü- nüne kadar ara verildiğini yazdı. Avrupa Birliği zirvesi için Köln'de olan ttalya Başbakanı MasshnoD*Ale- ma ise gazetede >er alan demecınde, "Ankara ileyakındanflgileni>T)nızve Ankara'nın viizünekapılar kapanma- dı.Başbakan Bülent Ece\ıt'inkDnuş- ması sadece kevfi değil ama Türki- ye'nin güneydoğusundaki sorunu cöz- mek ve insan haklaruıa saygıh olmak için bir şeyler yapıunası gerekir. Her türlü ihtimalde Öcalan'ın mahkeme- sinden sonra idam cezası uvgulanır- saTürkiyeAvrupa Birliği'nden uzak- laşırr dedi. Haber kavgası şafakta başhyor DENİZ TEZTEL/AYŞE \TLDIRTV1 MUDANYA-Öcalan davasını izlemek, gazete- ciler için adeta bir "savaşa" dönüştü. Sınırlı sayı- da gazetecinın Imralı'daki duruşma salonuna alın- ması nedeniyle muhabirler ve kameramanlar "ha- beryaratabUmek". televizyona konuk bulmak için "tartışular". "birbirlerinJ tartakladıiar". hatta "yumruklaşOlar"... Yerli-yabancı 1049 gazetecinın ızlediği Öcalan davasında bir hafta boyunca gazetecilerin yaşadığı "haber kavgası" her gün. sabahın er- ken saatlennde başladı. Saat 07.00 sulan... Öcalan davasının izieyicılenni, mü- dahil avukatlannı. gazeteci- leri Imralı'ya götürecek de- niz otobüsünün kalkmasına kısa süre var. Pazarlık başlı- yor... "Abi akşam bendesin'*, "Yerin hazır". "Sakın başka- sma söz \wrne" gibi diyalog- lar... Davayı rzlemek için adaya giden gazeteciler şanslı. Yol boyunca konuklardan canlı bağlantı için "söz aona" avan- tajını da yakalıyorlar. Duruşma sonrası denız oto- büsü Mudanya'ya yanaştığın- da kovalamaca başhyor. Te- levizyon muhabirleri sanki Abdullah Öcalan "ava", konuşmaya çalıştıkla- için savaşan basın n kişiler birer "av". Muhabır, deniz otobüsünden inen konuğu yayına çıkmaya ikna etse de, başka muhabirler gözucuyla konuğu süzüyor. Konuğun yayına çıkmasmı garantilemenin yolu, diğer tele- vizyonlann canlı yayın araçlanndan uzak tutmak- tan geçıvor. Kimi zaman konuklar otomobile bin- diriliyor, Mudanya çewesindeki köylere. resto- ranlara kaçınhyor. Eğer konuk. başka kanallara çık- makta ısrarlıysa yapacak bir şey yok. Muhabir işı gücü bırakıyor, konuğu takibe alıyor. davasına sınırlı sayıda gazeteci alınması nedeniyle, haber bulmak birbirini tartakladı. tartıştı, hatta yumnıklaşü. Rakip kanalda yayın bitince, koluna girdiği gi- bi kendi yayın aracının kıta sahanlığma çekiştiri- yor. Konuklar üçe a>nhyor. Davayı izleyen gazete- ciler, müdahil avukatlan ve şehit yakınlan. Bu üç grup da kendi içinde ikiye aynlıyor. O günkü otu- rumda söz alanlar ve almayanlar. Elbette söz alan- lar daha değerli. Eğer canlı yayına şehit yakını çıkanlacaksa, ar- ka plana da slogan atan bir grup bulmak gereki- yor. Bir televizyoncu arkada- şımız, iyi bir televızyon zap- çısının bir konuğu farklı ka- nallardayanm saat süreyle iz- leyebileceğini belirtiyor. Bir başka televizyoncu ar- kadaşımızın anlattığına göre müdahil a\Tikatlanndan bıri- si, yayından önce yakınlannı anyor: "Az sonraşukanaidayim. bi- raz sonra da şu kanala geçiyo- rum. Haberiniz olsun." Görsel basının birbiriyle kavgasının yanı sıra yazılı ba- sının da görsel basınla kavga- sı olağan görüntülerden. Televizyoncular konuğu canlı yayın aracına çekiştir- meye çalışırken, gazete muha- birleri soru sorabilmek için kamera darbesi ve dirsek ye- meyi, itilip kakıhnayı göze al- makzorunda... Mudanya esnafı krizde »« 'Öcalan davası yazlıkçılann ayağını kesti'• Ilçede birkaç lokanta, otel ve market djştnda herkes şikâyetçi. Çevrede Gemlik ve Armutlu gibi başka uygun merkezlerin bulunduğunu söyleyen esnaf, turizm sezonunda özellikle hafta sonu günübirlik turistleri kaçırmaktan şikâyetçi. ALPER BALLI / BERTAN AĞANOĞLU t MW)ANYA- Abdullah Öcalan'ın yargılandığı lm: "hiirAdası'yla kurulan bağlantının en önenili mef-^İJ kezi olan Mudanya'da esnaf zor durumda. Çevre- "5 de Mudanya dışında Gemlik, Armutlu gibi başka uygun merkezlerin de bulunduğunu belirten esnaf, H ış yapacağımız dönemi kaçırdık. Mudanya yannş seçün" dı>e yakınıyor. Ilçe merkezindekj küçük dükkânında kot, mayo, tişört gibi ürünler satan emekli öğretmen Yücel Llutaş. okullar kapanınca Bursalı yazlıkçılann ıl- çeye akın ettiğini belirterek sorulanmızı yanıtlama- ya başhyor: "Birkaç lokantacı, otelci ve market dışında her- kes şikâyetçi. Mudanya'ya özellikle hafta sonu ya da günübirlik turistler gelir. Günübirlik turistleri ka- çırdık. sündi okuUann kapanmasuu beknŞoruz. Yaz- nkçüar gelmezse işimiz zor." "Bursah sevgililerin'' hafta sonu kaçamak yapmak için Mudanya'yı seçtiğini anlatan Ulutaş, şöyle de- vam ediyor: "Ama ilceye girerken kontrol var. tki bira içtiniz dönüyorsunuz, yine kontroL Alkollü okluğunuz da anlaşılırsa ahyoıiar ehlî\eti, veriyorlar para cezası- nı. Bu da insanlan tedirgin ediyor.'' Ulutaş. geçen yılın aynı dönemine göre kaybın yüzde 50 olduğunu, fıyat artışlan da göz önüne alındığında bu kaybın yüzde 80'i aştığını söylüyor. Söyleşide araya giren bir müşteri ise farklı bir yak- laşım sergıliyor: "Mudanya'nın seçilmesi yanlıştı. Gemlik.Armut- lu tarafı daha uygun. Oralar tecrit edilmiş bölgeler. Operasyon bölgesi olarak seçilebilirdL İskele de ber- bat oldu. İmralı'nuı »eçilmesi de yanlış. Konserve- cilik, balıkçılık, hayvancıük yapdıyordu, onlar da kalmadı arök." Müşterisini onaylayan Ulutaş, "Tabii Yassıada olabiürdi. Gemlik ve Armutlu da. Mudanya yanlış seçim. Geliyordu adam. balık tutarken gömleği, ti- şörtii ıslanıvordu. girip dükkâna ahyordu. Ya da bahk tutanuyordu, baükçıdan bir iki kilo ahp dönü- yordu." 'Aksamaları gazeteciler gjderiyor' 1925'ten bu yana Mudanya'da faaliyet gösteren "Tarihi Yaşay^nlar Börekçisi"nden Yakup Erdoğ- muş, işlerin aksayan bölümlerini gazetecilerin ta- mamladığını belirtiyor. Ama gazeteciler gidince ne olacak, 0 belirsiz. Erdoğmuş, yüzde 30 gerileme ya- şadıklannı, bu işin bir an önce bifirilmesini istedik- lerini aktanyor. Market sahibi Sinan Adsan'ın da yakınması ay- nı doğrultuda. Geçen sene günlük 100 milyon Jira ciro yaparken, bu yıl otuz milyonla yetindiklerini an- latan Adsan, "Bursa'dan arkadaşlanm anyorlar. GeleUm mi dije soruyorlar. Biz gelin. bir şey yok di- yonız. Ama yine de gelen gjden yok" dıyor. Âdsan, televizyonlann Mudanya'daki havayı anlaürken "pa- nikvtcnfial varaöa" yayın yapmasını eleştiriyor. Dev- lete yükümlülüğü konusunda ise Adsan, "20 yıllık esnaftm. Bugüne kadar vergimi aksatmadım. Bu se- ne peşin, stopaj hiçbir vergi ödeyemedim" dedi. Taksici esnafının da derdi a>TU. Mudanya Poyraz Taksi Durağı Başkanı MahirGülenç, işlerin cep harç- Iığı çıkaracak düzeye düştüğünü belirterek "Top- lam 15 taksiyiz. Önceden Bursa'ya esnaf götüriip getiriyorduk. Bankalara götürüyorduk. Şimdi on- lar işleri kötü olduğu için gidemivor. Dolajısıyla bi- zûn işlerimiz de tatsız. Aldığımız para masrafi da kur- tarmıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz" diyor. Mudanya'da esnaf ümitsiz, devletin bazı aynca- lıklar sağlamasını istiyor. .Ancak bu konuda da ya- pılan herhangi bir işlem yok. Şu anda duruşmayı izlemek üzere ilçeye gelen gazeteciler, göreceli ola- rak bir hareketlilik sağlamış ama sonra ne olacak belirsiz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog