Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabCy cumhuriyet.com.tr 11 Türkiye'ye silah satışı engeli • BONN(AA)- Almanya'da yayımlanan Der Spıegel dergisinde yer alan bir haberde. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye silah satışını engellemeye çalıştığı ıleri sürüldü. Bir Alman silah üretim firmasının, Türkiye'ye 120 adet Fuchs zırhlı aracın satılması ve 1 800 araçlık üretim lisansı verilmesi için hükümete başvurduğu belırtilen haberde. başvuruyla ilgili karann sürekli ertelendiği kaydedildi. Stasi dosyaları eve dönüyor • BONN(AA)-ABDnin, 1992 yılında Moskova'dan kaçınlan eski Doğu Almanya istıhbaratı Stası'ye ait dosyalan Almanya'ya iade edeceği bildirildi. Focus dergisinde çıkan habere göre, ABD Başkanı Bıll Clinton ve Almanya Başbakanı Gerhard Schröder. dosyalann iadesı konusunda anlaştı. Habere göre, Stasi'ye ait binlerce sayfa belgeyi kapsayan gızli dosyalar, Alman istihbaratma verilecek. ABD, G. Irak'ı vurdu: 1 öMi • BAĞDAT(AFP)- ABD'nin güney Irak'taki Zıkar bölgesinde köylere yönelik hava saldmsında bir sivilin öldüğü açıklandı. Zikar bölge valisi, vurulan köylerin asken üslenn çok uzağında olduğunu söyledi. ABD ve tngiliz uçaklannın geçen perşembe günü Basra, Muthanna ve Mıssan bölgelenne yönelik saldmsında 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. K. İrlanda banışı tehlikede • BELFAST(Ajanslar)- Kuzey irlanda'da partiler arasında kabınenın ,, !.uu\. .ı. kurulması konusunda' • ' çıkan anlaşmazlık, lngiltere Başbakanı Tony Blair ve trlanda Başbakanı Bertie Ahern'in önceki gün Belfasfa yaptıklan ziyarete karşın sürüyor. Blair'in "Sinn Fein'i şimdi kabineye alın. IRA sılahlannı Mayıs2000'e kadar bıraksın" önerisinin Protestanlar tarafından kabul görmediğı belirtıliyor. Anlaşmaya göre kabinenin 30 Haziran'a kadar kurulması gerekiyor. Dışişleri Bakanı Cem ve Papandreu gelecek hafta New York'ta görüşecekler AtfaıaVlaıı ohnııhı yaınt ANKARA (CumhuriyetBürosu)- Dı- şişlen Bakanı ısmail Cem" in geçen ay bir mektup göndererek "terorizmle müca- dekdeişbirtiğT çağnsı yaptığı Yunanis- tan Dışışlen Bakanı YörgoPapandraı'dan olumlu yanıl geldi. Cem ve Papandreu. BM Genel Sek- reteri Kofl Annan tarafından 30 Hazı- rdn'da New York'ta dûzenlenen Koso- va'nın yenıden yapılandınlması toplan- tısı sırasında ikili temaslardabulunacak. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapı- lan yazılı açıklamada, Papandreu'nun mektubunun Yunanistan'ın Türkıye Bü- yükelçısı Yannis Corantis tarafından Cem'e elden ıletıldiğı kaydedildi. • Dışişleri Bakanı Ismail Cem'in terorizmle mücadelede işbirliği çağnsma olumlu yanıt veren Yunanistan Dışişleri Bakanı; turizm, çevre, kültür, örgütlü suç, uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç, ticaret ve bölgesel işbirliği alanlannda diyalog önerdi. Papandreu, mektupta, iki ülke arasın- dakı ilişkılerin önünün açılması konusun- da Cem ile aynı fıkirde olduğunu belir- terek bu konudaki işbirliğinin önünde bir engel bulunmadığını bildirdi. Papandreu; turizm, çevre, kültür, örgütlü suç, uyuş- turucu kaçakçılığı, yasadışı göç ve tero- rizm, ticaret ve bölgesel işbirliği alanla- nnda diyalog önerdi. Yunanistan Dışiş- leri Bakanı. iki ülkenin halen taraf oldu- ğu uluslararası anlaşmalann yanı sıra ikili ve hatta çok taraflı anlaşmalann da sonuçlandınlabileceğinı belirtti. Dışişleri Bakanlığı. Papandreu'nun yanıtını olumlu buldu. Bakanlık açıkla- masında. Ankara'nın, Atina'ya terorizm ve bağlı konularda en kısa zamanda yük- sek düzeylı görevliler arasında ortak bir toplantı düzenlenmesini önereceği kay- dedildi. Taraflann buna paralel olarak di- ğer bütün konularda da benzer ikili gö- rüşmeler yapabileceği belirtildi. Bakanhğın açıklamasında, iki dışişle- ri bakanının gelecek hafta New York'ta görüşmesi yolundaki önerinin Yunanis- tan'dan geldığı, Türkiye'nin de bu konu- da Yunan tarafına olumlu yanıt verdiği kaydedildi. Cem, 24 Mayıs'ta Papandreu'ya gön- derdiği mektupta, Türk-Yunan ilişkile- rinde temel engelin, Türkiye'ye yönelik terorizmin Yunanistan'daki bağlantılan ve terorizme verilen destek olduğunu ifade etmıştı. ABD Başkanı, Yugoslav halkının Miloşeviç konusunda karar vermesini istedi Sırplara Hyi düşünün' çağnsıDış Haberter Servisi - ABD Başka- nı Bfll Clinton, Yugoslav halkının Dev- let Başkanı Slobodan Miloşeviç'i ikti- darda isteyıp istemedigini yeniden dü- şünmesi gerektığini söyledi. Clinton, Mıloşevic ve yardımcılan- nın savaş suçu işledikleri gerekçesiy- le tutuklanmalan için konulan 5 mıl- yar dolarlık ödülün, "suikasta davet" olmadığını söyledi. Clinton, önceki gün dûzenlenen ba- sın toplantısında. Sırbistan halkının, Miloşeviç'in Kosova'da verdiği emır- lerin bilincıne varmalan ve Miloşe- viç'in yaptıklannı kabul etmelen ge- rektiğini söyleyerek "Bunu reddet- mekten vazgeçmekzorundalar" dedi. Clinton, Miloşeviç iktidarda kaldığı sürece, ABD'nin Sırbistan'ın yeniden yapılandınlması için "tekkuruş" yar- dım etmeyecegini \iırguladı. Öncü Rus birliği Kosova'da Öte yandan. Kosova Banş Gücü'ne (KFOR) katılacak öncü Rus askerle- ri gerekli hazırhklan yapmak üzere dün bir nakliye uçağıyla Priştine'nin Slatına Havaalanı'na indi. Uçakta, ge- neraller dahıl 21 asker, 18 hava kuv- vetleri uzmanı ve teknik donanım bu- Sırplann serbest bıraktığı Arnavut mahkûmlar ailelerine kavuşmarun sevincini yaşıyor. (Fotoğraf: REUTERS) lunuyor. Rusuçağıindiktenbirkaçda- General Georgi Şpak, Kosova'da ko- muamelesi yapılacağmı açıklamıştı. nuşlanacak Rus askerlenyle Arnavut- lar arasında sorunlar yaşanabileceği uyansında bulundu. Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Rus askerlerine düşman kıka sonra da lojistik donanım ve tek- nisyen taşıyan bir Fransız uçağı ala- na indi. Rus Hava Kuvvetleri'nin nak- liye uçaklanndan sorumlu komutanı Şpak, "Diğer birlikler gibi bizim de bir saldın karşısında kendimizi silahla savunma hakkınıız var. Saldınya uğ- rarsak buna karşdık veririz" dedi. Keşmir'de aıılasıııa ımuulıv DışHaberierServisi-Hindistan'ın, Keşmir bunalımını sona erdirmek için anlaşmayı düşündüğü bildirilirken Pa- kıstan Başbakanı Navaz ŞeriFin, ABD Başkanı BillClinton'la görüşebilece- gi belirtildi. Hındistan'da yayımlanan Times of India gazetesi, dün, ABD'nin Keşmir bunalımının sona erdirilmesi yönün- deki baskısı altındaki nükleer rakip- ler Hındistan ve Pakıstan'm, Keş- mir'in Yeni Delhi'nın denetimindeki bölümünde bulunan Müslüman mili- tanlann güven ıçinde Pakıstan'a çe- kilmeleri konusunda bir dizi öneriyı dûşündüklerini yazdı. Gazete, öneri- lerin Pakistan'dan çiktığını ve Hint hükümetinin bunlann üzerinde dü- şündüğünü kaydetti. ABD Başkanı Clinton'ın önümüz- deki günlerde Navaz Şerif'le görüşe- bileceği ve buna ilişkin temaslarda bulunulduğu bildirildi. ABD Merke- zi Kuvvetler Komutanı Anthony Zin- ni, önceki gün Navaz Şerif'le temas- larda bulunmuştu. Zinni dûn Hintli yetkililerle görüşmek üzere Yeni Del- hi'yegitti. Ote yandan, Pakistan'ın önceki gün Baltik bölgesindeki Hint saldınsını püskürttüğü ve çatışmada 15 Hint as- kerinin öldüğü bildirildi. "Miilıalifler denize atddı' SANTİAGO (AFP) - Şili'nin eski dıktatörü General Augusto Pinoc- het'nin 1973-90 yıllan arasındaki ik- tidan sırasında, yönetim karşıtlannın "canb canlı denize aüküklan" belir- tildi. Emekli Albay Olagier Benavente yaptığı açıklamada, bu dönem içinde kaybolanlann denize ya da helikop- teıle And Dağlan'na götürülüp bura- dan aşağı atıldıklannı belırterek "Bir- çok siyasi tutuklu bu şekflde kaybot- du" dedi. Benavente, muhalifİerin, daglann neresinde helikopterden atıl- dıklannı bilmediğıni kaydetti. Radyo Cooperativa'ya açıklama yapan Benavente, bu helikopterler- den birinin komutanhğını, Pinoc- het'nin en sevdığı pilot olan Yüzba- şı Antonk» P&lomo'nun yaptığıru söy- ledi. Pinochet döneminde ülkede kay- bolan binlerce siyasi tutuklunun akı- betıni araştıran senatör Jorge Lavade- ro da La Nacion gazetesine veıdiği bir demeçte, siyasi tutuklulann yüzde 60'ının denize atıldığını belirtti. La- vadero, geri kalanlannın kemiklerinin- se 1988'deki kazılarda bulunarak yok edildiğini kaydetti ve "Onlan yok edenler büe kalınülarm nerede olduk- lannı bilmhorlar" dedi. BILL CLİNTON ÇÖZÜMDE KARARLI ABD Kıbns'ta devreyegirdi • Clinton'ın Türkiye'de düzenlenecek AGİT zirvesine katılması Kıbns koşuluna bağlanıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin, BM Genel Sekreteri Annan'dan Denktaş ve Klerides'i sonbaharda görüşmeye çağırmasını isteyeceği öğrenildi. '. MURATtLEM ATtNA - G-8 ülkelerinin geçen hafta Kıbns ile ilgili olarak aldık- lan karara Türkiye ve Kuzey Kıb- ns Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tepkileri sürerken ABD baskılan- nı hissettirmeye başladı. Washington'dan Atina'ya ula- san bilgilere göre ABD Başkanı Bfl Ofaton, gelecek kasım a>mda Tür- kiye'de yapılacak olan Avrupa Gü- venlik ve işbirliği Teşkilan (AGıT) zirvesine kadar Kıbns ve Türk- Yunan konulannda gerçekçi bir gelişme olmazsa Ankara ve Atina ziyaretlerini gerçekleşn'rmeyecek. Haberlere göre ABD. G-8 zir- vesınde alman ve daha sonra Bir- leşmiş Milletler'in (BM) gündemi- ne getinlen Kıbns'la ilgili görüş- lerin pekiştirilmesini istiyor. ABD'yi en çok düşündüren konu, Türkiye ve KKTC'den yapılan sert açıklamalar. ABD Dışişleri Ba- kanlığı yetkililerine göre KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın tepkileri 25 yıldır olduğu gibı yi- ne sert, ancak Denktaş her defa- sında olduğu gibi önce tepki gös- terecek ve daha sonra büyük ola- sılıkla BM Genel Sekreteri Kofı Annan'ınçağnsınauyup masaya oturacak. Etnos gazetesinin haberine gö- re Washington, sonbaharda baş- laması beklenen Kıbns görüşme- lerinde, kasım ayındakı AGİT zir- vesine kadar bir sonuç alınamaz- sa en geç aralık ayının ilk yansın- da yapılacak olan BM Güvenlik Konseyi toplantısına kadar geliş- me sağlanmasını amaçlıyor. Clin- ton'ın Kıbns ozel arabulucusu Rie- hardHoibrooke'un BM daımı lem- silcilik görevine başlayacak olma- sı da ABD'nin umutlu olmasında önemlı rol oynuyor. Bu arada BM Güvenlik Konse- yi'nin Annan'dan, Denktaş ile Gü- ney Kıbns Rum Yönetımı (GKRY) lıden Glafkos Kkrides'i 1999 son- bahannda görüşmeye çağırması- nı isteyeceği öğrenildi. Güvenlik Konseyi'nin, Annan'ı, çağn yap- maklagörevlendireceği ifade edıl- dı. Konsey, "görüşmderin önkoşul- suz yapdmasını ve sonuç alınana kadar görüşmelerin sürdürül- mesini*' istiyor. Ancak konseyin, bu konuda daha önce kabul ettiği kararlann dışına çıkılmamasını şart koşruğu da belirtildi. Oysa KKTC'nin, Rum yönetiminden her zaman "Kıbns hükümeti" diye söz eden konsey kararlan konusun- da çekinceleri bulunuyor. GÖRLŞMELER TEHLİKEYE GlRDİ Rakip Kürtgruplar yine anlaşamadı VVASHINGTON (AA) - Kuzey Irak'taki rakip gruplar Irak Kürdis- tan Demokratik Partisı (IKDP) ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) arasında NVashington'da 10 gündür süren görüşmeler temel ko- nularda anlaşma sağlanamadan dün sonaerdi. Anlaşmazlık noktalannın, Ku- zey Irak'ta kurulması öngörülen ge- çici yerel yönetim ve parlamento- daki güç dengesi ile Habur sınır ka- pısmdan yapılan mazot ticaretin- den elde edilen gelirin paylaşımı üzerinde odaklandığı belirtildi. DCYB'yı PKK'ye destek vermekle suçlayan IKDP'nin. bu desteğjn ol- mayacağı yolunda IKYB'den aldı- ğı yeni güvenceleri ise kabul ettiği öğrenildi. ABD'de 16Haziran'danberiABD Dışişleri Bakanlığı'nın gözetimin- de süren görüşmelerde. pazartesi ve salı günleri anlaşma noktasına yaklaşıhrken IKYB liden CdalTa- iabani'nin, onayına sunulan ortak metın taslağını son anda reddetme- si üzerine çarşamba günü toplantı- lara "sınTdan" devam edildi. Dün bir yazılı açıklama yapan IKDP. gö- rüşmelerin sürdüriilmesıne karşı ol- duğunu ilan etti. IKDP'nin açıkla- masında, görüşmelerde gündemde- ki tüm konularda anlaşmaya vanl- dığı ancak IKYB'nin ortak bıldiri yayımlanmasını engellemek için son anda gündemde olmayan ba- zı sorunlan ortaya getirdiği belirtil- di. Açıklamada. "Yeterii derecede Berteme kaydedildi. A>nı sorunla- rm taroşılması için yeniden toplan- ma)Ta gerek >ok. Taranmız,anlaşma- yavanlanlan yaşama geçümeyc ka- rarhjTz" denıldı. Daha önce de gö- rüşrnelenn gelecek hafta K. Irak'ta süreceği açıklanmıştı. "GÜLEN İRTtCA"NIN İÇYÜZÜ FETHULLAH GÜLEN ŞOK FİYATA Belgeler, bilgiler, fotoğraflarla cami imamhğmdan hocaefendiliğe, hocaefendihkten Papa ile buluşma\'a varan yolun öyküsü... 2 CD'Uk Bir Dizi TÜM CUMHURÎYET KÎTAP KULÜBÜ SERGt SALONU VE TEMStLCÎLtKLERtNDE r" CumhuriYet Çağ Pazaıiama A.Ş TûfkocağıCad No'39/41 K kitap kulûbû |34334)Cagaloğlu-lstanbul Te) (212)514 0196 TEŞEKKÜR Geçirmiş oldugumuz rrafık kazası sırasında, Aksaray ve Ankara'daki tedavimiz süresinde biz- zat gelerek ve telefonla arayarak yeniden hayata dönmemize katkıda bulunan; CHP Genel Başkanı Sn. ALTAN ÖYMEN'e, Sn. MURAT KARAYALÇIN'a, Sn. NEŞE KARAVALÇIN'a, Sn. İBRAHİM TEZ'e, Sn. Prof. Dr. MEHMET HABERAL'a, Başhekim Sn. Prof Dr. RENGİN ERDAL'a, Sn. MEMtŞ AKIN'a, Aksaray tleri Eczanesi sahibi MAHÎDE tLERİ'ye, Sn. KISMET - NAZMİYE AY'a, CHP eski Genel Merkez Yöneticilerine ve Milletvekillerine, CHP Ankara, Aksaray, Erzurum, Mersin ll ve llçe Orgütlerine, Belediye Meclisi ve tl Genel Meclisi Üyelerine, Başkent Hastanesi Çahşanlanna, Aksaray Devlet Hastanesi Çalışanlanna Tüm dost ve akrabalanmıza teşekkür ederiz. MEMET-GÜLÎZAR (AYDIN) YULA Doğanın cenpeti EHA TATİL KOYÜ Tatilinizi, orman içinde; deniz, nehir ve göl ile çevrili EHA CLUB'te geçirin. 1 KİŞİHAZİRAN 9.250.000 EYLÜL 15.000 000 TEMMUZ 15.000.000 AGUSTOS 15.000.000 EKİM 12.500.000 0 - 12 Yaş Free (2 Büyüğün Yanında) SNG. Oda Fark %50 / 3. Kişi %50 tndirim Tıtreyengöl Mevkii Side - Manavgat /Aıüalya Rezermvon Tel: 0242 156 % 50-51, 53 Faks: 756 90 52 KUŞADASI'NDA KEYİFÜBÎR TATİLİ ONURA OTEL'DE GEÇÎREBİÜRSÎNÎZ. Odalarda, özel banyo, saç kurutma makinesi, telefon, klima, mım bar, TV. uydu yayını. Açık ve kapah restaurantlar. barlar, toplantı salonu. Aynca denize sıfır konumda özel plaj Yiyecekve içecek: Modern bir mutfak, sabah ve akşam yemekleri açık büfe olup taze, sağlıklı ve hafif. Spor ve eğlence: Tenis kortu, açık ve kapah vüzme havuzu, çocuk havuzu, Türk hamamı. sauna, masaj, mını fitness club, masalenisi, su sporları. Anımasyon: Gün boyunca çeşitli spor aktiviteleri. Akşamları canlı müzik, dans ve çeşitli animasyonlar. Dığer: 24 saat oda servisi, çamasır servisi, hemşire, revir, rent a car, otopark, alışveriş merkezi. . ji>' Kişi başı yanm pansiyon: 15.000.000.TL. vvfl*?^*"' ONURA HOTEL KUŞADASI ^ Tel: (256) 614 85 05-12 pbx Faks: (256) 614 37 27 ANKARA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1998/67 Da\acı Sefer Kara vekili tarafından davalılar Hanım Uğuz ve arkadaşlan aleyhine açılan nüfus kaydında an- ne adının tashıhi davasında: Dahilı davalı Şaban Köse'ye çıkartılan tebligatlar teb- lığ edilememiş ve adresı de zabıtaca saptanamamış ol- duğundan bu kişi hakkmda ilanen tebligat yapılmasma karar venlmıştir. Bu nedenle duruşma günü olan 9.7.1999 günü saat 09.20'de duruşmada hazır bulunma- nız veya kendinizı bir vekil ile temsıl ettirmeniz gerek- mektedır. Aksi takdirde HUMK'nın 213-337. maddele- n gereğınce yokluğunuzda yargılamaya devam olunaca- ğı ve hüküm venleceğı tebligat yenne kaim olmak üze- re ilanen teblıg olunur. 14.6.1999 Basın: 29679 CLUB FLİPPER'da 4-18 Temmuz arası 4 yataklı, deniz manzaralı, klimalı. 15 günlük KIR I I K D E V R E M Ü L K (300 milyon TL) 0 532 232 54 54 / 0 212 244 54 39 ANKARA 22. GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYHİMENKULÜNAÇK ARTTIRMAİLANI DosyaNo-1997,510 Sablmasına karar venlen gaynmenkulün cınsi. laymea, adedı. evsafi: I - Ankara, Çankaya ılçesi, Kırkkonak- lar Mahallesı'nde 1. Cadde 2 kapı numaralı bınamn buluoduğu vere rastlayan ve imann 26358 ada 6 numaralı parselını teşkıl eden 1406 m2 mıktanndakı arsa vasıflı taşuımaz üzenne 22 bağımsız bölümdeo ibaret olarak tesis edilen kat ırnfakının borçluya ait 192 5452 mülkıyet hıssesıne ısabet eden lusmı bir borç nedenıyle açık arttırma suretıyle satılacaktır. Genış evsafi dosyada mevcut şartnameye ilışık bilırkışı raporu ve tapu kaydında açıklanmıştır. Takdır edilen laymeti: 7.830.213.000 TL. yüzde 15 KDV alıcıya aıttır. Satrç prthn: 1- Satış, 2'8'1999 günü saat 16.10'dan 16.20'ye kadar Adliye Mezat Salonu'nda açık artarma surenyle yapılacaktır Bu armrmada tahmuı edilen kıymetin yüzde 75'inı ve rûçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış mas- raflann; geçmek şartı ık ıhale olunur. Böyte bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttuaıun taahhûdü bakı Ulmak şartıyla 128 1999 günü aynı yer ve saatlerde ıkıncı arttırmaya çıkanlacakür. Bu artannada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranm taahhûdü sakh lcalmak üzere artnrma ilanında göstenlen möddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır. Şu kadar kı arttırma bedeunın malın tahmuı edilen kıvmeonın yüz- de 40'ını buhnası ve satış istevenin alacâğına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan baş- ka paraya çe\irme ve paylaştınna masıaflannı geçmesi Iaznndır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış tale- bi dûşecektır 2- Arttırmaya ıştirak edeceklenn. tahmın edilen kıymetin yüzde 20'sı nispetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar millı bir bankanın temınat mektubunu vermeleri lazımdır Satış, peşin para iledir, alıcı ıstedi- ğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebılır. Tellalıye resmı, ıhale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aıt- Iır. Binkmış veıgıler saaş bedelınden ödenır. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla dığer ılgılilenn (*) bu gayrimenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde da- iremize bildırmelen lazımdu. Aksı takdirde haklan tapu sıcıli ile sabu olmadıkça paylaşmadan hanç bırakıla- caklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra öıale bedelim yatırmamak suretıyle ıhalemn feshine sebep olan tüm alı- cılar ve kefıllen. teklıf ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve aynca te- merrüt faızınden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temenOt faızı aynca hûkme hacet kalmaksızın daıremizce tahsıl olunacak. bu fark, varsa öncehkle temınat bedeiınden alınacaktır. 5- Şanname, ılan tarihin- den mbaren herkesuı görebilmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdirde ısteyen alıcıya birömegı gön- derilebılır. 6- Satı^a ı^ürak edenlenn şarmameyı görmüş ve münderecatını kabul etraı^ sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1997510 sayılı dosya numarasıyla müdûrlûğümuze başvnrmalan ılanolunur. 9/6/1999 (•) llgılıler tabirine ırtifak hakkı sahıpleri dedahildır. Basın- 29129 * * *otel ÇAKIRAĞA StZLEREZEYKLÎVE EĞLENCELtBtR TATİL İMKÂNISUNUYOR. 3 GECE 4 GÜN KlŞt BAŞI 5 GECE 6 GÜN KİŞÎ BAŞI 7 GECE 8 GÜN KlŞt BAŞI 24.000.000.- TL. 38.000.000.- TL. 49.000.000.- TL. * Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğı açık büfe * Konforlu odalar (TY,minibar, radyo, telefon) * Açıkyüzme havuzu ve çocuk havuzu Panoramik manzaralı restaurant ve lobbybar * Doğayla içiçe bahçe * Çocuklar 00-05yaş ücretsız 06-11 yaş %50 ind. SIĞACIK - SEFERlHlSAR - İZMİR Telefon : 0 232 745 75 77 (3 HAT) Telefaks: 0 232 745 70 23 TATJLE: T-M1OTEL +T8İNCESSBOORUM - OOVERCİNÜK Denize sıfir plajı Havuzian Devamlı sıcak şu ve teiefonlu odaları Disco ve barı Her akşam canlı müzik Nefis yemekleriyle AÇIK BÜFE TAM PANSİYON SB0N FtYATlMIZ 1k$ 7.750.000 TL Hazinı ayi tzel fiyat 5.500.000 TL (0-5 yaş grubu ûcretsiz) 1H $b MIJQ 42515 22-23 ta8 «2 425 65 Î4 Mri M M K W: 1252 J74 S2 4)tm 0 252 JM S6 S) Tatü sûresince gazeteniz Cumhuriyet ücretstz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog