Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC İmrivaz Sahibi: Berin Nadi Gene! Yayın Yönetmeni Orhan Erinç 0 Genel Yayın Koordınatörû: Hikmet Çetinkaya 0 Yazuşlen Müdüru: lbrahim Yıldız • Soruralu Müdür. Fikret tlkiz • Haber Merkezı Vfûdürü: Hakan Kara • Görsel Yönetmen: Fikret Eser Istıhbarat. Cengjz Yıldırım # Ekonomı. Özlem Yiizak • Kültür Handan Şcnköken • Spor Abdülkadir Yücelraan • Makaleler Sami Karaören # Düzeltaıe Abdullah Yazıcı • Fotoğraf Erdoğan Köseoğiu • Bılgı-Belge: Edibe Buğra • Yun Haberlcn Mehmet Faraç Yayın Kurulu: tlhan Selçuk (Başkan), Orhan Eriırç. Oktay Kurtböke Hikmet Çetinkaya, Şfiknıo Soner, tbrahim Yıkhz, Orhan Btırsalı. Mustafa BaJbav, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbav Atatürk Bulvan No: 125, Kaf4, Bakanlıklar-Ankara Tel: 4195020 (7 hat). Faks: 4195027 • Izmır Temsilcisi Serdar Kıak, H.ZıyaBlv. 1352 S. 2-3 Tel: 4411220, Faks: 4419117 • Adana Temsilcisi: Çetin Yiğenoğlu, tnönüCd. 119 S No 1 Kat:l. Tel: 363 12 II, Faks: 363 12 15 Mûessese Mudûrü. Üstün Akmea # Koordmalör Ahmct Konıisao A Muha- sebe Bûlent Vener • tdare Höjcyin Gürer# Bılgı-lşlem \«il ln»J • Bıljp sayarSıstem MfirüvB ÇBer^Satış FızfletKon MEDYA C: • Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür Gülbin Erduran 0 Koordınatör Reh» l;ıtmjıı 0 Genel MudürYardjmcısı: SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 5139580-513846<Wl,Faks:5138463 Va>ımla>>n ve Baun: Yenı Gwı Haber Ajansı. Basın ve Yayıncılık A Ş Tûrkocag! Cad 39 41 Cagaloglu 34334 lslanbul PK 246 - Sırkeu 34435 tstanbul Tel:(0'212)51205 05(20hatl Faks (0212)51385 95 www.cumhuriyet.com.tr 27HAZİRAN1999 lmsak:3.24 Güneş: 5.27 Öğle: 13.14 Ikindi: 17.12 Akşam: 20.48 Yatsı: 22.41 Van Damme nikâh tazeledi • Haber Merkezi - Belçika doğumlu aksiyon filmlerin ünlü aktörü Jean-CIaude Van Damme, eski eşi Gladys Potııgues ile Belçika'nin kuzeyinde bir kilisede düzenlenen törenle evlendi. Potugues ile ilk kez 1986yılındaevlenen Van Damme, 26 Haziran'da düzenlenen törenle nikâh tazeledi Meclisin gapsonları fıtıkoldu • ANKARA (ANKA)- Meclis lokantasında her gün yaklaşık 2 bin kişiye hizmet veren garsonlar arasında ağır iş yükü nedeniyle fıtık gibi meslek hastalıklan yaygınlaştı. Millervekillerinin hemşerilerine toplu yemekler vermesi nedeniyle zor günler geçiren 15 garson, geçici görevli 5 garsonun işine son verileceği haben üzerine ayaklandı. TBMM'de milletvekilleri lokantasında, seçim sonrası Meclis'e yeni giren . millervekillerinin konuklannı toplu olarak agırlaması nedeniyle yaşanan yoğunluk garsonlan hasta etti. Her gün 2 saatlik öğle yemeği sırasında yaklaşık 2 bin kişiye servıs açıp yemek siparişi alan, yemek getiren ve hesap alan garsonlann sadece 15 kişi olması. her garsona yaklaşık 135 kişi düşmesıne neden oluyor. 'Çöcııfc ve Gemr yarışması sonuçlandı • tstanbul Haber Servisi - Gemi Mühendisleri Odası'nm (GMO) Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesınde dün Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Çocuk ve Gemi" resim yanşmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yanşmada, Özel Yüzyıl tlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Fırat Palaz bırinci olurken Mimar Sinan Işitme Engelliler tlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Rıdvan Aktaş ikincı, Özel Kültür Koleji Ilkögretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Gizem Ünaler de üçüncülüğü kazandı. FokJap için teknetupu • FOÇA (AA) - Izmir'in Foça iiçesinde. akdenizfoklannın yaşam alanlanna dün tekne turu düzenlendi. Sualtı Araştırmalan Derneği Akdenizfoku Araştırma Grubu ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nce, ba^m mensuplanna yönelik olarak gerçekleştırilen tur kapsamında, fokların yaşadıklan bölgeler ve mağaralar gösterildi. 'Temiz Aile, Temîz bBKCcK • İstanbui Haber Servisi - Persıl tarafından beşincisi düzenlenen "Temiz Aile, Temiz Gelecek" sohbetleri, Prof. Dr. Üstün Dökmen'in katılımıyla Isparta'da gerçekleşti. Prof. Dr. Dökmen, temel iletişim ükelerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek "Böylelikle aile içinde her konu tartışılabilir, sorunlar çözülebilir, gerektiğinde herkesin yaranna olacak kararlann alınabilir" dedi. Su isteyen patates • LONDRA (AA) - lngiliz bilim adamlannm ürettikien bir patates türü, su ihtiyacı duyduğunda yeşil ışıkla istegini belli ediyor. tngiliz bilim adamlan, su ihtiyacı duvduğunda 'yeşillenen' patatesi üretebilmek ıçin genetık modifikasyon yöntemini kullandılar. Trabzon-Kafkasya hattmda sürücülerden alınan paralar maliyeti iki kat arttınyor Taşımacıhğa 'rüşvet' engelîAHMETŞEFİK TRABZON - Uluslararası ta- şımacılık firmalarv Avrupa ile Kafkas ülkeleri ve Orta Asya ara- sındakı taşımacılıkıa "çokpaha- b okhığu" gerekçesiyle Türki- ye'yi tercih etmiyorlar. Pahahlı- ğı yaratan en önemli etkense ge- çiş sırasında verilen "rüşvefler. Bir konteyner Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan Azerbaycan'ın baş- kenti Bakû'ya bin dolara gidi- yor. Oysa Trabzon'dan Bakû'ya giden bir konteynerin maliyeti "yasal obnayan ödemeierie" tam 2 bin 200 dolan buluyor. Türki- Avrupagüzeli Rus Rogojina Lüboan'm baskenti Be>Tut'ta önceki gece yapüan Avnıpa Güzeflik Yanşması'nuı birincisi, Rus güzeli 17 yaşındaki Elena Rogojina oldu. Rus gûzete taaru, geçen yıhn Avrupa güzeH Yunan IsabeBe Darras takö. Rogojina'dan sonra dereceye sırasıyla ttaha güzeli Cristina CeUai, Estonya giizeii Cadri Galjaots, Fınlandiya güzeti Miıma Lethüıeo ve ÇekgüzenJrtka Kocurova girdL Avrupa GOzeHik YanşmasTna 39 Avrupa ülkesinin güzeti kabkh. (AP) • Avrupa ile Kafkasya ve Orta Asya arasındaki taşımacıhkta, Türkiye giderek devreden çıkıyor. Bir konteyner, Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan Azerbaycan'ın başkenti Bakû'ya bin dolara giderken Trabzon'dan Bakû'ya giden bir konteynerin maliyeti "yasal olmayan ödemelerle" 2 bin 200 dolara ulaşıyor. ye'nin taşımacıhkta söz sahibi olabilmesi ve bu ülkelerle dış ti- caretini geliştirebilmesi için bu "rûşvet açmazTnın mutlaka çö- zümlenmesi gerekiyor. Taşımacılık firmalanndan alı- nan bilgilere göre, bir konteyne- rin Federal Almanya'nın Ham- burg Limanrndan Trabzon Li- manı'na ulaşma maliyeti 700 do- lar. Aynı limandan Gürcistan'ın Poti Limanı'na bin dolara gıdi- lebiliyor.Ancak sorun bundan sonra başlıyor. Pori'ye inen kon- teyner Bakû'ya bin dolara gider- ken Trabzon Limanı'ndan bir konteynerin Bakû'ya ulaşması 2 bin 200 dolan buluyor. Bunun yaklaşık bin dolan "yasal otana- yan zorunlu ödemeter". Trabzon'dan Azerbaycan'ın Bakû şehrine nakliyat yapan bir TIR şoförü 16 ayn kalemde, top- lam 1.550 dolarla, 1.650 dolar arasında masraf yapıyor. Buna mazot, şoför ve nakli- yatçı fırma kân da eklenince ra- kam 2 bin 200 dolara çıkıyor Bu rakamın Trabzon-Bakû için çok fazla olduğunu belirten nakliyat- çılar, Gürcistan ve Azerbaycan karayolundaki birçoğu "resnıiol- mayan ama zorunlu ödemeJer "üı ihracatı ve taşımacılığı zora sok- tuğunu ileri sürdüler. Azerbay- can'da bir TIR şoförü "kınnızı köprü" adı altında 400 ila 500 do- lar, dönüş transiti ıçin 280 dolar, dönüşte "kanarya" adı altında polise 50 dolar, mazot için 60 do- îar, dozvala için de 15 dolar ödü- yor. Gürcistan'da ise yük sigor- tası 100 dolar, araç sigortası 17 dolar, şoför vizesi 18 dolar. CMR 10 dolar, avanta 60 dolar, termı- nal 45 dolar. ayakbastı 280 dolar, transit 125 dolar. kanarya 30 do- lar. çıkış avantası 10 dolar, doktor bakımı ıçin 20 dolar ödenıyor. îvedi çozüm gerekli Bu gereksiz ödemelerin ön- lenmesi için Uluslararası Nakli- yeciler Derneği ve devletin ilgilı birimlerinin Gürcistan ve Azer- baycan nezdinde ginsimlerde bu- lunması. Türk şoförlerinin bu ül- kelerde yağmalanmasımn önüne geçilmesi gerektiği vurgulan- dı.Türkiye'nin Orta Asya ve Kaf- kaslar'a açılan kapısı olan kom- şu Gürcistan'da Türk TlR'lannın çok zor şartlarda geçiş yaptığını dile getiren nakhyatçı firmalar, sıkmtılann çözüme kavuşturul- masmı istediler. Karayolunda uygulanan masraf- lann Trabzon Limanı'ru da etki- lediğini dıle getiren Lyonel A., Makzume Trabzon Müdürii Ti- mur Makzume, Gürcistan'ın Po- ti Limanı'nın giderek daha cazip hale geldiğini söyledi.Gemi veya karayolu ile yapılan bir konteyner transıtinde en pahalısının Trab- zon-Bakû karayolu hattı olduğu- nu ilen süren Makzume. **Bu hat- ta 2 bin 200 dolara taşınmakta olan bir konteynerin, 1.100-1.200 dolara taşınması gerekir. Bu den- gesizlik ortadan kaldınlmahdır. Tkaretin önü açılmalıdır" dedi. (AR4KLA N1ZIKEYFI Emniyet raporu 'Türkiye radyoaktif madde kaçakçılığında bağlantı noktası' İSTANBUL (AA)-Türki- ye. klasik suç türlerınin dı- şında getirisi fazla olan rad- yoaktif madde kaçakçılıgı ile tanıştı. tstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücade- le Daire Başkanlığı'nca ha- zırlanan rapora göre, özel- likle SSCB'nin dağılması ve Körfez Savaşı sonrasında dünya genelinde artan radyo- aktif madde kaçakçılıgı, Tür- kiye'yi de 1992'den beri bu Medya naltoplarken IŞILÖZGENTÜRK BugOnlerde Tuborg içenler çok janslı... Tadıyla, içimiyle farklı bir bira içmenin keyfini çıkaracak... vee, bira keyiflerini üçe katlayacaklar! Tuborg kapakları, bugünlerde 1'e 3 bedava veriyçr! Kapa$ı açar açmaz bedava biranızı kazanacaks'ınız. Siz de Tuborg için, bira keyfinizi üçe katlayın! TUBORG GOLD Her rürlü mesleki ve toplumsal etiğin inanılmaz bir hızla yok olup gittiği ülke- mizde son Fetfaullah Gülen olayı medya- nın ne denli aymaz ya da bazı konulan özel- likle es geçmek zorunda oldufunu bir kez daha tüm açıklığıyla ortaya koydu. Ben- ce acilen tartışılması gereken durumlar- dan biri de bu. Bazı dostlanm var, beni nerede görse- ler "Ben Cumhuriyet alnuyorum, bep ay- nı şeyleri tekrarlıyor'' diye yüzüme karşı adetaözürdilercesinekonuşuyorlar. Şim- di onlara sadece tek bir sor^ı soruyorum: "EvetCumhuriyetgazetesi hiç durma- dan özeüikle de Hıkmet Çetinkav a iki gün- de bir Fethullah Gülen ve gerisindeki bü- >iikoyunuaçıklayan>'azılar>a>inıb>«rdu. Sizin tekrar ded^iniz bu miı?" Evet, Cumhuriyet gazetesi herkesin Fet- hullah Gülen'e taptığı zamanda da geri- deki büyük oyunu sergiliyordu, şimdi de sergilemeye de- vam ediyor. Evet Cumhuriyet, bazı gazetelerin Fet- hullah Gülen ve okullan için övgüler ve seri yazılar yayım- ladığı zaman da bu işi yapıyordu. Bazı kadın gazetecilerin "BenGüIen'inHafi- de Edip'ryim!" diye kendilerini dünya âleme ilan ettikleri zaman da bu işi ya- pıyordu. Adlan ben- de saklı, içlerinde sevdiğim dostlanm da var, onlar Fethul- lah Gülen'in daveti- ne koşa koşa gittik- len zaman da bu işi yapıyordu. Çok değil, bir bu- çuk yıl önce, rüzgâr Fethullah Gülen'den yana esiyordu ve bir tek Cumhuriyet ga- zetesi bu büyük oyunu ısraria, evet, tek- rar yazıyor, yayımlıyordu. Şimdi dostla- nma soruyorum, Fethullah Gülen'in Hit- ler"e benzeyen el kol hareketleriyle vaaz verdiği ve verdiği vaazın şiddetini göster- mek için usta bir aktör gibi bayıldığı ka- setleri ve malını mülkünü tekrar yapma- dıklanna inandıklan gazetelerden oku- duklannda ne düşündüler? Şaşırdılar mı? Bazı köşe yazarlannrn bir zamanlar onlan da çaf ıran, bağnna bas- maya hazır olan Fethullah Gülen'e yüz vermediklerinı şımdilerde söylemeyi ter- cih etmeleri gazetecilik etiğine ne denli uyu- yor? Neden o zaman sustular da şimdi adeta özür di liyorlar. Hiç düşünen var mı? Cumhuriyet "Hep aynı şeyleri tekrarb- yor" diyen dostlanm. üstelik bu nedenle gazeteyi protesto edenler, almayanlar şim- di size yeniden soruyorum, güvenecek hangi medyanız var? Kendinizi aldatıl- mış gibi hissetmiyor musunuz? Aldatılmak ne kelime, arkadan bıçaklandınız! Size demokrat, çağdaş ve büyük bir din bılgı- ni gibi sunulan Gülen'in gerçek yüzünü sonunda gördünüz. Ama biraz geç oldu bu. Şimdi neye güveneceksiniz? "Hep ayıu şeyleri tekrarlıyor" diye al- madığınız, okumadığınız Cumhuriyet'ten başka güvenecek neyiniz var? Sadece Gülen olayı mı? Mümtaz Ho- ca'yla birlikte bir tek gazete var, özelleş- tirmenin iç yüzünü anlatan. Bu gazete tril- yonlarca paranın, binlerce işçi emeğinin nasıl sermayeye peşkeş çekildiğini söylü- yor. Bu tek gazete Cumhuriyet gazetesi. Bir tek Cumhuriyet gazetesi, Cumhuri- yet' in ilk fabrikalanndan Seka Kâğıt fab- rikasında olup bitenin iç yüzünü ve aylar süren bir kent ve bir işçi direnişini okur- lanna duyurdu. Ve Seka özelleştirilmek- ten kurtuldu. Bunu biliyor musunuz? Yeni rüzgârlara. groballeşme denilen sahiplerinin bile artık eleştırdiğı yeni dün- ya düzenine böylesine kapılmayın, özel- leştirmeye karşı olmak tutuculuk ya da şimdilerde utandığımız sekter solculuk değil, inan olun. Sadece biraz dürüst ol- manın bir yolu. Öte yandan Fethullah Gülen'e ilk baş- tan beri kuşkuyla bakmak da klasik sol- culuk değil. en azından kuşkuculuk ve bu kendine aydın diyen- herkeste olması ge- reken bir olgu. Kuşku duymak, Cumhuriyet'e "Hep aynı şeyleri tekrarüyor" derken hiç kendi düşüncelerinizden kuşku duymadmız mı? Bu kadar güven nereden geliyor? Sadece politika mı? Her olayda hiçbir kuşkuya kapılmıyorsunuz. Size medya "Burornanrj'idir,bu>ıazarmükeınrneklirr ' diyor. sorgusuz sualsiz kabul ediyorsunuz. Bu yazar ne söylüyor, ne kadar medyatik, sorğuladığınız bile yok. Bunu sorgulamayı geride kalmak olarak görüyorsunuz. Işte size apaçık bir örnek. Cumhuriyet hep kendini tekrarlıyor öyle mi? Şimdi gelin bunu düşünün. Bu tekrarlanan ne? Ben sadece bir yazan değil, okuru olarak da Cumhuriyet gazetesine ve Hikmet Çetinkaya'ya teşekkür ediyorum. lyi ki Cumhuriyet okuyorum, böylece Fethullah Gülen kasetleriyle televizyonlarda boy gösterdiğinde kendimi aldatıbnış gibi his- setmedim. Bu da bu zamanda az şey değil. ısoz50(s hotmail.com suç türü ile tanıştırdı. Coğ- rafi konumu, sınır geçişle- rinde kontrollerin tam ola- rak yapılamaması ve radyo- aktif madde kaçakçılığına ilişkin mevzuattaki düzen- lemelerin yetersizliği, Tür- kiye'yı radyoaktif madde ka- çakçılığının Avrupa'ya uza- nan köprüsü haline getirdi. Stoklannda 1200tonzen- ginleştirilmiş uranyum, yak- laşık 150 ton "P-239" mad- desi bulunduğu iddia edilen SSCB'nin dağılmasının ar- dından kurulan ülkelerde ekonomik krize giren nük- leer madde imalat ve Lşleme endüstrisinde çalışan işçile- rin maaşlannın ödenmekte güçlük çekildiği ve güvenli- ğin sağlanması konusunda da milli bütçeden pay ayır- makta zorlanıldığı ifade edi- len raporda, bu zafiyetlerin radyoaktif madde kaçakçılı- ğına yol açtığı belirtiliyor. Bu maddelerin yaydıkla- n radyasyonun da insan sağ- lığı üzerinde başka tehlike- ler oluşturduğuna dikkat çe- küdi. Türkiye'de 1992-1998 arasında bu konuda 60 olay gerçekleştiği belirtilen ra- porda, yakalanan maddelerin çoğunun stratejık maddeler olmadığı ve radyoaktivite içermediği ifade edildi. 1992'de 1, 1993'te 5, 1994'te7,1995'te5,1996'da 11, 1997'de 17 ve 1998 yı- lındada 14 kaçakçılık olayı- na rastlandığı vurgulanan ra- porda, bu olaylara ilişkin ya- bancı uyruklu 30 kişinin ya- kalandığına dikkat çekildi. Türkiye'de radyoaktif madde kaçakçılıgı suçlan için bir düzenleme bulunma- dığı belirtilen raporda, bu su- çu işleyenler için ancak "1918 sayılı Kaçakçüıgın Men ve TaJtibine DairKanun"un hü- kümlerinin uygulanabildiği- ne dikkat çekildi. 17 Ekim de Eğitimcilere memur smavı ANKARA (Cumhoriyet Bürosu) -İlk kez memur ola- caklar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafmdan yapılacak Devlet Memurları Sınavı (DSM), öğretmenJeri de kap- sama aJıyor. Ancak Milli Eği- tim Bakanlığı'nın 5 bin söz- leşmeli Ingilizce öğretmeni bulamadığı bir ortamda, öğ- retmenlerin de DMS'yle alı- nacak olması. eğitim kadro- sundaki açığın kapatılama- yacağı kaygısı yarattı. DMS, 17 Ekim'de yapıla- cak. Bakanlık, Ingilizce öğretmeni açığını kapatmak üzere geliştirdiği "sözkşme- li öğretmenlik" sisteminde düş kınklığı yaşadı. 5 bin sözksmeli öğretmen için kad- ro yaratıhnasına karşm baş- vurular bini bulmadı. İlk defa öğretmen olarak görevlendiriJecek adaylar, 21 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM il ve ilçe bü- rolanna başvuracaklar. Sınavın sözel bölümünde Türkçeyi kullanma gücü, sa- yısal bölümde matematiksel ilişkilerden yararlanma gü- cü ölçülecek. Genel kültür testinde ise Atatürk ilkeleri ve Türk inkılap tarihi. Türk kültürvemedeniyetleri, Türk coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi konulanyla ilgilı sorular yöneltilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog