Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 1999 PAZAR 14 KULTUR 6. Uluslararası Istanbul Caz Festivali 2-18 Temmuz tarihlerinde 5 ayn mekânda düzenlenecek Terör korkusu cazı alt edemediKiiltür Servisi - üluslararası İstan- bulCaz Festivalî'nin altıncısı 2-18 Tem- muz günleri arasmda gerçekleşecek. îs- tanbul Kiiltür ve Sanat Vakfi'nın (tKSV) düzenlediği festivale bu > ıl 300 müzis- yenden oluşan toplam 42 yerli ve yaban- cı topluluk katılıyor. Bu yıl, standart cazın yanı sıra Latin cazm ritmik örnek- lerini ve yüzyıhmızın önemli şarkı ya- zan ve yorumculannı bir araya getıren festıval, çağdaş cazın önemli isimleri- ni, 21. yüzyılın müziğini. cazda elekt- ronik ve etnik öğelerle yepyeni bir dil yaratan en önemli topluluklan izleyici- İerle buluşturacak. Dünyanın büyük ba- sın loıruluşlannın temsilcilen ve önde gelen plak şirketlerinin üst düzey yöne- ticileri de festivali izlemek için İstan- bul'a gelecekler. Festivalin baş mekânı yine Cemil To- puzlu Açıkhava Tiyatrosu olacak. Roxy, ' Babylon ve Dulcmea'da düzenlenecek konserlerde ise festival, daha çok *Ye- ni caz nereye gidiyor,yeni caz nedir" so- rulannın yanıtlannı verecek gruplan ağırlayacak. Üçlü ve dörtlü caz grup- lan ise AKM Büyük Salon'da ve AKM Konser Salonu'nda izleyici karşısına çıkacak. 6. Uluslararası Caz Festivali'nin fes- tival sponsorluğunu Garanti Bankası üstleniyor. Gösten sponsorlan ise Adi- das Card, Emirates, Fuji Film Türki- ye/RadioOri-gen FM 95A Garanti Ban- kası. Gön. Microsoft Türkiye, Roche \f üstahzarlan Sanayi AŞ. Superonline ve TurkceU lktişim Hizmerleri AŞ. Bu yılki festival afişinin tasanmı ise Paul MacMillen'a ait. "Festivalde sansüre geçit yok' 6. Uluslararası Caz Festivalı'nin prog- ramı geçen çarşamba The Marmara ote- linde IKSV Genel Müdürü Mefih Fere- li ve Caz Festivali Yönetmeni Görgün Taner' in katıldığı bir basın toplantısıy- la tanıtıldı. Fereli, bu festivalin çok zor bir dönemde organize edildiğıni, geçen aylarda yaşanan terör olaylannın prog- rarrtlann hazırlıklan sırasında karşıla- nna büyük bir engel olarak çıktığını söyledi. "llke olarak çokzor bir dönem- den geçiyoruz. Terör olaylanıun sonuç- lan tiv atro festivaline ve özellikle de caz festivaline bizi zora koşacak bir biçim- de yansıdı" dıyen Fereli. terör olaylan- nın yerlı ve yabancı televizyon kanal- lannda yer alan göriintülennın, Türki- ye üe olan bitenin gereksiz bir biçimde abartılmasına yol actığını belirtti. "Prog- ramımızın oluşturuhış aşamasında çe- şitli zoriuklaıia karşı karşıva kaldık. Ama bunlan da aşabildik ve zannediyo- rum sanatseverierin beğenisine sunabi- leceğimiz bir programla karşınızda bu- lunuyoruz" diyen Fereli, bu zorluklan göğüslemekte en büyük desteği veren sponsorlara teşekküretti. Fereli, Faust Süriim 3.0 adlı oyuna karşı yaratılan sansürcü hareketlere dikkat çekerek. • İstanbul Kültür ve Sanat Vakfi'nın düzenlediği festivale bu yıl 300 müzisyenden oluşan toplam 42 yerli ve yabancı topluluk katılıyor İKSV Genel Müdürü Melih Fereli festivalin çok zor bir dönemde organize edildiğini, geçen aylarda yaşanan terör olaylannın programlann hazırlıklan sırasında karşılanna büyük bir engel olarak çıktıgını, buna rağmen zengin bir liste hazırlamayı başardıklannı söyledi. 1) Badi Assad, 2) Ben Harper. 3) Suzanne Vega, 4) Chucho Valdes, 5) Khaled, 6) Groove CoUective. içine girilen dönemecin eskisinden da- ha da zorlu olduğunu vurguladı ve si- yasi ortamdaki değişiklikler. belli de- ğerlerin tekrar gündeme gelmiş olma- sı nedeniyle bazı he\ eslenmeler, yürek- lenmeler sonucu İKSV'ye doğrudan saldınlann başladığının altını çizdi. Fe- reli. iKSV'nın, temsil ettiği değerlerden hiçbir zaman vazgeçmeyecek olmasının bu kesimleri kışkırtan temel unsur ol- duğunu kaydetti: "tKSV evrensel de- ğeıieri savunmaya devam edecektir. Sa- nata yapılan her rürlü saldınnın karşı- sında büyük bir kararülıkla duracağı- mızdan emin oiabilirsiniz. Bağnaz tutum- lann daima karşısında duracağımı/ı, sansür gibi çağdışı bir yaklaşımın da bi- zim etkinliklerinıi/i etkilememesi için elimizden gelen her türiü çalışmayı ya- pacağunızı da belirtmek istiyorum.'" 6. Uluslararası İstanbul Caz Festiva- li'nin 7 Temmuz Çarşamba günü Açık- hava Tiyatrosu'nda saat 21.OO'deki açı- lışında "Brezirya Dans Gecesi'nin ko- nuklan Badi Assad ve ülkemizde de lis- te başı olan parçalanyla Daniela Mer- cury olacak. Aynı gün 23.00'te Roxy'de Oltı Dara. 22.00'de Babylon'da Henry Threadgill buluşacak müzikseverlerle. 8 Temmuz Perşembe günü Açıkhava Tiyatrosu'nda Kübalı LaBandadeSan- tiago de Cuba topluluğu ve Grammy ödüllü Arturo Sandoval, Brad Mehl- dau Trio saat 19.30'da AKM Büyük Sa- lon'da, Urban Connectktn ve Olu Dara saat 23.00'te Roxy'de, Monotrans Pro- ject de 23.00'te Dulcinea'da sahneye çıkacaklar. 9 Temmuz Cuma akşamı Açıkhava'da saat 21.30'da başlayacak konserde önce VVoody Herman Orkest- rası. daha sonra DukeEUington'ın 100. doğum yılı nedeniyle Avrupa'da özel bir turne yapacak olan Smithsonian Jazz \1asterworks Orchestra ve Los Ange- les DanceTroupe sahneye çıkacak. Du- ke Ellington hakkında kısa bir belgesel fılmin de gösterileceği gece, aynı zaman- da iKSV'ninkurucusuNejatF.Eczacı- başı'nı anma gecesi olacak. Programı Khaled kapaüyor Aynı gece AKM Büyük Salon'da sa- at 19.30'da Bob James Trio . Roxy'de 23.30da Groove CoUective. Babylon'da 22.00'de Charlie Hunter & Leon Par- ker, Dulcinea"da 23.00'te Booster ızle- yicilerle buluşacak. 10 Temmuz Cumartesi günü Açıkha- va Tiyatrosu'nun konuğu Patti Smith Tuna Ötenei Trio ve Emin Fındıkoğlu Detant", 19.00 ve 21.30'da AKM Bü- yük Salon'da sahneye çıkacaklar. Roxy'de Groove CoUective ve Dulci- nea'da Booster 23.00'te festivaldeki ikinci konserlerini verecekler. Açıkhava Tiyatrosu, 11 Temmuz Cu- ma günü Susanne Vega'yı ağırlayacak. Cazseverler Harriet Tubman'ı da 22.00'de Babylon'da izleyebilecekler. 12 Temmuz Pazartesi günü Açıkhava Ti- yatrosu'ndaki konserde Marc Ribot ön grup olarak sahneye çıkacak. Sonra La- tin dünyasının en renkli piyanistlerin- den Chucho Valdes ile Mkhet Camik). Brezilya'nın esintilerini taşıyacaklar İs- tanbul'a. 13 Temmuz Salı günü Açıkhava Ti- yatrosu'nda genç kuşağın önde gelen vibrafonculanndan Stefbn Harris. da- ha sonra Joshua Redman Topluluğu ve Branford Marsahs Dörtiüsü son albüm- lerinden örnekler sunacaklar. AKM Bü- yük Salon'da ise Türkiye'de çok sevi- len müzisyenler John Scofield, Dave Hoüand. Joe Lovano ve Al Foster izle- yicilerin karşısına çıkacak. Aynı akşam Roxy'nin konuğu NUs Patter Molvaer "Khmer" olacak. Daniel Yacare, Pab- k» M. Caminero ise Babylon'da cazse- verlerle buluşacak. 14 Temmuz Çarşamba günü Açıkha- va Tiyatrosu'nda 21.00'de başlayacak olan konserde önce Blind Boysof Ala- bama, daha sonra Ben Harper & lnno- cent Criminals blues ve gospel örnek- lerini sunacaklar. Roxy'de Nfls Patter Molvaer 'Khmer1 , Babylon'da llhan Erşahin. Dulcinea'da SJuts'n Spring konser verecekler. Erşahin, 15 ve 16 Temmuz alcşamlan da aynı yerde sah- neye çıkacak. Sluts'n Spring'in ikinci konseri ise 15 Temmuz'da yine Dulci- nea'da. 15 Temmuz Perşembe gününün Açık- hava'daki konserleri 21.00'de Kenny Garret Quartet ve 22.00'de Courtney Pine'dan gelecek. AKM Konser Salo- nu'nda 19.30'da AyşeTütüncü Piyano & Perküsyon topluluğu, Roxy'de 23.30'da Cold House müzikseverierin karşısına çıkacak. AKM Konser Salonu 16 Temmuz Cuma akşamı 19.30'da da Mafly Falay Quüıtet'ı ağırlayacak. Aynı akşam Bug- ge VVesseltoft 23.30'da Roxy'de, Erik Truffaz ise 23.00'te Dulcinea'da konser verecekler. NVesseltoft ve TrufFaz, fes- tivalin son gününde yine Dulcinea'da. Festivalin son gününde Khaled. Açık- hava Tiyatrosu'nda 21.30'da vereceği konserde. Doğu ve Batı'nın birleştıği tı- nılan aktaracak. 17 Temmuz akşamının diğer konserini DJ Martin Moraks su- nacak, konser Babylon'da 22.00'de baş- layacak. Uluslararası İstanbul Caz Festiva- lı'nde bu yıl "Avrupa Caz Festivalleri Biıiiği Genç Sanatçılar Değişim Prog- ramı" çerçevesinde yaş ortalaması 19- 20 olan genç sanatçılardan, Norveç'ten Urban Connection adlı topluluk ve ts- panya'dan Daniel Yacare & Pablo M. Caminero birer konser verecekler. Önü- müzdeki yıl da Türkiye'den genç bir grup Avrupa'daki en önemli caz festi- vallerinde çalacak. Nesuhi Ertegün 'iin sürrealist resim koleksiyonu Guggenheim Müzesi 'nde sergileniyor 'Dünyanın en kapsamlı sürrealist 9 sergisi OZGEN ACAR ANKARA - Caz âleminin unutulmaz Türk'ü Nesuhi Ertegün (1918-1989) ile babası Izmirli. aile dostu Daniel FiUpacchi'nın •Dünyanın en önemli Sürrealist Resim Koleksiyonu' kabul edı- len 500'den fazla resmin ilk kez bir araya geldiği ortak sergısı cuma günü Nevv York Solomon Gug- genheim Müzesi'nde açıldı. Max Ernst, Frida Kahlo, Hans Bcllhmer. SaK^~ dor Dati, Giorgio de Chirico, Joseph CornelL, Re- ne Magritte, Man Ray, Andre Masson ve Joan Mi- ro gibi dev sürrealist ressamlarla birhkte 100"den fazla sanatçının yapıtlan bu sergide ılk kez gün ışı- ğına çıkıyor. Sergi, ünlü müzik adamı ve Cosmos Futbol Ku- lübü'nün sahibi Ahmet Ertegün'ün beş yaş büyü- ğü olan Nesuhi'nin ölümünün 10. yıldönümü ne- deniyle düzenlendi 'SurreaHsm: Two Prhate Eyes, The Nesuhi Ertegün and Daniel FUipacchi Colİec- tkjns' adıyla iki ciltlik bir katalog da yayımlandı. Guggenheim Sözcüsü Betsy Ennis, Cumhuri- yet'e, "Her iki sürrealist resim koleksiyonu. mü- zeler dışında özel kişilcrin elinde bulunan, en zen- gin ve en kapsamlı sürrealist koleksiyonlar" dedi. Sözcü. "Yarun yüzyılhk bir birikimin sonucunda ortaya çıkan Ertegün-FUipacchi koleksiyonundan oluşan ortak serginin, 21. yüzyıl sanannı yönlen- dirmede genç sanatçılann önündebir pencereaça- cağına inandığını" söyledi. t Zenciler arasmda cazla büyüdfl' Sergide, Max Ernst'in "Meteklerin FKitü" (1943). Giorgio de Chirico'nun "Rahatsız Periler" (1925). SalvadorDairnin"BoğaadamÖrtüsü+8"(1936), Frida Kahlo'nun "Rüya ya da Yatak" (1940), Re- ne Magritte'in "Beyaz Yanş" (1937) ve Andre Bretonun "Sürrealinn ve Resimler'' (1928) gibı başyapıtlann dikkati çektiği bildiriliyor. 12 Eylül'e kadar açık kalacak sergide a>nca, resimler, hey- keller. fotoğraflar, kâğıt ışler, kitap ve eşsiz yaz- malar yer alıyor. Ünlü mimar Frank Llyod 'VVright'ın ters sal- yangoz biçiminde gerçekleştirdiği Guggenheim Mü- zesi'nin tümü bu iki özel koleksiyona aynldı. So- lomon Guggenheim'ın kızı Peggy'nin ev lendiği sür- realist ressam Max Ernest müzenin sanat alanı- nın belirlenmesine yön veren adlardan birisiydi. Avusturyalı ünlü psıkolog Sigmund Freud'un "bas- kı altına alınmış duygular ile bilinç altında yatan tutkulann dışa vunılması biçiminde" yorumladı- ğı olguya dayalı sürrealizm, Guggenheim Müze- si'nin kuruluşuna da öncülük yapmıştı. 'Düş ya da Yatak' - Frida Kahlo ABD. Türkiye'nin 1944'te ölen Washington Bü- yükelçisi Münir Ertegün'ün cenazesini iki yıl son- ra Amerikan Missouri adlı savaş gemisi ile tstan- bul'a göndererek SSCB tehditlerine karşı Türki- ye'ye destek verdiğini anlatan bir sımgesel hare- kette bulunmuştu. Büyükelçinin eşi ve kızı Tür- kiye'ye dönmüş, Nesuhi Los Angeles'agöç etmiş. Ahmet ise VVashington'da kalmıştı. Ahmet daha sonra bir Türk dişçisinden alacağı 10 bin dolar borçla, bir Amerikah ortakla plak şirketi kurarak müzik dünya- sında ününe ün katmıştı. Nesuhi, Los Angeles'ta bir caz dergisinin yazüşleri mü- dürlüğünüyapmış. "Cresent- Hüal" adlı müzik mağaza- sında özellikle caz- blues plaklan satmıştı. Kalifor- niya Üniversitesi'nde caz dersleri de veren Nesuhi daha sonra kardeşinin plak şirketine katılmıştı. Kendi- sinin caz teorisi, kardeşinin pratik birikimiyie Har- lem'de 'yeni yıldız' ya da Nevv Orleans limanlannda hamallık yapan 'esldcaza'avı- na çıkarak onlara yaptırdıklan plaklarla başan kazanmışlardı. İki kardeş. Washington'da zenci- ler arasında caz kültürü ile büyü- müştü. Fransa'da okuduğu Sor- 'BeyazYanş' esuhi Ertegün ile Daniel Filipacchi koleksiyonundan 500'den fazla tablonun sunulduğu ortak sergi, New York Solomon Guggenheim Müzesi'nde açıldı. Max Ernst, Frida Kahlo, Salvador Dali gibi dev sürrealist ressamlar ve 100'den fazla sanatçının yapıtlan bu sergide ilk kez gün ışığına çıkıyor. bonne'dan Washington'a geldiğinde. Amerikan başkentindekı ırk aynmını yadırgayan Nesuhi, o günleri bir keresinde şöyle anlatmıştı: "Yüzyıhmızın caz dâhisi Duke Ellington'ı ya da Count Basie'i büe VVashington'da bir lokantaya götüremezdim. Çünkü ben beyazdım, onlar siyah- tı. Biriikte bir lokantaya gitmemiz olanaksızdı. Sa- dece tren istasyonunun lokantasında zenci cazcı- laıia biriikte yemek yiyebilirdik. O günler- de durum böyleydi, ama biz bunu ka- bul edemiyorduk." Buyıl Ellington'ın 100. doğum yıldönümünü coşku ile kutlayan Amerikalılara karşı bu iki Türk gencinin o zamanki direniş- leri çeşitli tepkilere neden olmuş. Ahmet'in okul mü- dürü, babasına "oğlunun ra- dikal tutkularından" dola- > ı uyanda bulunmuştu. Ne var ki ırkçı ABD'nin başkenti Washington"daki Türk Büyükelçiliği binası Türk topraklan sayıldığı için Ertegün kardeşler, daima bu binada biriikte caz yasamışlar- dı. Pek çok zenci cazcı kendi- lerine ün getirecek yeteneklenni Türk Büyükelçiliği'nde ortaya koy- muştu. Babası Izmir doğumlu bir Le- vanten olan, Fransa'da büyüyüp ba- Rene Magritte s ı n a paparazzi olarak giren Daniel 'Boga Adamın Örtüsü + 8' - Sarvador Daü Filipacchi, Nesuhi'yi şöyle anlatıyor: "Türk ressamı Abidin'i (Dino) anlata anlata bi- tiremezdi. Abidin'den pek çok resim almıştı. F. Le- ger'den de bir resmi vardı. Sürrealizm Ue henüz ta- nışmamıstı. Ben doğru düriist İngilizce bilmezdim. Fransızcası olağanüstü idi. Eşi Selma ve arkada- şım Sandra Peterson Ue Fransa'da denizde tatile çı- kardık. Bir sergide ikimizin beğendigi Francis Ba- con'ın resmini \azı turada kazandığı için o almış- tı. ' Satın ahnacak bır şey bulamadığım yerlere git- mekten hoşlanmıyorum' derdi. Tek anlaşamadı- ğımız konu o futboldan. ben kardan ıc\k abrdım. Kardeşi ile Atlantic Recordsşirketi ileAmerika' nın en büyük futbol takımı Cosmos Kulübü'nün or- tagı olmaktan gurur duyardı. Benim gibi tenisten hoşlanırdı. Hele lüks oteUerin kaduılann bittiğj uzun bov'lu, yakışıklı tenis hocalannıyenmekten bü- yük zevk duyardı. Daima Türk kaldı, Türk olarak öldü, külleri Türkiye'ye götürüldü." Warner Records Şirketi Uluslararası llişkiler Yöneticiliği'nden 1987'de emekli olduktan iki yıl sonra öldü. O günü çok iyi anımsıyorum. Nevv York'taki rad- yolar. 24 saat boyunca kesintisız Nesuhi Erte- gün'ün caz sanatına ve müziğe katkılannı anlatan yayımlar yapmışlardı. Puşkin 'in 200. doğumyılı kutlanacak • Puşkin n doğumunun 200. yılı bugün Rusya'da yapılacak törenlerle kutlanacak. 6 Haziran 1799 yılmda doğan Puşkin. yazdığı şiirleri, kısa öyküleri, tarihi romanlan, oyunlan ve biyografıleriyie dünya edebiyatının vazgeçilmez isimleri arasında. Yeltsin başkanhğında faaliyet gösteren devlet komisyonu. Puşkin için geniş bir program hazırladı. Puşkin Anıtı'na çelenkler konulmasıyla başlayacak olan kutlama törenleri, akşam Bolşoy Tiyatrosu'nda Yeltsin'in de katılacağı konserle yıl boyunca devam edecek. Bugün aynca birçok ülkeden bilim adamı ve yazar Uluslararası Puşkin Konferansı'na katılacak. Puşkin'in Türkçeye çevnlen yapıtlan arasında Kar Fırtınası, Kâğıt Oyunu, Maça Kızı, Mısır Geceleri, Yüzbaşının Kızı, Dubrovski yer alıyor. • Edward Norton, Mark Helprin'in aynı adlı romanından beyazperdeye aktanlacak olan 'A Soldierof Great War'da başrolü oynayacak. • ingrid Bcrflman'ın. kocası Roberto Rossellini'yle yaşadığı sorunlan yansıtan dokuz mektubu 15 Haziran'da Roma'da açık arttırmaya çıkıyor. Yakınlan Renzo ve Anita Rossellini'ye 1949-1951 tarihleri arasında gönderilen bu mektuplardan bırinde yer alan satırlar, Rossellini'nin ne kadar 'sert bir yönetmen' olduğunu belgeliyor "Stromboli'nin dublajı çok zorlu geçti. Son sahnelere kadar kendimi tutmama rağmen birden boşalarak ağlamaya başladım. Roberto çok mutluydu, çünkü tam görmek istediği gibi hüzünlü bir performans çıkarmıştım..." • Charles Aznavour 75 yaşında. Fransızca pop müziğin dünyaya yayılmasında büyük pay sahibi olan ünlü yorumcu, Paris'te dostlanyla beraber kutladığı doğum gününde, 45 y;lı sahnede geçmiş 65 yıllık müzik yaşantısının en iyi örneklerinin toplama albümlerde değerlendirileceği müjdesini verdi. • Cristina Comenclni, Italya'nın güney kentlerinden Lecce'de Francesca Neri, Laura Morante, Michele Placido'lu oyuncu kadrosuyla bir mafya öyküsü olan 'Family Show'u çekiyor. • Daniel Llbesklnd. 2002 yılında Berlin Operası'nda sahnelenecek olan Olivier Messieaen'in 'Saint Francois d'Assise' adlı yapıtını yönetecek. Berlin Operası'nda aynca 2001-2002 sezonunda Peter Konwitschny, Italyan besteci Luigi Nono'nun 'Intoleranz' adlı yapıtını yönetecek. • Kate Wlnslet ve Geoffrey Rush, yazın tarihinin en sıradışı isimlerinden Markiz De Sade'ın yaşammı beyazperdeye getirmeye hazırlanıyorlar. İki tngiliz oyuncudan Rush'ın Sade'ı, VVinslet'in de onun sevgilisi Madeleine'ı canlandıracağı filmin çekimlerine gelecek ay başlanacak. • Marlyn Monroe'nun özel eşyalan ChristieVde düzenlenecek müzayedede satılacak. Ekim aymda gerçekleştirilecek olan müzayedede Monroe'nun elbiseleri, mücevherleri. fılm kostümleri, kitaplan, mektuplan, çizimleri satılacak. Elvis Presley'nin yaklaşık 2 bin parça kişisel eşyası da ekim ayında Guernsey'de düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak. • Ingmar Bergman dokuz yıl Faro Adası'nda yaşadıktan sonra Stockholm'e döndü ve Olov Enquist'in 'Görüntü Yaratıcılan' adlı oyununu sahneye koymak için çalışmalara başladı. Ünlü yazar Selma Lagerlof'un yaşamı boyunca alkolik babasına karşı duyduğu sevgi ve nefretten yola çıkan oyun, kasımda seyircilerin önüne çıkacak ve televizyonda gösterilmek üzere kaydedilecek. YıMız Savaşlan'nın film müziği albümü piyasaya çıktı • Kühür Servisi - Amerika'da gösterime girdiği andan itibaren izlenme rekorlan kıran 'Star Wars' serisinin 4. bölümü Episode 1 The Phantom Menace'm soundtrack albümü ülkemizde fılm gösterime girmeden Sony Müzik Türkiye etiketiyle piyasaya çıktı. Albüm, 'Kurtlarla Dans' filmi için yapıp hazırladığı müziklerle de tanınan John Williams imzasını taşıyor. Beş Oscar ödülü sahibi olan besteci, bu ödüllerden üçünü serinin diğer 3 fılmiyle elde etmişti. Albüm, Londra'daki Abbey Road stüdyolannda Londra Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde bundan 22 yıl önce çalışılan aynı ekiple kaydedıldi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog