Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

0)i07.4 Cumhuriyet«A ovo STANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cu mhu riyel . IdğptaİBR tzrtaET MJffMMESEKtlVTmM SMTOYHMMMLO A/ A * SMTtfW>StMRfe Zm f SMriMUtaf K r a P p ığmız iarabın adını, kredı kartmızın niflnaras \e son kullanma tmfaı nrlıkle bıidınn kıtap CMHizde okup Admızı soyadınızı v% teiefoa laranm da bıldımm ummnaym Cyc degılsenız, dıjeneıuz üye de oîun va da uvefagınızi yenılcvm. R İŞLEM BİR TELEFOM A:O212 514 01 »t 76 YIL SAYI: 26903 / 225.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI; NADİR NADİ (1945-1991) 4 HAZİRAN 1999 CUMA H E R H A Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR BALKAN SAVAŞLARI BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI-I Yakın Turk tarihinın bu unutulmaz sayfafarını Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayuf'un "Birinci Balkan Savaşı-I" adlı kapsamlı bilimsel çalışmasında ılgivleokuyacaksınız. Bugün Cumhuriyet le birlikte... İ K î K P U $ K l > ERZLRUM VOLClLUGl • BDELKTN'İN ÖYKÜLERt ALEKSANDR PUŞKİN ERZURUM YOLCULUGU BİYELKİN'İN ÖYKÜLERİ Rusçadan çeviren: Ataol Behramoğlu Doğumunun 200. yılında, Puşkin'in iki yapıtı bir arada. Salı günü Cumhuriyef'le birlikte... Duruşmanm 4. gününde Abdullah Öcalan günah çıkarmaya devam etti Yınıaııistmı kaşkırttıATATÜRK MİLLİYETÇİÜĞİNE İNANIYORUM' 'BARIŞ İSTEYİNCE ATİNA KARŞI ÇIKTI' Önemli bir çağn yapmak ıstıyorum. PKK"ye banş kongresi önermek ıs- tiyorum. Atatürk milliyetçiliğine, kültür milliyetçiliğine ınanıyorum. Bayan Mitterrand'ın PKK ıle ilişki- leri doğrudur, ancak ben bunun pra- tik biryarannı görmedim. Kürtlenn özgür toplum olması engellenmıştir, bunun kaldınlmasını istiyoruz. Ağa-şeyh-aşiret üçgeni demokratik- leşmenin önünde engeldir. Yunanıstan'ın bana karşı tavnnın te- melinde, yardım yapmak değıl po- litik eğilim yatıyor. Yunanistan 1993'ten itibaren banş eğilimine gırdığimız için bizi baltalamak iste- di. 1996'da Başbakan Kostas Simi- tis beni kastederek "Bu adam harca- nacaktır. Kimse ona sahip çıkma- suı" dedı. Ben ölürsem Türkiye'de- ki Türk-Kürt kavgası körüklenecek diye Atina'yı uyardım. Abdullah Öcalanın ifadeleri DiplomatLarda dava şaşkuıhğı # Ankara'daki yabancı diplomatik temsilciler Öcalan'ın söyledikleri karşısında şaşkınhklannı gizleyemiyorlar. Diplomatîar, davanın ölüm cezasıyla sonuçlanacağma kesin gözüyle bakarlarken sorunun bu cezanın uygulanıp uygulanmayacağı olduğunu belirtiyorlar. İMRALI'DAN 'PKK inecek9 # Dünkü duruşmada banş çağnşını yineleyen Öcalan'a mahkeme başkanı. söylediklerine açıkhk getirmesini, samimi bilgi vermesini istedi. Öcalan, devletin desteklemesiyle PKJC'nin dağdan ineceğini, Türk ve Kûrtlerin kardeşçe yaşayabileceklerini anlattı.DBtiZTEZTffk 15. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Abdullah Öca- lan' ın dorduncü günü de ta- mamlanan yargılanma sü- recı. Ankara'daki yabancı diplomatik temsilciler tara- fından yakından ızlenıyor Uluslararası basın ajansla- nnı takip eden dıplomatlar, davayı ızleme şansı bulan elçilık mensuplan aracılı- gıyla da bılgılenırlerken Ocalan'ın ıfadelennden duyduklan şaşkınlığı gız- lemiyorlar. ttalya'nın ulu- sal günü nedenıyle önceki gece büyükelçılik binasın- da düzenlenen resepsiyo- nun gündem maddesını yi- ne Öcalan davası oluştur- du. ttalya'nın Türkiye Bü- yükelçısı Massimo Bandi- ni'nin görev süresinı dol- durması nedenıyle veda partısıne de dönüşen resep- siyona çok sayıda diplo- mat. asken ataşe, parla- menter, gazetecı ve büyü- kelçının kışisel dostlan ka- tıldı. Dışişlerı Bakanlığı'nı müsteşar yardımcılan Bü- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Şehit ailelerinin pnotestolan hiç bitmiyor, acılan gjbi. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOGLU) •HEP VEYA HADEP'E YARDIM ETTİK' Ya HEP ya da HADEP döneminde yer bulmalan konusunda 200 bin mark yardımda bulunduk. Örgütün parası daha çok Avrupa'da. Italya'da, Moskova'da bana insanca yaklaşıl- madı. Ben tercihimi Türkiye lehine kullandım. Ben ölsem de kalsam da Türkiye'de olacağım. Sürgünde Kürt parlamentosu, Türkiye ile düş- manlık temelinde bir yaklaşım gös- termesin. • 4. Sayfada Mudanya Avukatlara kalacak yer bulundu # Mahkeme Başkanı Turgut Okyay, Öcalan'ın avukatlan ve yakınlannın Gemlik'teki Sümer Holding Misafırhanesi'nde kalacağını açıkladı. Okyay, "Aynca gidiş gelişlerini sağlamak amacıyla iki minibüs tahsis edildi" dedi. MUDANYA - Öcalan aılesi- nin ve avukatlarının kalacak yersonmuçözümlendi Mahke- me Başkanı Türgut Okyay, mahkemenin gınşımleriyle Öcalan'ın avukatlanna ve ya- kınlanna bannacak yer bulun- duğunu söyledi. Bursa'da uzun uğraşlardan sonra bulduklan konaklama te- sısmı, otel sahibının ısteğı üze- nne terk etmek zorunda kalan Öcalan aılesı ve avukatlannın kalacak yer sorunlan çözümlen- dı. Okyay, dün duruşmada "Bu- • Arkası Sa. 19, Sü. 2'de UUVBIl x GBCBll, BBTOtfJ AGVİ0Ö.Ü DYP bölündü, Doğu ve Güneydoğu milletvekilleri değişikliğe destek veriyor DGM değişikliği için çoğunluk tamam1 DGM'lerin sivilleştirilmesine ilişkin anayasa değişikliği konusunda DSP grubunun imzalan tamamlandı. FP tasanya karşı çıkmama eğiliminde. DYP'den de 15 kadar milletvekili tasanya destek veriyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet. DGM'lerle ilgılı anayasa değişikliği konusunda referanduma gerek bırakmayacak Meclis çoğunlu- ğunu (367 oy) sağlamış görünüyor. DGM'lenn tümüyle kaldınlmasını ıs- teyen ve bu konuda genel kurulda onerge vermeye hazırlanan FP. ılk aşamada "sivilleştirihnesr gırişimıne de karşı çıkmama karan aldı DYP yönetiminin "zamanlama uygun ol- madığı" gerekçesıyle karşı çıktığı anayasa değişikliği önensine bu par- tıden, başta Doğu ve Güneydoğu mıl- letvekıllen olmak üzere 15 dolayında mılletvekilının destek eğiliminde ol- duğu öğrenildi DGM'lenn sıvilleştı- nlmesıne ılışkın anayasa değişikliği konusunda DSP grubunun ımzalan tamamlandı. DSP Grup Başkanveki- lı Ali Günay u Birkaç eksik dışında tüm imzalar tamam. Birkaç arkada- şımız hafta sonunda gerçekleştirikcek seçimler için Ankara dışında olduğun- dan onlann imzalannı alamadık'' de- dı. MHP Genel Başkanı Dcvlet Bab- çeli de dün TBMM'de gazetecilerin sorulannı yanıtlarken "Taldp ediyo- ruz. Bağımsız yargı kamu vicdanııu rahatlatacak şekilde birçataşmadüze- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te G-8 tarafindan çizilen plana onay verdiler Sırplan Banşa 'evef# Sırp Parlamentosu, Kosova Banş Planı'nı kabul ettiğini bildirdi. Rusya'nın Kosova Özel Temsilcisi Viktor Çernomırdin ile AB Temsilcisi ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'den oluşan heyetin sunduğu planın çerçevesi G-8 tarafınden hazırlanmıştı. Söz konusu plan, Sırp askerinin ve polisinin Kosova'dan tamamen çekilmesini öngörüyor. # Sırp Parlamentosu'nda yapılan oylamada, 130 milletvekilinin evet, 74'ünün ise plana karşı oy kullandığı belirtildi. Pentagon yaptığı açıklamada, Sırp lider, NATO'nun beş temel ilkesini yürürlüğe koyduğunu ispatlayana kadar operasyonlann devam edeceğini açıkladı. • 11. Sayfada 'Radyokomünikasyon 2000' Büyük konferans için son kozlar # BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Mayıs 2000'de Istanbul'da yapılması planlanan Radyokomünikasyon Konferansı'nın Cenevre'ye kaydınlması için çalışmalara başladı. Türkiye, 14 Haziran'a kadar Lütfı Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'na yapılacak 2 bin 500 kişilik ek genel kurul salonu inşaatına başlayıp güvence vermezse konferansın ev sahipliği hakkını yirirecek. EMtNE KARAKtTAPOĞLU ZÜRİH-Birleşmış Milletler Uluslararası Telekomünikas- yon Bırhği (ITU), Mayıs 2000'de Istanbul'da yapılması kararlaştınlan 6 haftalık "Rad- yokomünikasyon Konferansı 2000"in Cenevre'ye kaydınl- ması için çalışmalara başladı. 188 ülkeden 2 bin 500 delege- nin katılacağı, 170 mihyon do- lar gelir getirecek konferans için Cenevre'dekı Uluslararası Kongre Meıkezı'nın Temmuz M Arkası Sa. 19, Sü. 3te Avrupa Birliği Zirvesi Ortaksavunma temeli atıldı # Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan Avrupa Birliği hükümet başkanlan zirvesinde 'Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası' konusunda karar venldi. Kararla, NATO'nun Avrupa ayağı olan Batı Avrupa Birliği (BAB), Avrupa Birliği" ile 2000 yılına kadar bütünleşecek. # Zirvede alınan kararda, AB'nin, kimsenin yardımı olmadan, NATO'nun imkânlanyla Avrupa'da banşı koruyucu tedbirleri alacak duruma getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.Toplantıyla ılgili sorulan yanıtlayan Başbakan Bülent Ecevit, Almanya'nın, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine ilişkin ıyi niyetli girişimleri olduğunu söyledi. • 3. Sayfada AKIN BİRDAL CEZAEVtNDE • 5. Sayfada CHP'NlN BlLECtK MtTİNGt YAR1N M 6. Sayfada FAlZE 'EVET' VERGİYE 'HAYIR' • 13. Sayfada BORSA Dun ör>ce« 4OA4 DOLAR Dur 410 4O0 410 4OO MARK ODun 217 6OO 217 7OO Aİ.T1N Dun 349OOOO Oncstu 3 515OOO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Daha Bugünden? Dün bir, bugün iki. Kuşkusuz hükümetin çatladığını söyleyebilmek için vakıt erken. Fakat ufaktefek belirtiler, hükümet kanatları arasın- da kimi bnemli konularda "fikir ve hatta eylem farklı- //ğ/"çağnştırıyor. Cumhuriyet, Ecevrt'e soruyor: "Kamuoyundakad- rolaşma konusunda bazı soru işaretleri var." M Arkası Sa. 19, Sü. l'de Enflasyonda beklenmeyen düşüş GUNDEM DİE'den yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı itibanyla son bir yıllık enflasyon toptan eşyada yüzde 50.0, tüketici fiyatlannda yüzde 63.0 olarak belirlenirken beş aylık enflasyon toptan eşyada yüzde 21.0, tüketicide yüzde 21 5 oldu. Mayıs ayı itibanyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon, 1998 yılında toptan eşyada yüzde 85.4, tüketici fiyatlannda da yüzde 93.4 olmuştu. • 7. Sayfada Yıllık enflasyon Hat Terr, AJ E * Ek»n Kas. At O c W Şub Mai Nk. MUSTAFA BALBAY Başarıyı Kullanmayı Bilmek! Cezaevındeki PKK militanları arasında birkaç yıl önce bir anket yapılıyor. Sorulardan biri şu: - PKK sizce en çok hangi alanda güçlü? Döx\. şık arasından birinci sırada şu çıkıyor: "Basın ve propaganda gücu." 1980'li, 90'lı yıllarda Öcalan la dolaylı-dolaysız iliş- ki içinde bulunan Türk gazetecileriyle, o dönemdeki ve bugünkü Avrupa basınına bakınca, yukandaki ya- M Arkası Sa. 19, Sü\8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog