Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

2 7 HAZİRAN 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kosovalılar dönüş yotamda • EDİRNE (Cumhuriyet) - Kosova'da banşa ulaşılmasının ardından Türkiye'ye sığınan Kosovalılar dönüş yolunda. Kapıkule sınır kapısından dün gece yaklaşık 2 bin Kosovalı mülteci çıkış yaptı Işık Univepsltesrnden acıklama• Istanbul Haber Servisi - Işrk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ünıversitenin adının bazı yayın organlannda Fethullah Gülen'ın eğitim kurumlan arasında göstenldiği belirtilerek "Feyziye Mektepleri Vakfi'nın 1996'dakurmuş olduğu Işık Üniversitesi'nin hangi koşullar altında olursa olsun, hiçbir şekilde önyargılı, bağnaz, güdümlü örgütlerin veya tarikatlann etkısınde ya da yönlendirmesınde olması söz konusu olamaz" denildı. Öndül, İHD Genel Başkanı • ANKARA (AA)- tnsan Haklan Demeği (IHD) Genel Başkanlığı'na Hüsnü Öndül getirildı. Akın Bırdal'ın istıfası nedeniyle dün toplanan genel yönetim kurulu, görev bölürnü yaptı. Toplantıda Hüsnü Öndül, genel başkanlığa oybirlığiyle seçilırken genel sekreterliğe Nazmı Gür, genel sekreter yardımcılığına Avnı Kalkan getirildi Denvrel-John Wott görüşmesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel, ABD Başkanı Bıll Clinton'ın, Hazar Bölgesı Özel Temsılcılıği görevine yeni atanan Büyükelçı John Wolf ile dün görüştü. Wolf, görüşmede Bakû-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi ıle Türkmenistan-Türkiye Dogalgaz Boru Hattı Projesi'ne ABD'nın destigini dile getirdi. İşçilerden SabancıAmtı • ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Marsa Fabrikası'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı anısına işçiler tarafindan yaptınlan anıt düzenlenen törenle açıldı. Sabancı'nın ölümünün 1. yıldönümündeki anıtın açılışına Sabancı Ailesi. Sabancı Holding yöneticileri ve Marsa çalışanlan katıldı. Hacı Sabancı'nın anısını ölümsüzleştirmek amacıyla geçen mart ayında Törende işçiler adına konuşan tbrahim Gürsüz, heykelin açılmasınm heyecanıru yaşadıklannı belirterek "Hacı Sabancı bızim manevı babamızdır" dedi. Şehit astsubay toprağa verildi • POLATLI(AA)- Şırnak'ta terönstlerce şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yaşar Çetinkaya, Ankara'nın Polatlı ilçesi Çarşı Camiı'nde kıhnan cenaze namazının ardından şehitlik mezarlığında toprağa verildi. Güten'e kmama • Haber Merkezi - Aşağı Saksonya Sosyal Demokıatlar Kültür Merkezi, Hannover Alevi Kültür Merkezi ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin açıklamasında, Fethullah Gülen ve cemaatinin kınandığı belirtildi. Başbakan Bülent Ecevit'in Gülen ve Işık tarikatından almış olduğu ödülü iade etmesinin istendığı açıklamada, Işık okul ve evlerinin derhal kapatılıp suçlulann hesap vermesı ıçin Avrupa- Almanya çapında kampanya başlatıldığı kaydedildi. CHP'nin 10. olağanüstü kurultayında, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu seçimleri yapıldı 'Barış ve dayanışma' listesi• Yönetim için büyük yanşın yaşandığı CHP'nin 10. olağanüstü kurultayında Genel Başkan Altan Oymen, arkadaş gruplannın birbirine güvenmemesinden yakındı. Oymen "Ya biz, ya onlar düşüncesi bir yana bırakılmah" dedi. MUTLU SEREIİ ANKARA - CHP'nin dün ger- çekleştirilen 10. olağanüstü kurul- tayında, parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) se- çimleri için dört liste j;anştı. CHP Genel Başkanı Altan Oymen, par- ti içindekı çeşitli gruplann temsıl- cilerinden oluşan "banş ve dsya- nışma" listesi çıkanrken ne Deniz Baykal yandaşlannı. ne de dığer gruplan memnun edebıldı. Bunun üzenne Hasan Fehmi Güneş-Mu- rat Karayalçın. Ertuğrul Günay ve Adnan Keskin'ın yönlendirdı- ği il başkanlan da ayn listeler çı- kardı. CHP'nin 24 Mayıs günü ya- pılan kurultayında yalnız genel başkan seçımi yapılabılmiş, daha sonra çıkan olaylar nedeniyle PM seçimi gerçekleştirilememişti. Atatürk Spor Salonu'nda dün ger- çekleştirilen kurultayda, CHP de- legeleri yanm bıraktıklan yöne- tim seçiminı tamamladı. Divan başkanlığına oybirlıgiyle Gaziantep tl Başkanı Metin Çeükel seçildi. Öymen. parti içındeki de- ğişik gruplan uzlaştıımakta zorlandı. Kurultay öncesin- de il başkanlan ve geçen ku- nıltayda rakibi olan Murat Karayalçın, Hasan Fehmi Güneş ve Ertuğrul Günay ile görüşmelerinde sıkıntılı sa- atler yaşadı. Öymen, il baş- kanlan toplantısında oluştu- rulan ve liste konusunda öne- ri sunacak olan komiteyı ön- ceki gün gece yansından sonra feshetti. Öymen'e tep- ki gösteren il başkanlan bu- nun üzerine Adnan Kes- kin' in bürosunda toplandı ve ayn bir liste hazırlığına baş- ladı. Gruplan uzlaştırmayı ba- şaramayan Öymen, açış ko- nusmasında bu rahatsızlığını şöyle özetledi: "Degisik arkadaş grupla- nnın bazı mensuplan arasın- da birbirine karşı güven ek- sikliği önemli düzeyde. Bu, birlikte çahşmayı güçleştiri- yor. Ya biz, ya da onlar. diye toptan aynmcı düşünceler bir yana bırakılmah. Bu ta- vıriaria partililerin birlikte çauşma olanagı ortadan kal- dınlıyor. Arkadaşlan birara- ya getirmek için elimden ge- leni yapbm. Gruplann temel konularda işbirliği içinde ol- malan halkın da talebidir. İs- tedim ki. birbiriyle yanşan arkadaşlan içine alan bir ba- Kurultay a erken saatJerde geten Erdal tnönü'ye büyük ilgi gösterildi. BayTam Meral kurultayı izfcdL nş ve dayanışma listesiyle seçimle- re gkMm. Bu, kolay oimadı." Kurultayda yalnız Öymen'in konuşmasma ve bu konuşmanın saat 12.30'da tamamlanmasına karşın seçımlere ancak akşam 21.30'da geçilebildi. 60 kişilik PM için 343 kışi başvurdu, daha son- ra bunlardan bazılan çekildi. Öy- men'in listesıyle ilgıli ilk haberler geldikten sonra Hasan Fehmi Gü- neş ve Murat Karayalçın ekipleri ayn bir liste çıkarma karan aldı. Bu ekıplenn ortak açıklamasında, "13.45'te gönne firsaü buJabfldiği- miz PM listesi bizierde düş kınkh- ğı yaratmışür. Çünkü genel başka- nın hazuiadığı liste, hiçbir şekilde parti bûtünûnü temsiletmemekte- dir" denıldi. Geçen kurultayın "korsan Hste* operasyonunun mımarlanndan Adnan Keskin de il başkanlanyla ayn bir liste hazırladı. Öymen, lis- tesinı değiştirmek için gruplarla yenıden görüşmesine karşın uzlaş- ma sağlayamadı. Güneş-Karayalçın ekibındekı- ler Oymen'e 120 kişilik bir liste vererek seçim yapma olanağı ver- diklerini, ancakbunakarşın hazır- lanan listede yeterince temsil edil- mediklerini söyledıler. Pazarlıklar nedeniyle listelerin bir türlü gelmemesı seçımlere ge- çilmesini de geciktirdı. Oymen'in listesi ancak saat 21.00'de salona geldi. Hemen arkasından Güneş- Karayalçın gruplannın ortak lis- tesiyle, Günay ve Adnan Keskin ile il başkanlannın hazırladığı anahtar listeler dağıtıldı ve saat 21.30'da seçimlere geçilebildi. Oymen'in listesi Öymen'in listesi şu adlardan oluştu: MeralSağır, Fikn Sağlar, Faruk ÇtZMEDEN YUKAR1 MUSA KART Sanaslan. Önder Sav, Yaşar Sey- man. Nurettin Sözen, Hatke Tat- h,CelalTopkan. Zekitnal, Orhan Velı Yıldınm, Vlahmut Yıkfaz,Be- kir Yurdagül, Atay Aktuğ, Oya Araslı, Metin Arifağaoğlu, Mev- lüt Aslanoğlu, DOek Babanbogu, Mehmet Bakkalcıoğlu. tnal Batu, Nunye Berberoğlu, Şule Bucak, Esat Canan, tbrahim Behçet Çağ- lar. Süleyman Çelebı, Mesut De- ğer, Hilmi Develi, Fikret Doğan, Mehmet Durakoğlu, Tarhan Er- dem, Sabri Ergül. Nflgûn Ersoy, Sırma Evcan, Yiğit Gülöksüz, Er- tuğrul Günay, Hasan Fehmi Gü- neş, Yusuf Gürlevik. AK Ekber Güvenç, Algan Hacaloğlu. Naz- miye Hahaşi Demet Işık, Meh- met KabasakaL Erdal Kalkan, Ke- mal Karataş, Murat Karayalçın, Tuncay Karaytuğ. Yener Kaya, Emin Koc. Fatma Gülseren Kök- sal, Emre Kongar, Onur Kumba- racıbaşı. Nihat Matkap, Şahin Mengü, Tûrkan Miçoğlu, Mehmet Moğoltay, Atila Öngel, Alı Özcan, Haluk Ozdalga, Kıbar Özdemır, Ertam Özen, Necla Pur. Altan Öymen'ın 16 kişilik yük- sek disiplin kurulu ıçin hazırladı- ğı listede de şu isimler yer aldı: Yiğh Sayılgan, Alı Şahın, Ke- nul Akkurt, Abdullah Aydın. Sa- niye Gül Banıt, Satılmış Çağlar, PÛuır Çıtakoğtu, Kemal Demirel, Kemal Deveciler, Şehriban Ercan, Aydın Erdoğan, Gülten Ev- kûran, Celal GüJ, Fazlı Güle- ken. Burhan Güneş. Öymen lıstesinde, geçen kurultaydaki Hurşit Güneş dışındakı rakıplerine yer ver- di. Güneş sabah saatlerinde listede yer alıyordu, ancak daha sonra çekildi. Öy- men'in listesmde Baykal'a yakın isımlerden 22 kişinin bulunduğuna dikkat çekildi. Ortak isimler Lıstelerde yer alan bazı or- tak isimler şöyle: Öymen, Güneş-Karayal- çın ve Günay'ın lısteleri: Or- han Veli Yüdınm, Türkan Miçoğullan, Süleyman Çele- bi, Şule Bucak. Öymen-Keskın listeleri: önder Sav,Orhan Veli Yıldı- nm, Mahmut Yüdız, Oya Arash, Metin Arifağao^o, Inal Batu, MesHt Değer, Al- gan Hacaloğlu, Türkan Ml- çoğlulan. Güneş-Karayalçın ve Öy- men listeleri: Fikri Sağlar, Şule Bucak. Süteyman Çek- bi, Hasan Fehmi Güneş, De- met Işık, Murat Karayalçın. Mehmet Moğultay, Ali Oz- can. Günay-Öymen listeleri. Meral Sağır. Nurettin Sözetı, Hatice Tath, Orhan Veli Yıl- dınm, Atay Aktuğ. Süleyman Çelebi, HÛmi De^çn, Tarhan Erdem, Sabri Ergül, Ertuğrul Günay, Türkan Miçoğlullan, Haluk Ozdalga. ErtamOzen. Necla Pur, Erdal Kalkan. Öymen, hukumeti elestirdi 'Laiklik olmadan demokrasi olmaz' -HP KURULTAYINDAN NOTLAR / TÜREYKÖSE 'Çiçekleşıne' ve 'listeleşme9 ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - CHP_ Genel Başkanı Altan Öymen, kurultay konuşmasında, laiklik karşıtı güçlerin önünde yine CHP'nin du- racağıru vurguladı. Laik- lik ilkesi olmadan demok- rasinın gerçekleşmesınm mûmkün olmadığını belır- ten CHP lideri, "Irticaüe mücadete etmek için ilk MGK'nin toplanması rru gerek" diye sordu. Partısinin 10. olağanüs- tü kurultayında konuşan Altan Oymen, 57. hükü- metin irtica ve ekonomik gelişmeler karşısındaki tu- tumunu elestirdi. Hükü- met yeni kuruldugunda karamsar sözler söyleme- nin yakışmayacağı düşün- cesiyle başan dileğinde bulunduğunu anımsatan Öymen, şu anda görünen tablonun bu dıleğin ger- çekleşmesmi olanakh kıl- madığını söyledı. Devle- tin baştan sona yeniden yapılandırılması gerekti- ğıni belirten Oymen, "EJ- bette bunun için eüerinde sihirli bir değnek yok. A- ma görülüyor ki bu konu- da bir hazırlıklan buhın- muyor" diye konuştu. Oymen, benzine sık sık yapılan zamlara karşın memurmaaşlanna istenen ölçüde zam verilemediği- nin altını çizdi. Öymen, u Onlara yine biz destek olacağız. îşçinin, memu- run, esnafin hakkını yine biz koruyacağız'" dedi. CHP'nin TBMM'ye yeniden gireceğini ve dev - lette yeniden yapılanmayı sağlayacağını kaydeden CHPliden. şunlansöyle- di: "Laiklik yeni bir teh- dit altındadır. Biz CHP olarak geçen dönemde de tüm uyanlannuzı yapûk. CHP o dönemde iyi tari- kat-kötü tarikat aynmını kabul etmediğini belirt- miştir.8yılukkesintisiz eği- timin çıkmasma katkıyi da yine CHP yapmıştır. Bu bantlar ortaya çıktığmda ya seslerini çıkarmamış- lardır ya da övücü sözler söylemişlerdir. Bazı parti Bderieri bantlardaki sesin sahibinin toplumun ihtiya- a olduğunu söy lemişlerdir. Sonra birden MGK top- landı. Bundan sonra irti- caya karşı tedbir ahnması gerektiğini her kesim ka- bul ediverdi. Bunun için il- le MGK'nin toplanması mılaam?" Yûkseüj dönemi Öymen, sıvıl politı- kadan söz edildiğini. as- kerlerın siyasete kanşma- masının ıstendığıni belir- terek U O zaman shil poli- tikacılar otarakniyeuzeri- mize düşeni yapmıyoruz" diye konuştu. 9. kurultaydan ben ge- çen süreci olağanüstü bir dönem olarak niteleyen Öymen, "Yanş bitti. banş başladı, demiştim ve CHP'nin yükseüşini Qan ediyorum, demiştim. tki sözün de gerçekleşmesin- den mutluluk duyuyo- rum" dedi. Oymen, ara se- çimlerde alınan sonucun, yükseliş döneminin gös- tergesi olduğunu söyledi. CHP'nin 10. olağanüstü kurultayı, "havada çiçeklerin uçuştuğu" pek de "otağan" olmayan bir görüntüy_le baş- ladı. CHP Genel Başkanı Ahan Oymen, sandalyeler yerine havada çiçeklerin uçuştuğu bu görüntüyü "çiçekleşme" olarak niteledi, ancak bu "çiçekleşme" faslı uzun sürmedi ve hemen "Bsteteş- me" pazarlıklanna geçildi. Öymen'in "banş vedajanışma" listesinin karşısı- na, 3 ayn liste daha çıkanldı. 18 Nisan seçımlennden sonra istıfa etmek zorun- da kalan eski Genel Başkan Deniz Bay- kal. tam kurultay günü "uzun bir tatil" ıçin Antalya'ya gıderken yandaşlan "yeni bir kurultayda geri dönmesini sağ- layacak ortamı hazırlamak amacıyla" çaba gösterdı. CHP delegelen. 24 Ma- yıs kurultayında yanm bıraktıklan se- çımlen tamamlamak üzere dün yme Atatürk Spor Salonu"na geldıler. CHP"nın dünkü kurultayından ilgınç bazı notlar şöyle: • Bir aydır partınm "tek seçilmiş" yöneticısı olan genel başkan Altan Öy- men. bir önceki kurultaydaki kavga gö- rüntülerini kamuoyuna unutturmak için bir gnıbu tatmin etmedi. Saat 13.45'te lısteyi öğrenen Hasan Fehmi Güneş ve Murat Karayalçın ekıplen ortak liste çıkarma karan aldı. Öymen'in ilk orta- ya çıkan lıstesinde "28 Baykalcr oldu- ğuna dikkat çeken Fikri Sağlar, "Geçen kurultayda yanşbğı diğer tüm grupiar- dan toplam 6 kişi almış.bunlann da 2'si zaten ortak aday. Genel başkan 'uzlaş- ma' diyerek 'uzlaşmama' listesi haar- lamış" sözlenyle rahatsızlığını dıle ge- tirdi. Öymen'in listesi pazarlıklarla ak- şam geç saatlere dek birkaç kez değış- tirildi ve ancak saat 21.00'de bastınlıp salona getirilebildı. Arkasmdan Güneş- Karayalçın. Ertuğrul Günay ve Kes- kin'ın il başkanlanyla hazırladığı liste- ler salonda dağıtılmaya başladı • Deniz Baykal'ın "arkadaş gnıbu" kızgın ve buruktu. Hem eskı lıderleri ıçin üzülüyor hem de Oymen'e kızıyor- lardı. Bu ekipte yer alanlar, parti yöne- titnınde en az 31 kişiyle etkınlik sağla- yabilecekleri ve "Bay kal'ı geri getirme nihai hedefine" ulaşabilecekleri bir ağırlık ortaya koyabilmek ıçin Öy- men'in listesini delmeye çalıştılar. Bay- kal, pazarhklann dışında kaldı- ğı görüntüsü vermeye çalışı- yordu. Ancak, yandaşlannın çabalan, Baykal'm "emekfi B- der" görüntüsünü kolay kabul- ' lenmeyeceğini, uygun zamanı kolladığını ortaya koydu. • Baykal'ın yakın çalışma arkadaşlanndanAdnan Keskin ve Eşref Erdem'ın yanı sıra Bülent Tanla'nın da aday ol- maması dikkati çekti. Geçen kurultayda en yüksek oy alan- lardan Adnan Polatda aday ol- madı. Yanşa katılmama karan alanlardan Mustafa Ozyürek. "Ben ara dönemlerde aday ol- mam" sözlenyle dönemin "geçidHğine'' vurgu yaptı. • Öymen hem parti içındeki "kuşatma" çabalannı direnme, hem de liderliğinı kanıtlama Oymen, oyunu kullandıktan sonra gözetecilerin hücumuna uğradı. (SERDAR OZSOY) sorumluluğuylakarşıkarşıya... büyük çaba gösterdi. Bu çaba, öncelik- le salonun havasına yansıdı. Salon kır- mızı güllerle donatılmıştı, salona giren tüm delege ve konuklara 25 bin gül ve karanfil dağıtıldı. Gençlik Orkestrası da, müzığıyie yaratılmak istenen at- mosfere katkıda bulundu. Ancak ak- şam saatlerinde güllerin yerleştirildiği dev vazolar devrildi, güller ayaklar al- tında ezildi. Sigara dumanından göz gö- zü görmez oldu. • Kurultayın yıldızı Erdal tnönü ol- du Eşi Sevinç tnönü ile salona girdiğın- de alkışlarla karşılandı. Genel Başkan Öymen konuşması sırasında adını anın- ca da. uzun süre alkışlar dınmek bilme- di. Baykal'a yakınhğıyla bilinen bir partih, bu alkışlara akıl sır erdıremedi ve "Bu alkışlayanlar daha önce gttme- âni isteyenlerdi'' dedi. Bir başka parti- li kendısıne yanıt verdi: "Çünkü zama- nında ghmeyi bikü ve dönmemeyi de_" • Altan Öymen konuşmasına başlar- ken "olağanüstü dönemi kapatma ve geleceğe ufuk açma" hedefını ortaya koydu. Ancak, ışıninkolay olmadığının da aynmındaydı. Hazırladığı liste hiç- POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Urlalı Seferis Hava bozdu, bulutiar Akdeniz üzerinden yürü- yordu... Bir tuhaf yalnızlık, imbat esti lyonya kıyılanndan; geniş deniz güneşi, sıcak kokulan alıp götürdü bir- den... Evrensel bir sevinç kalınlaşan birduvan söküp at- t gecede; kocaman bir Venüs. ayaklannın dibinde göğün mavisini aradı bahçede... Ey tannça, Charles Baudelaire dipsiz bir uçu- rurridan doğacak yeni sevdalan haber veriyordu; bir kadın ölümsüz güzellikler içinde koşuyordu... Uria Iskelesi'nde bir pazar sabahı... Bilmem o saatlerde Köyceğiz'de, Fethiye'de, Kaş'ta, Kalkan'da "uyuyan güzel" Seferis'i mi oku- yordu? Aşk hükmü altında bir gençlik!.. Erken aşklar bahçesındeyız belki... Aşkın rüzgân yüreklerde huzün uçurtmalannı ha- valandırıyor. Zeus soyundan kalma bir gülümseme bedenini sanyor... Homeros destanında başlayan bir öykü... Uyuyan bıryürek, sevinçler uyuyor... Aşklar akarsular gibi geçiyor önümüzden; renk- li bir gemi yelkenine benziyoriar uzaklardan... llkyaz yemyeşil ekinlere vuruyor; zeytin agaçlan denizle buluşuyor... Urla Iskelesi'ndeyim... Iskeleye doğru yürüyorum... lyonya'dayım, bırazyorgunbirazdahüzünlüyüm... 2427. Sokak, iki katlı ahşap ev... Birözlem... Yorgo Seferis Uria'da dogdu... 2427 no'lu soka- ğa 'Seferis' adı venlmişti... Şimdi ANAP'lı belediye, 'Seferis Sokağı'nın adı- nı değiştirmeye hazırlanıyor... Çok yazık!.. • • • 1900 yılında Uria'da dogdu Seferis; 1922 bozgu- nunu Paris'te yaşadı... 1930 kuşağının hüzün, duygu ve düşünsel yüklü insanı "gurbefi hep yaşadı... Doğduğu evi, karşı kıyryı, öteki yaşını hiç unutma- dı... 14 yaşında Urla'dan aynldı; 1918'de Paris'te göç- mendi... Urla Iskelesi'ndeyim... Denize doğru yürüyorum; Tayyar ve Hütya'ya el sallayarak... Güller açtı mı, hanımeli sardı mı duvan? Çay hazır mı Hülya, Tayyar balıklan aldı mı iskeleden? Sevinç ve gözyaşı!. Niye ıkısı birden, niye özlem Seferis? "GözeWeyere/c duımadan çamlan, kıyılan ve yıldızlan, haberciyi bekledik, dikkat kesilip, üç yıl boyunca. Gene ilk tohumu bulmak istiyorduk birleşip saban demiriyle, gemi omurgasıyla yeniden başlasın diye o çok eski oyun. Bitkin döndük evlerimize tutmuyordu elimiz kolumuz, pas ve tuz tadıyla parçalanmış ağzımız. Kuzeye doğru yol aldık uyanınca, yitik yabancıiardık bızi yaralayan kuğulann ak kanatiannın pusunda. Çılgına dönerdik Doğu 'nun amansızyeliyle kış ge- celeri yazlan yiterdik can vermeyen günün acısmda. Dönüştü, yanımızda getırdik bu kabartmalannı alçakgönüllü bir sanatın." ••• Kanın kuruduğu bir elde yeşil ışığı bir ağacın; be- linde panldayan bir süngüyü sıkarak uyuyordu sa- vaşçı... Bizimdi bu güneş, deniz, aşağıda zeytin ağaçla- n... "Aç gözlerini ve ser baştanbaşa kara örtûyü ve ger onu iyice açıp dik gözlerini birnoktaya topla dikkatini, biliyorsun artı/c kara örtünün serilebildiğini uykuda değil, ne de sularda ne de kınşık gözkapaklan düşüp deniz kabuklan gibı yan yana batarken şimdi davulun kara derisinin nasıl baştanbaşa örttüğünü biliyorsun ufkunu gözlerini açınca dinlenmiş halinle, öyle. Bahar ve gûz gündönümleri arasında buradadır akar sular, buradadır bahçe burada uğulduyor anlar dallarda ve uğulduyor bir çocuk kulağında ve işte güneş! Ve cennetin kuşlan bir yüce güneş, ışıktan da yüce." lyonya'dayım ve mutluyum!.. Güllerle dolup taşan küçük bir bahçe... Nikola, Darya, Ayşe, Mehmet.. Cam kadehlerde rakılar, beyaz peynir, yeşil zey- tin, fava, turpotu bol zeytinyağlı... Uykunun kolaytığı sayesinde kaybohjr aynlık acı- sı... Uzun bir sessizlik... Özlem... Ve Seferis'in Uria'da doğduğu ev, sokak... Çağdışı bir belediye!.. Yazık! hikmet.cetinkaya@cumhuriyetconi.tr Faks numaramız: 02127 513 90 98 C A G D A S Y A Y I N L A R ÇAĞININ TANIĞI UÇ YAZAR 2. BASI 6O0 0O0JV KU1ILAY OLAYIVI TARİKAT KAMPURI 4 BASI 9OC0OCT1. SAHCIU YILLAR KUŞATILJMIŞ SOKAKLAR 4 BASI 600 000 Tl. K|Z|NSTUNDAKURT ZAMIAK SAMA DA BULA$TI KAN 2. BASI 1 '»OOOTL DJN BAROHUNUN KAZURI 2. BASI t 2X OOC Tt AŞIK KADINLAR SOKA&I 2 BASI 1 100 000 T_ JERİAT PAZARI ' 1M0OOT. SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİl 1500 000 TL TÜRKİYE'NİN JEYTAH ÜÇGENİ Cumhunyet Krtap Kulubu Çağ Pazariaına A Ş Turkocağı Cad. No 39/41 (34334)Cağaloğkj-tstanbul Tel 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog