Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kamu emekçileri, 'însanca Yaşam' mitinginde düşük zammı protesto etti KESK'in çesitJi illerde düzenkdiği 'tnsanca Yaşam' mitingine kablım büyük oldu. Meydanlarda hükümetin memurlara vermeyi düşündöğü zam oraru protesto edildi. Kamu emekçilerinin ellerinde "Borsa ve ban- kalar sizinle gurur duyuyor", "V üzdetik arbşlar değil; grevB, toplusözleşmefi sendika hakkı istiyoruz, pinti koaüsyon" yazıh pankartiar yer akb. (Fotoğraflar HATİCE TUNCER) 'Boyun eğmeyeceğiz'• Kamu Emekçılen Sendıkalan Konfederasyonu'nca (KESK) yurdun çeşıtlı ıllennde düzenlenen 'tnsanca Yaşam' mıtınglennde bınlerce kamu emekçısı bır araya geldi. DİSK, İHD, ÎP, ÖDP, HADEP ve EMEP'lılenn de katıldığı mitınglerde, IMF ve Dünya Bankası dırektıflenyle hareket eden hükümetm kamu emekçilenni açlığa, yoksulluğa mahkûm etmek ıstedığı vurgulandı. Haber Merkezi - Kamu Emekçılen Sen- dıkalan Konfederasyonu'nca (KESK) çeşıt- lı illerde düzenlenen "Însanca Yaşam" mı- tınglennde bır ara>a gelen bınlerce kamu emekçısı, hükumetın memura vermeyi dü- şunduğu duş,ük zam oranını protesto ettı. KESK Başkanı Siyami Erdem. Türkıye'nın Dunya Bankası \e IMF'nın dırektıflerıyle değıl, Ankara'dan yönetılmesını ıstedıkle- nnı behrttı. Mıtmglere KESK'e bağh sen- dıkalara u>e kamu emekçılennm yarıı sıra DİSK, ÎHD, tP. ÛDP, HADEP ve EMEP'lı- ler de katıldı Istanbul Saraçhane Parkı'nda saat 13 00 sıralannda toplanan 2 bın kamu emekçısı- nın önu, Aksaray Metro lstasyonu'na yûrü- mek ıstedıklen ıçın çevık kuvvet şube mü- durluğu ekıplen tarafından oluşturulan ba- nkatlakesıldı Yurumeyekararlıolduklan- ru vurgulayan KESK üyelen, bankatın onun- de sloganlar atarak beklemeye başladılar Yaklaşık 15 dakıka suren bekleyış. panzer- lerın bankata >aklaştınlmasıyla daha da ger- gınleştı KESKyonetıcılen vepohsleTara- sında yapılan anlaşma sonucu, kamu emek- çılennın pankart açmadan ve slogan atma- dan yûzer kışıhk gnıplar halınde Aksaray'a yürumelerıne ızın venldı Guvenlık grtçle- n eşlığınde yurmen kamu emekçılen, "Sa- dakadega.topluso/leşıne". > 'HuWumetzam- DUIU al başına çal", "Savaşa değiL eğitime bötçe" sloganlannı atarak \ksara> Metro ts- tasyonu onundekı alana geldıler KESK Ge- nel Sekreten Sevil Erol, artık fedakârlık so- zu duymak ıstemedıklennı belırterek "Fe- dakârhğı bütçeninyansına d koyanblr nvuç rantiye yapsm" dıye konuştu Mıtıng olay- sız sona erdı Ankara Ankara'da sabah saatlennde Hıpodrom'da toplanan eylemcıler, Tandoğan Meydanı'na yurudüler KESK Başkanı Sıyamı Erdem, yaptığı konuşmada, toplumsal gorev ve so- rumluluklan gereğı alanlara çıktıklannı söy- ledı Türkıye'nın dıger bolgelennde de ıs- temlcnnı ınadına haykırdıklannı kaydeden Erdem, hükumetın kamu emekçilenni açlı- ğa, yoksulluğa mahkûm etmek ıstedığını vurguladı Başbakan Bülent Ecevit'ın, memurlann enflasyona ezdınlmeyeceğı yonundekı açık- lamasını anımsatan Erdem "Bütçepaylan- nı değistirmeden kamu emekçilerini enflas- yona nasd ezdinneyecek? Başbakan ücret- İerimizi belirlerken IMF ile görüşüyor, KESK'le görüşmuyor. Bu bütçe CMF'nin mi, halkın mı butçesi" dedı Yurtta eylemler Kamu emekçılen Adana,Gazıantep, Trab- zon, Zonguldak vc Kırklarelı'ndede mıtıng düzenledı Öte yandan KESK'e bağh Bırleşık Taşı- macıhk Çalışanlan Sendıkası'nın (BTS), TCDD Yakacık Hastanesının ozellestınlmek ıstenmesme karşı 4gunönceîstanbul'dabas- lattığı "Özelkştirmeye Karşı Rayda \ ürü- yüş" eylemı tzmıt'te sona erdı. îstanbul iHL'nin mezuniyet töreni şeriat gösterisine sahne oldu Okulda 'cflıat' çağrısı AYKUT KÜÇÜKKAYA Fatih'tekj Îstanbul tmam Hatip Lisesi mezuniyet töreni, kökten din- cikrin "şeriat" propagandasına do- nuştu Torende konuşan FP'lı Fatıh Beledıye Başkan Yardımcısı Ismail Hakkıîurunç. laık-demokrahkcum- hunyetrejımınıeleştırdı RecepTay- yip Erdoğan'ın sıne\ ızyon goruntu- lennın göstenldığı torende konuşan Îstanbul tmam Hatıp Lısesı Mudu- ru Halnn Karakaya. ımam ha- tıp lısesının yenı mezunlanna "cihat çağnsı" yaptı Îstanbul Fatıh Draman'da- kı "Istanbul tmam Hatip LJ- sesi" mezuniyet torenı once- kı gece okulun konferans sa- lonunda "İsmail" adlı öğren- cının Kuranıkenm okuma- sıy\abasjadı Toren, hse mü- dûrü Halım Karakaya"nın "açıhş konuşması"yla de\am ettı Karakaya. ımam hatıp lı- sesınden yeru mezun olan 355 ımam hatıp öğTencısıne "ci- hat" çağnsı yaparak "Sevgi ve nefretinizin bir sının ve öl- çüsu olmabdır. Sizi çekeme- yenler. kıskananlar olabilir. Bunlara aldırmayacağınız- dan ve yüce tebtiğ gore\ inizi hakkıyla yapacağmızdan ve her gün bir önceki güne gore bir adım daha ileride olaca- ğmızdan eminim" dıye ko- nuştu. Îstanbul Imam Hatıp Lıse- sı'nden bınncılıkle mezun olan Fatih Altun da Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın atadığı Kara- kaya ile oğretmenler onunde, "harem-sdaınlık'' oturan oğ- • îstanbul îmam Hatıp Lısesi'nin mezuniyet töreninde müdür, yenı mezunlara 'cıhat çağnsı' yaptı. Okuldan bınncılikle mezun olan Fatih Altun, hangı şartlar altında olursa olsun ılahı kelıme misyonunu yürüteceklennı, gerekirse 'ölümlenn en güzelıne sahıp olacaklannı' söyledı rencı ve vehlere hıtaben yaptığı ko- nuşmasıyla. lısede nasıl bır eğıtım ve- nldığını gozler onune serdı Altun, "Imam hatipler bugun maalesef gö- revini hakkryta yenne getiremiyor. Bider tek tek AJlahımıza olan sada- katyeminimiriyerine getirdik mi? Ha- ni söz «rmiştik... Hangi şartlar ai- tında olursa olsun ilahi kelim€ mis- \onunu vTirütecek, nusubetlerden ADD Beşiktaş Şubesi açüdı S^S^ düzenlenen törenle açüdLTorende konuşan ADD tstanbul b Merkez Şube Başka- nı Bilge Bilgiç. ADD'îerin varuğından hem gurur hem de üzünbi duyduklannı be- lirterek "Atatürk"ün kurduğu Türkiye'de onun ilkeierini korumava çahşmak biz- lere hem gurur hem de üzünrii veriyor" dedi ADD Beşiktaş Şube Başkanı Prof. Dr. Çevik Uraz da, "Amacımız. Atatörk'ü ve Atatiirkçülüğü yıpratacâk her tür- tösözvedüşünceyBkarşılık\ı ennek'" drvekoauştu. ydmayacak, hiçbir tehdMten kork- mayacaknk. Gerekirse ölumierin en guzehne sahip olacakuk. Değil ölüm- lerin en guzehne sahip olmak, çüe çekmeye bile yanaşmadık. Hani söz vermiştık; ayaklanmızı vura vura Mekke'ye girerken dinime, namu- suma goz diken zaiimler tekrar isba- şına getirse. bız de kanaüamp uçacak, ebabil kuşlan olmayatatip olacakuk. CMabUdik mi? Gerek kullar, gerek fert fert bizler sorumluluklanmızı yerine getiremedik. Bunun bütnondeyiz.Ve kurtulmanm çareterirK? bakmahyiz. Evetyı- kddık.» Fakat bu yıkıhş da miyadını dotdurdu. Şimdi ise yepyenı bir dıriliş başiıyor. Tüm kapılar kapansa da Rabbimmnyeni bir kapı aça- cağı bilincnle oluşan bir di- rfl^" dıye konuştu Altun "8 yılnk kesinüsiz eğitim ortaya çıkmcaya ka- dar mutiuyduk. Ara sıra hû- zünlenhorduk. ama bu hfi- zünlerimiz asla huzururnu- zu kaçırmıy ordu. 8 > ıllıktan sonra artık bizlere abi diye- cek birinci sınmanmız yok- tu. Geçen sene mezun vere- medik. Bundan duyıılan sı- kınOiar birer birer artmaya başladı" dedı Torende konuşan FP'h Fa- tıh Beledıye Başkan Yar- dımcısı İsmail Hakkı Tu- runç, laık-demokratık rejımı "Nemrut diizeni"olarak m- teleyerek turbanı yasakla- yan ve 8 yıllık eğıtımı getı- rerek ımam hatıplennorta kı- sımlannı kapatan anlayışı eleştmu Vakko'da Cem Boyner'e sürpriz Vakko kuruluşlan, haziran ayından ttibarerj Advantage Card uygulamasına katıldı. Vakko markasuun Advantage Card uygulamasına girmesiyle ilginç bir buluşma da yaşandı. Bovner Holding Başkanı Cem Bovner, Advantage kartryla alışveriş yapma>'a gittiği Vakko Akmerkez'de, Vakko Kuruluşlan Yürütme Kurulu Başkanı Cem Hakko tarafından karşuandı. BoyBer'in saün aldığı çikolata kutusundan, kendisinin çektiği su alt fotoğraflaruun basıldığı eşarplar çıkn. Halk eğitime devredildi Atatürk'ün alfabtyitamttığı okıılharabegibi Îstanbul Haber Servisi- 1994yıhnda oğretmenlen, oğrencılen, butün eşyalan ve evrakı bır başka ılkokula. bınası da Îstanbul Halk Eğıtım Merkezı'ne de\Tedılen, Atatürk'ün kara tahta onünde ehnde tebeşırle yenı alfabeyı tamttığı okul kadenne terk edıldı Oğrenım yaşamına Cumhunyet ın kurulmasından bır yıl sonra 1924 yüında • başlayan okul. Cumhunyet tanhınm en î onemlı gelışmelennden bınne tanıkhk yaptı Başoğretmen Ataturk'un. Latın Alfabesı ne geçışın ılk dersını verdığı okul. onemlı bır devnme e\ sahıphğı yaparken zaman ıçınde kultürel varlıklanmızla aynı yazgıyı paylaştı Donemınde adı *lsmet tnönü İlkokulur olan. 19501ı yıllarda ıse "Turgut Reis tlkokulu" adını alan okul 1980 ılkbahannda korunması gereklı kultûr varlığı olarak tescıl edıldı Okul 11 derslığıyle 1994 yılına kadar eğıtım vermeyi surdurdu Aynı yıl okulun oğretmenlen, oğrencılen, butun eşyalan ve evrakı bır başka ılkokula, bınası da Halk Eğıtım Merkezı'ne devredıldı Kültûr varlığı konumundakı okul yaklaşık beş yıldır tam anlamıyla kadenne terk edıldı ve harabe durumuna geldı 2000de hizmetegirecek SaintJoseph Lisesi'nden \ üköğretim okulu tstanbul Haber Servisi - 8 yıllık eğitime geçılmesıyle ortaokulların kapatılması ve Lozan Antlaşması na gore yabancı okullann ılkoğretım okulu açamafnası nedenıyle Joseph Lısesı Eğıtım Vakfi taratından açılacak Özel Kuçuk Prens Ilkoğretım Okulu, onumuzdekı oğretım yılında hizmete girecek Okulun mudurluğune atanan Samt Joseph Lısesı emeklı Fransızca oğretmenı Yasemin Keskiner, adını Saint Exupeo nın unlu roman kahramanı "Kuçük Prens"ten alan Saınt Joseph Lısesı Eğıtım Vakfi Özel Kuçuk Prens Ilkoğretım Okulu'nun onumuzdekı oğretım yılında Kadıkoy Hasanpaşa'dakı bmasında hizmete gıreceğını behrttı Keskiner ılkoğretım okulunun yetıştırmeyı amaçladığı ogrenc\ profıhn\n. "yÜMVseUikten uzak, derinliğı olan. araşuran, oğrenmeyi öğrenen, soru soran. nedtn-sonuc ilişkisi kurabüen,kendisiylebansıKsevgidolu" > olacağmı soyledı Ozel Kuçuk Prens ' tlkoğretım Okulu, 3 bm ^00 metrekarelık kapalı alan ûzennde 6 katlı bınasında hizmete girecek Okulda Fransızcanm yanı sıra 6 sınıflan başlayarak oğrencılere Ingılızce de ı oğretılecek Okulun on kayıtlan temmuz ayı ] ortasında başlavacak ' Tören 29 Haziranda ÎÜ Tıp FakültesVne kalite belgesi tstanbul Haber Servisi - tstanbul Umversıtesı (lU) Îstanbul Tıp Fakultesı Göğus Hastalıklan Anabılım DalTna Cumhurbaşkanı SüJeyman Demirel'ın katılacağı bır törenle "ISO-9001 Kalite Belgesi"' \enlecek tU'den yapılan yazılı açıklamaya gore. Îstanbul Tıp Fakultesf nde 29 Haziran Salı günu düzenlenecek torende Rektor Prof Dr Kemal Alemdaroğlu, Îstanbul Tıp Fakultesı Dekanı Prof Dr Faruk Erzenguı \ e Goğüs Hastalıklan Anabılım Dalı Başkanı ı Prof DT Fe\"za Erkan birer konuşma ' yapacak Torenın ardından Cumhurbaşkanı Demırel. gogus hastalıklan anabılım dalına bağlı tüberkuloz serv ısı ile yenı tanı bolumunu hizmete açacak 19 MAYIS-4 HAZİRAN 1999 KÜLTÜR • SANAT 293 S9 7* (3 HAT) *J0l3E3HI331EE!ni21 AUŞVEİÎİ5 ve EÖLENCE MERKEZİ MMTIPE, Auuri Cd No 41 |M«VYa»ı)H 0216*4260 30-31 fVDAR DERİN 11 30-14 00-16 30-19 00-21 30 SALAKLAR SOFRASI 11 15-13 45-16 15-18 45-21 15 SEKS OYUNLARI 11 00-13 30-16 00-18 30-21 00 K A R Y A 1 ^ I I : T M F. S I l> İ YAZ KARMASI'99 25 Haziran-25 Eylül'99 Abıdin Dino Eren Eyiıboglu Fıkret Mualla Ihsan Cemal Karaburçak Mubın Orhon Orhan Peker Burhan Uygur Avni Arba} Ali Atmaca Burhan Doğançay Turan Erol Julıde Komet Adnan Vannca Nejdet Vergıli ADTİâAN SAKAYIK SOKAK NO 54/1 NIŞA.NTAŞI / TEl 247 90 81 2 72 30(1 Gosterım) •"• 77 30(11 Gostenm) N Videodan Opera ro 01N 3 E E ^ B O R U S A N 10 00-12 30 Atorye <iüâöTi Rengı M Son/a Bohlander Tannse*er 14 00-7 6 30 Atotye MuzıA r Rei"<jı Gazı Selcuk Şener Ytida 17 30 N 3 E 0) CO m N 1230 1730 ('1 Gos'em Videodan Gpera 12 30 Gos*enm) 17 30 I Gâsîenm) Videodan Op«ra Puc.tr> La Boheme 03 N 3 E E 10 00- 13 00 A,o.y« Uğur Dğtr Etkinlıkler ücretstzdir. tk nfrtl+rden *n grç J0 dk onçt 4> mv-tlrd t UttHjt CM '*•:; 421 Tunel. ieycgiu 80 BORUSANKÜttÜr TP I {02i;j 292 06 55 Faks W2)2S2« Henkel İstanbul Kültür ve Sanat Vakfi 11. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nin gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için Festival Sponsoru Türk Henkel A.Ş.'ye teşekkür eder. FESTİVAL SPONSOBU Henkel KURUMSAL SPONSORLAR KOCBANK MARMARA I S T A Nfit L V REMMJ Bu iian Cumhunyet Gazetesı nır katkıstyta vaynlanm şttr CumhunYel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog