Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER TBB Başkanı Eralp Özgen, hükümetlerin, sorunlara çözüm getirernediğini söyledi 6 Yarsa hâlâ bağımsız değirANKARA (Cumhuri>et Büro- su) - Yargının sorunları baro baş- kanlan toplantısında masaya yatı- nldı. TBB Başkanı Eralp Ozgen, gündemdekı "Liuslararası Tab- kün" düzenlemesıne karşı olduk- lannı bildirdı. tstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman da Avrupa tnsan Hakları Mahkemesi'nce ka- bul edilmeyen DGM' lenn aldıkla- n kararlan "baro kaydından siJ- me" konusunda dayanak almaya- caklarını bıldırdi. Türkıye Barolar Birkği Başka- nı Eralp Özgen. TBB'deki toplan- tıda yaptığı konuşmada, bugüne kadar ışbaşına gelen hükümetle- nn, yargının sorunlanna bır çö- züm getiremediğini vurguladı. Yargının en önde gelen sorunu- nun. yargı bağımsızlığının hâlâ tam olarak sağlanamaması oldu- ğunu kaydeden Özgen. bunun sağlanması için Hâkimler ve Sav- cılar Yüksek Kurulu'na (HSY'K) cumhurbaşkanının üye atama yet- kisınin kaldınlması \e kurulda Adalet Bakanı ve müsteşarının temsıl edılmemesı gerektiğını söyledi. Ayıu zamanda HSYK'- nin, kendı personel başkanlıgı ve teftış kurulunun kurulması ve ba- rolann Adalet Bakanlığı'nın \e- sayetinden kurtanlması gereğine işaret eden Özgen. "Bunlar ger- çekleşmedikçe. ülkemizde yargı bağunsızlığııun tam olduğundan söz etmeye olanak yoktur" dedı. Avrupa tnsan Haklan Mahke- mesi karan doğrultusunda. DGM'lerde askeri hâkim ve sav- cı görevlendirilmesi uygulaması- na son veren anayasa ve yasa de- gişikliklerinde geç kalındığını da belirten TBB Başkanı. "doğal yar- gıç" ilkesine aykın düşen bu mah- kemelerin kaldınlması gerektıği- nı belirttı. L enmm lnâlmcliennin Yeditepe MBA 1000'i aşkın seçkin öğrencisi ve İİltUCLIlin V ders programlarından biriyle bu heyecanı şimdiden yaşıyor. Kayrttarveim ttçlml 1- Yeditepe Üniversitesi İşletme YOksek Lisans Eğitimi, Kısa adıyla "Yeditepe MBA", özgün bir Türkiye Cumhuriyeti yüksek lisans eğitimidir. Eğitimi başarı ile bitirenler "yüksek lisans diploması" almaya hak kazanır. Dersler hafta içi 19:00-22:00 ve hafta sonu 09:00-16:00 arası yapılır. Kayıtlar, ders seçimleri ve dersler Nakkaştepe Kampüsümüzde yapılmaktadır. Prof Dr Ahmet Serpıl Rektör 99 Vjaz onemı. I "(!!_ *"*' 5 Teftmuf 1999'da Başlıyör Aşağıdaki program MBA'de halen açılmış ve fiilen verilmekte olan dersleri göstermektedir Sayın Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel, MUtevelli Heyetı Başkanımız Sayın Bedrettın Dalan ile biriiktc, 1998 yılında dereceve gırerek MBA programını tamamlavan mezunlarımızı kutlarken TEOfTEPt MBA Oamin» Ktdravı Prof.Dr. AtınMtYücaMk Prof. Dr. AtiUa Dkfc Prof. Dr. Coortney FikM Prof. Dr. Ooğaı ARuncr Prof. Dr. Hıluk Ubnan Pnrf. Dr.OndcrAn Prof. Dr. Suat Anv Prof. Dr. Ukû Did« Prof. Dr. Wüh«hn Nacgtar Prof.Dr.YışarGarbta Prof.Dr.YafirGcyflulai Prof. Dr. Nacdct Astan Prof Dr. Cevıt Çapan Prof. Zjhıt Büyûkiftayen Prof. Dr. Cernl AU DotDr.A.GıfrvAğaoğhı Yrd.Doc.Dr. Altn Cöoer YrdDoç. >.BwannlAtçı YrdDoçDr.ÇdinKaya Ynt.Doç.Dr.LebrizFUm Dr. Hett Tannkut Dr. Orhan Htsanoğhj Dr. N«da Geyikdağ Dr. Engür Ozüstün Dr. Levent Aksoy Dr. Sanıhan Ozd Dr. KJm Davtnport Dr. Ahmet Ozçam Cemîi Tarhan Cem Nikravan Gaye Alkoçoğlu Ihan Tazel Kattıy Ross * MarioLevi Univ.ofLMdt Unn. of Soutttm C««orniı MkMganStateUni*. Univ. of N.C«roSıw Chapd HiH AnkanUntv. Unfe. of towı Univ. of Marytaıd - Unhr.ofSouttMrnCafMomiı RuhrUniY.Bochom Borttam Unn. Unfe.ofBrth Univ.ofMchigaa Mmbul Univ. Ankara Univ. ttMbul Univ. -, ODTU MchiganStateUniv. Boğızlçl Umv. Stem Sdıool of B u i M t s MYU •UrmaraUniv. ConMİUniv. Unh.ofNorthTcut Unhf. of Brsdford Manbul Univ. CüyUniv.ofNMiYark VtrginiabıtbtuttofTKh. DukcUniv. ThtUniv of Minoi» ihMv.ofChicago SUnford Univ. BogazipUniv. Chevron Corpontton EMtCalifomiaUniv. Mmbul Univ. MİSAFİR oaradm lUdrotu Kurumu Prof. Dr. Cengiı Otonan Prof. Dr. Srtkı GözU Prof.Dr. Ihan UludJj Prof.Dr.VunlSmş Prof. Dr. tanet GrH DoçDr J»k Sözer DoçDr.RaufNifd |Doç. Dr. KadvVaroOhı Doç. Dr.Yoncı Kırap«z*r Yrd. Doç. Dr. Tuğb» D. Dumlu | Yrd. Doç Dr.OygurYnmk Yrd. Doç Dr. Veynl Uhıtoy Dr Mug« SaMoğlu |Dr. UzeyırGaıih Dr. Ctyda Oztürk Dr. Vvol Gûnyaşjr Dr. Meryem Ancan E. Org. Taoman Kotnın IpekOztl İZtfcr Kütturtü rru ° • •" lUrnun Univ. Mtrnıara Unht. Manbul Univ. MarmanUniv. MvmıraUanı. otm MırmiraUniv. Marmtr» Univ. Hman Univ. GaMasany Univ. Marmın Univ. Chaimıan.AlartıoHoldlng •Urmar» Unrv. HvmanUniv. Mhnartinan Univ. H«ro AJudemiti Wetthem Intcmational T.TkaratBankaM Burhaniye Cad. Rasimağa Sok. Nakkaştepe - ÜSKÜDAR / İSTANBUL Tel: (0,216)333 01 06 - 333 01 21 - 333 01 11 - 342 41 29 - 341 53 62 Sağlık tesisi açılışları Cumhurbaşkanı Demirel gönüllü kuruluşları övdü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Cumhurbaş- kanı Sükvman Demirel. gönüllü kuruluşlann ça- lışmalannı tüm Türkiye'ye ömek göstererek "tn- san gücünü harekete geçirecek oian. gönüOü hiz- metlerdir'' dedi. Cumhurbaşkanı Demirel, dün ilk olarak Bal- gat"taki özel Nefroloji KJiniği'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Sağlık Bakanı Osraan Durmuş. Türkiye'de saglıkla ilgili yatınmlann her gün arttığmı belirttı. Ankara'da halen 427 di- yaliz cihazıyla, 1762 hastaya hizmet verildiğıni kaydeden Durmuş, açılan kliniğin 19 dıyaliz ci- hazının bulundugunu bildırdi. Cumhurbaşkanı Demirel, herkesın sağlık hiz- metine kavuşturulmasının yalnızca devletin işi olmadığını vurgulayarak u Hûner en iyi hizmeti vermektir. Bu kapıdan dert ile giren şifa ile çık- mahdır" dedi. Demirel, daha sonra tesısın açılı- şıru yaparak bazı binmleri gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Demirel, daha sonra HASVAK Sağlık Merke- zi'nin açılış törenine katıldı. Demirel. törende "Bir ülkenin bütün işlerini dolete bırakırsanız halkı tembelleştirirsiniz. Halk beklentiye girer, kendisi hiçbirşeyyapmaz" diye konuştu. Kalkın- ma yanşındaki başannm bir ülkenin insan gücü- nü harekete geçirmesıyle sağlanabileceğıni anla- tan Demirel. "tnsan gücö zorla harekete geçiril- miyor. denenmiştir. İnsan gücünü harekete geçi- recek olan gönüllü hizmetterdir. Bu gönüllü hk- meder. ne kadar hima>e >e destek görürse o ka- dar şevk ileyerine getirilmektedir" dedı. HASVAK tarafından yurtdışındaki yurttaşla- nn katkılanyla gerçekleştirilen hastane ıçın dev- letten yardım alınmadığının söylendiğıne işaret eden Cumhurbaşkanı şu görüşleri dile getirdi: "Siz yine de devletten destek almayın. Devletten alacağınız destek, sizin gönüllü gayrederinizi za- afa uğraür. tsin esprisi: devletten ahnan kaynak- larla bir şe> vapmak değil. gönüllü hizınetlerle bir şeyler çıkarabîlmektir. De\let desteğine kendinizi bağlarsanı/ çalışkanlığınız 0der." HASVAK Başkanı Engin Öztürk. ODTÜ ile merdiven ve yokuş çıkabilen tekerleklı sandalye projesı gerçekleştirdiklenni bildirdı. Devlet Ba- kanı Yüksd Yalova, bu proje ile 29 milyar liraya yurtdışından alınan araçların, 10 milyar liraya üretilebileceğini kaydetti. Demirel, Anadolu Lı- ons Diyabet Vakfi'nca yapünlan Diyabet ve Of- talmoloji Merkezi'nin de temelini attı. Öte yandan Demirel, Istanbul'da bugün Bah- çelievler ilçesınde yapılacak Özel Idare Ilköğre- tim Okulu, Kapalı Spor Salonu ve Yurt Binası Kompleksi'nın temelini atacak. Cuncellestirildi Pişmanlık yasa tasansı Meclis'te ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AbduJlah Ocalan davasında sona yakiaşılırken hükümet, PKK'deki çözülmeyi hızlandırmak amacıyla geçen dönem kadük olan pişmanlık yasa tasa- nsını güncelleştirerek yeniden TBMM 'ye gön- derdi. Hükümetin hafta içinde TBMM'ye gön- derdiği ve içlerinde "irtica yasalannın1 ' da bu- lunduğu 87 tasan arasında yer alan pişmanlık yasa tasansı, kendıliğinden teslim olan. örgütün dağılmasını sağlayacak faaliyetlere ilişkin bil- gi verenlere ceza ındirimleri öngörüyor. "Organize suçlaria mûcadele''ye ilişkin yasa tasansı üzerindekı çalışmalannı henüz tamam- lamayan hükümet, geçen dönem kadük olan ta- sanyı TBMM'-ye sevk etti. Yasa tasansı. ken- diliğinden teslim olan ve örgütün dağılmasını sağlayacak faaliyetlere ilişkin bilgi veren, silah ve mühimmatlan teslim eden, yeni bir suçun iş- lenmesine engel olan kişilere ceza verilmeye- ceğini hükme bağlıyor. Tasan, yasanın çıkmasmdan önce suç işleyen- lerden, yasanın yürürlüğe gırmesinden soruştur- ma açılmasına kadar geçen süre içerisinde suçu ve faılleri ihbar edenlere de ölüm cezası yerine 9 yıldan az ohnamak üzere hapis; müebbet cezası yerine de 6 yıldan az ohnamak üzere hapıs ceza- sı öngörüyor. Tasan, diğer cezalara da yedide bir oramnda indirim getiriyor. Haklannda soruştur- ma yapılırken herhangi bir aşamada ya da hüküm kesinleştikten sonra başvuranlarada önemli oran- da ceza ındirimi öngörülüyor. 'Üniversite özgürlüğü' İÜ'den istifa edenlerin paneli tstanbul Haber Servisi - Istanbul Üniversite- si Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğhı'nun idari uygulamalannı protesto ederek ıdari gö- revlerinden istifa eden öğretim üyelerı panel düzenleyecek. IÜ Rektörlüğü adına da İÜ Siya- sal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feryal Orhoo Basık. "istifalanngerçekyüzünün" açık- lanacağı bir basın toplantısı düzenleyecek. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği ve Öğ- retim Elemanları Sendikası'nca (ÖES) düzen- lenen "Üniversitelerde ÖzerkUk, Ozgürtük ve Katüım"* konulu panel 29 Haziran Salı günü sa- at 10.00'da tTÜ Maçka Sosyal Tesısleri'nde ger- çekleştirilecek. Istanbul Üniversitesi (tÜ) Hu- kuk Fakültesi Dekanlığfndan Rektör Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun uygulamalanna tepki olarak istifa eden Prof. Dr. Aysel ÇeKkeTin yö- neteceği panele, aynı nedenle IÜ Senatosu"ndan istifa eden Prof. Dr. BurbanŞenatalar ve tÜ Hu- kuk Fakültesi Bölüm Başkanlığı'ndan istifa e- den Prof. Dr. BülentTanör'ün yanı sıra ÖES Ge- nel Başkanı Prof. Dr. tzzettin Önder ve Galata- saray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldızhan Yayla konuşmacı olarak katılacak. İÜ Rektörlüğü adına ÎÜ SBF Dekanı Prof. Dr. Feryal Orhon Basık'ın düzenleyeceği ve "isti- falann gerçekyüzünün" açıklanacağı belirtilen basın toplantısı ise yann saat 13.00'te SBF De- kanlığı'nda gerçekleştirilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog