Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

0)107.4 C h i t İSTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ ı Cumhuriyel 1 JuKiMBitinp / / f SMT ftVH* KMVÜ) I y fc* SMT Ktn si f f S A x r n u a m £ ş kılabm adını kıcdı kımnızm numarasj ve vm Inıllaımia orihı te bıldınn, knap evnuzde olsuc- Adıoızı, soyadmızı ve telefoa da bıldırmeyı uBunrayın L)e değılsenız, dıiersenız üye dc olm >a da üyehgınızı >enıle>m ŞLEM BİR T E L E F O ! S L A : 0 2 1 2 514 01 96 * KMVÜ) SMT Ktn> siMttf aunuâ m£Kraü>siinşı I l l 76. YIL SAYI: 26929 / 225.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA U M H u R î N K Ü U R H M î Dr. ABDURRAHMAN MELEK HATAY NASIL KURTULDU Hatay Türk Devleti'nin Başbakanı olan Dr. Abdurrahman Melek, 'Hatay Nasıl Kurtuldu' adlı belgesel anı kitabında Hatay'ın kurtuluşu için gösterilen çabaları şöyle dile getirmiştir: "Birıncı Dunya Savaşı'nın Osmanlı Imparatorluğu için kötü sonu, Türk vatanının güzel bir parçası olan Hatay'ı, 19 yıl Fransız mandası altında ve Suriye yönetiminde bırakmıştır. Bu dönem içinde, bu bölgenin karşılaştığı güçlükleri, 1919'dan Anavatana katılış tarihi olan 1939 yılına kadar milli emellerimizin gerçekleşmesi için nasıl çalışıldığını, içinde yaşadığımız ve gördüğüm olaylan yayımlamayı görev bildim. Bu amaçla hazırladığım bu eseri Türk milletine sunmayı bir borç bilirim." Dr. Abdurrahman Melek'in bu ilgi çekici tarihsel anılarını Hatay'ın kurtuluşunun 60. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Ankara 2 No'lu DGM, Abdullah Öcalan'ı 'vatana ihanet'ten suçlu buldu cezasıKarar Uzerine Abdullah Öcalan, "vatana ıhanet suçu'ndan ölüm ce- zasına çarptınkü. Içerde \e dışarda bu dava- ya flişkin söylenecek her söz boşlukta kalacakür. Dava in- sanlığın gözleri önünde yü- rütüldü. Hukuka ve yasala- ra saygı titizlikle uvgulandı. Saıuğa savunma haklan so- nuna dek tanındı. Hiç kuşkusuz ülkemizde- ki Idmi çevreler yaşanan ola- yı bir kân davası gibi algda- yıp izlediler kj bunun önüne geçmek olanağı yoktu. Şehit yakmlanmn duygulanna yasalan çiğnemeden saygı göstennek zorunluğunu hiç- bir devlet göz ardı edemez- dL Ancak şunu da söylemek gerekir ki medyada bazda- nnın taşkınlığı. sonucu etki- lemese de ülkemize sıcak bakmayan dış çevrelerde kullamlacak elverişli malze- me oluşturmaktan gayn hiç- bir işe varamamıştır. • Abdullah Öcalan dava» bundan sonra da doğal ve yasal seyrini izleyecektir. Bu seyir içinde kendileri- ne göre hesaplar yapan iç ve dış çevreler elbette buluna- cakbr. Dava Yargrtay'a gidecek. onaylamrsa son söz parla- mentonun olacaktır. Ölüm cezasuun uygulamp uygulanmamasına, Türkiye yasalanna göre Mechs karar veriyor. Bu konuda, Amerika'nın değfl, Avrupa'nın duyarlı ol- duğu da bilinivor. • En agır cezanuı ne olduğu konusunda hukuk dünya- mi7Ha tarüşma var. Ağuiaştinlnuş ömür boy u hapsin bir insan için olabik- cek en ağır ceza olduğunu savunanlar eksik değJL. Önenıli olan, Öcalan'ın, dosta düşmana karşı çağdaş içerikte bir davada özenle yargüanmasıydı: bu konuda en küçük bir tartaşmaya yer vermeyecek kadar titizlikle davranılması. Türk bukuku ve adüyesi açısuidan başan- dır. Yargıtay aşamasu bu sü- reci tamamlav acakür. Cumhuriyef > Imralı'da yapılan 9. duruşmada Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, sanık Abdullah Öcalan'ı, "vatana ihanef'i düzenleyen TCY'nin 125. maddesine göre ölüm cezasına mahkûm etti. Mahkemenin karannı sakin bir şekilde dinleyen Abdullah Öcalan, vatana ihanet . suçlamasını kabul etmediğini belirtti. Mahkeme başkanınm uyansına karşın karann okunmasıyla birlikte duruşma salonundaki izleyiciler Istiklal Marşı söylediler. \ DGM, "sanığm eylemlerinin yoğunluğu ve sûrekliliği, bebek, çocuk, kadın, ihtiyar aynmı gözetilmeden binlerce masum insanın öldürülmüş olması; amaç, suç için işlenen vasıta, suçlardan yüzlercesinin ölüm cezasını gerektirmesi, bu eylemlerin ülke için ciddi, yakın ve büyük tehlike teşkil etmesi ve ceza adaletinin sağlanması gereği" nedenleriyle indirim maddesi uygulamadı ve cezayı ömür boyu hapse çevirmedi. • 19. Sayfada Karann tam metniBaşkan Mehmet Turgut Okyay, üyeler Hüseyin Eken, Mehmet Maraş'tan oluşan mahkeme heyetının "Yargıtay yoiu vere'senYargıtay yolu açık otmak üzere'' verdığı karann tam metni şöyle- "1. Kurduğu silahh terör örgûtü PKK'vi akügı kararlar ve verdiği emir ve taümatlaıia sevk ve idare ederek. dev letin hâkimryeti ahmda bulunan toprmklardan bir kısnunı devlet idaresinden ayırnuya matuf eylemkri gerçekleştirdiği sabit görûldüğünden, eykmine uyan TCK'nin 125. maddesine göre ölüm cezası ile cezalandınlmittHkâ, 2. Samğm eyiemJerinin yoğunluğu ve sürekifliği bebek, çocuk, kadın, ihtiyar aynmı gözetilmeden binlerce masum insanın öldürülmüş olması; amaç, suç için işlenen vasıta, suçlardan yüzlercesinin ölüm cezasını gerektirmesi, bu eyfcmlerin ülke için ciddi, yakuı ve büyük tehlike teşkil etmesi, ceza adaletinin saglanmasL, hak ve nesafet kuraüan göz önünde tutularak sanık hakkmda takdiren TCK'nin 59. maddesmin uygulanmasına yer olmadığına, ArkasıSa.l9,Sü.3te Dosyanın uzun yolculuğu Avrupada PKK eylemleri Batı'dan karara tepki \ 4. Sayfada 15. Sayfada 13. Sayfada Öcalan hn " V a t a n a i h a n e t m a s ı n ı ^ j , ^ rum. Vatamn birtiği için, özgür yaşam için mücadele verdi- ğhne inanıyorum. Cumhuriy ete karşı degil demokratik cum- hurivet için mücadele ettiğime inamvorum. Tarihi yanhşla- nn biiyüttüğü sorun. umarun çözüme ulaşır. Bu dav^, buna katkı sağlasın istiv orum. Bundan sonra demokratik cumhu- riyet ekseninde adil v e gururlu bir banş ve kardeşok için baş- langıctaki kararh söziimü. çağnmı tekrarlıyorum: Insanb- ğu devleti ve tüm toplumsal güçleri uzerine düşeni vapmaya çağınyorum. Ülkenin geleceğinin savaştan degil, banştan geçtigüıe inamvorum. Herkesi sdamlıyorum." MecUs'ten alktş Abdullah Öcalan'a ölüm cezası haberi, bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulu'nda alkışlarla karşılandı • s.sayfada Haber ve Futuğraflar: DENİZ TEZTEL, AYŞE YILDIRIM, LEVENT GENCELLİ, ALPER BALLI, BERTAN AĞANOĞLU ve UĞUR GÜNYÜZ EMEKLİIİK YAŞI TARTIŞDJYOR Taslak genel grev nedeni # Taslak. emeklilik yaş sınuını 62'ye ve fiili çalışma süresini 30 yıla çıkarmasının yanı sıra çok sayıda kazanılmış sosyal hakkı da buduyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan ve önceki gün sosyal taraflara gönderilen "sosyal güvenlik reformu"na ilişkin yasa taslağını. çahşanlar, genel grev nedeni saydı. KESK, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'na (ETUC) üye Türk-Iş, DİSK ve Hak-Iş'e acil toplantı çağnsı yaptı. • 9. Sayfada Başbakanlık'ta toplantı Gülen'in okullan goruşuldu # Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, MGK Genel Sekreteri Orgeneral Ergin Celasin, Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mûsteşan Bener Cordan Başbakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda Gülen cemaatine bağlı okullar görüşüldü. Orgeneral Celasin, bu toplantıdan önce Başbakan Bülent Ecevit ile makamında bir araya geldi. # "Gülen'in adına kayıtlı okullar yok, Fethullah Gülen fikrine kayıtlı okullar var" diye konuşan Bostancıoğlu, başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere yurtdışında açılan özel okullan denetleme yetkisine sahip olmadıklannı söyledi. Bostancıoğlu, "Bu okullarla ilgili bilgileri Dışişleri Bakanlığı kanalıyla alıyoruz. Bu okullar, bulunduklan ülkeler tarafmdan denetlenebiliyor" dedi. • 8. Sayfada Gülen 'e hakaret iddiası Çetinkaya'nm yargılanmasma devam edildi # Gazetemiz Genel Yayın Koordınatörü Hikmet Çetinkaya'nm "Din Baronunun Kazlan" kitabında Fethullah Gülen'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. Dünkü duruşmaya, kitabın yayuncıhğmı yaptığı gerekçesiyle yargılanan yazanmız Raif Ertem ise katılmadı. # Çetinkaya, kitapta Gülen'in Cumhuriyeri yüanak için örgütlenmeye gittiğini öne sürmüştü. Mahkeme başkanı. ABD'de bulunan Fethullah Gülen'in avukatı Feti Ün'ün îzmir Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılarak çağnhnasına karar verdı ve duruşmayı erteledi. • 7. Sayfada 'HİÇBIR ÇABA GÜLEN'l KURTARAMAZ' • 7. Sayfada Yıınus Nadi'yi andık Gazetemizin kunıcusu, ustamız Yunus Nadi'yi ölümünün 54'üncü yılında dün sabah Edirnekapı Şehitiiği'ndeki mezan başında saygı ve sevgiyle andık. Cumhuriyet Vakfi Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Berin Nadi, yapüğı konuşmada şunlan söyledi: "Sevgili Yunus Nadi ve Nadir Nadi. Çocugunuz gibi sevdiğiniz Cumhuriyet gazetesinin geleceğini merak etmeyin. Cumhuriyet çahşanlan bütün özverileri De gazeteyi ildebet sürdürmeye kararhlar.'' Yunus Nadi Ödûlkri'nin 53'üncüsü de dün saat 19.00'da AKM'de düzenknen törenle sahiplerine verfldi Töreni aynnülarryla yann yayımlayacağız. (Fotoğraf: UGUR DEMlR) BORSA ODün 4676 Önceki 4681 DOLAR •ûDun 42O.5OO Önceki 419.4OO MARK Dün 222.4OO Önceki 222.9OO ALTIN •ûDün 3.540.000 Önceki 3.510.000 GUNCEL CUNEYT ARCA\X REK Gülen'in YöntemleriBaşbakanlık'taki ilgi çekici toplantı olmasaydı, hü- kümet dünyasında Gülen'le ilgili değişen bir şey ol- madığı kanısıyla günü kapayacaktık. Gülen, çeşitli yönleriyle büyüteç altında. Örneğin okullan ve kurumları, kişileri ele geçirmeyöntemleri... Gülen okullarıyla ilgili çeşitli görüşler öne sürüldü. MGK toplantısının üzerınden bir iki gün geçti geç- medi; MGK Genel Sekreteri Orgeneral Ergin Cela- UArkasıSa.l9,Sü. l'de silahlardan başladı • Kıbns'ta çözüm çabalarını arttıran ABD, Tûrk ve Yunan taraflan arasmda güven ortamının oluşturulmasına yönelik olarak adadan Amerikan silahlannın çekilmesiyle işe başladı. New York'ta bugün gerçekleşecek Türk-Yunan dışişleri bakanlan görüşmesi öncesinde açıklanan karar kapsammda Ankara silahlan çektiğini bildirirken Atina'nın aynı işlemi gerçekleştirdiği konusunda kaygılar var. Türkiye, adadan çekilecek Amerikan silahlannın yerine, Israil, Alman ve Rus tanklannı yerleştirmeyi planhyor. ABD'nin, KKTC'de bulunmalan yasalarla yasaklanan bazı silahlann durumlannı bir süre önce gündeme getirdikleri, aynı işlemin Güney Kıbns ile ilgili olarak Yunanistan'a da uygulandığı bildirildi. • 11. Sayfada Türk birliği yola çıkıyor # Kosova'da Banşı Koruma Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapacak Türk birliği hazırlıklannı tamamladı. Yann Kosova'ya hareket etmesi P İ a m < a n a n Türk birliği için dün Mamak Mekanize piyade Tugayı'nda bir tören düzenlendi. Birlik komutanı Kurmay Yarbay Tank Sevim, 993 personel, 205 araç ve modern silahlarla.donatılan birliğin her türlü görevi yerine getirebilecek kapasitede olduğunu söyledi. 1 Temmuz'da nakliye araçlannın karadan yola çıkacağını, zırhlı araçlann taşınmasına da 2 Temmuz'da başlanacağını kaydeden Sevim, bu taşıma işleminin 3 gün süreceğini, 7 Temmuz'da da personelin uçakla Kosova'ya gönderileceğini belirtti. • 11. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog