Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

R A D v o Cumhuriyet ISTANBUL VE ÇE\'REStNDE YAYINDAYIZ 4 Cumhuriye ' f MSMTJIMESEtfnpTESIM / / f uur Orafe KMULO A * * SMI ntnptinnjşOUKMÛ i Dıkdığınız kıtabın adını, kredı karunızın ouraara&ı ve soo Itulknma tanbı ıle tnriıkte bıldınn, kıtap evınızde olsun Adınızı, soyaduıızı ve tekloo raımaranızı da btkhrmeyı unutmayın Uye defalsenız, düersenEz ûve de olun >a da üyehgnnzı \enile\u) HER İŞLEM BÎR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26902 / 225.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (7945-7997) 3 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE D E N E M E S I N A V I ^ , C u m h u r i y e t G a z e t e s i v e O D A K D e r s h a n e s i i ş b i r l i ğ i i l e h a z ı r l a n a n e ğ i t i m p r o g r a m 8. ve 9. sayfalarda Öcalan, Lummer'le görüştüğünü, Atina ve Rumlardan yardım aldıklannı söyledi Parakayııaklanııı açddadı 6 TIR silah Hizbullaha gönderildi Abdullah Öcalan'ın dünkü du- ruşması 2 saat 35 dakika sürdü.. Mahkeme Başkanı Mehmet Turgut Okyay, PKK liderine bazı gazetelerde yer alan iddi- alarla ılgili sorular yöneltti. Öcalan açıklamalannda, eski Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partısi parlamenteri Heinrich Lummer ıle Şam'da görüştüğünü anlattı. Yunanistan veGüney Kıbns Rum kesımınden para yardımı geldiğini bildiren Öcalan, Gaziantep, Şanlıurfa ve Cılvegözü'nde yakalanan 6 TIR dolusu silahın Lübnan'dakı Hızbullah örgütüne gıttığinı belirtti. Müdahilin açıklaması duygulandırdı Cumhurbaskanı Suleyman Demirel 'PKK'yi desteklemek banşa karşı darbedir' # Demirel, Harp Akademileri Komutanhğı'nda düzenlenen "1999 Haziranı'nda Dünya ve Türkiye" başlıklı toplantıda, terorizmi destekleyen ve daha sonra lanetleyen ülkeleri uyardı. PKK'ye desteğin banşa darbe vuracağını söyleyen Demirel, "Türkiye'yi sokakta mı bulduk. Atatürk kalkar ve herkesi sopa alır kovalar" dedi. • 6. Sayfada Turistik tesislere, fabrikalara saldın ve cezaevlerinde açlık grevi yapılması konusunda tali- mat vermediğini söyleyen PKK lideri Abdullah Öcalan, öldürüldüğü öne sürülen Kanı Yılmaz, Ali Haydar Kaytan ile Sakine Cansız'ın yaşadığını, bunun araştınlabileceğini belirtti. Dünkü duruşmada müdahillerden Yıldiz Namdar'ın okuduğu metin, salonda bulunan müdahiller, avukatlar ve mahkeme he- yetini duygulandırdı. Mahkeme Başkanı Mehmet Turgut Ok- yay'ın kürsü altından mendıliyle gözlerini sildiği görüldü. Ecevit: Yasa değişikliği imzada 'Türkiye davada başanlı sınav veriyor' % Başbakan Bûlent Ecevit, DGM'lerin yapısını değiştirecek olan anayasa ve yasa değişikliğini imzaya açtıklanru söyledi. Askeri yargıç ve savcılann sıkıyönetim dönemlerinde bile tarafsızhğını koruduğunu belirten Ecevit, Öcalan • davasında Türkiye'nin çok başanlı bir sınav verdiğine dikkat çekti. • 5. Sayfada 4. hâkim' formülü gerçekleşti Dünkü oturumda yargılama başlamadan önce gündeme ge- len "4. hâkim" formülü de ger- çekleşti. Ankara 2 No'lu DGM'nin sivil yedek üyesi Mehmet Maraş, duruşmayı iz- ledi. Dün yaşanan ilginç bir ge- lişme de Öcalan'ın avukatlannın ve ailesinin bugünkü oturuma katılmayacaklannı açıklamalan oldu. Davanın ertelenmesinden sonra müdahil avukatlar, gazeteciler şehit aileleri Mudanya'ya döndü. Öcalan'ın yakınlan ve avukatlan BursaVa geldiler, an- cak otel sahibi konaklamalanna ızin vermedi. B 4. Sayfada Teröristlerden biri öldü. biri kaçtı Şırnak'ta intihar saldmsı girişimi # 2 terörist Şırnak 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'na intihar saldınsı düzenlemek istedi. Kapı önünde güvenlik güçlerini görünce paniğe kapılan teröristlerden biri, üzerine bağiadığı bombalan patlattı. Patlamada bir terörist ölürken diğeri kaçtı. Tunceli'de de saldınya uğrayan 2 er şehit oldu, bir er de yaralandı. • 5. Sayfada Kosova Belgradh iknaturu suruyor # Rusya'nın Kosova Özel Temsilcisi Viktor Çernomırdin ile AB temsilcisi ve Finlandiya Cumhurbaskanı Martti Ahtisaari, Kosova krizine banşçı bir çözüm bulma çabalan çerçevesinde dün Belgrad'a gıderek, Miloşeviç ile görüştüler. Rusya ve AB temsilcileri Belgrad yönetimine uluslararası toplumun banş planını ilettiler. Görüşmelerin bugün de devam edeceği bildirildi. • //. Sayfada Pakistan 'Hindistan okııllan vuruyor' # Pakistan'da ikinci kez bir okulun vurulması üzerine yetkililer, sınır bölgelerindeki okullann tatil edilmesi için talimat verdi. Hindistan'ın önceki gün Neelum Vadisi sınır köylerine yönelik topçu ateşinde bir okulun isabet alması sonucu 10 çocuk ölmüştü. • 10. Sayfada GAZİANTEP CEZAEVİ PKKTÜerden koğuş kapısma Türk bayrağı GAZİANTEP (Cumhuri- yet)- Gaziantep Özel Tip Ce- zaevi'nde yatan 50 kadar PKK'li hükûmlü ve tutuklu, ayn bir koğusa geçerek kapı- sına Türk bayrağı \e "Devlet- çi koğuşuna hoş geidiniz" ta- belası astı. Abdullah Oca- lan'ın yakalanmasından son- ra, cezaevlerinde de terör ör- gütünden çözülmeler başladı. Gaziantep Cumhuriyet Baş- savcısı Ahmet Kara\iğit 50 kadar PKK'lı tutuklu ve hü- kümlünün terör örgütû men- suplannın kaldığı koğuşlar- dan aynldığını söyledi. Ida- reye başvuran 50 kadar terör suçlusunun. kendi ıstekleny- le "ıtirafçuar" \ e "bağımsız- lar"ın kaldıklan koğusa geç- tıklerini bildıren Karayığıt, "Bunlaruı bir böliimü Abdul- lah Öcalan'ın yakalanmasın- dan önce başvurmuştu. An- cakÖcalan'ın yakalanmasın- dan sonra bu talep artü" de- di. Karayiğit, koğuş değişti- renlerin, kendi istekleriyle koğuşa Atatürk posten, ko- ğuş kapısına Türk bayrağı ve "Devletçi koğuşuna hoş geldi- niz" tabelası astıklannı söyle- di. PKK BAŞKANLIK KONSEYİ: ÖCALAN'IN SAVUNMASINA KATILIYORUZ • 19. Sayfada ÖCALAN YANTTLARI GEÇİŞTİRDt - Yargrianması süren Öcalan. örgütün yabancı ülkelerle OişkDeri hak- kuıdaki açıklamalannı dün de sürdürdü. Öcalan'ın, PKK'nin tek tek anımsanlan e\ lemleri için emir verip ver- mediğine ilişkin sorulan "TaHınat vermedim" ya da "Bilgim yok" di>erek geciştirmesi dikkat çekti. (AA) YAZI ve FOTOĞRAFLAR: DENİZ TEZTEL, AYŞE YILDIRIM. ALPER BALLI, ERDOĞAN KÖSEOĞLU, LEVENT GENCELLl. BERTAN AĞANOĞLU AB zirvesi bugün başlıyor. Almanya: Cesaret verici bir mesaj çıkacak Türkiye, AB'den aduıı bekliyor • Köln'de bugün başlayacak AB zirvesinden Türkiye'yi "cesaretlendirecek" bir mesajın çıkması bekleniyor. Türkiye, ilişkilerin normalleştirilmesi için AB'nin somut bir adım atarak Lüksemburg zirvesindeki hatasını onarması gerektiğini belirtirken Öcalan davasının idam karanyla sonuçlanması ve infazın gerçekleşmesi olasılığı, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından bunalımlı günlerin kapıda olduğunu gösteriyor. SERKANDEMÎRTAŞ ANKARA-Türkiye, Avrupa Birli- ği'nin (AB) bugün başlayan zirvesın- de, adayhğına ılişkın somut bir adım bekliyor. AB Dönem Başkanı Alman- ya'nın Türkiye Büyükelçisi Hans-Jo- achlm Vergau, AB zirvesinden Türkı- ye'yi cesaretlendirecek bir mesajm çıkmasını beklediğini bildirdi. Ancak AB, Türkiye'den. Abdullah Öcalan davasının idam karanyla sonuçlanma- sı durumunda infazın gerçekleşmeme- sıni istıyor. AB'nin ağırlıklı olarak Kosova ve Avrupa'mn yeni güvenlik mimarisı konulannı ele alacağı Köln zirvesi, bugün Almanya'da başlayacak. Türkiye zırveden fazla umutlu ol- madığını saklamazken, Ankara ıle yo- ğun ılişkılen bulunan ve AB'nin dö- nem başkanhğını sürdüren Almanya. Köln'den somut bir mesajın çıkacağı- nı bildirdi. Almanya'nın Türkiye Bü- yükelçisi Vergau, Cumhuriyet'in so- rulannı yanıtlarken, Berlın yönetimi- rün dönem başkanlığı sırasında Anka- ra ile işbırliğıni ve güven ortamının yenıden sağlanabılmesı ıçın kararlı ol- duğunu belırterek "Doğnı yoldayız. Alman>a için Türkiye, AB*\e tam üye- lik >olunda aday ülkedir. Inanıyorum ki Köln zirvesinden, Türtdye'yi cesa- retlendirecek bir mesaj çıkacakür. AB mArkasıSa.l9,Sü. 7'de C U M H U R I Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H î Z M E T 1 Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR BALKAN SAVAŞLARI BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI Balkan Savaşları, Turk tarihinin en acı, en unutulmaz sayfalarından biridir. Bu acı ve unutulmaz sayfalar, yalnız yenilgilerle sonuçlanan savaşlar, Balkanlar ile Rumeli'nin buyuk bir bölümünun elimizden çıkması değil, milyonlarca Turk ve Musluman halkın baskı ve zulüm altında evlerini, yurtlarını geride bırakarak turlü zorluklarla göç etmek zorunda kalmasıdır. Bu göçler, ne yazık ki bütün XX. yüzyıl boyunca sürmüş, gelen göçmenler Türkiye'nin çeşitli bölgelerine - yerleştirılmişlerdir. Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki son topraklarını yitirmesiyle sonuçlanan Birinci (8 Ekim 1912) ve İkinci Balkan Savaşı (29 Eylül 1913) olmak üzere iki dönemlı savaştır. Bugün dünya insanlık tarihi önünde Kosova'da yaşanan olaylar ne acıdır ki bu savaşların bir devamıdır. Yakın Türk tarihinin bu unutulmaz sayfalarını Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un "Birinci Balkan Savaşı-I" adlı kapsamlı bilimsel çalışmasında ilgiyle okuyacaksınız. Yann Cumhuriyet 'le MSÜ'den Ilhan Selçuk'a 'onursal dototor' unvanı # "Türk aydınlanmasına yaptığı katkılar nedeniyle" gazetemiz yazan ve Yayın Kurulu Başkanı Ilhan Selçuk'a, Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ) Senatosu tarafindan "onursal doktor" unvanı verildi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Tamer Başoğlu, Ilhan Selçuk'un, Türk aydmlanmasının öncülerinden olduğunu söyledi. # Onursal doktor unvanına layık bulunmasuıın kendisine "sonsuz bir mutluluk" verdiğini belirten Ilhan Selçuk, konuşmasında, insanlann yaşamlannın sonuna dek her gün yeni bir sınavdan geçtiğini belirtti. • 7. Sayfada ORHAN BURSALI'NIN 'PERŞEMBE' YAZISI M 17. Sayfada ORAL ÇALIŞLAR'DM 'SIFIRNOKTASI' • 7. Sayfada GUIVCEL CUNEYT ARCAYUREK BORSA oDun 4SM Oncekı S171 DOUB û*10.«X Ûncski 40&300 MARK Dun Î17700 0nce*o 2i a. 100 ALTIN ûDun 1515.000 Önceki 3.505.000 İmralıdan Doğnular ve Yalanlar Öcalan, yakalandığı günden başlayarak ilk sorgusun- da söylediklerini Imralı'da yineliyor. "Birkısım basına" sızdınlan ilk ifadelerle mahkemede söyledikleri neredeyse virgülüne kadar aynı. Hain olduğunu biliyorduk. Korkak bir doğaya sahip olduğunu kendisi kanrtladı. Hain ve ihanet çeşit çeşit. Apo'nunki korku kaynaklı ihanet! MArkasıSo. 19,Sü. l'de Cehennemde bir yazar Bangladeşli yazar Teslime Nesrin, '9O'lı yıllar boyunca adından en çok söz edilen ve aşırı dinciler tarafindan ölüme mahkûm edilen bir yazar. Yazarın Cumhuriyet Kitap Kulübü - Cumhuriyet Kitapları dizisi içinde iki kitabı birarada yayımiandı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyel'le. birlikte Türkiye, Avrupa'yı Adil Yargılamalı!.. Bazen gerçeklerin ne olduğundan çok, bunu kimin söylediğı önem kazanır. Üç gündür Imralı'dan gelen ha- berlerinpek çok boyutu var. Terör örgütü ıtirafçısı Ab- duliah Öcalan'ın uluslararası destek konusunda ver- diği bilgilerin hemen hiçbiri yeni değil. Ancak bunlan öcalan'ın bizzat açıklaması, hem Tür- MArkosıSo. 19,SH8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog