Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabn cumhuriyet.com.tr Slovenya'da toplu mezar •MARİBOR(AA)- Slovenya'da, II. Dünya Savaşı sonunda öldürülmüş ve Nazilere yardım eden Hırvatlar oldugu sanılan 1179 kişinin iskeleti bulundu. Slovenya'daki toplu mezarlan araştıran adli tıp yetkilisi Franc Podrekar. ikı hafta süren araştırmalan sonunda, elltri ve ayaklan telle bağlanmış, vücutlannda mermi izlen olan II79 kişinin ıskeletinin, Slovenya'nm kuzeydoğusundakı Marıbor"da karayolunda çalışan işçiler tarafından bulunduğunu söyledi. Sloven yetkılıler, iskeleti bulunan kışılenn asker \e Nazilere destek \eren Hırvat siviller olduğunu bıldınyorlar Pangalos'tan suçlama • LEFKOŞA(AA)- Yunanistan'm eski chşişleri bakanı Teodoros Pangalos, önümüzdeki 5 yıl içinde, Kıbns Rum kesimınin A\rupa Bırliğı'ne (AB) tam üye olabileceğini söyledi. Pangalos, Fransa'nın Rum kesiminin AB üyeliği konusundaki tavnnı budalaca olarak nitelendirdi. Kıbns sorunu çözümlenmeden Rum kesiminin AB üyelığine karşı çıkan Fransa'nın tutumunun kabul edilmez olduğunu öne sürdü. ABD, Irak'tan umudunu yitirdî • VVASHINGTON (AA) - ABD yönetimınin, Irak muhalefetinın güçsüzlüğü ve bölünmüşlüğü yüzünden, Irak De\ let Başkanı Saddam Hüseyın'in kısa süre içinde devrilmesi umutlannı artık yitirdiği belirtiliyor. Senatoda Irak konusunda düzenlenen oturuma katılan ABD Dışişleri Bakanlığı"nın Yakındoğu işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Elizabeth Jones, Senatör Sam Brovvnback'in "Bıll Clınton'ın görev süresinin 200l'de bıtmesinden önce Saddam'ın devrileceğini söyleyebilir misıniz" sorusuna. "Gerçekten bilmıyorum" yanıtını verdi. Brovvnback'in, muhalefetin silahlandınlmasını istemesi üzerine de Jones. muhalif gruplann henüz birleşık olmadıklaruıı belirterek bu aşamada silah verilmesinin yarardan fazla zarar getireceğini vurguladı. K. İrHanda barışı bıçak sırtında • LONDRA (AA) - Kuzey Irlanda banş anlaşmasımn uygulanması yolunda en önemli kilometre taşını oluşturan kabinenin kurulması maddesi üzerinde çıkan anlaşmazlık. banşı bıçak sırtı bir dengeye oturturken. tngiltere ve Irlanda. Başbakan David Trimble üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. lngiltere ve Irlanda. Sinn Fein'e kabınede hakkı olan iki sandalyeyi vermeyi IRA'nın hemen silahsızlanmaya başlaması şartına baglayan Trimble'a. bu önkoşuldan • vazgeçmesi yolunda baskı yapıvor. Nijerya'da kolera salgını • LAGOS(AA)- Nijerya'da, kolera salgınmda son ikı haftada yaklaşık 200 kişinin öldüğu bildirildi. Kuzeydeki Bauchi eyaletindeki 20 kentin I2'si salgınla boguşuyor. Bölgede çok sayıda kişinin durumunun da kritık olduğu kaydedildi. Koleradan. nisanda da Kano yöresinde 20, Kwara bölgesinde 15 kişi ölmüştü. hnami topraga verildi • TAHRAN (AA) - Iran'da seri cinayetlerin birinci sanığı olan ve geçen cumartesi günü ıntihar eden eski lstıhbarat Bakan Yardımcısı Said Imami'nin. sah günü toprağa verildiği bildirildi. Sobh-u Emnız gazetesinin dünkü haberine göre, Imami'nin cenazesi, siyahlar giymiş 150 kadar kişi tarafından sah günü morgdan alındı ve aynı gün Tahran'ın güneyindeki Beheşti Zehra genel mezarlığmda toprağa venldi. Başbakan, Washington'da Bill Clinton'a karşı güçlü bir konumda olabilmek için önce Moskova'ya gidecek Ecevil ödütı vermek îstemîyorSERKAN DEMİKrAŞ ANKARA - Başbakan Bülent Ece- vit'in, 20 Temmuz'da KKTC'ye ya: pacağı gezinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Rusya Federasyonu'nayap- ması bekleniyor. Ecevit'in. Rusya ziyaretini ağustos ayının ıkinci yansı için planlamasının ardında, eylülde Washington'da zorlu görüşmeler için elini kuvvetlendirme politikası bulunuyor. Ecevit'in Rusya ziyareti sırasında, iki ülkenin daha ön- ceki hükümetlerinin imzaladıklan an- laşmalann somutlandınlması isteni- yor. TBMM'den güvenoyu aldığı gün ABD ve Rusya Federasyonu'ndan res- Washington, Ankara'nın demokratikleşme konusunda verdiği sözleri yerine getirmesini, Kıbns ve Yunanistan sorunlannda da ödün veren taraf olmasuıı istiyor. mi bir ziyaret daveti alan Ecevit'in, büyük olasılıkla ağustos ayının ikinci yansında Moskova'ya gideceği öğre- nildi. Rusya'da yıl sonuna doğru Du- ma üyelerinin belirlenecek olması, 2000'in ilkbahannda da cumhurbaşkan- lığı seçimleri yapılacağından, Türk ve Rus yetkililer, Ecevit'in Moskova'ya "seçim sürednin başlamasından he- men önce" gelmesi konusunda uzlaş- tılar. Gezinin planlanan tarihte gerçek- leştirilememesi durumunda en az 1 yıl ertelenebilecek olması. Ecevit'in zıya- retinin ağustos ayında yapılmasını zo- runlu kıhyor. tki ülke arasındaki üstdü- zeyli son temas, 1997 yıhnın aralık ayında Rus Başbakanı VTktor Çerno- mırdin'in Türkiye'ye yaptığı ziyaret-- te gerçekleşmişti. Rusya'yla on anlaşma Çemomırdm ıle donemın Başbaka- nı Mesut Yrimaz. tican ilişkilerin da- ha da gelişmesine yönelık 10 adet an- laşma ve protokol imzalaıruşlardı. Ecevit'in Rusya ziyareti sırasında, mutlaka somut bir sonuç çıkmasını is- tediği öğrenüdi. Türk ve Rus diplomat- lar, Ecevit'in yeni Rusya Başbakanı Sergey Stepaşin ile ekonomik ilişkile- rin düzenlenmesine ilişkin anlaşma imzalamalan için çalışmalannı sürdü- rüyorlar. Edinilen bilgilere göre. taraflara su- nulacak anlaşmalar, Çemomırdin-Yıl- maz arasında anlaşmaya vanlan an- cak uygulanamayan Eximbank kredi- leri, ortak santral kurulması, uzun va- deli ekonomik ve endüstriyel planla- maya yönelik olacak. tki ülke, ricari iliş- kilerini arttırmayı istemelerine karşm Rusya'da yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle özellikle bavul ticaretinde yüzde 50'ye varan düşüşler yaşanıyor. Elini güçlendirmek istiyor iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 7 milyar dolar civannda. Ecevit, Rus- ya'ya yapılacak geziyi ABD ziyareti öncesine çekerek, Washington yöne- timi ile yapılacak zorlu görüşmelerde elini kuvvetlendirmek istiyor. Büyük olasılıkla eyKil ayında gerçek- leşecek ziyaret sırasında ABD Başka- nı Bill Clinton, demokratikleşme ve insan haklan. Kıbns, Türk-Yunan so- runlan ve Irak gibi birçok konuyu gün- deme gerirecek. Washıngton yönetimi. Türkiye'nin demokratikleşme konusunda verdiği sözleri yerine getirmesini isterken, Kıbns ve Yunanistan sorunlannda da ödün veren taraf olmasını istiyor. Irak'ta Saddam Hüseyin yönetimınin devril- mesi için hazırlanan aşamalı planı dev- reye sokan ABD yönetimi. Türkiye'nin bu konularda gerekli desteğı vermeme- si durumunda ilişkilerin zedelenebile- ceği uyansında bulunabilecek. Sevgi gösterileriyle karşılanan Solana, Türkiye'ye katkılarmdan dolayı teşekkür etti NATO Priştine'de zafer kutladı• Sırp ve Arnavut toplumlan arasında şiddet olaylan yaşanırken Javier Solana ve Wesley Clark, her iki tarafın haklannın korunacağını vurguladı. Dış Haberier Servisi - NA- TO'nun Yugoslavya'ya karşı ha- va operasyonu başlatmasından üç ay sonra, harekâtı yöneten Av- rupa Müttefik Kuvvetler Komu- tanı VVesley Clark ile Genel Sek- reter Javier Solana, Kosova'ya dün ilk ziyaretlerini yaptılar. Ko- sova'daki Arnavut ve Sırp toplu- mu arasındaki gerginlik hızla tır- manırken ittifakın askeri ve si- yasi önderleri, her iki tarafın hak- lannın korunacağı mesajını ver- di. NATO Genel Sekreteri Sola- na. AA muhabirine yaptığı açık- lamada, Türk askerlerinin de Ko- sova'da konuşlanacağını hatırlat- tı ve Türkiye'ye. Kosova'ya yap- tığı insani yardım ve NATO ha- rekâtına katkılanndan dolayı te- şekkür etti. Priştine'ye gelişinde sevinç gösterileri ile karşılanan Solana, u Kosova'da etnik, dini. kültürel aynm yapmadan her bir kişinin güvenliği için en iyisini yapmaya çahşıyoruz" dedi. Solana. Sırp ve Kosovalı taraflarla yaptığı görüş- melerin ardından düzenlediği ba- sın toplantısında, Kosova'daki tüm kesimlerin haklannm koru- nacağını söyledi. Solana ve Clark, BM merke- Kosovalı ArnavurJar. Priştine'ye gelen NATO Genel Sekreteri Solana ve Müttefik Kuvvetier Komutaru Clark'ı "NATO, NATO, NATO" sloganlanyla karşüadı. (Fotoğraf: REUTERS) zinde, aralannda Kosova Kurtu- luş Ordusu (UÇK) lıden HasimTa- çi, ılımlı lider lbrahim Rugova'nın çalışma arkadaşı EdHeTahiri, Sırp Ortodoks Piskoposu ve din adam- lannın da yer aldığı yetkililerle bir araya geldi. Kosova Banş Gü- cü (KFOR) Komutanı lngiliz Ge- neral MichaelJackson'ın da katıl- dığı yuvarlak masa toplantısı so- nucunda taraflann masadan el sı- kışarak aynldığı bildirildi. Şiddet tırmanıyor Kosova "dakı Sırplarla Arnavut- lar arasındaki gerilim ise şiddet olaylannın yaşanmasına neden oluyor. Priştine'de dün 3 Sırp'ın ce- sedi bulundu. KFOR askerlen, Priştine Üniversitesi Ekonomi Fa- kültesi bmasında bir profesör, ge- ce bekçisi ve kantin işletmecisine ait cesetler buldular. NATO asker- leri, 40 kadar Kosovalı Amavuî' un Priştine'deki yerel radyobinasına girmesini de engelledi. Priştine'deki birhastanede Sırp ve Kosovalı Amavut ailelerin bir- bırlerine ateş açması nedeniyle, 1 güvenlık görevlisiyle 1 hemşire- nin vurulduğu bildirildi. KFOR'dan Binbaşı Jan Joos- ten, Sırp ve Arnavut aile arasında- ki çatışmalann, Kosovalı Arnavut ailenin Priştine'deki evine döndü- ğünde evlerinin bir Sırp ailesi ta- rafindan işgal edıldiğıni görmesi sonucu başladığını belirtti. iki ai- le arasında dün sabah saatlerinde başlayan çatışmada, 1 Sırp'm öl- düğünü, 1 Arnavut ile 1 Sırp'ın ise yaralı olarak hastaneye kaldınldı- ğtnı belirten Joosten, hastane ko- ridorlannda yeniden karşılaşan ai- lelerin tekrar çaüşmaya girdikle- rini kaydetti. FBI incelemeye başladı Kosova'daki savaş suçlannı araş- tırmak üzere görevlendirilen ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) uzmanlar, Cakoviça bölge- sinde Sırplar tarafından öldürü- len Arnavutlann cesetleri üzerin- de ilk incelemelere başladı. FBI Di- rektörü Louis Freeh, yanmış veya gömüldükten sonra toplu mezar- lardan çıkanlmış cesetler üzerin- deki incelemelerin bir hafta süre- ceğini bildirdi. 59 FBI uzmanı, 26 Arnavut'un Sırplar tarafından katledildiği sa- nılan Cakoviça'da kanıt ve ipuç- lannı toplayarak, Lahey'deki Ülus- lararası Savaş Suçlan Mahkeme- si'ne (USSM) teslim edecek. Öl- dürülen 26 kişinin yansından faz- lasının 10 yaş altındaki çocuklar olduğu belirtildi. Fransız askerle- rinin denetimindeki Yakova'da da içinde 20 kadınla çocuğun ceset- lenni bulunan bir toplu mezar bu- lundu. Fischer, Yugoslavya 'ya operasyon düzenleme kararımn doğru olduğunu söyledi ' Savaştan başka seçenek yoktu'Dış HaberierServisi- Almanya'nınYeşillerPar- tili Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, der Spiegel dergisine Kosova sav^şını değerlendirdi. - Koswa'da yaşanan savaş sizi değiştirdi mi? - Savaşın tüm taraflan değışnrdiğini düşünüyo- rum. 'Yaşam ve öJûm' üzerine alınan kararlar söz konusuydu. - Suçluhık duyuyor musunuz? - Hcpimiz kendunıze "Yaptiğnmz doğru mn" diye soruyorduk. Her gün gazetelerde yayımlanan eleştirel köşe yazılannı okumak zoruma gitse de yanhş karar verdığım bır durum olduğunusanmı- yorum. - Muhalefette ob» dııuz, Slobodan Müoseviç'e karşı savaşı bu kadar ate^ bir şekfflde savumır mmdunuz? - 1995'teki Srebreniça katliamı dönüm nokta- sı oldu. Biz o dönemde de muhalefetteydik. Bal- kanlar'da yaşanan4 savaştan geriye kalan kanlı de- neyimler, beni Miloşeviç'in durdurulması gerek- tiğıne ikna etti -\\TOdiğerhalklara.Batüıdeğerleregöregflç kullanabilmefi mı? İnsan haklanyahuzca Baoh de- geriermi? - Bazı devletlere göre, evet. Birleşmiş Millet- ler'e (BM) üye olan devleüer neyin alüna imza aü- yorlar?BM Sözleşmesi bence Baülıdeğerleri içer- miyor. Kamboçya'da olduğu gibi devletin kendi halkına kitlesel katliama girişmesinin ya da etnik temizlik kampanyalannın engellenmesi gündeme geldiğinde söz konusu olan, temel değerlerdir. 6 mih/ar insan bazı temel değerleri kabul etmezler- se nasıl banş içinde bir arada yaşayabilirler? - NATO operasyonunun ardından .ArnaMit \t Sırplann bir arada >aşaması son derece zor görü- nüwr_ - Bazı şeyler tartıya konulmalı. Kosova'nın özerkliğınin kaldınlmasının ardından bölgede ırk- çı biryönetim egemendi. Avrupa solu bunuçogun- lukiagözardıetti. -Savaşsırasında shil hedeflerin vurulmasj yada bolge_\e verilen zarariar sizde hiç ikilem >aratma- dımı? - Hayır. her zaman emindim. Avrupa, Miloşe- viç'in kazanmasını kabul edemezdi, bu durum komşu ülkeler için de ölümcül sonuçlar doğura- bilirdi. Çok sayıda suçsuz insanm yaşanum yitir- mesinin sorumlulugu Müoseviç'e ait - NATO bombalan üflceyi harap etti, svfl haBa vurdu— - Mitoşeviç sadece Bosoa'da 200bininsanın top- lu mezarlarda yatıyor olmasmın sorumlulugunu tâşıyor. Koso\'a'da da yeni mezarlarortaya çıkıyor. Savaşlarda her zaman hiçbirsuçu olmayanîar kur- ban olur. 2. Dünya Savaşı'nda da müttefiklerin at- nğı bombalar HHler'e de^il sivil halkın üzerine dü- şüyordu. Benzer bir durum yine karşımıza çıkt. , - NATO bombardımanını daha uzun süre sûr- düremez miydi? - Zorlaşmaya başlamıştı. -Halkın destegi mi azafayordu? - Ashnda hayır. Savaşın hiçbir seçeneği yoktu. Bu savaşı şiddetle eleştirenlerin bile souuçlar he- saba katıldığmda seçenekleri yoktu. -Savaş, NATO'nun BM kararian olmadan mû- dahalede buiunacağı yeni ve kaygı verici bir stra- tejinin deneme sahası mı oldu? - Sonuca bakıldığında, BM'nin ve Güvenlik Konseyi'nin yeniden canlandınldığını düşünüyo- rum. Ben, 21. yüzyılın çok taraflı siyasi yapısı içinde BM'nin vazgeçümez bir rol oynayacağı kanısındayını. Denktaş'tan Annan'a mektup 6 Zorla masaya oturtamazlar' LEFKOŞA(AA)-Ku- zey Kıbns Türk Cumhuri- yeti (KKTC) Cumhurbaş- kanı RaufDenktaş, G-8'le- rin Kıbns çağnsıyla ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi An- nan'a bir mektup yazdığı- nı açıkladı. Denktaş, Bayrak televiz- yonunda yaptığı açıklama- da, Güney Kıbns Rum Yö- netimi (GKRY) lideri GbP kos Klerides ile bu koşul- larda görüşmesinin müm- kün olmadığını belirterek "Kimse beni zorla kula- ğımdan rurup masaya otur- tamaz; buna hak ve yetki- siyoktur" dedi. Mektubun- da, Rum tarafiyla görüşe- cek bir şey olmadığını be- lirttiğini anlatan Denktaş, mekik diplomasisinin de- vam etmesini istedi. Geri adım yok Denktaş. "Mekikgöriiş- meieri sûrsün. Taraflann üzerinde anlaşma sağlaya- bileceği konular beürien- sin,görüşmeondan sonra" dedi.Denktaş. "masaya bundan sonra nasıl oturu- hırsa o şekflde kalkılacağH nı \e devtetten devlete gö- riişme esasmdan geri adım atdmayacağuu1 ' vurguladı. r, Keşmir arabulucu Hindistaru Cammu-Keşmir'deki Müslüman militanlara yönelik operasyonlannı sürdürürken Dışişleri Bakanı George Fernandes Pakistan'dan Hint topraklanna sızan militanlann yüzde 80'inin Pakistan askeri olduğunu öne sürdü. Mısır Devlet Başkanı Hiisnü Mübarek'in Pakistan'la Hindistan arasında arabuluculuk yapacağı bUdirildi (Fotoğraf: REUTERS) 5 milyon dolar verilecek Washington Miloşeviç için ödül koydu Dış Haberier Servisi - ABD, Uluslararası Savaş Suçlan Mahkemesi (USSM)tarafindan resmen suçlanan Yugoslavya Dev- let Başkanı Slobodan Mi- loşeviç dahil. Yugoslav- ya"daki savaş suçlulannın yakalanmasına katkıda bu- lunacaklara 5 milyon do- lara (yaklaşık 210 milyar TL) kadar ödül verilece- ğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı söz- cüsü James Rubin düzen- lediği basın toplantısında, üstenin, Miloşeviç, USSM tarafından suçlanan 4 yar- dımcısı ve Bosna'daki sa- vaş suçlan sanığı olan 20'den fazla kişi için geçer- lı olduğunu söyledi. Bu çerçevede Bosnalı Sırplann eski lideri Rado- van Karadziç ve eski Bos- nalı Sırp komutan Ratko Mladiç de arananlar liste- sinde bulunuyor. Rubin. "BeJgrad'da bu- lunan Miloşevic'i nasıl ya- kalamayı düşünüvorsu- nuz" şeklindeki bir soru- yu, "Bu program sadece bugünü ve yannı kapsanu- yor. Miloşeviç \e diğerleri- nin önümüzdeki «ünlcrde seyahat planlannı henüz bflmiyoruz" diye yanıtla- dı. Sözcü, savaş suçlann- dan arananlann yerlerini bilenlerin ABD Dışişleri Bakanlığı veya temsilci- liklerine baş\urmasını is- tedi. Rubin, "Bizbu adım- la eski vahşi baödaki ödül avcıhğuu özendirmiyoruz. Amacımız, sa\aş suçlula- nnın yakalanmasını sağla- yacak şekilde. ycrini bikli- renleri mükafatlandır- mak" dedi. Yunanistanı protesto TSK'den ittifaka eleştiri ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanlığı, Kosova konu- sunda verdiği brifıngde ka- ra harekâtı yapılmayaca- ğını açıklayan NATO'yu "zafiyete >ol açnğı ve &r- bistan Devlet Başkanı Slo- bodan Miloşeviç'in diren- ciniartnrdığr gerekçesiy- le eleştirdi. TSK, NÂ- TO'nun insani yardım ope- rasyonuna kaülmasına izin vermeyen Yunanistan'ı da ittifak nezdınde protesto etti. Genelkurmay Başkanlı- ğı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgi Merke- zi'nce dün Kosova ope- rasyonu konusunda birbri- fing düzenledi. Brifıngı Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanı Tümgeneral Ethem Erdağı sundu. Er- dağı. brifıng sırasında özet- le şu bilgileri verdi: - Banş gücüne Türkiye 987 kişilik bir taburla ka- ulacak. NATO ile Bulgaris- tan arasındaki anlaşmanın bugün akşam saatlerinde Bulgaristan parlamento- sunda onaylanması bekle- niyor. Türk birlıği de gele- cek hafta içinde yola çıka- cak. - NATO harekâtı hedef- lerine ulaşü. Ancak aske- ri komite ve NATO Konse- yi'ne getirilen konularda uzlaşma sağlanmış olma- sına karşın zorunlu kalın- saydı kara harekâtı ıle ilgi- li bir karar alınmasının ol- dukça güç olacağı ortaya çıktı. Başta Yunanistan ol- mak üzere bazı üyeler ha- rekâtla ilgili zaman zaman olumsuz tavır içinde oldu. Yunanistan Türk birliğin topraklanndan geçmesine izin vermedi. NATO baş- langıçtan itibaren kara ha- rekâtının yapılmay acağını açıklamakla Miloşeviç'in direncıni arttırmış, bu du- rum sonucun daha uzun sürede alınmasına neden olmuştur. Bordo bereliler Gazetecılerin sorulannı da yanıtlayan Erdağı, Priz- ren bölgesinde görev yapa- cak Türk birliğinde gerek- tiğinde kullanılmak üzere 3 adet «bordo bereirÖzel Kuvvetleri Korauianhğı'na bağlı timin de buiunacağı- nı bildirdi. Yunanistan'ın 2 ay önce yapılan başvuru ve bütün girişimlere karşın Türk bir- liğin topraklanndan geç- mesine izin vermediğini kaydeden Erdağı, ittifakta zafiyet yaratan bu tutumu nedeniyle Yunanistan'ı pro- testo ettiklerini söyledi. VVashington Times'ın savı 'Rus birliğinin girişiplanlıydı'] WASHINGTON(AFP) -Rusya'nın. Kosova Banş Gücü'nden (KFOR) önce Priştine'nin Slatina Hava- alanı'na 200 asker konuş- landırmasının önceden ta- sarlandığı öne sürüldü. ABD'de yayımlanan Washington Times gaze- tesinin haberine göre, Rus ve ABD'lı yetkılilerin, ola- yın Rusya'nın sivil ve as- keri liderlerinin arasında- ki bir yanlış anlamadan kaynakladığını açıklama- lanna karşın ABD istihba- ratı askerlerin konuşlandı- nlmasının önceden dikkat- \ le tasarlandığını bildirdi. J Bir ABD'li yetkili, Sa-f vunma Istihbarat Ajan-? sı'nın (DIA)raporunada- ? yanarak "Emirçokönceden' verOdi" dedi. ' ABD Başkanı BfflCHD-: ton, Moskova'dan Rus as- • kerlerinin KFOR birlikle-5 ri Kosova'ya girdikten son- ra bölgeye girmelerini is- • temiş, Rusya Dışişleri Ba- * kanı İgor İvanov bunu ka- - bul etmişti. Ancak, Rus bir-" likleri 11 Temmuz'da Priş- '. tine havaalanına girmişti. \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog