Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDEYAYINDAY1Z Cumhuriye76. YIL SAYI: 26927 / 225.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARİ: NADİR NADİ (1945-1991) 24 SMTKESİNlttZHİZMET SMTJUMEKKtnPIEHM SAATÛYHKMBUÜ) »wr tfnp drörtj ouuuû Düedıgmız kıtabm adım kredı kanımzm numaras *e son kuilaoma uritu ılc btrlıkle bıldınn. kıtap evraızde olsun Admızı, sojadmızı ve tdefoo mniMSüZi da Wdınne>ı umıQn2>iQ Lye de^lsenız, dılersenız ü>e de olun >a da üvelıgınızı vemlevın HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 28 HAZİRAN 1999 PAZARTESİ C u M H U R î N K U U M 1 DOSTOYEVSKI YERALTINDAN NOTLAR Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül Dostoyevski, roman deyince akla ilk gelen adlardan biri... Rus yazınıntn 19 yüzyılm ikinci yarısındakı parlak donemının en parlak kişısı. Karamazof Kardeşler, Suç ve Ceza, Budala, Ecinniler, Delikanlı gibi romanlarını ulkemizde de okumayan romansever kalmamıştır dense yeridir. DOSTOYEVSE! YERALT1NDAN NOTLAR Yeraltından Notlar, ünlü yazarın büyük romanları arasında yer almıyor. Ama, eleştirmenler bu romanın, buyük romanlarına düşünsel bir giriş niteliği taşıdığını, yazarın tüm yapıtlarım anlamayı sağlayacak ıpuçlarının bu romanda olduğunu soylüyorlar. Yeraltından Notlar'da, bilıncin derinliklerini araştırıyor Dostoyevski. Romanın adsız kahramanı, hiçbir salt gerçeği tanımayan, her lyiliğm goreceli olduğunu savunan, duygularından büyuk olçude arınmış bir kişidir. Bununla birlikte kendisinı de derinlemesine tartmaktan gerı kalmaz. Kişiliğindekı bu ikılığın temelinde istençle akıl arasındaki temel çatışma yatmaktadır. Büyük Rus yazarımn, sonrakı büyuk romanlarının habercisi ve tum yapıtlarının anahtarı olan, ilk olgunluk çağı romanı... Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Saral'ın cemaatin teşkilattaki örgütlenmesi konusunda Bilican'ı uyardığı belirtildi Emniyette Gülenparmağı> Poliste Gülen soruşturmasının başlamasıyla birlikte kimi "gariplikler" yaşanmaya başlandığını belirten Emniyet Müdürü Cevdet Saral, "Ankara Istihbarat Şube Müdürlüğü bilgisayarlannda garip müdahalelerle karşılaşılmış, ilgili yazıdan sonra müdahaleler bilgisayann veri tabanına ulaşma, hatta silmeler şeklinde olmuştur" diye konuştu. > Cevdet Saral, Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican'a gönderdiği mektupta "1992 yılında çahşmaya ilişkin evrakta adı geçen ve DGM'ye sevk edilen şahıslardan birisinin îstihbarat Daire Başkanı Özel Kalem Müdürü olarak hâlâ görevine devam etmesi, nasıl bir dirençle karşı karşıya bulunulduğunu göstermektedir" dedi. t Özel Kalem Müdürü Yunus Çetinkaya ile ilgili kuşkulannı dile getiren Saral, "telekulak operasyonu"nun zamanlamasmı da eleştirdi. Saral, görevden ahnmalann haksız olduğunu savundu. Saral, "Çalışmayı yürüten sorumlulan görevden almanın izahının yapılabileceğinde zorlanacağımız kanaatindeyim" ifadesini kullandı. Hikmet Çet inkaya 24 yıllık öyküyü Fethullcıhj'iın Gerçek Yüxtî AYŞE YILDIRIM "Telekulak" operasyo- nuyla yeniden gündeme gelen "Emniyetteki Fet- hullah Gülenörgütteıune- si" 1992 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Istıhbarat Daire Başkanlıgı'nca hazırlanan ıkı ayn fezlekede yer aldı. Soruşturma çerçevesinde adı geçen 102 kışı arasın- da Fethullah Gülen'in ya- nı sıra Emniyet îstihbarat Daire Başkanı Özel Ka- lem Müdürü Yunus Çetin- kaya'nın da yer aldığı öğ- renıldı. Ankara Emniyet Müdürlü- ğü'nce hazırlanan Fethullah Gülen'le ilgili raporun ardından "telekulak" krizinin doğması ve raporu hazırla- yanlann görevden alınmasıyla ilgili Tantan: Teşkilatta hainler var # TBMM Genel Kunılu'nda sûren bütçe görüşmelerinde Fethullah Gülen ve telekulak olayı tartışıldı. tçişlerı Bakanı Sadettin Tantan, emniyet teşkilatı içinde kendı başına hareket eden 'hainler' olduğunu ve bunlan temizlediklerini belirtti. Tantan, suçlularla işbirliği yapan sinsi ve tehlikeli Fıkirli siyasetçilerin bulunduğunu söyledi. • 5. Sayfada gelişmeler üzerine Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Emniyet Ge- nel Müdürü Necati Bilican'a "çok gizli" ibareli 7 sayfalık bir mektup gönderdi. Görevden almalann haksız Sınav, Nurcu müdüre emanet # tzmir'de Nur ayinınde basılan Aysal Ataç şimdi Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü. Türk curnhuriyetlerine gönderilecek öğretmenîeri belirleyen komisyonun başkanlığını da yapan Ataç'ın görevlendirdiği kadrolann yoğunlukla gericilerden oluştuğu belirtiliyor. Türk curnhuriyetlerine gönderilen bu öğretmenler Türkiye'ye şikâyet edildı. • 8. Sayfada olduğunu belirten Saral. "zamanla- manın ise konuya değisik boyutlar ka- zandırdığuu" savundu. tstihbarat Daire Başkanhğı'na Gü- len grubu hakkında çalışma başlatıl- masıyla ilgili yazı yazıl- dıktan sonra bazı gariplik- lenn gündeme geldığini belirten Saral şunlan söy- ledi: "Bu yazıyı takip eden günlerden sonra Ankara îstihbarat Şube Müdürlü- ğü bilgjsayarlannda garip müdahalelerle karşılaşıl- mış, ilgili (f) yazıdan sonra müdahaleler. veri tabanı- na ulaşma, hatta silmeler şeklinde olmuştur(Ek-l 1). ilgili (g) yazı yanldığı gün de anılan personelimizin görevden alınması günde- me gelmiştir. Dgili (a) yan ekinde beürtilen listeterin incelenme- sinden de anlaşüacağı üzere tstihbarat Daire Başkanlığı bilgi işlem ve hassas EArkasıSa.8,SiL2'de CHP Genel Başkanı Altan Öymen, kurultayı Cumhuriyet'e değerlendirdi 'Şimdi uzlaşmazamanı'# "CHP'de artık içe dönük mücadele olmaması lazım" diyen AJtan Öymen, delegelerin, arkadaş gruplan birlikte çalışsın mesajı verdiğini söyledi. Oymen "Bırlikte yaşama aşamasına geldik. Şimdi artık işbirliği aşamasına geçilmeli. Parti meclisi itişme meydanı haline getirilmemeli. MYK ve genel sekreter seçiminde uzlaşma sağlanmalı. Artık etkin muhalefet görevimizi yerine getirmek ve partimizi iktidara taşımak için mücadele etmeliyiz" dedi. # Öymen şunlan söyledi: "Görev bölümü için uzlaşma gerekli. MYK ve genel sekreterin seçilmesi için 31 oy lazım. Iyice kulis yapıp 31 'i bulmak mümkün. Ancak bu yola gidilmesi yanlış olur. Bu tür seçimlerin 29'a karşı 31 oyla kazanılması doğru olmaz. Bütün bu arkadaşlar bir araya gelip anlaşabilmeli. Tabiı benimle de bir temas etmeleri lazım. Genel sekreterle ben çahşacağım. Ama ben daha çok bu arkadaş gruplannın kendi aralannda temas etmelerini teşvik ediyorum." TÜREY KÖSFlÜn lUfeeri • 5. Sayfada Cııntacı Yorgos Papadopulos ölclü ATİN.\ (AA) - Yunanıstan'da 'Alba>lar Cuntasrnın başı ola- rak bilmen diktatör Yorgos Papa- dopukts Atına'da tedav ı gördüğü hastanede öldü. Yönetımi 1967 yılında asken bır darbeyle ele ge- çıren \e 1974 yılına kadar ülke- yı yöneten Papadopulos, 1974 Kıbns Banş Harekâtı ile birlikte Yunanistan'da demokratık düze- nın yeniden kurulması sonucun- da tutuklanarak cezae\ine konul- muştu. Yaklaşık 25 yıl hapıste kalan Papadopulos, son yıllarda ortaya çıkan rahatsızlığı yüzün- • den Atına'dakı 'Laiko' hastane- sinde teda\ ı görii) ordu. Diktatör Papadopulos 82 yaşındaydı CHP Genel Başkanı Altan Oymen, partide iç banş istiyor. Baykalcılar ağırlıkta CHP Parti Meclisi çok parçah # CHP'nin yeni seçilen_parti meclisinde Genel Başkan Altan Oymen'in listesi azırüıkta kaldı. Kurultayda PM ve yüksek disiplin kurulu seçimleri için 4 liste yanştı. PM'de, 4 listenin hepsinden isimler yer. alırken "Baykalcılar"ın ağırlıkta olması dikkat çekti. # Oymen'in listesini 30 kişi deldi. Oymen'in listesinden giren 30 kişinin büyük bölümünün diğer listelerde bulunan ortak isimler olması dikkat çekti. PM'ye yalnızca Oymen'in listesinde olan ve diğer listelerde yer almayan Yiğit Gülöksüz, Emre Kongar, Esat Canan, Bekir Yurdagül, Nihat Matkap, Nazmiye Halvaşi ve Yaşar Seyman'dan oluşan yedi kişi girebildi. # Fikri Şağlar 539 oy alarak PM'ye birinci sırada girdi. Sağlar'ı Inal Batu, Murat Karayalçm ve Hasan Fehmi Güneş izledi. • 5. Sayfada Karar duruşması Öcalan son sözünü söyleyecek # Kenya'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye getiril'.n Abdullah Öcalan'ın yaklaşık bir aylık yargılanma sürecinın sonuna gelindi. Yann mahkemede son sözlerini söylemesi beklenen Abdullah Öcalan hakkındaki karann açıklanması bekleniyor. # Öcalan duruşmada daha önce "PKK'nin silahlı çatışmalan bırakmasını istiyorum. PKK'nin silahlı konumdân yasal konuma dönüşmesini istiyorum. Bir af yasası, izin gibi şeylerin düşünülmesini istiyorum. PKK'ye sesleniyorum. Sizi yanıltan ben, sizi uğraştıran ben, acılann sorumlusu olan ben hiçbir baskı altında kalmadan söylüyorum, bizi koruyacak olan demokratik cumhuriyetin çatısıdır" demişti. OBİZ It/ltfntafetri• 4. Sayfada Ölüm cezası tartışılıyor Hükümette Öcalan rahatsıdığı 0 Öcalan hakkında ölüm cezası j verilmesi olasılığı karşısında ' hükümetin ve Türkiye'nin uluslararası kamuoyuna karşı izleyeceği njtum tartışılıyor. Tüıkiye'nin, Batı kamuoyunun tepkisini yatıştırmak ve Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'nin yürüöneyi durdurma karan olasılığı için infaza ilişkin süreçleri "yavaş işleteceği" dile getiriliyor. • 4. Sayfada UEylül'e yargı denetimi # TBMM'de. 12 Eylül yöneticileri ve yasalanna "dokunulmazhk" sağlayan anayasanın geçici 15. maddesinin kaldınlması yeniden tartışmaya açıldı. DSP ve ANAP sadece yasalann yargı denetimine açılmasını isterken MHP-FP-DYP, 12 Eylül'ün yönetici ve yasalanna dokunulmazhk sağlayan anayasanın geçici 15. maddesinin kaldınlmasmdan yana tavır koyuyor. JKTfE Smrn hataPİ • 4. Sayfada İNSANCA YAŞAM MlTtNGl M 3. Sayfada ÇALIŞMA SÜRESİ 30 YIL OLACAK M 3. Sayfada TBMMDE ENERJİ TARTIŞMASI • 5. Sayfada TURİZME 30 MlLYON MARKLIK FON M Arka Sayfada 'KibtısNATO üssü olacak 9 Kıbns Rum kesıminde yayımlanan Simerini gazetesi, Kıbns sorununun çözümünden sonra ABD'nin Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetfnin Geçitkale Havaalanı'nı ve genelde tüm Kıbns'ı NATO üssüne dönüştürmek istediğini ileri sürdü. Gazete, "ABD'nin planlannın, adayı uluslararası nitehkte manda ülkeye dönüştürmeyi öngördüğünü" yazdı. • 10. Sayfada ikili ilişkiler sürmeli' Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu, "Türk-Yunan ilişkilerinm düzeltilmesine yönelik çabalann, Kıbns sorunu çözümlenmeden de sürdürülebileceğini" belirtti. Kıbns sorununu ikili ilişkiler paketıne dahil olarak görmediklerini belirten Papandreu "Kıbns 'dikeni' her zaman var olacaktır ve ilişkilerde s^run yaratacaktır" dedi. • 10. Sayfada Sınavda türban bıınahmı I Danıştay'ın kamuya ait yerlerde türbanı yasaklayan İcaranna karşın Açıköğretim Lisesi smavına bazı öğrencilerin türbanlı girmekte direndikleri görüldü. Bazı öğrencıler suıava alınmazken, salonlara türbanıyla girenler hakkında da tutanak tutuldu. Öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldıklan kimlıklerde türbanlı fotoğraflanrun olması dikkat çekti. } Milli Eğitim Bakanlıgı'nın sınav yönetmeliğinde kılık kıyafete ilişkin kesin ifadelere yer vermemesi öğrenci ve velilerle salon görevlilerini karşı karşıya getirdi. Salon görevlisi öğretmenler bakanhğın iki yüzlü davrandığını ileri sürdüler. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise yeni düzenlemelere gidileceğini ve belirsizliklerin giderileceğini kaydeniler. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP'de PM Yelpazesi... CHP'nin 22 Mayıs'taki olağanüstü kurultayının ikin- ci yarısı önceki gün başladı, dün erken saatlerde so- nuçlandı. Konuya girmeden önce altını çizelim: Türkiye'de demokrasi ne kadar yaşama geçirilebi- liyorsa, CHP de parti içi demokrasiyi o ölçüde uygu- layabiliyor. öteki partilerde bu da yok. PM yarışında sürpriz yoktu. Çok listenin çıkacağı • 4rkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog