Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 ISTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ /% jvua RESknttz KZMET ' f M SMTJUMBEKtmPIE&M / /§ SMT0YHMIUBUÜ) /J hm tua Ktnp staMjş ouuuâ ^ V f SAXT HUCSfTLE KtÜİP i tığuıız blabın adjnı, krcdı kamnızm numarası ^ e , l< >ırlikte bıldınB, kıtap evmızde ûlsua Adınızı, iC^adjıın ve telefoa m tanmızi da bıldınneyı usutınavııı tjye degılsenız. dılenenız âye de olun >a da uycüğuuzı venıleyın R İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 S14 01 9t 71 YIL SAYI: 26925 / 225.000 TL (KDVıynde) KURUCUSU.YUNUSUAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI:NAD\BMAD\ (1945-1991) 26 HAZİRAN 1999 CUMARTESİ u M H UR l N K Ü ÜR H M T DOSTOYEVSKI YERALTINDAN NOTLAR Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül Dostoyevski, roman deyince akla ilk gelen adlardan biri... Rus yazınmın 19. yuzyılın ikinci yarısındaki parlak döneminin en parlak kişisi... Karamazof Kardeşler, Suç ve Ceza, Budala, Ecinniler, Delikanlı gibi romanlarını ülkemizde de okumayan romansever kalmamıştır dense yendır. DOSTOTEVSKİ YERALTINDAN NOTLAR Yeraltırtdan Notlar, ünlü yazarın büyük romanları arasinda yer almıyor. Ama, eleştirmenler bu romanın, buyük romanlarma düşünsel bir giriş niteliği taşıdığını, yazarın tüm yapıtlarını anlamayı sağlayacak ipuçlarınm bu romanda olduğunu söylüyorlar. Yeraltından Notlar'da, bilincin derinliklerinı araştırıyor Dostoyevski. Romanın adsız kahramanı, hiçbirsalt gerçeği tanımayan, her iyiliğin'goreceli olduğunu savunan, duygularından büyük olçude arınmış bir kişidir. Bununla bırlıkte kendisını de derinlemesine tartmaktan geri kalmaz. Kişilığindeki bu ıkıliğin temelinde ıstençle akıl arasındakı temel çatışma yatmaktadır. Büyuk Rus yazarının, sonraki büyük romanlarının habercisi ve tüm yapıtlannın anahtarı olan, ilk olgunluk çağı romanı... Salı günü Cumhuriyet Me birlikte... Genelkurmay Başkanlığı, şeriatçı basının yayınlannı yalanladı "Lırildiğhıtenıinatıyız*) Şeriatçı yayınlann, Genelkurmay'ın dine hakaret içeren bir rapor hazırladığını iddia etmesi askerlerin tepkisine neden oldu. Irtica ile mücadeleyi yasalar çerçevesinde sürdürdüğünü belirten Genelkurmay açıklamasında, "Bazı basın yayın organlan gerçek dışı ve maksath haberlerle TSK'ye olan güveni zedelemek gayreti içindedir" denildi. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Aktulgadan uyarı 'Ne devlet ne Cumhuriyet kalır' ı Orgeneral Doğu Aktulga, Manisa 8. Piyade Alayı'nda acemi erlerin yetnin törenincte yaptığı konuşmada, laiklik uyansında bulundu. Aktulga, "Devletin güvenliği ve bütünlüğü için yemin ettiniz. Laik. demokratik, sosyal hukuk devletinin, anayasanın temel ilkeleri vardır. Laiklik kalkarsa ne devlet kalır, ne Cumhuriyet. Bu ilkeler bizi 3000 yılına kadar taşıyacak ilkelerdir" diye konuştu. tZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Manisa 8. Piyade Alayı'nın 1979'2 tertıp acemi erlerin yemin töreni ile "Alav Sancağı n nın devir tes- lim töreninde konuşan Ege Ordu Komutanı Or- general Doğu Aktulga, tumhunyet düşmanla- nnı işaret ederken u Laiklik kalkarsa, ne devlet ne Cumhuriyet kalır" dedı. Cemal Tural Kışlasında gerçekleştınlen ye- min törenine Ege Ordu Komutanı Orgeneral Aktulga ile 1 Piyade Er Eğıtim Komutanı Tuğ- general Kazun Usta, Vali Yardımcısı Ali Naki- poğlu, CBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Onağ, Cumhuriyet Başsav cısı Hakkı Kavas, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile daire mü- dürlen ve kısım komutanlan katıldı. Orgeneral Aktulga, yemin eden askerlere yö- nelik olarak "Devletin güvenliği ve bütünlüğü için yemin ettiniz. Laik, demokratik. sosyal hu- kuk de\ letinin. anayasanın temel ilkeleri vardır. Laiklik kalkarsa, ne devlet kalır, ne Cumhuri- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de , ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ge- nelkurmay Başkanlığı. şeriatçı basında yer alan ve dine yönelik hakaretler içeren raporun MGK'ye sunulduğu iddialannı sert bir dille yalanladı. Genelkurmay'ın açıklamasında. "TSK irtka ile mücadele- sini, anayasanın ve yasalann kendine ver- diği görev ve yetkiler çerçevesinde kalarak tamamen yasal plattbrmda sürdürmekte- dir" denildi. Başbakan Bülent Ecevit de "Böyle bir rapor size gekli mi" sorusuna, "Hayır. Kesinliklegelmedi" yanıtını verdi. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreter- lıgYnden dün akşam saatlennde bır açık- lama yapılarak MGK'ye sunulduğu iddia edilen raporlar yalanlandı. Basın kuruluş- larında tamamı veya alıntılan yayımlanan raporlann hiçbirinin TSK tarafından ha- zırlanmadığı belirtilen açıklamada, "Ban basuı >ayın organları daha da ileri giderek TSK'yi din düşmanı gibi gösteren bazı u> - durma raporlar yayımlamıştır. Bu şekilde gerçek dışı, kışkırtıcı ve maksath haber- lerle kamuoyunu yanlış bilgilendirerek ve yönlendirerek halkın TSK'yeolan gü- venini zedelemek veonu > ıpratmak gavret- leri içinde bulunan genel mesleki ahlak de- ğerlerinden wksun ve se\i>esiz kişi \e ku- ruluşların gerçek nhet \e maksatlannın ne olduğu. sağduyu sahibi vatandaşlarumz tarafından çok iyi bilinmektedir" denildi. Açıklamada, televizyon kanallanna "ka- set verildiğir ' iddialarının da gerçekdışı olduğu vurgulandı Şeriatçı Akit gazetesının dûn- kü sayısmda "Melunluk" man- şetiyle verilen haberde, MGK'ye sunulduğu iddia edi- len raporda, "tslama, Allah'a ve tüm peygamberlere yönelik hayâsızca sövgüler'' yer aldığı öne sürülmüştü. MGK Genel Sekreterliği'nden yapılan açık- lamada da." Yazılıve görsel ba- sın organlannın bazüannda eksik, yanlış \e ş anıltıcı. bazıla- nnda ise halkın dini duygulan- nı tahrik etmeye yönelik ger- çekle hiçbir ilgisi olmayan ha- ber ve yorumtora yer verilmiş- tir" denildi. Diyanet Işlen Baş- kanı Mehmet Nuri Yılmaz da yaptığı açıklamada, şeriatçı ba- sının uydurma raporu için, "Böyle biryazının. devletin hiç- bir resmi kurumunca hazuianmadığı ve herhangi bir makama sunulmadığı öğre- nilmiştir'" dedi. GENELKURMAY AÇIKLAMASININ TAM METNİ • 19. Sayfada Cemaatini zor durumdan kurtarmak için Ba$kan Bill Clintondan randevu istedi Giüen ABD'de destek arıyor TAVSlYE ETTÎ Irtica paketi Meclis'te # MGK bildirisinde irticayla mücadele için gerekli yasal dûzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gereği üzerinde durulurken hükümet, geçen dönem kadük olan '" irticayla mücadele" paketinde yer alan tasanlan yeniden Meclis'e gönderdi. Bu tasanlardan özellikle memuriyetten çıkanlmayla ilgilı olanlann yasalaştınlmasının kolay olmayacağına dikkat çekildi. MHP'li Köse, tasanlan incelemediklerini belirttı. FP"lı Coşkun ise tasanlara tepki gösterdi. • 9. Sayfada GüLEN 'E BAĞLIŞÎRKETLER Vakıflar yoluyla vergi kaçınlıyor # Gülen'ebağlı şirket \e vakıflarda çeşitli aktarmalarla vergi kaçırma yoîuna gidiliyor. Türkiye Tabipler Vakfı'na bağlı Şifa Hastanesi'nde tedavi gideri olarak alınan bedeller, bağış olarak gösterildi. Fethullah Gülen'ın kontrolündeki Türkiye Tabipler Vakfı bünyesinde kurulan Şifa Hastanesi'nde yanlış tedavi sonucu genç bir kız 11 ay yatalak kaldı. SfBDAR KBK'n haİHİH • 4. Sayfada *• ğrencüerin karne sevinci İlk ve ortaöğretim okuflanııda öğrenim gören yaklaşık 15 mih-on öğrenci, 1998-99 ogretim yıhnın sona ermeshie dün 15> ayiık tatüe girdLlstanbul VaH Yardıracısı Veli Aslan, 1998-1999 öğretim >ıhnın İstanbul'da oldukça başarüı geçtiğini bejir- terek İstanbul'da 8 yıllık kesintisiz zornnlu eğitim konusunda diğer illere örnekolacak çahşmalaryapıldığmı kavdetti. Öğ- retim yıiının sona ermesi nedeniyte Bağcılar Atatürk Üköğretim Okuln'nda bir tören düzenlendi. Törene katılan tstanbul Vali Yardımcısı Veli Aslan, 8 yılhk eğitim açısından Istanbtd'un kajdettiği başanda en büyük pavm öğretmenlerin oUu- ğunu beürterek *Geieceğe gü\«nimiz olan çocuWa^^ M 8. Sayfada # Tedavi gerekçesiyle yaklaşık 3 aydan beri ABD'de bulunan Fethullah Gülen. cemaatini düştüğü zor durumdan kurtarmak için harekete geçti. ABD Başkanı Bill Clinton'la görüşmek için Beyaz Saray'a başvuran Gülen'in bu yolla cemaatine moral, devlet yöneticilerine de mesaj vermek istediği belirtildi. Gülen'in geçen aylarda ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ile görüştüğü öne sürüldü. ANKAR.A (Cumhuriyet Bürosu) - Fethullah Öü- len'in, hakkında hazırlanan raporlann basına yansıma- sı ve konuşma kasetlerinin televizyonlarda yayımlan- masının ardından ABD Başkanı Bill Clinton'dan randevu isteminde bulun- duğu ilen sürüldü. Gü- len'in, Clınton ile görüse- rek Türkiye'de zor duruma düşen cemaatine moral, devlet yöneticilerine de me- saj vermek istediği belirtil- di. Emniyetin, yazılı ve gör- sel basındaki yayınlann ar- dından faaliyetleri büyük oranda durdurulan veya ka- patılan cemaate ait Işık ev- lerine yönelik herhangi bir çalışma yapmaması dikkat M Arkası Sa. 19, Sü.8'de CHP'deseçim günü Oymen'in karnta HstesihcmrParti meclisi ile yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçileceğı CHP kurultayı, Atatürk Spor Salonu'nda saat 10.00'dabaşlayacak. Genel Başkan Altan Oymen, dün Hasan Fehmi Güneş ve Murat Karayalçın ile yaptığı toplantının ardından il başkanlanyla görüştü. Öymen, listeye son biçimini verdi. # Genel başkanla görüşme sonrasında konuşan Hasan Fehmi Güneş, konuşmanın olumlu geçtiğini ve görüş birliği sağlamaya çahştıkJannı belirterek "Biz genel baskanın işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz" dedi. Oymen, üçlü görüşmenin ardıudan da il başkanlanyla toplandı. İl başkanlannın görüş ve önerilerini alan Oymen, listesine son biçimini verdi. Yüzde 25 oramnda kadın kotasının bulunduğu PM için Öymen'in listeye kadın aday bulmakta sıkıntı çektiği öğrenildi. • 5. Sayfada En az 10 kişi öldü îsırıil Lübnan'a sakhnh# tsrail ordusu, sınırdaki Kiryat Şamona'ya roket saldınsı düzenleyen Hizbullah'a karşı son 3 yılın en ağır hava saldınsmı başlatarak Lübnan'daki hedefleri vnrdu. Operasyonlarda en az 11 kişi öldü. Israil, Hizbullah'm saldınlannı sürdürmesi durumunda yeni misilleme operasyonlan yapılacağı uyansında bulundu. # ABD taraflara sağduyu çağnsı yaptı. Lübnan Devlet Başkanı Emile Lahud bombardımanı kınadı. Lahud, doğacak sonuçlardan tsrail'in sorumlu olacağını belirtti. Başbakan Salim Hoss da bombardımanlan barbarlık olarak niteleyerek operasyonun Ortadoğu banş sürecini tehlikeye düşürdüğünü söyledi. • 10. Sayfada Heyet 1 Temmuz'da gidiyor ]MF,yüksek faizeşaşırdı # IMF, peşin verginin ertelenmesi ya da kaldınlmasına karşı çıkarken, bu kadar yüksek reel faiz ve enflasyonla ekonominin istenilen duruma gelemeyeceğini bildirdi. Türkiye'de 15 Haziran'dan bu yana çalışmalâr yapan IMF heyeti, 28 Haziran yerine 1 Temmuz'da Türkiye'den aynlma karan aldı. • 12. Sayfada DÜZMECE MGK RAPORU KAVGASI • 5. Sayfada KOMBASSAN tÇtN SUÇ DUYURUSU • 19. Sayfada FETHULLAH GÜLEN'E TEPKİLER • 4. Sayfada BORSA: DOLAR, MARK oDûn 4*42 Oncetu oCKjn 41&.000 41&S00 ÛDun 223.100 Oncetc 221.000 ALTIN ODun 3-515 0QO CVx»kı S.515JX0 GUNCEL Notel ödülüpeşinde koşan Türk Bilimci CUNEYT ARCAYUREK CHP Sağdan bir gazetenin başlığı: "Altan Öymen rakiplerini tasfiye etmeye çalışıyor." Mantıktan, sağduyudan ve bilgiden yoksun sağa la- yık bir degerlendirme. Günlerdir gözlenen ve izlenen gerçek ortada: Parti Meclisi seçıminde Genel Başkan Altan öy- men'in tek bir hedefi var: 60 kişılik Parti Meclisi'ni "güç dengeleri"n\ gözete- U Arkası So. 19, Sü. l'de Sünnet ikilemi: Yararlı mı, zararlı mı? Bilgisayarla eğitim ve bazı endişeler Roket adam: Robert Goddard Ölü yıldızların izinde " , ?" »f Katil yosun, terörist yosun... GUNDEM MUSTAFA BALBAY İrtica Tatile Girmiyor! Bir ögretmenden dinledim: "Devrim tarihi dersinde konuya, ilk Türk devletinin kuoıluşundan başlanıyor. Tüm dönemler adım adım okutuluyor. Konu tam Türkiye Cumhuriyeti'nin kuru- luşuna gelince, öğretim yılı bitiyor!" Sık kullanılan deyimdir; geçmişinı bilmeyen uluslar geleceklerini kuramazlar. Tarihimiz elbette bütün yön- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog