Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 1999 PAZAR 16 TELEVİZYON GtİNÜN FlLMLERİ Alfredo Alfredo 09.00 Kanal E Güldürü /77\ (Alfredo Alfredo) - Bir banka memuruyla ka- v£/ nsi arasındalu farklı ve zorlu evlılik hayatını konu alan fılmin başrollennde Dustın Hoffman, Stefania Sandrelli ve Carla Gravina yer alıyor. Yönetmen: Pietro Germi (1972 halya, 98 dkj. 11.00 / TRT 2 / Define... Aynntı yanda Ökfören Buluş 13.00 Show TV Macera •Oı (Deadly Takeover) - lsrail 'de bır bilim kong- *O/ resi düzenlenmiştir. Kongrenin amacı tsrail- li bilim adamlannın ölümcül X maddesine karşı geliştirdikleri panzehiri incelemektir. Ancak dün- yanın en ünlü bilimadamlannın içinde bulundu- ğu uçak teröristler tarafindan kaçınlır... Yön: Rick Avery. Oyn: Jeff Speakman. Ron Silver. Kasırga Ekspresi 13.25 ctv Macera /Ç\ (Hurricane Espress) - "Kasırga Ekspresi' *<zs adındakı tren, Larry'nin yaşlı babası için çok önemlidir. Pilot olan Larry. bır uçuş sırasında, ba- basının kullandığı trerün karşı yönden gelen baş- ka bır trenle çarpışmak üzere olduğunu görür. Uçağını indınpmakas değiştirmesine karşın tren- lerin çarpışmasını önleyemez. Kazada Larry'nin babası da ölür. Yön: Armand Schaefer. Oyuncu- lar: John VV'ayne. Ernie Adams, Tully Marshal. Bir DOek Tüt 14.40-00.30 BRT Güldürü (\Vishman) - Binbir gece masallanndan çı- kagelmiş bir cin, ansızın kendini Beverly Hills'te bulur. Güçlerinı koruyabilmesi için kay- bettiği şişesini bulması gerekrnektedir. Karşısına eskicilik yapan Basie çıkar ve çılgın bir kovala- maca başjar. Yön: Michael Marvin. Oyn: Paul Le Mat Geoffery Levvıs. Nanc\ Parsons. 15.00 / Kanal E / Romeo... Aynntı yanda Sihirli Çubuklar 15.15 Kanal 6 Macera , (Magic Sticks) - Felix, bır sokak serserisin- den satın aldığı yeni bır çift davul bagetıyle ritim denerken tuhaf bır manzarayla karşılaşır. So- kaktakı insanlann bir kısmı çaldığı ritmin hızına göre hareket etmektedir... Yönetmen: Peter Keg- levic. Oyn: George Kranz, Kelly Curtis. Kara Sevda 16.40 atv Duygusal /^J\ Ünlü bir şarkıcıyla, evini soyarken çaldığı KZs günlüğünden etkilenerek ona âşık olan bir hırsızın öyküsü. Samım Değer'in yönetmenliğini üstlendiği fılmin başrollerinde Ayşegül Aldinç, Yaşar Alptekin ve Fikret Hakan yer alıyor (1989). Yaban 17.00 Kanal D Duygusal /j^j\ Farklı çevrelerin insanlan olan bir süngerav- ^CV cısı ile hayatını kurtardığı şımank bir kentli kızın aşk öyküsü konu alınıyor. Yönetmenliğini Osman Seden'in üstlendiği yapımın başrollerin- de Kadir tnanır ve Gülşen Bubikoğlu var (1973). Sultan 17.50 Interstar Duygusal , Büyük kentın gecekondu yağması içinde sev- ' diği gençle evlenebilmek için savasım veren dört çocuklu, yoksul ve güzel bır dulun öyküsü. Kartal Tibet'in Yavuz Turgul'un senaryosundan çektiği ve defalarca ekrana gelen filmde, Türkân Şoray, Bulut Aras, Şener Şen oynuyor (1978). Superman 3 20.35 Kanal D Macera /Ç\ (Superman 3) - Bilgisayar uzmanı bilimada- vc/ mı Gorman, Webster adındakı milyonere yar- dım etmek zorunda bırakılır. Bu olay Gorman'ın canını sıkar. Çünkü Webster'ın amacı dünyanın tüm kaynaklannı ele geçirmektir. Fakat bunun gerçekleşmesi için herş eyden önce Superman'm gücünün yok edilmesi gerekrnektedir. Yönetmen: Richard Lester. Oyn: ChristopherReeve, Richard Pryor. Annette O'Toole (1983 ABD. 123 dk). Gerçek tntikam 21.15 Shovv TV Macera (True Vengeance) - Başanlı bıraskerken ya- şadığı talihsiz bir olay nedeniyle işi bırakan Griffith, geçmişini unutmuş mutlu bir aile babası olmuştur. Fakat Japon yakuzası için bir iş bitirme- si istenmektedir... Yönetmen: David VVorth. Oyun- cular: Daniel Bemhardt, Beverly Johnson. Sosyrte Oyunu 21.30 BRT Güldürü /j"N (Social Suicide) - 18 yaşında güzel bir kız vü' oian Kim. büyük bir sosyete balosuna davet- lidir. Kim'in. sınıf arkadaşı Tom Garcia'yı kendi- sine kıvalye olarak seçmesi ise sorunlara neden ola- caktır.. Yön: Lawrence D. Foldes. Oyn: Bobbie Bresee. Shannon Sturges. Peter Anthony Elliot. Tak» Mumyası 22.10 Interstar Macera •Ov (Talos the Mummy) - Asırlar önce, Mısır'ın <y kumlanna uğursuz bir prens gömülmüştü. Yüzlerce yıl sonra hazine avctlan mezan açarak uğursızluğun yeryüzüne yayılmasına sebep olur- lar. A-nerikalı dedektıf, Talos'un ölümsüz kuvve- tine engel olmaya çalışacaktır. Yön: Russell Mul- cahy.Oyn: Jason Scon Lee. Louise Lombard. Ameikata 00.50 Interstar Güldürü "ıllarca kaldığı Amerika'dan zenginleşerek (önen bir Türk vatandaşının gülünç öyküsü- nü anatan film, Türkiye'deki 'küçük Amerika' ol- maöüemlerinieleştirentoplumsalbirtaşlamaör- neği.Yön: Şerif Gören. Oyn: Şener Şen, Lale Manur, TanerBarlas, Eray Ozbal (1993). /T> /O> ^7\ C) Yabancı Orta Değmez RiDYO Ct'MHURİYETTE BüGÜN Cumhuriyei O7.4 07.0 Sabahın Rengi (Mek Hüyüktepe) O9.0 Alaturka Sev- dalr - Tekrar (Aylin Şertın) 10.00SanBi- sikli (Özgür Özbakır) 11.0 Hekim Gözüy- le (Ifat Yücel - Okan Fal/) 12.00 Dünya Mügi Cografyası (Fe- za "nsuğ - Aytıan Sü- reki3.30AsuMaral- man'la Randevu 15.00 PopKlasik 16.00 Kırk Ambar (Selim lleri) 18.30 Noktürn (Erhan Tıraşın) 20.00 Müziğin Öyküsü - Tekrar (Arzu Haksun) 22.00 IzBıra- kanlar - Tekrar (Sinan Karahan) 23.00 Insa- na Yolçuluk - Tekrar (Nebil Özgentürk) 24. 00 Müzik Pazarı (Uğur Dinçer). Tek 0 212 513 80 06 Faks:0212 513 7719 •k- »3t 13.00'tB ve rŞ.OO'cte ana haber 6ü/- teı yayına girecektir... • t.00 Hekim GözOyle: 'Sağlık sektörün- deîklam olgusu ve tanıtım ihlalleri' konu- suın ele alınacağı yapıma konuk olarak Is- taıulTabip Odası Hekimlik Uygulamalan Bü- ro jrumlusu Dr. Nedim Şendağ katılıyor. • t.30 Asu Maralman'la Randevu: Progra- ırtou haftaki konuğu Hümeyra. TRT2 13.20 'Bedenin Dili' sonaeriyor * TV Senisi - lzleyicileri, sağ- lıklı biryaşam için bilgilendir- meyi amaçlayan ''Bedenin Di- li" son bölümüyle ekrana ge- liyor. Daha önce yayımlanan bölümlerden derlenen program- da, Doç. Dr. Oya Gökmen, Prof. Dr Sevgi Başkan Gül- nar, Prof. Dr. Erdoğan İnal, Doç. Dr. Önder Aslan, Prof. Dr. Ali Oto ve Prof. Dr. Recai Pabuçcu yer alıyor. tv8 14.05 Akadlı'yla felsefe üzerine TV Servisi - Politika, edebi- yat, görsel sanatlarla ilgili ko- nulann ele alındığı "Ahmet Oktay'ın Defteri" programı- na bu hafta, felsefe uzmanı Fi- sun Akadlı konuk oluyor. Ya- zar-şair Ahmet Oktay'ın Akadlı'yla felsefe üzerine üze- rine söyleşi yaptığı programın yönetmenliğini Bora Algın. yapımcılığını ise Müberra Atasoy üstleniyor. Kanal E 21.00 MGK sonrası değerlendirme TV Servisi - Gazeteçi Mer- dan Yanardağ'ın hazırlayıp sunduğu "Yön" adlı tartışma programında, son MGK top- lantısıyla birlikte yeni bir ev- reye giren 28 Şubat süreci de- ğerlendiriliyor. Yapımda, Fet- hullah Güîen olayı ve irtıca- ya karşı mücadelenin uygula- ma planı olarak hazırlanan Mil- li Güvenlik Strateji Belgesi de ele alınıyor. atv 22.05 Dilmen'in yaşamöyküsü TV Servisi - Ünlü spor adamlan ve yaşamöykülerinin konu edildiği "Renkli Hayat- lar"m ikinci bölümüne, Fener- bahçe Teknik Direktörü Rıdvan Dilmen katılıyor. Gazeteçi Mi- ne Baysan'ın hazırlayıp sundu- gu programda Dilmea, futbola nasıl başladığını, Van Spor'u nasıl şampiyon yaptıgını, Fener- bahçe'yi şampiyonluğa götü- recek planlannı anlatıyor. Number One'a ödül verildi TV Servisi - Number One TV. MÜ tletişim Fakültesi ta- rafindan verilen "Zirvedekiler '99 Ödülleri"nde yılın müzik kanalı seçildi. Üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencileri arasında yapılan anket sonucu- na göre. TV dalında Number One ödüle layık görülürken, Number One FM'de yayımla- nan "Geveze Show" ise rad- yo dalında "En tyi Radyo Programı" oldu. Ödüller, 10 Temmuz Cumartesi günü sa- hiplerine verilecek. Define için yaşanan serüven TV Servisi - Rekin Teksoy'un hazırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuşağında. Robert Louis Stevenson'ın romanından sinemaya uyarlanan "Define Adasına Dönüş" gösteriliyor. Fümin gösteriminden önce Tek- soy, Raşit Çavaş'la bir tanıtım söyleşisi yapacak. Edinburgh'tadünyaya gelen ls- koçyalı romancı, şair ve deneme yazan Robert Louis Stevenson (1850-1894) mühendislik ve hu- kuk öğrenimi görmesine karşın, kı- sa ömrü boyunca kendini edebi- yata verdi. Verem olduğu için, hastalığına iyi geleceğini sanarak, sık sık ılıman ülkelere geziler yap- TRT 2 11.00 Define Adasına Dönüş - Return to Treasure Island - Yönet- men: Steve La Hood / Senaryo: Graham Ludlovv / Oyun- cular: Stig Eldred, Dean O'Gorman, Jed Brophy, Jaco- uba Coulibaly / 1996 Yeni Zelanda yapımı, 90 dakika. tı. 1880 yılında evlendiği Ameri- kalı eşiyle birlikte Büyük Okya- nus'taki Samoa adasına yerleşti. Ada yerlileriyle dostluklar kurdu. Öldügünde İcabile reislerine öz- gü bir törenle özel bir mezara gö- müldü. Hollywood, Robert Louis Ste- venson'ın vapıtına büyük ilgi gös- termiş, "Iki Ruhlu Adam" ve "DeHne Adası" daha 1920'ler- den başlayarak bir çok kez be- yazperdeye uyarlanmıştır. Çocuk edebiyatının başyapıtlan arasın- da sayılsa da, büyüklerin de il- giyle okuduklan "Define Adası", küçük Jim Havvkins'in ıssız bir adada saklı bir defıneyi ele geçir- mek için yaşamayı göze aldığı serüveni anlatır. Küçük Jim'in acımasız korsan Long John SUver'le çatışması klasik bir biçimle, gittikçe yo- ğunlâşan dramatik bir örgü ve gerçekçi bir çe\Te ve karakter an- latımıyla verilir. llk kez Victor Fleming tarafin- dan sinemaya uyarladığında \Val- lace Beery ve Jackie Cooper başrolleri paylaşmışlardı. Daha sonra bir başka çevrim- de Orson VVelles de korsan rolü- nü üstlenmişti. Bugün gösterilen Yeni Zelan- da yapımı uyarlama, romarun kah- ramanlannı yıllarca sonra yenıden adaya döndürerek karşı karşıya getiriliyor. Serüven sinemasını sevenler için, Yeni Zelanda'dan gelen düzgün yönetilmiş bir fılm. Gary Oldman ve Lena Olin'in oynadığı 'Romeonun Kanı', Türkiye'de 'Aşk Bir Fahişedir" adıyla gösterime girmişti. Macar asıllı yönetmen Peter Medak'ıan. mizahla sûslenmiş bir kara film. Meraklısına... Polisiye ve erotizm bir arada CUMHUR CANBAZOĞLL ttalyan asıllı Amerikalı polis Jack Gnmaldi (Gary Oldman) kansıyla (Annabella Sciorra) sevgilisini (Juliette Lewis) bir- likte başanyla idare etmekte, mes- leğin zorluğunu, psikolojik so- runlannı seks ve yeni heyecanla- nn yardımıyla aşacağına inan- maktadır Ancak işin içine Rus gangster Mona Demorkov (Lena Olin) gi- rince tüm düzeni altüst olur. Gri- maldi'yi etkisi altına alan Demor- kov önce onu mafya patronu Don Falcone'yi (Roy Scheider) öl- dürmeye zorlar ve sonra da kö- şeye sıkıştınr... "Varolmanın Dayanılmaz HafıfK^ ' ve "Havana"dan son- ra Hollywood'un gözdesi haline gelen tsveçli Lena Olin'in son de- rece kötü oynayarak fazla karika- türize ettiği tiplemesine, Mickey Rourke'un kopyası olmaktan kur- tulamamış Oldman'a ve Hilary Henkin'in şiddete prim tanıyarak seyirciyi bağlayacağına inandığı vasat senaryosu gibi eksi puanla- ra karşın Macar asıllı yönetmen Peter Medak ustalığını konuştu- rup akıcıhğı sağlayarak iz bıraka- cak, gelecekte de anımsanacak, yer yer rafine mizahla sûslenmiş bir kara film çekmiş. Belki bu güçlü oyuncu kadro- sundan daha fazla şeyler bekle- yenler çıkabilir ama karakterleri olabildiğince abartmış, polisiye- yi erotizmle sarmalayarak ver- meye çahşmış bir senaryoya bu kadar oyunculuk yetip de artıyor bile. Film sinemalarda "Aşk Bir Fahişedir" adıyla gösterilmişti. '—) Kanal E 15.00 Romeo'nun Kanı - Romeo is Bleeding / Yönetmen: Peter Medak / Senaryo: Hilary Henkin / Müzik. Mark Isham / Oyuncular: Gary Oldman, Lena Olin, Annabella Sciorra, Juli- ette Levvis, Roy Sche- ider, David Proval, Will Patton, Larry Joshua, Ja- mes Cromvvell, Julia Mi- genes /1993 ABD yapımı, 108 dakika. 'Duruşma' çekiliyor TV Servisi - "Bizimkiler'in tatıle girmesiyle birlikte ekrana gelmeye başlayan "Yazlıkçı- lar", bu yaz eski bölümleriyle karşımıza çıkıyor. Bugay Yapımın "Duruş- ma" adlı sinema projesi nede- niyle yeni bölümleri çekileme- yen dizinin tekran bu akşamdan itibaren herpazar, İnterstar'da saat 21.00'de yayımlanacak. "Bizimkiler" dizisi ekibinin yanı sıra, Meltem Cumbul, Za- fer Algöz, Güven Kıraç, Şa- fak Sezer, Sevim Çalışgir, Le- vent Yılmazın da rol alacağı sinema fılmi "Duruşma"nın öyküsü, bir "bekâret davasf'na dayanıyor. Dizi ekibi yaz süresince ayn- ca, bir tiyatro oyunu için de ha- zırhklannı sürdürecek. Kanal D 14.10 'Yaşamın İçinden' TV Senisi - Belgesel yapım "Yaşamın İçinden" progra- mında, Karadeniz'de yapılan tekneler üzerine bilgiler verili- yor. Tekne ustalanyla yapılan söyleşiyi, 5 5 yıldır camdan ha- rikalar yaratan Yusuf Usta'nın eserleri izliyor. Yapım. bir an kovanının içinde ele edilen gö- rüntülerle sona eriyor. Ceylan Saner'in sunduğu yapımı Pe- lin Tamer yönetiyor. tv8 19.05 Bilim adamı ve öyküsü TV Servisi - Sunuculuğunu şair-yazar Sunay Akın'ın üst- lendiği "Gezgin Korkuluk"ta. bilim adamı Prof. Dr. Musta- fa lnan'ın yaşamöyküsü yer alıyor. Yapım, sokak kedileri- nin konu edildiği bir bölüm. 1680 yılında yapılan bir Istan- bul haritasında Kız Kulesi'nde ağaçlann çizilmesinden yola çıkılarak kent ve ağaç üzerine hazırlanan bir belgesel, otomo- bilin önlenemeyen yükselişi gi- bi köşelerle devam ediyor. TKT2 20.45 Ince kâğıt oymacılığı TV Servisi - Osmanlı Impa- ratorlugu'nun kunıluşunun 700. yılı nedeniyle hazırlanan bel- gesel "Kaaö"da, Türk sanatın- da ince kâğıt oymacılığı anla- tılıyor. Yapım ve yönetimini Nilgün Suna ve Suat Altı- nol'un üstlendiği yapımda, ke- silmiş kâğıt ya da desenler ve yazılarla oluşrurulan "kaatı" sanatının örnekleri yer alıyor. NTV 21.05 'Gösteri Dünyası'ndan TV Servisi - Amerikan tele- vizyon tarihinin şovlan "Gös- teri Dünyası" adlı belgeselle ekrana geliyor. Yapımda Mic- hael Jackson'ın "Thriller" şovu, Frank Sinatra'nın kon- seri, Madonna'nın dûnya turu, VV'hitney Houston'ın Körfez krizi sırasında Amerika'yı ağ- latan gösterisi, Muppetların, yaratıcılan Jim Henson'a hü- zünlü vedası ve Steve Mar- tin'i üne kavuşturan "To- night's Show" yer alıyor. TRT'nin kamuoyu araştırması TV Servisi -TRT'nin "Radyo- Televizyon Yayınlan lzlenme ve Eğflim Belirleme" konulu kamu- oyu araştırması sonuçlandı. Ada- na, Ankara, Antalya, Bursa. Çanak- kale, Denizli. Diyarbakır, Edime. tstanbul, Izmir, Kars, Sinop, Sıvas, Şanhurfa, Trabzon ve Van'da ya- şayan, yaşlan 14 ve daha yukan 2 bin 581 kişiyle^üzyüze gerçekleş- tirilen araştıımanın sonuçlanna göre. TV'ler arasında Kanal D yüzde 16.9'la en çok izlenen ka- nal olurken, TRT 1 yüzde 10.9'la beşınci sırada yer aldı. Bu sıralamada atv yüzde 15.5'le ikinci, tnterstar yüzde 12.1'le üçüncü oldu. Türkiye genelınde TV izleyenlerin oranının yüzde 97, izlemeyenlerin oranının yüz- de 3 olarak belirlendiğı araştırma- da, radyolann dinlenilme dunımu incelendiğinde, yüzde 18.3'le en fazla TRT FM'in dinlenildiği gö- rüldü. TRT FM'i yüzde 16.2'yle Süper FM izliyor. Araştırmada aynca, TRT radyo ve TV'lerinde en çokTürk halk mü- ziğine yer verilmesini isteyenle- rin çoğunlukta olduğu gözlendi. Tv PROGRAMLARI 07.00 Yarınlar Bizım 10.00 Işitme Engellilere Haber 10.10 Jakeve Çocuk 11.10 Gülmece 12.00 Yerii Frim: Yann Başka Bir Gündür 14.05 Pazar Konseri 15.10 Merakhsı İçin 16.05 Dizi: Dans Akademısı 1&30 Yerli Film: Iki Ruhlu Kackn 1&30 Günden Kaianiar 19.00Turk Sılahlı KuvvetlerSaatı 19^5 Spor Gündemi 19.55 Hava Durumu 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Dızr Samyeli 21.40 Polıtıkanın Nabzı 23^0 Sihırbazın Sırrı 00.10 Haberter 00^5 Yabancı Film: Son Şarkı 01.55 Klıpler 03.00 Yabancı Film: Masum ve Ölü 0430 Klipter (0 3)2 428 22 30). 06.00Yabancı Ftlm: Yüzen Ev 09.50 Belge- sel: Amerika'nın Harikaları 11.00 Yabancı Fılm: Define Adasma Dönüş 13.05 AydınBo- tak'la Pazar Sohbetı 13.20 Bedenin Dıli 13.50 Inter- net TV 14.55 Dızr. Ayna İçinde Ayna 15.30 Yakın Plan 16.05 Kimlik 17.00 Bir Kelıme Bir Işlem 17.30 Belge- sel: Resim Sevincı 18.00 Dizi: Güney Denizlerinin Oy- küleri 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Işitme Engellilere Ha- ber 19.35 Müzik Kondoru 20.45 Belgesel; Kaatı 21.15 Müzik - Kalıte 22.00 Gece Bultenı ve Ingilizce Haber- ler 22.30 Festivalde Dün Bugün Yann 22.45 Yerti Film: Damga 23.55 Dizr. Deii Fişek (0 212 259 72 75). 10.00 TBMM (1999 Mali Yılı Bütçe Kanunu ta- sanlan ıle 1997 Mali Yılı Kesin Hesap Kanunu tasanlannın görüşmeleri canlı olarak yayımla- nacak) 23.45 Yabancı Film: Rusya Tatili. 07.00 MEBAçıköğretimüsesiDersProg. 12.00 Gönül Bahçemız 14.00 Bır Solıst 'THM' 14.20 At Yanşlan (Istanbul'dan Canlı) i a i 0 Fasıl 19.00 BirDilden Bır Tetden 20.00 Bır Solıst 20.30 Fastl 21.00 Nazar Değmesin 22.30TSM Radyo Sanatçılan Konsen. 07.00YannlarBizimiai0Meraklısı İçin 11.05 Pazar Panorama 13.00 Vatanımız 13.40Yer- li Film: Şaka Yapma 15.05 Almanya'dan 15.30 Oıtıan Ayhan'la Spor Yorum 16.05 Anadolu'dan Görunüm 16.45 Gulmece 17.30 Yerii Film: Nuri Kan- tar Ailesi 18.55 Belgese!: Anadol u Duşlerı 19.20 Yer- li Film: Istanbul'd Bir Aşk 21.00 Dız Samyelı 21.40 Polıtıkanın Nabzı 23.20 Müzik Korıdoru 00.20 Haber- ler 00.25 Yabancı Film: Gecenin Gözteri • 09.00 Klasik Müzik 09.40 Bitkiterin Gizem- PRİA^fl h Dünyası 10.50 Yabancı Film: Tulsa 12.45 Genış Açı 13.10 Klasik Muzık 14.20 Ben Sezar 15.30 Yabancı Fılm: Komedi Günteri 17.10 DIZI: Görünmeyen Adam 18.00 20. Yüzyılın Büyük Oaylan 18.40 Dogal Yaşam 19.40 National Geogra- pıc On Assıgnement 20.35 Genış Açı 21.00 Yabancı Film: Çalınan Hayat 22.50 Kerem Gorsev'le Jazz 23.50 Yabancı Film: Get Back (0 212 502 98 02). 08.00 Çızgı Fılm: Saiak ile Avanak 08.30 Çızgı Fılm: Çızgi Kahramanlar Yanşıyor 09.00 Çocuk Kulübü 10.00 Richie Rich 10.30 Polıs Akademısı 11.00 Batman 11.30 Sevimli Kahramanlar 11.50 Ta- til Yolu 12.00 Zirvedeki On 13.00 Pazar Magazin 14.10 Yaşamın İçinden 15.00 Dızı: Sıbel 16.00 Param Yok Memed 17.00 Yer- li Film: Yaban 18.30 Çocuktan Al Haberi 19.30Ana Haber 20.30 Spor Gündemi 20.35 Yabancı Fılm: Superman 3 22.45 Şaha- ne Pazar 24.00 Belgesel: lyı Kö- tü Çirkın 00.40 Haber Saatı 00.50 Yabancı Film: Tekwar 02.30 NBA Final 6. Maçı 'San Antonıo - New York' (0 212 215 51 11). _ i _ _ 08.00 Çizgi Film: S I V Süper Fare 08.30 * * • w Teletubbıes 09.00 Süper Dısney'le Hafta Sonu 10.00 Dızı: Lassıe 11.00 Harika Pazar 13.00 Gün Ortası 13.25 Turızm Programı 13.35 Dizi: VVishbone 14.05 BaşTacı 14.50 Yerti Film: Baskın 16.40 Yerii Film: Kara Sevda 18.30 Dizi: Viper 19.20 Belgesel: Yıldızlar 20.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Spor Haberieri 20.40 Hava Du- rumu 20.50 Dizi: Tatlı Kaçıklar 22.05 Renkli Hayatlar 23.40 Ge- ce Haberlen 24.00 Belgesel: Bir Yudum Insan 01.00 Belgesel: Vahşi Doğa (0 212 655 00 00). 07.30 Ormanın Kita- bı, Fantom Kedi, Si- yahlı Adamlar, Ru- pert, Süper Köpek 10.00 Yerii Film: Muhteşem Serseri 12.00 llk On 13.00 Yabancı Film: Öl- düren Buluş 15.00 Gizli Görev 16.00 Yerii Film: San Öküz Pa- rası 18.00 Yerii Film: Dertler Benim Olsun 20.00 Show Ha- ber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yabancı Fılm: Gerçek tntikam 23.15 Transfer Dosyası 23.30 Haber Hattı 24.00 Tuttı Fruttı 01.00 Yabancı Film: Demir Yü- rek 03.00 Shovv Haber 04.00 Aranıyor 05.00 Yabancı Film: tntikam Kılıcı (021228635 35). j g ^ 08.30 Dünya Gö- S i zuyle Anadolu 09. ~ 00 Haberier 09.30 Sevgı İle 10.05 Imleç 10.30 Üni- versıteler 11.30 Ateş Çemberi 12.05 Ankara Kulisı 13.10 Fut- bol Aktüel 14.10 Basketbol Pa- norama 14.50 Formula 1 'Fran- sa Grand Prix - Canlı' 17.10 Fut- bol Mundial 17.40 Transvvorld Sport 18.10 Spor Aktüel 'Atle- tizm' 19.05 Dünyada Bugün 19.30 Buluşlar 20.00 Haber 20 20.40 Spor 21.05 Gösteri Dün- yası 22.05 Kritık 23.00 24 Saat 23.40 Spor 00.05 Büyuk Mace- ra 01.15 Sporda Bugün 01.30 Portreler (0 212 286 36 36). 07.30BaskülAilesiOaaO Çocuk Kulübü 10.30 Pa- zar Ekspres 11.20 Yerii Film: Aptal Âşıklar 13.00 Mo- tor Sporları Dunyası 13.50 Lıfe 14.20 Yerli Film: FakirveZen- gin 16.00 Çat Kapı 17.00 Yaz Konserterı 17^0 Yerii Film: Sul- tan 19.30 Star Haber 20.50 Star Spor 21.00 Dizi: Yazlıkçıtar 22.10 Yabancı Film: Talos Mumya- sı 00.10 Gece Hattı 00.40 Spor Gecesı 00.50 Yerii Film: Ame- rikalı 02.30 Şahane Nağmeler 04.00 Müzik... Müzik... Müzik... (0 212 448 80 00). —r- 08.00 Haber Bülteni ğOKT 09.00 Huzura Doğru 09.30 Yabancı Film: Son Uçuş 11.30 Oto Magazin 12.00 Haber Bultenı 12.30 Yeni Vatan 13.30 Yakın Takıp 14.00 Hey GidiGünler15.00Dizi: Uzay Yolu 16.00 Dizi: Aal Servis 17.00 Pazar Eğlencesı 19.00 Ana Ha- ber 20.30 Sünnet Şölenı 23.00 Tele Krıtik 00.30 Haber Bülteni 01.00 Sınevızyon (0 212 652 25) A 08.00Çizgı Film Sharkyve George08.50Çiz- gı Sinema: Herkül 10.00 Yerii Film: Benim De Kalbim Var 11.35 Pazar Keyfı 13.30 Kadınlar Kulübü 14.30 Belgesel: Spor 6 15.15 Yabancı Film: Sihirli Çubuklar 17.15 Pazar Sokağı 19.00 Ana Ha- ber Bultenı 19.55 Spor Merkezı 20.15 Tiyatro. Cıbalı Karakolu 22.25 Gece Haberi 22.55 Dr. Stress 02.30 Yerti Fılm: Benim De Kalbim Var (Tekrar) 04.00 Ya- bancı Film: Aşk Güzel Şeydir (0 212 284 31 50). 07.55 Hızlı Dinozoriar08.20 Çizgi Film: Al- vın ve Arkadaşlan 08.45 Çızgı Film: Genç •••••• Yanşçılar 09.10 MavıDunya 10.15 Günün Mönüsü 11.30Telekare 12.45 Müzik 14.15 Konser 'Pı- nar Özgür' 15.30 Yabancı Film: Hırsız Avı 17.35 Mü- zik 18.00 Çızgi Film 18.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Konser 'Necla Akben, Aydın' 22.00 Hayatımız Moda 00.30 Haberier 01.15 Konser (0 212 325 39 26). 07.45 Aslan Kral 08.15 Çizgi Film: Tex Avery 08.45 Çizgi Film: Garfield 09.20 Ya- bancı Film: Kuğu Prenses 10.50 Belge- sel: Tahiti 11.45 Yabancı Fılm: Matılda 13.20 Kame- raArkası: Kundun (Şifresiz) 13.40 Yabancı Fılm: Evli- lik öpücüğu 15.25 Yabancı Film: Kritik Karar (Artya- zıh) 17.<0 Yabancı Film: Kuşatma Altında 2 19.25 Ya- bancı Film: Metro 21.30 Yabancı Film: Aşk Tutkunu 23.20 Yabancı Film: Onu Çok Sevdım (Altyazıh) 00.50 Sanşının Adı Kızılın Tadı 01.50 Hızlı Kadınlar 02.45 Film: Cam Kafes 04.20 Dizi: Gızlı Itiraflar (0212 225 55 55). 08.00 Khpler 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Cümbuş 11.00 Sıne-Top 12.00 Söz Esna- fın 13.00 Muzık Hattı 14.00 Yabancı Film: Fethedilemeyenler 16.00 Rumeli Rüzgârı 17.00 Bel- gesel 17.30 Medyatör 18.30 Bilişım Dünyası 19.30 Flash Haber 20.00Top 10 20.30 Yabancı Film: Denizin De- rinliğinde 22.00 Flash Gundem 23.30 Yabancı Film: Açık Hedef (0 212 256 82 82). 09.15 Belgesel 10.15 Ekolife 11.15 Paranın Nabzı 12.15 Stüdyoda Buluşalım 14.15 Yeşıl Bir Dünya 15.15 Dünya Dönüyor 16.159. Hat ı KANAL 1 7 1 5 izience ^.rjo Dünya Haberieri 18.15 In- gilizce Haber 18.30 Spor Günlüğü 19.15 Belgesel 20.00 Ana Haber 21.00 Paranın Nabzı 22.15 Stüdyo- da Buluşalım 24.00 Haberier (0 212 285 43 00). 09.00Bumerang 10.00AmerikaMa- c e r a s ı ! 1 oo Ayıptır Soylemesı 12.15 Yaşamın Resmi 13.15 Avrupa'nın Gölleri 14.15 Usta Balıkçılar 15.15 Vizyon 16.15 Dünyamızı Koruyalım 17.15 Büyük Uluslar 19.15 Isımsiz Kahramanlar 19.50 Vurucu Güçler 20.00 Dünya Şehlrierı 22.05 Terapi 23.00 Heycanlı (0 212 222 76 00). M r f , r 09.50 Flipper 10.30 VA,V Yabancı Film: Bu Benim Oyküm 12.00 Klasik Müzik 13.15 Çıkar Yol 13.25 Ya- bancı Film: Kasırga Ekspresi 14.30 Aşk Tutsaklan 16.00 Özel Bir Polıs 17.00 Rock Statıon 17.50 Klasik Müzik 19.00 Klasik Film Koleksıyonundan 19.30 Ha- ber 20.10 Yabancı Film: Miras 22.20 Dızı Kadın Polıs 23.00 Yabancı Film: Helen VValker (0 212 282 36 00) 08.00 Belgesel 09.00 Yaban- a Füm: Alfredo Alfredo 11.004 5 ' l l k 12 -°° Dünya Listeleri 14.00 Şirketler Dunyası 14.30 Dünya Modasi 15.00 Yabancı Fılm: Ro- meo'nun Kanı 17.00 Simurg 18.00 Sa- nat 19.00 Kantann Topuzu (Tekrar) 20.30 Dünya Listeleri 21.00 Yön 22.00 Ya- bancı Film: Amazon 24.00 Dünya Lis- teleri 00.30 Yabancı Film: Mississipi Masala (0 212 282 51 00). „ , 09.05 Haberier 10.05 Son ^ Moda 11.05 Paylaşımlar 11.35 Spor Manşet 12.10 Bizden Biri 13.05 E.T. 1^20 Sadık Dost- larımız 14.05 Ahmet Oktay'ın Defteri 15.05 Islak Kal 15.30 Borsada Geçen Hafta 16.05 Seyahatname 17.05 Estet 17.30 Spor Hayatım 18.05 Melih Ki- bar'la Müzik 19.05 Gezgin Korkuluk 19.30 Hobı 19.45 Yeşil Pasaport 20.00 Haber 21.00 Finans Politik 22.05 Sport- men 23.05 Belgesel (0 212 288 5152). 08.00 Vahşi Yaşam 09.00 Ushuaia 10.00 Yalnız Ge- zegen 11.00 Gizemli Ok- yanuslar 12.00 Bilim Ötesı 1İ30 2000'in Ötesınde 13.00 Macera Peşınde 14.00 Kanatlar 15.00 Ekınoks 16.00 Vahşi Ya- şam 17.00 Ushuaia 18.00 Yalnız Geze- gen 19.00 Vahşi Dünya 20.00 Sonsuz Bılım 21.00 Discovery Vitnnı 22.00 Dis- covery Profıli (0212 288 75 75). 08.30 Özlem 10.45 35 mm 11.00Top2012.00Deniz 16.00 özlem 17.00Top 10 17.30 Klip 18.00 Specıal VVeekend 19.00 Yığit ve Ayşın 2Z00 Sanem 23.00 Geyik Parkı 00.30 Dance Zone 01.45 Türk Halk Muzığı (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog