Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

6 HAZİRAN 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 4 Yeni hüküınet özefleştiırnecrTek Gıda- İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Balta, yeni hükümet ortaUarının her birinin özelleştirmeci olduğunu belirterek "Özelleştirme Türkiye 'nin gerçeklerine taban tabana zıt bir modeldir " dedi. İstanbulHaberServisi- Türk-lş'ebağ- lı Tek Gıda-tş Sendikası Genel Başkanı Orhan Balta. yeni hükümetin özelleştir- meCı olduğunu belirterek "ÖzeUeştirme Türkiye'nin sosyaJ ve ekonomik gerçekle- rine taban tabana zıt bir modeldir" dedi. Tek Gıda-tş Sendikası Marmara ve Trakya Bölge Şubesi'nın 10. olağan ge- nel kurulu dün Tek Gıda-Iş Sendikasf nın 4. Levent'teki genel merkez salonunda yapıldı. Genel kuruldabirkonuşmayapan Tek Gıda-tş Sendikası Genel Başkanı Or- han Balta. TEKEL sözleşmesı ıçın yoğun ve sıkıntılı bır dönem geçirdiklerini. şu- be genel kurulunun da bu sözleşmenin anlaşmayla sonuçlanmasınm hemen son- rasına denk geldiğini söyledi. Imzalanmış tüm sözleşmelerden daha başanlı bır gelişmenin altına imza atmış bulunduklannı sa\"unan Balta, "57. hükü- met uzlaşma ve aülım hükümeti deniyor- sa da bizleri endişeye sevk eden en önetn- li husus şu. Me\ cut koalisyon ortaklannın her biri özeUeştirmecrdedi. Seçımlerden önce soğutulan özelleştir- me konusunun yeniden gûndeme gelme- smden korktuklannı belirten Balta. ba- şından ben özelleştirmeye karşı oldukla- nnı söyledi. Özelleştirmenin Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gerçeklerine taban tabana zıt bir model olduğunu, ülkede sos- yal adaletsizlik ve gelir dağılımı bozuk- luğunun had safhada olduğunun altını çi- zen Balta, bölgeler arası bozukluğun çok çarpıcı olduğunu, bu durumda değil ka- mu girişımciliğini küçültmek, tam tersi- ne yaygınlaştırmak gerektiğini savundu. Sorunlann özelleştirme ve sözleşme- lerle bitmediğini vurgulayan Balta, sendi- kacılığa karşı sistematik saldınlann gide- rek arttığını söyledi. Balta. "Bizler toplu- sözleşme şemsiyesi ahında bulunan işçiler neredeyse mutlu azınlık hahne düşürül- dük. Sendikalaşma önündeki yasal engel- ler bir türlü kakünlmryor< 'dedi. Tek Gıda-Iş Sendikası Marmara ve Trakya Bölge Şubesi Başkanı Ozcan Me- te ise ülkenin değerlennin yok edilmesi- ne izin vermeyeceklerini söyledi. Mete. "Sessizatmtekmesipekolurderler.Bizöy- le çok yaygara kopanp gürültü yapmayız. Ama yeri gelincc de vurduğumuz yerden ses getirmeyi çok iyi biMriz. TEKEL'e ve iş- yerlerimize göz dikip el uzatanlar da bu- nu çok iyi bilsinler" dedi. Yeni Dünya Dûzeninin MAI, MIGA veya TEO denen çok taraflı yatınm anlaş- malanyla ulusal devleti ve ulusal egemen- lik haklannı tamamiyie yok edecek giri- şımlere başvurduğunu anlatan Mete, on- yıllardır süren dışa bağımlı politikal so- nucunda. ülkenin hava ve deniz limanla- nnın birilerine devTedildiğini. özelleştir- me adı altında elektrik, petrol, haberleş- me, demir-çelik. tütün, ormanlar satılmış ya da satılmaya niyet edildiğini savundu. Sendikasız, özgürlüksüz, insan hakla- nnı hiçe sayan, diktatörlüğe. darbeye me- yilli Asya tipi kalkmma modelinin iflas et- tiğini iddia eden Mete daha sonra şöyle dedi: "Atatürk ilke ve devrimlerini, cum- huriyeti ve onun kazandırdıklannı ıskala- madan demokrasiyi kuracağız. Eğer bu uğurda bedel ödemek gerekiyorsa bu be- deli de ödemeye hazunz." Türkiye'de çalışma yaşı 6'ya kadar iniyor SAADET L'SLÜ Çalışma yaşının 6'larda olduğu ülkemizde çocuklann çalışma şartlannın iyıleştirilmesı ve eğiti- min arttınlmasma çahşıhyor. Tür- kiye'de çocuklann dörtte biri ça- lışma hayatı içinde. Çalışan ço- cuklar, küçük yaşta çalıştınlma- malannı ve egitıme devam etme- yi ıstiyor. Türkiye tşveren Sendikaları Konfederasyonu (TlSK) ve Ulus- lararası Çalışma Örgütü (ILOj destekli başlatılan IPEG projesi sonucu. Pendik Sanayi Sitesi Ça- lışan Çocuk Bürosu Nisan ayında açıldı. TtSK- ILO/IPEC 4. Dö- nem Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Nezih Varol. Türkıye'nın de imzaladığı ILO sözleşmesine gö- re çocuklarda çalışma yaşının 15 olması gerektiğini söyledi. 'Suça itiliyorlar' Türkiye'de çocuklann ayakka- bı boyamadan sımıt satmaya, ka- portacılıktan tornacılığa kadar pek çok işte çalıştığını söyleyen Varol, "Bunlann sigortası yok. is- tismara uğrmorlar. suça itiliyor- lar. 14yaş içindeen çok hırsızlık gö- rülüyor" dedi. Çocuk emeğinın sonlandınlması için 1990 yılında ilk olarak Almanya'da çalışmala- nn başladığını belirten Dr. Varol, Türkiye'nin de bu amaclaJLO'ya. müracaat ettiğinı söylçdi. ... Çalışan çocuk sorununun yo- ğun olarak küçük işietmelerde gö- rüldüğünü belirten Nezıh Varol. "Biz de bu amaçla ilk çaiışmalan- mıza, İstanbul'da çocuklar için en riskli sektöıierden biri olan metal sektörünün yoğun olarak bulun- duğu PendikSanavi Sitesi'nde baş- ladık" dedi. Pendik'te işverenle birlikte sa- yılan 2 bini bulan çalışanlardan yaklaşık 500" ü çocuk. tlk olarak Pendik Çıraklık Eğitim Merke- zfnde okuyan ve aynı zamanda sanayide çalışan 175 çocugun sağ- lık taramasından geçırildiğini kay- deden Dr. Nezıh Varol bazı sonuç- lan şöyle aktardı: - Çocuklann yüzde 91. 4'ünde çeşitü sağfak probiemleri görüldu. Bu çocuklarda en çok, ortakulak hastalığuıabiiğlı kulak zanndadi- zensiziik tespit ediürken 20 çocuk- ta solunum fonksiyon test sonuçla- nnda azalma, 17 çocukta görme azalması. 12 çocukta gürültüye bağlı işitme azalması görüldü. - Çocuklann büyük çoğunluğu ilk kez genel muayeneden geçtik- lerini ifade ederken. yapılması ge- reken yasal muayenelerin de ye- tersizliği ortaya çıkıyor. - Çocuklann yüzde 14. 3'ü 13 yaşında, yüzde 33.7'si 14 yaşmda ve yüzde 52'si 15 yaşında. Aileleri de işçi - Çocuklardan yüzde 47'sinin babası işçi, yüzde 90'ırun annesi ise çalışmıyor. - Çocuklann yüzde 53'ünün en az bir kardeşi de çahşıyor. - Çocuklann yüzde 80'i en az bir yıldır çalışma hayatının içinde. Yüzde 30'u okumayı sevmediği, yüzde 28'i mesleİc öğrenmek. yüzde 23'ü isemaddı sorunlarne- deniyle çalıştığını söylüyor. - Çocuklann yaklaşıkyansı, ola- naklan olsa yeniden örgün eğitime dönmek istiyor. Sağlık taraması, Fişek Enstitü- sü Çalışan Çocuklar Bilim ve Ey- lem Merkezi Vakfi tarafından ya- pıldı. Bu eğıtımi alan çocuklann özgüvenli olduklan ve birey olma özelliğini kazandıklannı söyleyen Dr. Varol, şöyle devam etti: "Çocuklann erken yaşta çeşitii nedenleıie çalışma hayatma itilme- leri kabul edilemez bir gerçektir. Türkiye'nin şartlan nedeniv le ço- cuğu işyeri ortamından kurtara- mıvoruz. en azuıdan koruma alu- na alalım. Çocuklarda çalışma ya- şı 15 üstü olmalı. 8 yılhk zorunlu eğitim bu noktada katkı sağiaya- cak. 4-5 yıl içinde>asanın yararla- n ortaya çıkacak. Zorunlu eğitim 5 yıl iken okulu bitirenler ise bu yasaya tabi değü." Çocuk işçiler». Henüz gelişimini tamamlamamış narin bâdenleriyle ağır koşullarda çahşarak ailelerinin ekmeğini çıkarmaya çalışıyortar. Küçük atölyelerde iş bulabiliyor ancak bu küçük işçiler. Sigortasız ça- uştırüma ve meslek hastalıklan en ciddi sorunlannı ohışturuyor. Pen- dik'te açılan mecfcezde çocuk işçikr sağlık taramasından geçiriiiyor ve ilky^rdım dersferi verili>w. (Fotoğraflar: HATtÇE TUNÇER) Enerji Yapı Yol-Sen, Bakan Ersümer'i uyardı 'Özelleştirmeye direniriz' Ekonomi Servisi - Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanı Cumhur Ersümerin 14 elektrik dağıtım şirketinin özel sektöre devredileceği yolundaki açıklaması Ener- ji Yapı Yol-Sen'in sert tepkisini neden ol- du. "De\irler gerçekleşmeyecek!" diyen sendika Genel Sekreteri Bedri Tekin. de- virlerle ilgili onlarca hukuksuzluk bulun- duğuna dıkkat çekti. Enerji, Yol, Yapı. Altyapı, Tapu Kadast- ro Kamu Emekçileri Sendikası (Enerji Ya- pı Yol-Sen). Enerji Bakanı Ersümer'in ya- nndan itibaren başlayacağını duyurduğu dağıtım şirketlerinin devri konusunda et- kin bir mücadele vermeye kararlı olduğu- nu açıkladı. Sendika adına açıklama yapan Genel SekreterTekin, Ersümer'in yine Enerji Ba- kanı olduğu 55. hükümet döneminde Ada- na, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde elektrik dağıtım işinin Uzanlar'a devredi- leceğini söyledi ğini anımsatarak "Sendika olarak bunun üzerine direniş başlatnuş ve karan ertelernıiştik. Kamuoyuna açıklıyo- ruz, Türkiye'nin her taran Adana olacak Bu de\irier gerçekleşmeyecek!" dedi. Bakan Ersümer geçen günlerde yaptığı açıklamada, 7 Haziran tarihi itiban ile Şan- lıurfa, Zonguldak-Çankın-Bartın-Kara- bük, Ankara-Kınkkale. Yozgaz-Sıvas-To- kat, Kahramanmaraş-Adıyaman, Sakarya- Bolu, Kırşehir-Nevşehir-Niğde-.\ksaray, Elazığ-Malatya-Tuncele-Bingöl, Kocaeli- Gebze, Samsun-Ordu-Sinop illerindeki dağıtım şirketlerinin özel sektöre dev- redileceğini bildirmişti. Türkiye'nin dört bir yanından geien 150 dernek üyesi Kars'ta buluştu. ÇYDD 'den Posof'ta sempoayum İPEK\TZDANİ ARDAHAN - Kuruluşu- nun 10. yıldönümünü kutla- yan Çağdaş Yaşamı Destek- leme Demeği (ÇYDD). Ar- dahan Valiliğf nin başlattığı 'Ardahan Kalkınma Proje- leri'ne destek vermek v e kır- sal alanda eğitim, çevre ve sağlık sorunlannın çözümü- ne katkı sağlamak amacıyla demiryoluyla Edirne'den Ardahan'a geldi. 'Kırsal Alan KaJkınmasında Sivil Toplum Örgütleri ile \alilik ve Kaymakamlann İşbirüği' konulu sempozyumun ger- çekleştirildiği Ardahan'ın Posof ilçesınde Bulutsuzluk Öztemi grubu da bir konser verdi. Aralannda ÇYDD Genel Başkanı Prof. Türkan Saylan, Kırsal Kesim Koor- dinatörü Doç. Dr. Ayşe Yük- sel ve Sağlık Koordinatörü Prof. Dr. Yıldız Tümer- dem'in de bulunduğu Türki- ye'nin dört bir yanından ge- len yaklaşık 150 dernek üye- sı. 'kırsal alan kalkınması üzerine projeler üretmek' üzere geçen hafta trenle Edirne'den Kars'a gitti. Geçtikleri 69 istasyonun duvanna "Atam seninieviz - ÇYDD 1999" yazılı tabelayı çakan dernek üyelerıni. Kars'ta Posof Kaymakamı Recep Soytürk ve geziye katkıda bulunan Doğu Kars Şırketı Müdürü Orhan Çi- hantimur karşıladı. Kars'tan, Ardahan'ın Po- sof ilçesine geçen dernek üyeleri. ertesı gün Çıldır'da Çağdaş Yaşam Çıldır Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışa, ilkokulu Çıldır'da okuduğunu söyleyen tstan- bufEsenyurt Beledıye Baş- kanı GürbüzÇapan da katı- larak kültür merkezine 6 adet bilgisayar bağışladı. Posof'ta lisenin bahçesin- de düzenlenen 'Bulutsuzluk Özlemi' konseri ise yörenın gençlerinden en yaşlı dede- lerine kadar Posoflular tara- fından yoğun ılgiyle izlendi. Küçük çocuklann bayram- lık takım elbiseleriyle izle- meye geldikleri konsere. Ha- nak, Damal ve Çıldır gibı çevre ilçelerden ve köyler- den de katılım büyüktü. Büyükada'da 3 yıldır eğitim-öğretimini sürdüren YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2000 yılında ilk mezunlarını verecek Istanbul'un en güzel köşelerinden birinde, Büyükada'da aşağıdaki dallarda sanat eğitim ve öğretim yapılıyor. PLASTİK SANATLAR (Resim, Heykel-Takı, Seramik) GRAFİK TASARIMI İÇ MİMARLIK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PEYZAJ MİMARLIĞI MODA VE TEKSTİL TASARIMI SANAT YÖNETİMİ (ART MANAGEMENT) TİYATRO Ülkemizin alanlannda isim yapmış sanatçılannm ve sanat eğitimcilerinin oluşturduğu kadrosunda şu adlan görüyoruz: Prof. Özdemir ALTAN Prof. Dr. Cemil ATA Prof. Dr. Önder ARI Prof. M. Zahit BÜYÜKİŞLİYEN Prof. Dr. Cevat Çapan Prof. Ilhan ERHAN Prof. Dr. Halit Yaşa Ersoy (MSÜ) Prof. Ahmet Öner GEZGÎN (MSÜ) Prof. Dr. îsmet GÎRİTLÎ Prof. Gündüz GÖKÇE (MSÜ) Prof. Dr. Perihan GÖKÇE Prof. Ergin ÎNAN Prof. Dr. Cemil TOKA (MSÜ) Doç. Süleyman BELEN (MSÜ) Doç. Semih OKTAY (MSÜ) Yrd. Doç. Dr. Nazan BORA Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜÇHAN Yrd. Doç. Babür Kerim ÎNCEDAY1 (MSÜ) Yrd. Doç. Aykut ÖZBAY (MÜ) Yrd. Doç. Emre ZEYTÎNOĞLU (MSÜ) Öğr. Gör. Ayla AKSUNGUR Öğr. Gör. Kayhan BAKAN Öğr. Gör. Salih GÖMLEKSİZOĞLU • Öğr. Gör. îsmail ÎLHAN Öğr. Gör. Fuat UYCAN Öğr. Gör. Müşerref ZEYTÎNOĞLU HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Ömiip Biter, Ama Yol Biter mi? Geçenlerde komşum Batmanlı bir delikanlı ile konuşuyordum. "Hocam" dedi, "Apo biter, ama PKK bitmez..." - Niçin? Anlatmaya başladı: - Kimisinin yüzlerce köyü var, kimisinin tek ka- rışlık toprağı yok... Avrupa'da yeni çıkan en paha- lı arabalan, Ankara'dan, Istanbul'dan önce Bat- man'da görürsünüz. Ama buralarda göremeye- ceğiniz kadar sefaleti de orada görürsünüz. Ekledi: - Bir iki ay önce memlekete gitmiştim. Ünlü bir aşiret reisinin sünnet düğünü varmış. Herkes gi- diyor, biz de gittik. Valisinden emniyet müdürüne, yargıcından jandarma komutanına olmayan yok- tu... Korucular damlann üzerine kurdular makine- lileri, sabaha kadar şerefe binlerce mermi yakıldı... Havaya sıkılan milyariarca liralık merminin pa- rasının o yoksul halkın cebinden çıktığını düşünü- yordu. Ve de PKK denilen örgütü, bu ortamın bes- lediğine inanıyordu. Sevecen, akıllı, çalışkan bir delikanlıydı. Ama Ankara'ya gelip iş bulamasaydı, acaba şimdi nerede olurdu? • • • Halis Toprak, Diyarbakır doğumlu ünlü bir işa- damı. Lice ilçesine geçen yıl bir mermer fabrikası kurmuş. Ve göç durmuş... Nüfus artmaya başlamış. Gerisini, Nurten Erk'in köşesinde kendisi anla- tıyor: - Lice'deki mermer fabrikasında istihdam yara- tıyoruz. Dağdan oraya geldiler, işe girdiler. Bizim mermer fabrikasının basılacağı söylendi. Orada çalışan adamlann hepsi silahlandılar. PKK'ciye, "Yaklaşanı öldürürüz, burası bizim ekmek fabrika- mızdır" dediler... Bu olay fabrika yeni açıldığında yaşandı. Amerika'ya, Tayvan'a Lice'den mermer satılı- yor. Fabrika kurulduğunda ilçenin nüfusu 2 bin 400. Bir yıl sonra, bugün 4 bin 500. • • • "Kürt Sorunu" mu, "Güneydoğu Sorunu" mu? Eğer soruna "Kürt" damgasını vurursanız, sol- cusunuz, ilericisiniz (!).. Yok sorunun bölgenin olumsuz koşullanndan kaynaklandığını söylüyor- sanız, hemen damgayı yersiniz: - Tutucu, sağcı... Hatta faşist! Peki bölgenin o kötü koşullannı paylaşanlar için- de başka etnik kesimler yok mu? Oradaki Arap- lar, Süryaniler, "Türkler" farklı koşullarda mı yaşı- yoriar? Ezilenler Kürt de, yüzlerce köyü olanlar Türk mü? Önyargılaria Güneydogu'ya giden yabancı ga- zeteciler hep şaşkın dönüyorlar. Çünkü sokakta konuştuklan insanlar içinde "Kürtçe eğitim" iste- yene rastlayamıyorlar. İnsanlar toprak istiyor, iş is- tiyor, su istiyor, doktor istiyor. Onlara soruyoruz: " - Eğer bu bir "kimlik sorunu" ise niçin bölgeyi terk edenler Kuzey Irak'a gitmiyorlar da ta Istan- bul'a geliyorlar? Kuşaklar boyu izmir'de yaşayan on binlerce Kürt niçin da- ğa çıkmıyor da Şırnak'ta- ki çıkıyor? Susuyorlar... ••• Imralı duruşmalannı iz- liyorum da... Apo sanki bizim köşenin müdavimi. Yıllardır savunduklan- mızı şimdi orada yineli- yor: - Atatürk milliyetçiliği bir kültür milliyetçiliğidir. Atatürk milliyetçiliği Hitit- lere kadar gıdiyor. Ben de o anlamda bir Türk milliyetçisiyim... Inanarak ya da inan- mayarak... Ama en azın- dan Atatürk ulusçuluğu- nu doğru anlamış. Oysa bizim bazı CHP genel başkan adayları bile, hâ- lâ "KürtSorunu" derken ilericilik yaptıklannı sanı- yorlar. En doğrusunu Sayın Ekrem Akurgal söyle- miş: - Hititler Türk değildi, ama biz biraz Hititliyiz! Kürtler belki Türk de- ğildi... Ama bugün "Ana- dolu Türk'ü"nde biraz- dan fazla Kürtlük var; "Anadolu Kürt 'ü"nde de Türklük! Atatürk ulusçuluğunda "Türk" bir ırkın adı değil- dir, bir "ortak kimliğin" adıdır... Ta Hititlerden bu- güne oluşmuş bir "kültür senfez/"nin adıdır. Ve asıl gericilik de bu gerçeğin yadsınmasıdır! Prof. Şahin YAĞAN (MÜ) Öğretim programlannın çağdaş sanat anlayışıyla hazırlandığı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının, ideal kabul edilen sayılarda turulduğu YEDtTEPE ÜNtVERSİTESt GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ alanında iddialı olmaya kararlı ve yanmn çağdaş Türkiyesi'nin sanatçı kadrolannda yer almayı isteyen gençlerimizi yetiştirmeye hazır bulunuyor. YEDİTEPE ÜNtVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Büyükada-İSTANBUL Telefonlar: (0.216) 382 34 00 - 382 64 23 - 382 20 80 Faks: 382 64 78 Askeri \ işçiler vergi rekortmeni ANKARA(AA)-Aske- ri işyerlerinde çalışan Türk Harb-lş Sendikası'na üye toplam 33 bin işçi, 1998 yılında 30 ilde ödenen top- lam vergiden daha fazla gelir vergisi ödedi. Türk Harb-lş Sendika- sı'nca yapılan araştırmaya göre, sendikaya üye 33 bin işçi 1998 yılında toplam 21 trilyon 450 milyar lira tu- tannda gelir \ergisi öder- ken, 30 ildeki mükellefler ise aynı yıl içinde toplam 20 trilyon 893 milyar 137 milyon lira tutannda gelir vergisi ödedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog