Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 C h i C İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAY1NDAY1Z Cumhuriye /% ^srıahımzrtMET f / # SMTMfBEKtnPTBÜMl / / f SAXT OYHM MMILO A LL un Ktnpttrçfcouvuö am% sMrnuamjEKrnpuıqı Dıiedığı^z kıtabuı adını, lcredı karttnızm numarası ve son kullarana tanht ıle bıriıkte bıldınc kıtap evmızde olsım Admızı, soyadınm ve tclefoa Dumaranızı da bttdırmeyı unuönayın Cye deŞılsenız, Jılersenız üye de olun ya da ûyehğuuzı venılejın HER tŞLEM BİR TELEFONLA:02U 514 01 96 76. YIL SAYI: 26926 / 225.000 TL (KDV,Ç Me) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 HAZİRAN 1999 PAZAR u M H U R Y î N Ü Ü R M t DOSTOYEVSKI YERALTINDAN NOTLAR Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül • Dostoyevski, roman deyince akla ilk gelen adlardan biri... Rusyazınının 19. yüzyılın ikinci yarısındaki parlak donemının en parlak kışisi... Karamazot Kardeşler, Suç ve Ceza, Budala, Ecinniler, Delıkanlı gibı romanlarmı ülkemizde de okumayan romansever kalmamıştır dense yeridir. DOSTOy EVS1I YERALTINDAN NOTLA* Yeraltından Notlar, ünlü yazarın büyük romanları arasında yer almıyor. Ama, eleştirmenler bu romanın, büyuk romanlarına düşünsel bir giriş nıteliğı taşıdığını, yazarın tum yapıtlarını anlamayı sağlayacak ipuçlarının bu romanda olduğunu söylüyorlar. Yeraltından Notlar'da, bilincin derinliklerini araştırıyor Dostoyevski. Romanın adsız kahramanı, hiçbirsalt gerçeği tanımayan, her iyiliğin goreceli olduğunu savunan, duygularından büyuk ölçüde arınmış bir kişidir. Bununla birlikte kendisini de derinlemesine tartmaktan gen kalmaz. Kişiliğindeki bu ikiliğin temelinde istençle akıl arasındaki temel çatışma yatmaktadır. • Büyük Rus yazarının, sonraki büyük romanlarının habercisi ve tüm yapıtlarının anahtarı olan, ilk olgunluk çağı romanı... Salı günü Cumhunyet'le birlikte... Barolar Birliği: Siyasiler, Fethullahçılar tarikatını küçümsüyor Itaıutlar ortacla# Türkiye Barolar Birliği Baro Başkanlan Toplantısı'nda laiklik karşıtı akımlann rejime yönelik tehditleri ele alındı. "Fethullahçılar" diye bilinen tarikatm asıl amacının şeriat düzenine dayalı bir devlet kurmak olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan TBB Başkanı Eralp Özgen, "Ama bütün bunlara rağmen, ne yazık ki iktidarda bulunan siyasi parti liderlerimiz, bu konuyu hâlâ küçümsemektedirler. Bu liderlerimize ve tüm politikacılanmıza milletvekilliği görevine başlarken ettikleri laik cumhuriyete sadakat yeminlerini hatırlatmak isterim" dedi. ı Işık Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Tekkeler 'Işık Evleri', tarikatlar 'cemaat' adıyla yaşatılıyor. Kanıtlar ortada, eksik olan Cumhuriyet Devrimi'ni ve gerçek demokrasiyi yaşatma kararlılığı ve siyasi irade. CMUK'nin 86 ve 392. maddeleri ile TCK'nin 36. maddesi uyannca Gülen tarikatırun mallanna el konulmalı." ADD tstanbul Merkez Şube Başkanı Bilgiç, "Yıllardır hoşgörü maskesi altında örgütlenen ve sermaye gücü oluşturan Gülen ve tarikatınm foyası ortaya çıkmış, şeriat özlemcilerinde ise panik başlamıştır" dedi. • 19. Sayfada Hikmet Çetinkaya Demirel'den düzmece rapora tepki Tazminat geri isteniyor Fetfiullah'ın 'Din istisman' Davalar yeniden t A ı Şeriatçı basının gündeme getirdiği düzmece "MGK raporu"na Demirel'den sert tepki. "Sahte MGK raporu"nun halkm dini duygulannı istismara yöneiik olduğunu belirten Demirel, demokratik, laik cumhuriyeti zaafa uğratmaya yönelik girişimlere göz yumulmayacağını belirtti. Ecevit tarafından da yalanlanan "düzmece rapor"u, FP yönetimi, siyasi söylem aracı olarak kullanmayı sürdürdü. B19. Sayfada > Gülen'in son günlerde kamuoyuna yansıyan sözleri, daha önce karara bağlanan Gülen'le ilgüi davalann yeniden görülmesini gündeme getirdi. Yamanlar Koleji ile Körfez Dershaneleri'ne gerici dediğı ve buralara devletin giremediğini söylediği için tazminat ödemeyemahkûm edilen eski Izmir CHP11 Başkanı Özgüven, haklılığmın bugün daha iyi anlaşıldığını belirterek yeniden yargılama istiyor. SBffltt KBKIi hÜNrf • 19. Sayfada ÎSTANBUL ÎMAM HATlP LlSESÎ MEZUNlYET TÖRENÎNDE MÜDÜRDEN 'CİHAT' ÇAĞRISI • 7. Sayfada Yugoslavya Büyükelcisi Tanaskovic 'ABD bölgeyi karıştırıyor'9 Dört buçuk yüdır Türkiye'de görev yapan Darko Tanaskovıç çok zor bir dönemde Yugoslavya büyükelçihğı yaptı. Filolog ve Doğu bilimleri uzmanı olan Tanaskovic, Kosova'da yaşananlan 'yeni dünya düzeni'nin dayatması olarak görüyor. ABD'nin bölgeyı kanştırdığını belirten büyükelçi, UÇK'nin terörist olduğunu ve bunu en çok Türkiye'nin anlayacağını söylüyor. Tanaskoviç'e göre Türk birliklerinin Kosova'da bulunması tarihi yeniden canlandırmak degil; "Osmanlı 700 yıl önce fetih için gitmişti, şimdi durum farklı." Cözülsun' ABD'den Kıbns baskısı > G-8 zirvesinde Kıbns konusunda alınan karara Ankara ve KKTC"nin tepkisi sürerken ABD baskı yapmaya başladı. Kıbns konusunda anlaşma olmazsa Clinton Türkiye'dekı AGİT zirvesine katılmayacak. BM Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Annan'dan Denktaş ve Klerides'i sonbaharda görüşmeye çağırmasını isteyecek. • //. Sayfada SERKAN DEMÎRTAŞ ANKARA - Yugoslav- ya'nın Türkive Büyükelcisi Darko Tanaskoviç. Balkan- lar'daki çatışmalardan, başta ABD olmak üzere Batılı ül- keleri sorumlu tutarken "Sa- dece BalkanlardadegiL tüm dünyada 30 tane Koso\^ var. Büyük de\ letler bu kez biziın Kosmîimızı seçtiler" dedi. Türk bırlığının 300 yüzyıl sonra Kosova'ya girmesinın önemsenecek bir durum ol- maması gerektığini belirten Tanaskovıç, Türk ve Yugos- lav aydınlannın bu konuda- kı tutumlannı eleştırdı. Ta- naskoviç. Türkiye'de çok iyi muamele gördüğünü belirte- rek "Kendimi evimde hisset- tim" dıye konuşru. 4 5 yıllık göre% süresı sona eren Bü- yükelçi Tanaskovıç. Türki- ye 'den a\Tilmadan önce Ko- mArkasıSa.l9,SiL3'te KESK'in tstanbul Saraçhane Parkı'nda düzenlediği mitinge 2 bin kamu emekçisi kaüldı. Mitingde konu- şan KESK Genel Sekreteri Sevil Erol. artık fedakâıiık sözü duymak istemediklerini, zam yağmuru altın- da inleyen emekçüerin fedakârük \apacak haünin kalmadığını söyledi. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Memur insancayaşam istedi # Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu'nca (KESK) yurdun çeşitli illerinde düzenlenen 'însanca Yaşam' mitinglerinde binlerce kamu emekçisi bir araya geldi. DÎSK, IHD, ÎP, ÖDP, HADEP ve EMEP'lilerin de katıldığı mitinglerde, IMF ve Dünya Bankası direktifleriyle hareket eden hükümetin kamu emekçilerini açlığa, yoksulluğa mahkûm etmek istediği vurgulandı. KESK Başkanı Siyami Erdem, "Hükümet, IMF direktifleriyle hayali bir enflasyon oranı belirleyip bu oran üzerinden ücret artışı gerçekleştirmek istiyor" dedi. • 7. Sayfada CHP'de yanm kalan PM ve >üksek disiplin kurulu seçimleri dün yapddı. Kongre- de havada sandalye yerine çiceklerin uçuşması' dikkat çekti. (HASAN AYDIN) CHP'nin 10. olağanüstü kurultayı yapıldı vebanş'acy# CHP'nin 10. olağanüstü kurultayında, bir ay önceki kurultayda gerçekleştirilemeyen parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu seçimleri için dört liste çıkanldı. 60 kişilik PM için 343 aday yanştı. CHP Genel Başk'anı Altan Öymen "banş ve dayanışma" listesi çıkanrken ne Deniz Baykal yandaşlannı, ne de diğer gruplan memnun edebildi. # Öymen'in listesiyle ilgili ilk haberlerden sonra Hasan Fehmi Güneş ve Murat Karayalçm ekipleri ayn bir liste çıkarma karan alırken, Adnan Keskin de il başkanlanyla ayn bir liste hazırladı. Öymen, listesini değiştirmek için gruplarla yeniden görüşmesine karşm uzlaşma sağlayamadı. Güneş-Karayalçın ekibindekiler Öymen'e 120 kişilik bir liste vererek seçim yapma olanağı verdiklerini, ancak buna karşın hazırlanan listede yeterince temsil edilmediklerini belirttiler. • 5. Sayfada 'Laiklik olmadan demokrasi olmaz' Ö :îrticayaÖymen ödün verüemez# CHP Genel Başkanı AJtan Öymen, kurultay konuşmasında hükümeti ve irtica karşısında ödün verenleri eleştirdi. Laiklik ilkesi olmadan demokrasinin gerçekleşemeyeceğini belirten Öymen, "İrtica ile mücadele etmek için ille Milli Güvenlik Kunüu'nun toplanması mı gerek" diye sordu. CHP'nin Meclis'e yeniden^ireceğini ve devlette yeniden yapılanmayı sağlayacağını kaydeden Oymen, "Laiklik karşıtı güçlerin önünde de yine biz duracağız" dedi. Hükümetin ekonomik kararlannı ve memur zammı konusundaki tutumunu da eleştiren CHP lideri, memur eylemlerine destek sözü verdi. • 5. Sayfada PAZAR KONUĞU/USİAD BAŞKANI ÖZDEN 'Çare ulusal ekonomV # tş dünyasının iki 'SlAD'ına bir tane daha eklendi. Ulusal Sanayici ve Işadamlan Deraeği USlAD'ın amacı Türkiye'yi faiz ve rant kıskacından kurtanp ı'ıretim ekonomisine geçirmek. USİAD Başkanı Kemal Özden, cumhuriyetin değerlerine bağlı, Mustafa Kemal'in ulusal ekonomi ülküsünden yola çıkarak kaliteli bir yapılanmayla dünya pazarlanna çıkmanın gereklilığinin altını çiziyor. LEVU DMŞMIOĞUrm taberi • 12. Sayfada YENİ EMEKLİLİK YAŞINA ÖFKE M İ. Sayfada ÖZGEN: YARGI HÂLÂ BAGlMSIZ DEĞIL U 9. Sayfada PİŞMANLIK YASA TASARISI MECLİS'TE M 9. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 17-25-29-31-33-46 GUNCEL CLTVEYT ARCAYUREK Mesut Bey Ne Demek İstiyor? Geçen hafta ortasında MGK toplandı. Kurul, yayımladığı bildiride, "irtica ile mücadelede gerekliyasal düzenlemelerin ödün verilmeksizin" ger- çekleştirilmesıni istedi. Bu yasalar, 28 Şubat ve sürecınde MGK'nin sapta- dığı, 55. Yılmaz hükümetinın hazırlayıp TBMM'ye sunduğu, ne var kı bir türlü gerçekleştıremediği ya- salardı. MArkasıSo. 19,Su\l'de Leyla'nm gözlerine özgürlük Bir yıldır süren "Gözlerine Özgürlük" kampanyasına rağmen Leyla Büyükdağ'ın cezası tecil edilmedi. Leyla artık göremiyor, okuyamıyor. Gözlerini tümüyle yitirdiğinde bedelini kim ödeyecek? Bilmiyor... BugünCumhuriyel.'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Güneşle Yanm Saat... Başkentte her gün "uzun gün", ama doğanın kendi yasaları gereği "en uzun gün "ü hafta başında geride bı- raktık. Günün yeniden başlayacağı bir gece öncesin- de, güneşi uğurlayayım, dedim. Ankara'nın doğal yapısı, çanağı andınr. Bu yüzden ol- sa gerek, burada pek çok şeye kafa yorulmaz, çanak tutulur. Bunları geçelim, konumuz güneş. Başkentin bu doğal yaptsı güneşi uğurlamaya elverişli yerler sağlar. • ArkosıSo. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog