Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER tfaiye yağışn hızma yetişemedi • Haber Merkezi - Sakarya ve Kocaeli'nde. önceki günden bu yana etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sakarya'daki şiddetli yağış yüzünden, merkez ve Karasu ılçesine bağlı Dançayın beldesindeki 500'e yakın ev ve işyeri ile belediye binası su baskınına uğradı. Şiddetli yağış, Izmit'in Yuvacık beldesinde bir köprünün yıkılmasına, bölgedeki ekili alanlann da su altında kalmasına yol açtı. Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin çok yükselmesi üzerine, baraj tahliye kapaklannın 25 santimetre açılması sonucu, bölgedeki dereler taştı. Sakarya Valisi Yener Rakıcıoglu, yağışın daha büyük felakete yol açabileceği düşûncesiyle Vali Yardımcısı Idris Kurtkaya'nm başkanlıgında "kriz masası" oluşturulduğu'nu söyledi. Trafik kazaları 3 can aldı • Haber Merkezi - lstanbul ve Çanakkale ve Gebze'de meydana gelen kazalarda toplam 3 kişi öldü. 17 kişi yaralandı. Tuzla'da dün sabaha karşı sağanak yağış nedeniyle E-5 karayolunun Ankara yönü Içmeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasmda I kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Şişli E-5 Karayolu'ndan Kadıköy yönüne doğru giden Osman Erfan'ın kullandığı otomobil, Mecidiyeköy Köprû Ostü mevkiinde bariyerlere çarptı ve takla atarak yanmaya başladı. Kazada, otomobil sürücüsü Ertan ile araçta bulunan Sezai Seçkinkal yara almadan kurtulurken araç tamamen yandı. Çanakkale ve Gebze"de meydana gelen trafik kazalannda da 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Istanbul'da su kesintisi • tstanbul Haber Servisi - Küçükçamlıca-Salacak arasındaki beton boru ana isale hattındaki su kaçağının onanm çalışmalan nedeniyle, salı günü Istanbul'da bazı semtlere 12 saat süreyle su verilemeyecek. ISKl'den yapılan açıklamada, 08.00- 20.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak semtler şunlar: Karaköy, Sarayburnu. Unkapanı, Eminönü, Sultanahmet, Beyazıt, Cankurtaran, Kumkapı, Aksaray, Yenikapı, Namıkkemal, Samarya. Yedikule, Fındıkzade. Çapa, Şehreminı, Kocamustafapaşa, Topkapı, Zeytinburnu, Silivrikapı, Fatih'in bir bölümü, Cevizübag, Osmaniye, Merter, Tozkoparan, lncirli, Bakırköy, Zeynepkamil, Selimiye, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Çengelköy, Vaniköy, Kandilli, Küçüksu, Yavuztürk Mahallesi, Güzeltepe Mahallesi, Beykoz'un yüksek kesimleri. Işık Usesi'nde mezuniyet töreıti • lstanbul Haber Servisi - Fevziye Mektepleri Vakfi Özel Işık Lisesi'nden okulun 113. yılında mezun olan 118 öğrenciye düzenlenen törenle diplomalan verildi. Ayazağa Spor Salonu'nda düzenlenen törene lstanbul tl Milli Eğitim Müdürü Ömer Babbey, Şişli Ilçe Milli Eğitim Müdürü Yahya Yıldız, Sanyer Ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkerim Yeniay, Şişli Belediye Başkam Mustafa Sangül ve lstanbul Milletvekili Ediz Hun katıldı. Törenın ardından saat 24.00'e dek süren bir kokteyl düzenlendi. Yeııi emeklilik yaşına öfike 'Reform diye getirdiğinizşey emeklilerin kuyrukta ölmesini mi önlüyor, SSK hastanelerinde gecenin ikisinde başlayan hasta kuyruklarını mı ortadan kaldırıyor?' ALİER Sosyal Güvenlik Reformu'nu sendikalar "Sosyal devletin tasfi- vesP olarak değerlendirirken yurt- taşlardan öfke yağıyor. Medya kuruluşlannı arayan yurttaşlar öfkelerini, milletvekillerine yö- neherek "'miDetvçkiBeriııin maaşT ile*4 sahip oiduklan sosyal güven- lik standardının" kamuoyuna açıklanmasını istiyor. 57. hükümetin öncelikleri ara- sında yer alan Sosyal Güvenlik Reformu'na sendikalann yanı sı- ra gazetemizi arayan çok sayıda yurttaş da sert tepki gösteriyor. Tepkisini ileten hemen her yurt- ta$ "reform" adı altında yapıl- mak istenilenin IMF'nin yıllar- dır ısrarla sürdürdüğü istemleri- nin yaşama geçirilmesi olduğu- nu vurguluyor. "tnsan unsuru Sendikalara göre reform Işçi sendikalan da Türkiye'nin acil bir sosyal gûvenJik refor- muna gereksinim duyduğunu belirtiyorlar. Erneklilik yaşının tar- tışılabileceğini ifade eden sendikalar, gerçek anlamda bir sosya] güvenlik reformuaun emeklilik yaşı ile birlikte şu unsurian kap- saması gerektiğini vuruluyorlar: • Devletin sosyal güvenliğin finansmanına katkısı, örnek alı- nan çağdaş ülkelerdeki düzeye yükseMlsin. • Ülke ekonomisinin yansıru oluşturan kayıt dışı ekonomi kayıt albnaalınsın. • SSK'nin idari özerkliği saglansın. • Sosyal devletin asıl unsurian olan iş- siziik sigortası, genel sağlık sigortası ve iş güvencesi getirilsin. sendikal örgütlenmerun önündeki engeller kaldınlsm. bureformunneresinde" diye so- ran yurttaşlar hükümete şu soru- lan yöneltiyor: "Reform diye getirdiğiniz şey emeklilerin kuyrukta öfanesini mi önlüyor, SSK hastanelerinde ge- cenin ikisinde başlayan hasta kuy- ruklannı mı ortadan kaldınyor? Asgari ücretin bileahmdaki Bağ- Kur emeklisi ile diğeremeklilerin maaşını insanca yaşanacak bir sevheye mi yükselthor? Dünya- nın neresinde görülmüş amaa in- san olmayan bir girişime reform demek" Reform taslağının açıklanan şekline, parlamentonun tek sen- dika kökenli üyesi olan DlSK. es- ki genel başkanı ve DSP millet- vekili Rıdvan Budak dışındaki milletvekillerinin henüz nasıl bir tepki vereceği bilinmiyor. Ancak koalisyon liderlerinin bu yönde- ki dayatmalanna etkin bir karşı çıkış beklenmiyor. Bu nedenle yurttaşlar öfkelerini milletveki- lenne yöneltiyor ve emeklilerin yaşam koşullan ile milletvekille- rininkımn kıyaslanarak kamu- oyunaduyurulmasını istiyor. Ay- lıklan başbakanlık müsteşanna endekslenen miUetvekilleri şu an 1 müyar220milyon Bra maaş ab- yor. MiUetvekilleri 3 aylık maaş- lannı peşin alma avantajına sahıp- ler. Emekli milletvekili maaşı ise tazminatla birlikte 700 milyon li- rayı aşıyor. Milletvekillen hasta- lık dunımunda yurt içi ve yurt- dışında tedavi olanağına sahipler. TBMM Başkanlığı tarafindan lojman, ofıs ve bir sekreter tah- sis edilen milletvekilleri, TBMM binası içindeki bazı hizmetler- den de sembolik fıyatlarla yarar- lanabiliyor. Kamuoyunda "kryak emeklilik'' olarak bılinen uygu- lama ise Anayasa Mahkemesi'nin iptal karan üzerine yürürlükte değil. Celişmiş ulkelerde güvenlik harcamalarına ayrılan pay. CSYlH'nin yüzde 10u ile yüzde 33i arasında Sosyaldevletişletilseydisorun olmayacaktılstanbul Haber Servisi - Sermaye kuruluşlann- ca gerçekleştirilen araş- tırmalar, çağdaş ülkeler- deki örneklerine uygun olarak sosyal devletin iş- letilmesi halinde Türki- ye'de 'sosyal güvenlik' di- ye bir sorunun olmayaca- ğını ortaya koyuyor. Şöy- leki: 1- Dünya Bankasi ve TÜSlAD'm raporlanna göre, sosyal devletin işle- tildiği ulkelerde sosyal güvenlik harcamalanna aynlan pay, gayri safi yur- tiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 10'u ile yüzde 38.8'i arasında değişiyor. Raporda. Türkiye'de bu oranın yüzde 4.9 olduğu belirtıliyor. Türkiye, 1998'deyak- laşık 52 katrilyon lira ola- rak gerçekleşen GS YÎH'- nin yüzde 10'unu(Ban'da en alt Kmit) sosyal güven- liğe ayırsaydı bu alana 5.2 katrilyon lira aktanlacak- tı. Burakam. 1998'de top- lam 1.4 katrilyon lira ola- rak gerçekleşen sosyal gü- venlik açığıru tümüyle ka- patacağı gibi, emekli ma- aşlarını biraz daha düzel- tebilir, SKK hastaneleri- nin kadro ve cihaz ihti- yacının önemli bölümünü karşılayabilir, yeni sağlık kurumlan açılabilirdi. Yi- ne sosyal devletin ışledi- ği ülkelerden Isveç'te dev- let, sosyal güvenlik sis- temlerinin finansmanına yüzde 49, Fransa'da yüz- de 20, Ingiltere'de yüzde 55 payla katılmakta. 2- Yîne Türkiye'de sos- yal devlet işletilseydi, 5 milyon civanndaki sigor- tasız çalışan, kayıt içine alınır ve elde edilecek ge- lirle SSK. Bağ-Kur ve Emekli Sandığf nın, bu yıl 2.4 katrilyon olacağı hesaplanan açığı kapatı- labilirdi. (5 000 000 x 93366.000 x % 33.5 x 12 ay: 1.9 katrilyon lira gelir elde edilecekti). Sigorta gün ve prûnlerindeki ka- çaklann giderilmesi ha- linde ise bu rakam 2 kat- rilyon liraya çıkmakta. 3- Sanayi Odası ve Merkez Bankası'nın ve- rilerine göre, SSK fonla- nnın 1965-1993 yıllan arasındaki yanlış kullanı- mı ve düşük nemalandır- ması sonucu, kurumun 20 milyar dolar (8 katrilyon lira) zarara uğraltildıgı or- taya çıktı. Türkiye'de sos- yal devlet işletilseydi, SSK'nin peşkeş çekilen bu 20 milyar dolarhk fo- nunun faizi bile kurumun bugünkü ihtiyaçlannı tek başına karşılıyor olacak- tı. 4- Sosyal devlet işletil- seydi, REFAHYOL hü- kümeti döneminde SSK'nin kamu ve özel kuruluşlara ait 300 tnl- yon liralık prim alacağı silinmezdi. SSK'nin şu an, 386.3 tirlyon lira ka- mu, 61.6 trılyon lira da özel kuruluşlardan olmak üzere toplam 447.9 trilyon lira prim alacağı bulunu- yor. SSK fonlanna faız yasağı getıren uygulama da, kurumu, her yıl tril- yonlarca liralık gelirden yoksun bırakıyor. SSK'li kuyruklarda sürünüyor SSK'Ii hastalar. dünyadaki en yüksek oranta sigorta primini ödemelerine karşın hastane kapılannda sürünüyorlar. Ancak bu tablo sosyal güvenlik reformunun konusu yapılmıyor. A>rupa ülkeierindeki kesinti oranı yüzde 20'yi bulmazken, Türkiye'de çabşanlann briit ücretlerinin yüzde 33Si SSK primi olarak kesiliyor. Kesinti oranlan tspanva'da yüzde 12, Almanya'da yüzde 21, Japonya'da ise yüzde 10 olarak gerçekkşKor. Dürrvanın en yüksek sigorta primini ödeyen SSK'li hastalar, muayene olabflmek için gecenin 02'sinden itibaren kujruğa giriyor. Saatlerce süren bekleyişten sonra muayene numarası alabilen "şansir hastalara, yoğun iş yükü nedeniyle hekun ancak birkaç dakika ayırabiliyor. Muayeneden sonra ilac alabilmek için de hastarun 3 ayn kuyruğa girmesi gerekryor. 30 milyon kişinin sağlık yükünü üstienen SSK'h sağhk emekçOeıi 22 bin eksik kadrosuna ve olanaksıztıklara rağmen hizmeti sürdürmeye çaüşryor. SSK hastanelerinde 199Ş'de 50 mU>vn kişiye polikünik hizmeti verildi. Kronik ve pahah tedavi gerektiren hastalann yüzde 9O'ı ile dhaliz hastalannın yüzde 86'sına SSK bakryor. Bağ-Kur 1 lu hastalann sorunlan daha da agır. De\let hastanelerinde Udncl sınıf vatandaş muamelesi gören Bağ-Kur'lular, ilac dışında amelnat için gerekli tüm rıbbi malzemeyi kendüeri temin etmek zorunda bırakılıyor. Yüz miryonlarca Hra tutan öbbi malzemeyi alacak parası olmayanlar ise çaresizlikleriyle başbaşa kahyor. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLAU CHP'yi CHP'lileştipmek! Bu satırfar yazılırken CHP kurultayı henüz baş- lamamıştı. CHP'nin yeni yönetim yapısı henüz belirlenme- mişti. Ama Sayın Altan Oymen'in soğukkanlı ve dengeli kişiliğinin yeni yönetime de yansıyacağı an- laşılıyordu. Ve Cumhuriyet gazetesi, oluşacak ya- pıyı "karma" olarak nitelendiriyordu... Her başlangıç yeni bir umuttur. Bu yeni umudun sürmesi ise bazı yalın gerçeR- lerin unutulmamasma bağlıdır. • • • Birinci gerçek... Bir siyasal partide başanyı, "en iyi" isimlerin yan yana gelmesi oluşturmaz. Tutarlılık oluşturur. Toplumda hangi kesimleri temsil etmek savıyla yola çıkıyorsunuz? Bu kesimlerin beklentilerini karşılayan bir ideolo- jiniz var mı? Programınız bu ideolojiyi somut ve inan- dıncı çözümlere dönüştürebilmış mi? örgütünüz toplumsal tabanınızj ve ideotojinizi tem- sil eden bir yapıda mı? Eğer bunlara olumlu yanıt verebiliyorsanız, par- tinin üst yönetiminin ve genel başkanının "yanlış" oluşması zaten olanaksızdır. Arrâ CHP eğer bu- günkü durumuna düşmüşse bu, yukandaki soru- lann yanrtlannın olumsuz olduğunun bir kanıtıdır. Tuiarsızlığı tutarlılığa çevirme görevı de şimdi parti meclisine düşmektedir. Yani? Neden ile sonuç yer değiştirmiştir. • • • Ikinci gerçek... Her demokratik partide "kanatlann olması do- ğaldır; kanatlar, temel ideoloji içindeki yorum fark- lılıklannı yansıtır. Ama farklı ideoloji yandaşlarının aynı partide buluşması, o partinin demokratik ol- duğunun kanıtı sayılamaz. O partinin aslında parti olmadığının kanıtı sayı- hr... CHP'nin bugünkü parti meclisinde çoğunluğu Kemalistler oluşturuyor. Ama onların hemen yanı başlarında çok farklı ünlü isimler de var. Altıok'un üçünün atılmasını ve partinin adının ve simgesinin değiştirilmesini savunmuş olan... Ba- şansız kaldığı bir yeni parti kurma girişimi sırasın- da, kendini Kemalizmden soyutlamak için büyük çaba sarf etmiş olan... Katıldığı yurtiçi ve yurtdışı bazıtoplantılarda "Ben Kemalistdeğilim" deme- ye özel bir özen göstermiş olan... Blair'ci olan.. Hepsi yan yana. Bakanlığı sırasında en keskin ikinci cumhuriyet- çileri köşe başlanna getirmiş olan da var o kar- ma "da. Ama onu şimdi farklı bir gözle değerlen- diriyorum. Çünkü son aylarda hep doğruları savundu. Do- laylı bir özeleştiri yaptı. CHP'nin bu duruma düşmesinin ana nedeni ola- rak partinin Kemalist kimliğini yitirmiş olmasını gösterdi. ••• Üçüncü gerçek... Son yrilarda CHP gerilerken Kemalist sivil top- lum örgütleri hızlatırmandı. CHP kitlelerden kopar- ken Kemalist örgütler kitlelerle bütünleşti. CHP'yi yeniden yapılandırmanın ve yeniden "umut" yapmanın yolu da şimdi o sivil toplum ör- gütleriyle bütünleşmekten geçiyor. Yekta Güngör Özden'in yönetimindeki Ata- türkçü Düşünce Dernekleri.. Türkân Saylan'ın yönetimindeki Çağdaş Yaşamı Destekleme Der- nekleri.. Necla Arat'ın temsil ertiği kadın kuruluş- lan... ••• CHP'nin yeni yönetimi tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya. CHP'yi yeniden "CHP'lileştirmek" sorumluluğu ile karşı karşıya. Kemalizmi "geçmişin bekçiliği" değil, "gelece- ğin öncülüğü" olarak yeniden bayraklaştırmak so- rumluluğu var sırtında. Çünkü toplumun "CHP'Iİ olan bir CHP"ye ge- reksinmesi bugün her zamankinden de daha faz- la. Ve çünkü DSP bir CHP değil... Ve çünkü CHP "CHP olmalı" ki DSP de "DSP" olabilsin! 45 yaş a l t ı e m e k l i sayısı t o p l a m e m e k l i sayısının y ü z d e 7 s i Eıııeklilik yaşı çarpıtması tstanbul Haber Servisi - IMF'nin ve sermaye kuruluşlannın uzun süredir dayattığı ve hükümetin "Sosyal Güvenlik Reformu" maskesiyle gündeme getirdiği emeklilik yaşının yükseltilmesi konusu, "y-anımcı" rakamlarla kamuoyuna kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bu konuyla ilgili en önemli çarpıtma. Türkiye'de emeklilik yaşınuı kadınlar için 38, erkekler için 43 olduğu iddiası. Oysa 45 yaş altı emekli sayısı, toplam emekli sayısının yalnızca yüzde 7'sini oluşturuyor. SSK verilerine göre Türkiye'de emekliye aynlma yaşı ortalama 50, emeklilerin yaş ortalaması ise 57'dir. Batı ülkelerinde emeklilik yaşının 60- 65 arasında olduğu doğrudur. Ancak bu konuda görmezden Bazı Batı ülkelerinde emekli yaşı Clke ABD: Ingiltere: Almanya: Ispanya tsra.il: tsveç: tsviçre: Fransa: Italya: Yunanistan: Kadın 65 60 65 65 60 65 62 60. 55 60 Erkek 65 65 65 65 65 65 65 60 60 60 gelinen şey; bu ülkelerdeki ortalama yaşam süresinin Türkiye'den 10 yıl daha uzun olduğu, yaşlı nüfusun fazlalığı, işe başlama yaşının daha yüksek olması ve emeklilerin yaşam kalitesini yükselten olanaklardır. Batı'da çalışanlann bir diğer önemli kazanımı ise "işsizlik sigortası". lşsizlik sigortası. OECD ülkeleri arasında yalnızca Türkiye'de bulunmamaktadır. Hiç değinilmeyen bir başka nokta da emekli maaşlandır. Onuncu basamağa kadar Bağ-Kur emeklilerinin maaşı, 57 milyon 700 bin lira olan asgari ücretin altında kalmaktadır. Devlet 1. basamaktan Bağ-Kur emeklisine 37 milyon lira maaşı "uygun" görmektedir. 4 kişilik bir ailenin asgari gıda harcaması aylık 100 milyon lira iken işçı emeklilerine ödenen taban maaş da 70 milyon liradır. Rantiyeye 11 katrilyon aktanlıyor tstanbul HaberServisi-Sosyal Gü- venlik Reformu'nu, "emekBHk yaşı- nın yüksertilmesine" ındirgeyen hü- kümet taslağında ve konuya sermaye- nin penceresinden bakan görüşlerde. Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerin- den birinin "sosyaldevfct" olduğu gör- mezden gelinerek sosyal güvenlik ku- rumlan ticari bir işletme gibi ele alı- nıyor. Bu anlayışın gereği olarak anaya- sanın 60 ve 61. maddeleri gereği dev- letin yerine getirmekle yükümlü oldu- ğu ve 50 milyon kişiyi ilgılendıren sosyal güvenlik hizmetlen için bu yıl aynlması öngörülen 2.4 katrilyon li- raya "isyan" ediliyor. Öte yandan rantiyeye aktanlan 11 Yıllara göre faize ayrılan pay 1975-80 1981-83: 1984-88: 1994-95: 1996"da: 1998'de 1999'da %2.7 % 6.2 % 16.4 % 33.4 % 38.1 % 39.6 % 38.0 katrilyon liralık faiz parasını yalnız- ca 37 bin aile paylaşıyor. Bunun yüz- de 4O'ı ise yaklaşık 3 bin aileye gidi- yor. Oysa çalışanlar toplam vergi ge- lirlerinin yüzde 28'ini karşılarken, sermaye kesimi yüzde 11 'ini ödüyor. 1970'li yıllann sonlannda uygula- maya konulan liberal ekonomik poli- tikalarla birlikte borç-faiz laskacına gi- ren Türkiye'de yüzde 2'ler civannda olan bütçe içindeki faiz giderleri, bu- gün yüzde 40'lara vararak tüm vergi gelirlerini yutacak büyüklüğe ulaştı. Bu dönem içinde, kamunun yatınm harcamalan da sürekli düşerek yüz- de 45'ten yüzde 20"lere geriledi. Uz- manlar, dünyada benzer bir başka büt- çe olmadığını vurgularken, devletin en yaşamsal fonksiyonlannı felç etme noktasına gelen faiz kıskacımn önümüzdeki yıllarda kınlabileceğıne ilişkin bir işaret gözükmüyor. , yolculuklarınız hem ı •/ . . alışverışlerınız ; ç ° kazançlt l Çünkü Türkiye'de ve dünyada yüksek standartta tam hizmet anlayışını temsil eden iki kuruluş, Budget ve Esbank işbirliği yaph. Budget VISA yalnız Esbsnk ta "Htsabtnt btİc* ytry BESBANK Budget VSA karb sahipierl neler kazanıyor? • Pcşın ödemelerde %10 indırim. • Üç taksitte, coplamdan %15 indırim. • Surekiı kullanımda ek avantajlar. • Yurtdışı kıraiamalarında minımum %15 indırim. • Kayıp vc çalıntı sigortası gibi tıim Visa avantajlan. • Türkiye'de 27, dünyada 3200 Budget ofisinin hizmetleri • Tüm Esbank kredi kaıtiannda olduğu gibi Budget Vısa ile yapılan harcamalardan ESpuan kazanma olanağı. Tüm Esbank şubeleri ve aşağıdakı Budget ofislerine başvurabilirsinlz. İSTAHSUl T A « t * : (0212) 253 92 0 0 - M O K A Y ' (0216) 449 36 46-ATATÜRK HAVMJMAM: [0212) 663 06 58 BUIISA: (0224) 223 42 04 ADAKA. (0322) 459 00 16 MMUUU: (0312) 417 59 52-ESENBOĞ* HAVAUMAM (0312) 398 -33 72 ANTM.rA: (0242) 322 76 86 - AKIAIYA: (0242) 243 30 36 -MTALYA HAVNjMMfl: (0242ı 33C 30 79 İZMİT ıO262) 324 51 12 KONYA: (0332) 321 72 72-73 ALAMYA; '0242I 513 '3 82- AITİS SOLF OTEL: (0242) 725 42 42 SİDE: (0242) '53 14 86 IZMİR (0232) 482 05 05 A MENDERES HAVAÜMANI/W$ HATLAR: (0232) 274 22 03 - İÇ HATUA: (0232) 274 17 95 ÜRGÛP (0364) 341 65 41-42 KUfAOASI: (0256) 614 49 56 «ODRUM: (0252) 316 73 82 MAMURİS: (0252) 412 41 44 FETHİYE. (0252) 614 61 66 DENİZÜ: (0258) 264 54 43 BAZİAMTtP: (0342) 335 12 30-31 TRAKON: (0462) 323 13 20 M8MS: (0392) 815 11 27 Budget Car Rental Amaçlar çcşitli, araçlar Budget...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog