Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Q)1O7.4 CumhuriyetR A D YO ÎSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye76. YIL SAYI: 26928 / 225.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) SMT m İ n M Z HtflHET SMTMKKKtnPTEttM SAAT OYHM KABtRÜ ledığınız kıtabm adinı kredı k^tııusn numanua * e son kuüannu c&ıhı ıle bırlıkte bddınn. kıtap evınızde olaun Admızı, sovadımzı ve ıdefoo dâ Wdırme)i unutmayın Oye degılsenız, dılersecız üye de oıun va da üvelıgroızı venılev ıc ER İŞLEM BtR TELEFONLA:0112 S14 01 96 29 HAZİRAN 1999 SALI H R DOSTOYEVSKI H I K 1 YERALTINDAN NOTLAR Rusçadan çeviren: Mehmet Özgiil Büyük Rus yazarının, sonrakı büyük romanlarının habercisi ve tüm yapıtlarının anahtarı olan, ilk olgunluk çağı romanı... Bugün Cumhuriyet le birlikte... DOSTO [ V ! [ l YERALTINDAN ' NOTLAR I Dr. ABDURRAHMAN MELEK HATAY NASIL KURTULDU Dr. Abdurrahman Melek'in bu ilgi çekici tarihsel anılarını, Hatay'ın kurtuluşunun 60. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Cuma günü Cumhurtyef'le birlikte... Gülen ile ilgili yazılara devlet kurumlanndan yanıt gelmedi Savcıbeldemede> 'Fethullahçf örgütlenmenin omurgası ve orta kademe yönetiminin ortaya çıkanlması yönünde adımlar atılmıyor. Başsavcılık soruşturmayı artık bilinen isimler çerçevesinde genişletmezken Başbakan Bülent Ecevit, "TSK'yi kışkırtmaya çalışıyorlar, halkımız oyuna gelmedi" dedi. Hikmet Çetinkaya 24 yxllık öyküyü ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Ankara DGM Başsavcılı- ğı'nın yürüttüğü Fethullah Gülen soruşturması, devlet kurumlanna yazılan yazılann yanıtlannı beklı- vor Başsavcılık. henüz soruştur- mayı "KethuUahçılar" hıyerarşısın- de yer alan isimler çerçevesinde genişletmezken; hukukçular soruş- turmaya yalruz Gülen'ın konu edil- mesı durumunda suçun ancak "din ve mezhep farkı gözeterek halkı kin ve düşmanbğa tahrik etmek" fiılı- nı duzenleyen Türk Ceza Yasa- sı'nın 312. maddesi çerçevesinde değerlendirileceğine işaret ettiler Ankara DGM Başsavcılığı'nın Fet- hullah Gulen hakkında anayasal re- jıme karşı faalıyetlen nedenıyle başlattığı soruşturma surüyor So- ruşturma çerçevesinde. aralannda MtT, Dışışlen Bakanlığı. Mıllı Eğıtım Bakanhğı ve Emnıyet Ge- nel Müdürlüğü'nün de bulundugu kurumlara göndenlen yazılann ya- nıtlan beklenıyor. Soruşturmanın, Fethullahçılar hareketmın ust dü- zeyuıde yer alan ısimlen ıçerecek biçimde genişletılmesı beklenıyor Ancak bu konuda henüz bır adım atılmadı Savcı Nuh Mete Yük- sel'ın. "suç işlemek üzere teşekkül otuşturmak" kapsarruna da alabı- leceğı bildırilen soruşturmada "ör- güt" nitelığı taşıması içın Fethul- lahçılann yapısının ortaya konul- ması gerekıyor Savcı Yüksel, eğer ortada örgüt bulunduğuna ılışkin kanıt elde edemezse. soruşturma- yı ancak Gülen'ın konuşmalannın M Arkası Sa. 19, SiL4'te Fethullaıh/ın) çek Yüı ü Sevindi'ye tazminat davası1 32. Gün programmda gazetemiz üe Genel Yayın Koordinatörümüz ve yazanmız Hikmet Çetinkaya'ya hakaret eden Nevval Sevindi aleyhme 10 mılyar lırahk manevı tazminat davası açüıyor. Gülen konusunun tartışıldığı programda Sevindi. programın diğer konuklanna da sözlü saldınlarda bulunmuştu. • 19. Sayfada Şeriatçı okullar için onay yok 0 YÖK, Gülen cemaati tarafından Türk cumhuriyetlerinde açılan üniversiteleri ' 1999 ÖSS Yerleştırme Kılavuzu'na almadı. Gülen'ın üniversiteleri, eğitim şekli bakımından YÖK'ten onay alamıyor. YÖK Başkanı Gürüz, Atatürk ilke ve devrimlerine uygun eğitim veren üniversitelere denklik verdiklerini açıkladı. • 19. Sayfada Prof. Inan, olası ölüm cezasının Türkiye 'yi zor durumda bırakacağını söyledi Ocalan karan bugünKırcı'ya tahliye Susıırluk davasında tutuklu kalmadı # Susurluk davasının tek tutuklu sanığı Haluk JCırcı da tahliye edildi. Kırcı başka suçlardan kesinleşmiş cezalan olduğu içın cezaevınden çıkamayacak. • DGM heyeti, Ağar ve Bucak'ın dokunulmazlıklarının kaldınlması ışlemının uzun zaman alacağı gerekçesıyle diğer sanıklar içın savcının esas hakkındaki görüşünü hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledı. • 4. Sayfada Emeklilik yaşı: 62 0 'Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasansı'nda emeklilik vaşının kadın \e erkek içın eşıt ve 62 olduğunu açıklayan Yaşar Okuyan, "Bumeselesadece sosyal taraflann ve hükümetin değil, Türkiye'nin tneselesidır" dedi. 'Tasfiye planı' Yaş ve primin yiikseltilmesinin kayıt dışı çalışmayı arttıracağı endişesını taşıdıklannı belirten uzmanlar, 62 yaşın, mevsimlık ışçıleri görmemek anlamına Sleceğını belırttiler. 13. Sayfada 'Surplartecavüzmerkederikurdu' • Sırp güçlerinin, Arnavut kadınlanna sistematik şekilde tecavüz etmekle kalmayıp. bazı kent ve kasabalarda özel olarak bu amaçla "tecavüz merkezlen" kurduğu ortaya çıktı. The Washington Post gazetesi, bu merkezlere gıren NATO askerlerinin parçalanmış kadın giysileri bulduğunu yazdı. Habere göre Prizren, Cakoviça ve Orahovaç kentlerinde Amavutlardan zorla alınan bazı evler ve polis karakollan, işkence merkezleri olarak kullanıldı. The Washington Post, tecavüzlerın genellikle düzenli Yugosla\- ordu birliklerinden çok, polıs ve milis güçlerince işlendiğıni kaydettı. • 11. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Başaramayacaklar! Köktendincıler, eşıne ender rastlanan bir olay tez- gâhladı. Bir rapor, geçen cuma gününden beri siyaset ve medyada tartışılıyor. Nedense tartışma; MGK'de irtica üzerinde geniş gö- rüşmelerden sonra yayımlanan bıldıride sert yasal ön- lemlerın alınmasını salık verdıği gunün hemen ertesı başlatıldı. • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de 0 Bılkent Ünıversitesi Uluslararası llişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel lnan, Avrupa Insan Haklan Mahkemesı'nin Öcalan hakkında bugün verilmesı beklenen ıdam karannın ınfazını durdurma ve Türkıye'yı sıyasi denetıme açma yetkisi bulunduğunu söyledi. lnan, cezanın infaz edilmesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkanlacağını belirtti. Dışışlen Bakanlığı, karann uluslararası toplumda yaratacağı tepkıyı "göğüslemeye'" yönelik bır çalışma sürdürüyor. I 4. Sayfada PKK'yi kimler besledi? Dokuz Eylül Üniversıtesi Atatürk Ilkelen ve Inkılap Tanhı Enstıtüsü'nde hazırlanan doktora tezinde PKK'nın oluşum süreci incelendı. Emekli Binbaşı Dr. Alı Nihat Özcan'ın tezinde şöyle denıyor: "Petrol alanlanndaki coğrafyanm, ABD'nın nüfiız alanına girmemesı içın dönemin SSCB'si adına hareket eden Bulganstan ve Suriye gizli servıslen PKK'yi oluşturdu." • 4. Sayfada A N I Y O R U Z Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi'yi, bugün 54. ölüm yıldönümü nedeniyle bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz. ÖDÜLLERİ Yunus Nadi anısına 53. yılda 5 ödül PnlatY.Tacar Sosyal Bılımler Amftırması Ahmet Altan Roman Necati Güngör Övku UlviyeAlpay Övkü Ahmet Lysal Şiır Bugün Cumhuriyet le • 164 kişinin yapıtlanyla katıldığı 1999 Yunus Nadi Yanşması'nı kazananlann ödülleri bugün AKM'de düzenlenecek bir törenle verilecek. Haber Merkezi -1999 Yunus Nadi Ödülle- ri bslırlendi. Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen ve 4 dalda 5 ödülün verildiğı yanşmaya 164 kişi yapıtlanyla katıldı. "Sosval Bflimler Araşdrması" dalında Pu- lat Y. Tacar, "Demokrasi ve Terör" başlıklı ya- pıtıyla Prof. Dr. Bcdia Akarsu, Prof. Dr. Tok- tamış Ateş, Prof. Dr. A> dm Aybay, Prof. Dr. Ta- ner Berksoy, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlah, Prof. Dr. tzzettin Önder ve Prof. Dr. Erdoğan Teziç'ten oluşan Seçici Kurul tarafından ödü- le değer bulundu. "Şiır dalında" Ataol Behramoglu. Prof. Dr. Cevat Çapan. Doğan Hızian, Attilâ tlhan ve Şükran Kurdakul'dan oluşan Secıcı Kurul, ödülün "Acının Gümüşü" adlı yapıtıyla Ah- met Uysal'a venlmesini kararlaştırdı. • Arkası Sa. 19, Sül'de Basketbolda Türkiye çeyrek finalde 31. Avrupa Basketbol Şampıyonası'nda Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 78-73 yene- rek Avrupa'nın ilk 8 takımı arasına gırdı. Grubunu üçüncü sırada bıtiren Türkiye, çeyrek finalde Fransa ıle eşleşti. • Spor'da Kıbnsta silahsızlanma ABD Dışişleri Ba- kanlığı sözcusu Rubın, VVashıngton'un is- teği üzenne Türkiye ve Yunanistan'ın, iki tarafta konuşlandınlmış ABD yapısı silah- lardan bazılannı geriye çekmeyı kabul et- tiğini bildirdı. • 10. Sayfada Belediyelerde kriz kapıda Belediye baş- kanları, beledıyelerin kamu kurumlanna olan borçlanndan dolayı lller Şankası'nda- ki paylanna konulan hacizlerin kaldınlma- sını ıstıyorlar. • 7. Sayfada BORSA ODun 4681 öncekı 4942 DOLAR ûDun 419.400 öncekı 418.000 MARK ODun 222.900 Öncekı 223.100 ALTIN ODun 3.510.000 Öncekı 3.515.000 Temmuz beklentisi 'boş' çıktı Tüm ön- lemlere karşın Fethıye, Marmaris, Bodrum ve Dalyan'da sezon ortasında bile bir ha- reketlenme yok. Kapılannda "devren satı- lık" ya da "kiralık" duyuruları olan otel, res- toran sayısı her geçen gün artıyor. Kuşa- dası'ndaki turizmcinin de fazla beklentisi olmadığı belirtiliyor. • Arka Sayfada GUNDEM MtSTAFA BALBAY Ozbekistan'ı Aıriamak... Bağımsız devlet oluşun ilk on yıllık fılizlenni güçtendir- meye çalışan Orta Asya cumhuriyetlerinde sancılı bir sü- neç yaşanıyor. Bu ülkelenn içişlerinde küçük bir esinti ol- sa, Turkıye'yle ilışkılerı zatürree başlangıcına kadar gıdi- yor. Bunu hem doğal karşılamak hem dogal gogüstemek ge- rekıyor. Ancak her iki tarafın da bunda başanlı olduğunu söylemek zor. • Arkası Sa. 19, Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog