Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

&YFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 1999 CUMA $ HABERLER fektörlep tomitesi toplandı IANKARA (Cumhunvet Rrosu) - Rektorler bmıtesı, Yuksek Oğretım Kmılu Başkanı Prof Dr Kmal Guruz başkanlığında talanarak doçenlık snavlanvla ılgılı »orunlan msayayatırdı Bılımsel yeerlılığı olanlann doçent olnasmın ongoruldugu tojlantıda jurı sıstemının de dejıştınlmesı gerektığı vugulandı Vıkıf kiracılarına bıkan desteği • \]NKARA (Cumhumet Bürosu) - De\ let Bakanı Yflcsel Yalo\a hıçbır \akif kıracısının kapı dışan edlmeveceğını belırterek "Ekonomık sıkıntılann yasandığı şu gunlerde esnafı arkasından bıçaklatmam dedı Et-Balık'ta toplusödeşme • VNKARA (Cumhuri>et Bürosu)-Et\eBalık Ünınlen AŞ'nın Turkı\e genelındekı 2 bın 232 ışçıyı kapsavan toplu ış sozleşmesı Öz Gıda-Iş SendıkaM ıle Turk Ağır Sanayıı \e Hızmet Sektoru Kamu Işverenlen Sendıkası (TlHlS)arasında unzalandı 2 yıl yururlukte kalacak olan toplusozleşmevle mevcut bnıtucretlen l'2O-13O mılyon lıra arasında olanlara 5 mılyon lıra. 130-140 mılyon lıra arasında olanlara 4 mılyon lıra ıyıleştırme yapıldıktan sonra tum ücretlere yüzde 30 artı 15 mılyon lıra zam japılacak Lcretler daha sonrakı 6 aylık dılımterde ıse enflasyon artı ucretın yuzde 5'ıkadarartacak IMF anlaşmayı göpüşecek • \\KARA (Cumhurivet Burosu) - Teknık çalışmalannı tamamlayan Uluslararası Para Fonu (IMF)he>etı Fon Desteklı Enflasyonla Mucadele Anlaşması ıçın goruşmelere bugun IMF fcra Dırektoru Yuljy Jükeni ın de . kaülımıylahaşlayacak IMF heyetı, oncekı gun Zıraat Bankası'na gerçekleştırdıgı zıyaretın ardından dun de Tanm \e Koyışlen Bakanı Husnu Yusuf Gokalp'le göruştu Ozelleştırme ldaresı Başkanlığı, Halk Bankası, Sanayı ve Tıcaret Bakanlıgı zıyaretlennı de son ıkı gun ıçınde gerçekleştıren IMF'nm hafta sonunda anlaşmanın ana hatlarını göruşmesı beklenı\or OHAL'e eleştiri • \NKARA (Cumhunvet Bürosu) - Tuncelı Kultur \e Dajanışma derneklennm. PKK'>e karşı venlen mucadelede zarar goren Tuncelı yoresının sorunlannı dıle getırmek amacı>la duzenledığı basın toplantısında bolgede 3 bın koyun boşaltıldığı \e Tuncelı ılının nufusunun yuzde 53 oranında azaldığı vurgulandı 1994 y 11ından bu yana 287 kovun boşaltıldığı 284okul\e 104sağlık kunıluşunun kapatıldığı belmıldı KULTUR • SANAT Özelleştirmeye karşı yürüyüş KESKe bağlı Birieşik Taşımacıhk Sendikası (BTS) uyesi TCDD çalışanlan, "ÖzeUeşrirraeve Karşı Raylarda V uruyüş"lermin dörduncü günûnde cylemlerini Fendık-Gebze arasında gerçekleştirdiler. TCDD çalışanlan. Yakacık Hastanesi'nin ozeUeştırilmesine karşı duzenledikien yüruyıişü dun zaman zaman hı/lanan vağmur altında gerçekleş&rdüer. ^ uruyuşçuler tren yoiunun eherişsiz olması nedenhle bugûn Hereke'den Dennce arasııu trenle geçecekler. "Ozeüeştirmeye Karşı Ra\!arda Yuruyüş" evlemi \ann Derince'den başlayacak ve tzmit'te kjdesel basın açıklaması ile sona erecek. (Fotoğraf HATİCE TUNCER) Sosyal güvenlik kavramının yok edilmesine seyirci kalmamayacağı belirtildi Emekçiler, hükümeti uyardı Insanca Yaşam' mitingi Zam oranı memuru ayağa kaldırdı HaberMerkea-Memur maaşlanna yapılacak zam oranının en fazla yuzde 20 ler cıvannda olacağınm ışaret edılmesı, kamu çalışanlarını ayağa kaldırdı KESK. Memur-Sen \ e Kamu-Sen uyesı memurlar, bu hafta başından ben her gûn gerçeldeştırdıklen basın açıklamalan ıle hukumetı uyanrken KESK, bugun Eskışehır'de, cumartesı ve pazar günlen ıse çok sa> ıda ıl merkezmde "İnsanca Yaşam" mıtıng- len duzenleyecek KESK Izmır Şubeler Platformu uyelerı, dun ANAP lzmır tl Merkezı'nı zıyaret ede- rek toplusozleşme \e grev haklannın alınmasında kendılerıne destek v enlmesını ıstedıler KESK ten yapılan yazılı açıklamada, yetersız maaş artışlanna karşı surdurulen eylemler çerçeve- HBı y a n n v e pazar gunu mıtıngler düzen- d h İstanbul Haber Servisi - Hukumetın "emeklilık v aşını v uksetane" gınşımle- nne tepkıler artarak suruyor Sumer- bank Holdıng Bakırlcöy Hazır Gıyım Fabnkası ışçılen emeklılıkyaşınınyûk- seltılmek ıstenmesını duzenledikien yurûyuşle protesto ettıler DtSK'e bağlı Tekstıl Işçılen Sendı- kası Genel Başkanı Süleyman ÇelebL sosyal guvenlık reformu adı altında sa- dece emekJılık yaşıyla ovnamanın ne- denınm "sosvalgırvenBği bır kamu go- revi olmaktan çıkarmak. sosyal guven- lik kavramını vok etmek" olduğunu be- lırttı Sumerbank Holdıng Bakırkoy Hazır Gıvım Fabnkası ışçılen, emeklı- lık yaşının vukseltılmesını ongören "sosyalgüvenfik reformu"nu, Zeytınbur- nu ndakı fabnka onunden Bakırkoy Ozgurluk Meydanı'na kadar yüruye- rek protesto ettıler \ urüvuş boyunca " Dunya yerinden oynar. işçiler birük ol- sa". "Kahrolsun FV1F. bağımsızTürki- ve" "SSK bızundır. satnrmayTz" "Turk- İş uyuma, SSK've sahıp çık" »loganla- n atan ve "Muhalefette kartaL, iktidar- Wag BH p g g - leneceğı bıldmldı Eskışehır'de bugün yapılacak mıtıngle başlayacak "tnsancaYaşam" mıtıngJen, ya- nn Istanbul Ankara tzmır Çorum, Adana. Bursa Kocaelı Mersın,A>dın Erzıncan, Konya, Samsun, Malatya Trabzon Karaman. Balıkesır, Tuncelı, Muş. Sakarya, Kaysen ve Hatay'da gerçekleştınle- cek KESK e bağlı sendıkalar 27 Hazıran Pazar gunu ıse Gazıantep v e Antalya'da alanlara çıkacak Kamu-Sen'e bağlı sendıkalarm da 29-30 Hazı- ran gunlennde alanlara çıkacağı belirtildi Kamu- Sen m kuruluş >ıldonumu nedenıyle düzenlenen torende konuşan İstanbul Bolge Başkan Yardımcı- sı Doç Dr Metin Bostancı "Bugün sessiz günfi- muz. 29-30 Haziran'da sesimizgûr çıkacak" dedı KESK e bağlı Tum Malıye-Sen uyesı bır gnıp, memurlar ıçın ongörulen zam oranını protesto ettı Vatan Caddesı ndekı Malıye Kompleksı onunde bır açıklama yapan sendıkanın 1 No'lu Şube Başkanı Dursun Doğan sadaka nıtehgındekı maaş artışla- nvla memurlann ınsanca yaşamasının olanaksız ol- duğunu behrttı ANAP lzmır II Başkanı Tahsin Toygar ıle gorü- şen KESK u\esı «.endıkalann temsılcılen. ıstekle- rının Başbakan'a ıletılmesı ıçın destek ıstedıler KESK donem sozcusu ve SES Izmır Şube Başka- nı Mevlut Ulgen Turkıye'de asgan geçım standar- dınm 300 mılyon lıra olarak belırlendıgını, ancak hukumetın kendılenne ongürdüğü ücretın 110-120 mılyon lıra sınınnda olduğunu söyledı Tovgar da, KESK uyelenne yönelık olarak, tum taleplennde v e mucadelelennde haklı olduklanm soyledı ve des- tek sozü verdı Sümerbank Holding Bakırköv Hazır Gıyim Fabnkası işçüeri, emeklflik yaşının yukseltü- mesini öngören "sosval güvenlik reformu^nu. Z«tınburnu"ndaki fabrika önünden Bakır- koy ÖzgürfükMevdanrna kadarvumverek protesto ettıler. (Fotoğraf LGUR DEMİR) da serçe olmak yok", "Özelleştirnıeler dursun, yetım mallan kurtuLsun" v azı- lı afiş vepankartlartaşıyan ışçılere çev- redekı sürucüler korna çalarak yurttaş- lar da alkışlanyla destek verdı Özgûrluk Meydaru nda toplanan yak- laşıkbın ışçıye konuşan Teksıf-Iş Sen- dıkası Bakırköy Şube Başkanı Çetin Yelken, hukumetı uyarmak amacıvla vuruduklennı belırttı Krız gerekçesıy- le 600 bını aşkın kışının ışten atıldığı- nı vurgulayan Yelken, IMF'nın ıstem- len doğrultusunda once vağmur gıbı zamlann yapıldığını, şımdı de ınsan ömrûnun 58-60, ışe başlama yaşının ıse 16 oldu- ğu ülkemızde emeklıhk ya- şı ıle oynandığını soyledı Yelken, IMF'nın bırkaç ku- ruşuna mınnet edeceğunıze kendı ozkaynaklanmızm ıyı değerlendınlmesı gerektığı- nı kaydettı 'Sorun emeklilik yaşı değfl- Tekstıl Işçılen Sendıkası Genel Başkanı Süleyman Çe- lebı, yaptığı yazılı açıklama- da, 21 -23 Hazıran tanhlerm- de Oren'de toplanan Sendı- ka Başkanlar Kurulu'nun ele aldığı konularla ılgılı sonuç bıldırgesmı açıkladı Çelebı, sosyal guvenlığın tasfiye edıl- mesıne seyırcı kalmayacak- Iannı belırterek bütçenın ya- nsını alıp gotüren 10 katnl- yon lıralık faız gıdenne yö- nelık onlem almayı duşunme- yenlenn, 2 4 katnlyonluk sos- yal güvenlik açığını kapat- mak ıçın emeklıhk yaşını yukseltmey ı planladıklannı vurguladı "SSK'nin esas sorunu emeklilik yaşı değikür" dı- yen Çelebı SSK'nın 1992 yılına kadar açık vermedığı- nı, daha sonra gıderek artan açıklann ıse SSK fonlannın devlet tarafindan bedava ve ucuz kaynak olarak kullanıl- masından kaynaklandığını belırttı Çalışma yasalannda çağ- daş normlara uygun demok- ratıkleşmenın acılen gunde- me gettnlmesını ısteyen Çe- lebı, butun emek güçlennı bırlıkte mucadele etmeye ça- ğırdı (O 212) 2 * 3 »• 7 « (3 HAT) S NEMALARI/MALTEPE ALIŞVERİŞ ve EĞLENCE MERKEZİ MALTtPt, *><*AC6 No 41 (idedıytYon.)W 0216^42 60 30-31 11 30 14 00 16 30 19 00 21 30 1ZLEYICIIMIIM SEÇTIĞI TURK FILMLERI HOŞÇAKAL AZİ YARIN 11 00 13 30 21 00 16 00 18 30 GEÇMIŞIN GOLGESINDE AMERICAN HISTORY X 11_ 15 13 45 16 15 18 45 21 15 1 K A R Y A İ S L E T M E S I D 1 H Yitik Zamanın İzinde İSTANBUL Bolge • bolge istanbul geıx dıtimizde 27 Hauran Pamgunu. SARAÇHANE'den EYVP'e Zeyrek (Pantokntor) Eskı Imıret (Pıntepaptes) Faoh,Yıvuı Selnv Fethıye (Pımmakarıntos) Kanye (Khora) Mıhnmıh Zal Mıhmut Pajj, Patnkhane (Sen Jor]) Tekfur Sanyı, Anemas Zındanlan ve Eyup Kılselen Camılen ve anıt-çevrelenyie, yıunnekte oWu|umuı Isunbufu Ibnhım EREN LE çevrecı bır tarıh vnyonu ıle yenıden keçfetmek tçm 27 Haziran Pazar gunu buluşuyoruz. Katılmak ısteyenler ıçın 0212.252 65 78-79-80. \ N 0 T BU gez, BRT BIRSEY TURIZU orgamzisyoou ıle yap<lmaktadr/ Cafe Restaurant-Galen HATİCE ODABAŞI BAHATTİN ODABAŞI Resım Sergisl Haziran sonuna kadar ızlenebılir Buyûkdefe Cd No 57 1 M a s l * Tel 28515 68 GALERI v e SERGI İlanlannız ıçın 0212 293 89 78 Şımdı daha guzel teras keyfinde gecelennuz, Özel tekne ve catenng hızmetlenmız. gunduzlen ve pazar gunlen çok ozel 4 yıldızlı hızmetlenmızı yaşamayı onenyonızü OTOPARK ücretınızi de odüyoruz? ı (0212) 251 OOOO Restaurant - Bar 06-11TEMMUZ Guneydo|u'nun Efes'ı kabul edılen gorkemlı anıdarla dolu, ejsız Hasankeyfın bara) sulan altında kalmasım ıstemıyoruz. 06-11 Temmuz tanhlen arasında, Nemrut, Şanlıurfa, Harran, Mardın, Mıdyat, Hasankeyf, Batman, Sıtvan, Dıyarbakır'ı kapsayan bır destek gezısı duzenledık. Katılmak isteyenler için: 0212.252 65 78-79-80 I HASANKEYF SULAR ALTINDA KALMASIN Dığer turlarunız ıçın de bılgı alınız: 15 18 Temmuz Gızlı Kalmij Marmara 212îTemmu. Bır Başka Karadenı: JBTBugBf BRT- BIRSEY TURia orgatosyonu i« y^ıtaaHadır, ÂNTİMEDYADcrgıcık Hıçbtr basın t e k e l ı v l e b a g î a n n m ı z yoktur Fethullah şokyTurkıye Fethuilah Guten'ın ıkı kasefiyle sarsıki. Gülen' ın gızlı yuzunö ortaya koyan konuşmalar şok yaraKı npenmnllcpınıBkoSjardaenz... Abü=r,«U«l«. kjnfc»kı,I<Stâ»,b«k«I«-Jrir 8Mikm»<iıı»UturMııı>cuiD«»ı,Turi!i An» IMI Bmaşca ^odtace ağamoim ho Ufia bOnkrııBdik. Aots'mlıi.BtfnvtOçokAUaaB.Oaıcedk tonrfe, ocaktonb, IncaldzdılanİBn ElmeTu.cyloncyiB.k.DiMymöedft. C«^bes Hboe&ok naı «dol Bemknnd. dmümlededit Yabnax{e<in,<S«dıkıiziDftwfansmkSnı^tı Bot(MimXkMndir,adayejrq<>nriar,ilaKin 37c Takıyot^TOeıniTizıİırcıftyfleauysılır {Ebnnt- n ootır oyvan 4ı>» yıtnnMc Crvtp olnfc Hoc^fcaS'un »fr«flKk BkkımbmriceogtBvİKcektBdiğBizfctoinftan Şım<k"FcihuttaE S k 4 yıldır her cuma inadına ÂNTİMEDYA Cumhurbaskanı Demirel *Memurun ferycuk doğcıVANKAR4 (Cumhuri- yet Bürosu) - Cumhurbas- kanı Sükyman Demirel. kamu çalışanlannın zam ıstemlenne ılışkın olarak "Feryadınızı anlnorum, doğal da buluyorum" de- dı Hak ararken haklı ze- mrnlerde kalınması gerek- tığını \urgulayan Demi- rel, "Istediklerinizin bir ölçüde gerçekleşmesı ıçın >cm kurulnıuş hukumetın gayret sarf edeceğinı büı- yonrnı" dıve konuştu Demirel dun Turkıye Kamu-Sen Genel Başka- nı Resul Aka> \e berabe- rındekı yonetım kurulu üyelennı kabul ettı Akay hukumetın zam ongoru- sune değmerek "Memur- lara reva görülen komik maaş arüşL memunın va- rasına merhem olmamak- tadır" dedı Demirel. makul \ e meş- ru hakların ızlenmesıne hıç kımse tarafından ıtı- raz edılemeyeceğını be- lırttı Demirel, uzun za- mandır mevcut olan so- runlann hıç şıkâyet edıle- meyecek bıçımde çozül- mesının pek kolay olma- dığını \r urguladı Demirel şunlan soyledı "Dikgctirdiğinizhusus- lar, goz ardı edılmiş husns- br değıldır. Feryadinızı an- fayorum, onu da doğal bu- luyonım. Valnız, gkükcek yerler belli. Haklı olmak yetmez, hak ararkea hak- b zeminlerde kalmak la- zrnı ve haksız durumadüş- meden hak aramak laznn. Siz bunu > apıyorsunuz ve ashnda haksız duruma dû- şenlenn bir yere varması da mumkün değildır." ABilerekabet Cumhurbaskanı Demi- rel, TUSlAD Yönetım Ku- rulu Başkanı Erkut Yüca- oğhı ve Avrupa Sanayı ve Iş\ erenler Konfederasyon- lan Bırhğı (UN1CE) Baş- kanı Baron Georges Ja- cobs'u kabulünde yaptığı konuşmada, Turkıye 'mn 21 yuzyılaAvTupa'runbır parçası olarak gıreceğını duşunduğunu söyledı Tûr- kıye'nın AB ulkelen şır- ketlen ıle rekabet edebıle- cek duzeyde olduğunu be- lırten Dernırel, ulkeıun ku- reselleşmenm gereklılığı- nı anladığını kaydettı UN1CE Başkanı Jacobs da, Turkıye'de özellıkle teksöl sektorûnun ıçınde bulunduğu potansıvelden çok etkılendığını soyledı Maliye Bakanı Sümer Oral 'Kamu finansman yapısı sağhksız9 ANKARA (C umhuriyet Burosu) - TBMM Genel Kurulu'ndal999MalıYı- lı Butçe Yasa Tasansı uze- nndekı görüşmelere dün başlandı Malıye Bakanı SumerOraL kamu fınans- man yapısının çok sağhk- sız olduğunu. faız odeme- lennın bütçenın taşıyama- yacağı bır duzeye enştığı- nı söyledı Muhalefetsoz cülen ekonomık gösterge- lerle ılgılı olarak özellıkle u iki yddır iküdarda olan" DSP ve ANAP'a yüklendı DYP Genel Başkanı Tan- su Çiller ıse "Veni ortak nerede? Yenı ortak kamu- O)iı gozünde sessiz çoğun- lukgorûntıisündedir"' soz- lenyle MHP'yı hedef aldı Malıye Bakanı Oral TBMM Genel Kurulu'nda 1999 Mah Yılı Bütçe \a- sa Tasansf nı sunarken yap- tığı konuşmada, Turkıye yı de etkıleyen dunyadakı ekonomık bunalımın hızı- nın azalmaya başladığını 2000 yılından ıtıbaren ıyı- leşmenın başlayacağını söyledı Bütçenın, ekonomık po- lıtıkanın en etkın aracı ol- ma ozellığını yıtırdığını vurgulayan Oral, butçe açıklannı kabul edılebıhr duzeyde tutma olanağının da ortadan kalktığını soy- ledı Butçe hızmetlennın borçla karşılanmaya baş- landığını belırten Oral "Bu iş o kadar ılen göturulmuş kı. faızını deodemek ıçın \e- nıden borclanmak mecbu- nycü orta\a çıkmışür. Mev- cut butçe vaptsı ıçınde. borç ıdaresinın sadece faiz ode- melen bolumünu görüyo- nız. Bunun aynca anapa- ra boiumu devar. Onu öde- mekiçuı deyıne borç alıyo- 012" dedı DSPHedeştiri ANAP grubu adına ılk konuşmayı yapan Balıke- sır Mılletvekıh Agâh Ok- tay Güner. DSP'nın tek ba- şına ıktıdarda bulunduğu 56 donemde alınması ge- reken bırçok karann ahn- madığım. Vergı Yasası'nın da etkısıyle sanayı üretı- mınuı tıkandığını, ekono- mının knze gırdığını ılen surdü Hukumet adına eleştın- len yanıtlayan De\ let Ba- kanı Hikmet Uluğbay, "Butçeler yıllann izini ta- şır. Bütçenin 10 trOyondan fazlası faiz olarak ödeni- yorsa, bazı hizmetler nok- san oluyarsa burava nasü getindiginı rvı bflmek lazım. Kademc kademe bınkmiş sorunlar var. Bu birikimde ber ıktıdann katkısı var- dır. \ atandaş kımın ne yap- nğını çok iyi biliyor. Onun da sonucunu 18 Nisan'da sandıga >ansrtü" dedı ADAM KİTABEVİ Yayınevi Günlen KITAPLARI 25 Haz ran Coma Saatl3 Imza Gunu ve Soyleşıler Saat 15 " Behnız ÇINICI Mımarlık Ustune Erdal INÖNÛ Sıyaset ve Bılım ADAM KITABEVI Kuçukparmakkapı Sok No 1 " BEYOGLL Tel (1212 293 41 05 2b Hazıran Cumartes Saat 15 Orhan KOLOĞLU Turk Çağdaşlaşması "GÜLEN İRTİCA"\IN İÇYÜZÜ FETHULLAH GÜLEN ŞOK FİYATA Belgeler, bılgıler, fotoğraflarla camı ımamlığından hocaefendılığe hocaefendılıkten Papa ıle buluşmaya varan yolun o> kusu 2 CD'lık Bir Dızı TUM CUMHURtYET KİTAP KULUBU SERGl S M.0NU VE TEMSİLCILİKLERINDE Cumhunyet Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 kıtap kulübû (34334ıCagaloğlu İstanbul Tel (212)514 0196
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog