Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çevre ödülleri töreni • Istanbul Haber Servisi - Şişli Belediyesi Çevre Müdürlüğü tarafından, Dûnya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ılköğretim okulu ögrencileri arasında 6 ayn dalda dûzenlenen yanşmanın ödül töreni, dün Şışli Belediyesı'nde gerçekleştirildi. Törende resim, kompozisyon, şiir, slogan, afış ve karikatûr dallannda dereceye girert öğrencilere ödüllen. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sangül ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Yahya Yıldız tarafından verildi. Mustafa Sangül. Şişlı'yi İstanbul'da çevre konusunda bir numaralı ilçe yapmaya çalışacaklannı belirtti. IMehmetfin Kitabı'na topfatma kararı • İstanbul Haber Servisi - Beyogiu 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'run '"devletın askeri kuvvetlerini tahkir ve tezy if" eden ibareler bulunduğu gerekçesıyle 21 Haziran günü yaptığı başvuru üzerine 5680 sayılı yasanın ek: 1-2 maddeleri uyannca "Mehmedin Kitabı" adı altında bir araya getirdiğı Güneydogu Anadolu'da savaşmış askerler ve asker aileri ile söyleşi ıçeren kitabı toplatma karan aldı. Kıtabın yazan Nadire Mater yaptığı yazıh açıklamada, toplatma karannı protesto ederek "42 terhıs edilmiş er ve yedek subay ile iki asker aılesınin savaş. sırasında ve sonrasında yaşadıklanna ilışkm olarak bana anlattıklan, tanıklıklar gerekçe gösterilerek toplatıldı" dedi. Arnavutluk'tan protesto • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Karadeniz Ekonomik lşbirliğı Parlamenter Asamblesı (KEİPA) 13. Genel Kurulu. Arnavutluk heyetince protesto edildı. Arnavutluk. "YaltaZırvesi Sonrasında KElPA'nın Rolü" baslıkJı öneri karanndaki '"Balkanlar'daki silahlı çatışmanın tüm taraflannı çözüm bulmaya çağnda bulunur" ifadesinin çıkanlmasına tepki gösterdı. Babuna kampanyası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un Dr. Babuna kampanyasıyla ilgili çekıncelenni açıİdamasıyla başlayan tartışmalar. 26 uzman tarafından karara bağlanacak. Sağlık Etik Kurulu, yalnız bu kampanyayı değil, kanserle ilgili geleceğe yönelik tasanlan da görüşecek. Her gün yeni iddialann ortaya atıldığı kampanyayı Milli lstihbarat Teşkılatf nın (MlT) aylar önce incelemeye aldığı ögrenıldi. 12Eylül • MARMARİS(AA)- Eğitim-Sen Muğla Şubesi'nin davetlisi olarak Muğla ve ilçelerinde öğretmenlerle bir araya gelen eğitimci-yazar Fakir Baykurt burada yaptığı açıklamada. 12 Eylülden sonra öğretmenlerin çok ezildiğini belırterek "Bunun sonucunda da öğretmen örgütlenmesi beklenen düzeye ulaşamadı" dedı. Bugün Mevlid Kandili • ANKARA(ANKA)- Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişınin 1428'inci yıldönümü bugün kutlanıyor. Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Mevlid Kandılı nedeniyle yayımladığı mesajda, inananlara Hz. Muhammed'in asırlar önce açtığı manevi pencereden çağın insanı olarak Kuran, sünnet ve hayata bakmalaruu istedi. Baki Erdoğan'ı öldürmekten sanık 6 emniyet görevlisi, 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkûm oldu tşkenceci polislere ceza# Aydın'da gözaltında bulunduğu sırada ölen Baki Erdoğan davasında, 6 emniyet görevlisi tekrar 5.5 yıl ağır hapis cezasına çarptınldı. Sanık polisler, birinci yargılamalannda da ayru cezaya çarptınlmış, ancak Yargıtay karan usul yüzünden bozmuştu. NECATİAYGCS AYDEV-Aydın'da4.5 yılöncegö- zaltına aldıklan Baki Erdoğan'ı iş- kenceyle öldürmekten yargılanan, iç- lerinde Aydın Emniyet Müdür Yar- dımcısı ve Terörle Mücadele Şube Müdürü'nün de bulunduğu 6 polis, 5'er yıl 6'şar ay 20'şer gün ağır ha- pis cezasına çarptınldı. Sanık polis- ler, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkeme- si'nde yapılan ilk yargılamalannda da aynı cezaya çarptınlmış, ancak, Yargıtay 8. Ceza Dairesı. "Baki Er- doğan'm ölümüne neden olan sanıgui belirlenmesi" istemiyle karan usul yönünden bozarak dosyayı geri gön- dermişti. Yeniden başlayan yargılama süre- cinin dünkü 3. duruşmasında mahke- me heyeti, "sanıklann tümünün iş- kence ve öldürme eytemine iştirak et- tiklerinin anla^ıldığı" gerekçesiyle ilk karannda direnerek sanık polisle- re 5'er yıl 6'şar ay 20'şer gün ağır ha- pis cezası verdi. Mahkeme aynca, sa- nıklann yaşam boyu kamu hizmetle- rinden yasaklanmasını da kararlaş- tırdı. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkeme- si 'nde dün yapılan dumşmaya saruk- lardan polis memurlan Aü KumaL, Ayhan Erdal, Cahit Sandıkçı katılır- ken Aydın Emniyet Müdür Yardım- cısı tbrahimTüredi'nin adliyeye ge- lerek duruşma salonunun dışmda ka- ran n açıklanmasıru beklemesi dik- kat çekti. Terörle Mücadele Şube Müdürü Necmettin A\dınkaya ve po- lis memuru Abdurrahman Çetinka- ya ise mahkemeye gelmedi. Mahkeme Başkanı Turgut Yıldı- nm'ın duruşma öncesi Yargıtay 8. Dairesi'nin bozma karannı okuması üzerine, sanık vekilleri bu karara uyulmasını istediler. Baki Erdo- ğan'ın avukatlan da mahkemenin es- ki karannda direnmesi isteminde bu- lundular. Taraflann istemlerini değerlendi- ren Turgut Yıldınm, dosya içeriğine göre sanıklann Baki Erdoğan'ı "i$- kenceyle öldürdüklermin kesin ola- rak anlaşddıgr sonucuna vanldığı- nı ve ilk karannda direndiğini belir- terek 2'si polis müdürü 6 polisi, ikin- ci kez 5'er yıl 6'şar ay 20'şer gün ağır hapis cezasına çarptırdı. Erdoğan'ın avukatlan. Ahmet Hamdi Yıldınm ve Giil Kireçkaya, 4.5 yıl süren davanın sonunda adale- tin tecelli etmesinden duyduklan mutluluğu belirterek "Başından be- ri bu karann çıkacağmdan emindik. Adalet yerini buldu" diye konuştu- lar. 1993'te öldürülmûştfi Baki Erdoğan, Aydın Emniyet Müdürlüğü'nce Aydın ve ilçelerinde 11 Agustos 1993 tarihinde gerçek- leştirilen DHKP-C operasyonunda Söke'de gözaltına alınmıştı. Bu ope- rasyonda. gözaltına alınan 11 kişi- den biri olan Erdoğan. 22 Ağustos 1993'te hastalanarak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldınlmış, 23 Ağustos 1993 'te ise yaşamını yitirmişti. Yapı- lan otopside ise Erdoğan'ın akciğer ödeminden yaşamını yitırdıği rapo- ru verilmişti. Ancak, babası Mahmut Erdoğan, avukatlan aracılığıyla Aydın Cum- hunyet Sa\ cıJığı 'na başvurarak oğlu- nun işkence sonucu yaşamını yitirdi- ğini öne sürmüş ve sanık polislerin cezalandınlmalan isteminde bulun- muştu. Karayalçın ve Güneş'le görüşen CHP lideri, bugün il başkanlanyla bir araya gelecek İsianbuldelegelmmlenOymen'edestck #Yann gerçekleşecek olan 10. olağanüstü İcurultay öncesi CHP'de liste hazırhklan sürüyor. Genel Başkan Altan Öymen, bugün yapılacak toplantıdan sonra listeye son şeklini verecek. Mehmet Moğultay ve Istanbul delegeleri önceki akşam bir toplantı düzenledi. Mogultay toplantıda, "uzlaşma ve banşın temini için genel başkanın listesine destek olunması" karannın çıktıgını belirtti. MUTLU SERELİ CHP ANKARA - CHP'nin parti meclisi (PM) ve yük- sek disiplin kurulu (YDK) üyelerini seçeceği 10. ola- ğanüstü kurultayı yann ger- çekleştirilecek. Liste hazırlıklannı sürdü- ren Genel Başkan Altan Öymen dün 9. olağanüstü kurultaydakı rakiplerinden Hasan Fehmi Güneş ve Murat Karayalçın ile görüştü.öymen Ertuğrul Günay ile de bu sabah görüşecek. Öncülüğünü Meh- met Moğultay ın yaptığı Istanbul delege- lerince önceki akşam bir toplantı düzen- lendi. Moğultay, Güneş ekibi ve Karayal- çın'ın da katıldığı toplantıdan "uzlaşma ve banşın temini için genel başkanın listesi- ne destek oluııması" karannın çıktıgını söyledi. CHP Ankara tl Başkanı LeventGök fse "Eğer genel başkan adaytannın tümii lis- teye aunacaksa Adnan Keskin de alınma- IT önerisınde bulundu. Istanbul delegelerince önceki akşam gerçekJeştirilen toplantınm ardından Gü- neş ekibinde "kurultayda ayn liste çıkar- mama" eğilimi oluştu. Ercan Karakaş da Öymen'ı destekle- diklenni ve birlikte çalışabileceklerini. ancak PM'nin yeniden yapılanmayı ger- çekleştırecek yapıda olmasının önem ta- Hemşirelerin mezuniyet sevinci Vaüdebağ AnadoJu Sağiık Mesiek Lisesi 1998-1999 öğretim yıh dipkuna ve kep gryme törenL dün Haydarpasa Lisesi'nde gerçeklestirfldi. Törene, eski Talim Terbiye Kurulu Başkanı ve ANAP Burdur MiUetvekiti Yusuf Ekinci, Milli Eğitim Bakanlığı Danışmam Refet Angın, Üsküdar Kaymakanu Abdülvahap Yıldınm \v Üsküdar Milli Eğitim Müdürü Recep Sezer karüdL Törende, liseden mezun olan 42 öğrencrye diplomalan verilirken ikinci sınrfa gecen 41 öğrenciye de kepleri takıldı. Törende konuşan üse müdürü Güler Süriicü, nsenin kurukluğu 1978 yınndan bu yana toplam 737 hemşirenin mezun oMuğunu söj1edi.(İPEKYEZDANl) şıdığını söyledi. PM'ye alınacak isimler- den çok, yeniden yapılanmanın nasıl sağ- lanacağının önem tasıdığına işaret eden Karakaş, "Biz bütünü görmek isthoruz. PM gercekten örgütsei yeniden yapdan- mayi gerçekleştirebilecek mi ona bakaca- ğız" dıye konuştu. Ertuğrul Günay, başından beri kapalı kapılar ardında siyaset yapıhnasına karşı çıktıgını, kişisel dayatmalan olmadığını ancak bazı konularda duyarlı olduklannı dıle getirdi. Günay, "Partimizi 18 Nisan'a getiren arkadaşlanmız yeni oluşumkr için firsat vermeliler. CHP'nin yıpranmasına >e gü- ven yitirmesine neden olan arkadaşlan- mız da firsat vermenTer" di- ye konuştu. Günay, göriiş birliği sağlanmaması duru- munda görüşlerini kurulta- ya sunacaklannı söyledi. Günay, bunu hangi yolla yapacaklannın sorulması üzerine de. "demokratik ve tüzük kurallan çerçevesin- de bir yol bulaeaklarını" söyledi. Gök: Keskin aiınmaiı Genç CHP'liler, partinin radikal bir dönüşüm başlatmasını istedi 'Kadrolar gençleştirflmeli'tstanbul Haber Servisi-Türkiye siyasetinin en köklü partilerinden CHP'nin radikal bir iç- ten dönüşüm hareketi başlatması: örgütsei ola- rak dinamik, sağlıklı ve etkin bir yapıya ka- vuşturulması, kadrolannın da gençleştirilme- si ve güncelleştirilmesi gerektiği belirtildi. CHP'nin yann yapılacak parti meclisi ku- rultayına yönelik mesajlar giderek yoğunlaşır- ken kendilerini "Genç CHP Hareketi" olarak tanımlayan grup atağa geçtı. Genç CHP Ha- reketi'nden Levent E>ipişiren, mevcut kadro- lan, yaşanan tüm olumsuzluklara karşın öze- leştıri yapmaksızın yollanna devam etmekle suçlarken "Nüfusun >üzde 65Mnin 35 yaş alü olmasmdan öviinen iilke siyasetçileri. gençleri oy deposu olarakgörmekten öteye geçemez, bu potansıŞeti değerfendinne yollannı bulamaz- lar. Gençoylann yüzde60'ının MHPyegiöne- Evrim teorisine saldırı # Parti içi demokrasi ve parti içi disiplinin ödünsüz uygulanmasını isteyen genç CHP'liler, gerekJi tüzûk değişiklikleri ile gerçek ve güncelleştirilmiş bir üyelik yapısı oluşturulması gerektiğini belirttüer. sinin suçunu yine kendflerinde aramazlar" de- di. Genç CHP Hareketi Irtibat Bürosu'nca ya- pılan yazılı açıklamada, hareketin özlemleri olarak toplumsal refah, bireysel hak ve özgür- lükler, üretimde verimJilik, sosyaJ deviet çaü- sı altında paylaşımda adalet; tüm emekçiler, memurlar, emekliler, esnaf ve sanatkârlann, küçük işletme sahiplennin. kadınlann ve gençlerin kucakJanması sıralandı. CHP'nin bugün en önemli gündem maddesinin bu öz- lemlen başanyla gerçekleştirebilecek bır PM oluşturulması olduğu kaydedilen açıklamada, PM'nin önümüzdeki dönemde üstlenmesi ge- reken etkinliklere ilişkin getirilen öneriler ise şöyle: # Parti içi demokrasi ve parti içi dfcaplinin ödünsüz ve hızlı uygulanmasL 0 Parti içi eğitim programlan ile parti prog- ramı konusunda. parti tabanında sağlanması gereken netlik ve özgüvenin oluşturulması. # Gerekli tüzükdeğişiklikleri ile gerçek. şef- faf. bilinçli ve günceUeştirilmiş bir üyelik yapı- s olusnınılnıası, seçme-seçilme, adayhk me- kanizmalaruun sağlıklı bir nitetik kazanması. # Partinin yerel yönetımler de dahıl, so- rumluluk taşıyan her kademedekı yönerim bi- rimiyle parti tabanı arasındaki iletişim meka- nizmalannın kuruknası. Öymen ü başkanlan ile bugün saat 16.00'da topla- nacak. PM listesi hazırhk- lan doğrultusunda il baş- kanlan ve örgüt başkanla- nnın da görüşlerini alacak olan CHP lideri, listeye son biçimim bu toplantıdan sonra verecek. Ankara II Başkanı Levent Gök. "Eğer tüm genel başkan adaylan listeye alınacaksa Adnan Keskin de ahıunah" değerlendirmesini yaptı. Zonguldak tl Başkanı Ha- nın Akın da Öymen'i des- teklediklerini söyledi. Prof. Dr. Emre Kongar ile avukat Şahin Men- gü'nün Öymen'in listesin- den aday olması kesinleşti. Kongar, kişisel güveni ve partiye kurumsal desteği dolayısıyla Öymen'in öne- risi doğrultusunda PM'ye aday olmayı kabul ettiğini bıldirdi. Öymen'in eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ile de PM'ye aday ol- ması konusunda görüşece- ğiöğrenildi. EskiTrabzon milletvekili hukukçu-yazar Rahmi Kumaş da PM'ye aday olduğunu açıkladı. Öymen'in "roş ortalaması- nıdüşürmekiçin" listesine alacağını söyîediği ancak ısmini açıklamadığı "30 vaşın arandaki" ismin. da- nışmam Hüseyin Emre Al- ünışık olduğu ıddıa edildi. Kışkırtıcı yayına 4.8 milyar ceza ANKARA (Cumhuri- >«t Bürosu) - Eski Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay döneminde biyo- loji dersınde yaratılış teori- si ile Danvin'in evnm te- orisinin programa girmesi nedeniyle saldınya geçen şeriatçılann kışkırtıcı ve provokasyon amaçlı ya- •yınlan, mahkeme tarafın- dan "bilim veetik" dışı ola- rak değerlendirildi. Anka- ra 3. Asliye Hukuk Mah- kemesi, evrim teorisinı sa- vunan bilim adamlannı -böiücü. komünist ve Vla- ocu" olarak suçîayan Bi- lim Ara^tırma Vakfı'nı 4 milyar 819 milyon lıra pa- ra cezasına çarptırdı. Biyoloji dersi programı- na alınan evrim teorisini bölücülük olarak değer- Iendiren şeriatçılar ve Bi- lim Araştırma Vakfi, An- kara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ce- zalandınldı. "Evrim Teori- siıün Büimsel Çöküşü ve Evrim AJdatmacasT adlı kitaptan binlerce adet ba- sarak okullarda öğrencile- re ücretsiz dağıtmaya çalı- şan dinci çevrelere karşı harekete geçen bilim adamlan, evrim teorisinin gerçeklerine ilişkin açıkla- malarda bulunmuşlardı. Yaman Örs. Fatma Işık, Dinçer Gülen, Mustafa Sernat ve Ümit Sayın, ev- rim teorilenne iiişkın açık- lamalan nedeniyle Bilim Araştırma Vakfi'nın ken- dilerini hedefgösteren bil- dinler yayımladığını ge- rekçe göstererek .Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkeme- si'ne başvurmuştu. Cumhuriywt| kitap kulûbü I DINLETI f TAKSİM SERGİ SAIONU'MDA 25 Haziran Cuma (Bugüm Cumi kitapı kulübü IMZA GUNy "Ferda Ereren 'in sazmdan sözünden " at:19.00-20.00 TAKSIM SERGİ SALONU'NDA 25 Hâzlran Cuma IBuzün) Saat:17.00-19.00 Konuklarımızla söyleşip, kitaplarını imzalayacak Organize suçlarla mücadele tasansı Bakanlar Kurulu 'nda ele alınacak Telefon dinlemeye yasal çerçeve Bakanlar Kurulu'na sunulacak taslağa göre; # Telefon dinlemeye hâkim karar verecek. • Acil durumlarda cumhuriyet savcısından izin alınabilecek. # Telefonlar en fazla 9 ay dinlenebilecek # Çetelerin ortaya çıkanlmasında ajan kullanılabilecek. • Çete ve maryayı 'uzman mahkeme' yargılayacak. EMJNEKAPLA\ ANKARA-tçışlenBaka- nı Sadettin Tantan'ın bugün Bakanlar Kurulu'na sunaca- ğı "Organize Suçlarla Mü- cadele Yasası" taslağı, ileti- şim araçlannm Avrupa In- san Haklan Mahkemesi "nın içtihatlanna uygun olarak hâkim karanyla dinlenmesı- ni öngörürken ivedi durum- larda cumhuriyet savcısın- dan ızin alınmasını hükme bağhyor. Tasanda. çetelerin ortaya çıkanlması ıçın "giz- li ajan* kullanılmasına ola- nak tanınırken yargılamanın DGM'nin uzmanlaşmış bir dairesince yapılması amaç- lanıyor. Tantan, organize suçlarla mücadeleye ilişkin yasa taslağına son biçimini verdi. Taslak bugün yapıla- cak Bakanlar Kurulu 'nda eie alınacak. Bakanlar Kurulu'ndan geçip TBMM'de yasalaşma- sı durumunda taslagın getı- receği yenilikler şöyie: # Orgüt kuranlar ve yö- netenlerle bılerek örgüte hiz- met edenlere 3 yıldan 6 yıla kadar ağır hapis cezası v en- lecek. Suç faılınin kamu gö- revlisi olması durumunda ceza üçte birden yanya ka- dar arttınlacak. # Yasada öngörülen suç- lan ışleyenler ya da suçlula- ra yardım ve yataklık etmek kuşkusu altında bulunan kimselenn telefon, faks, bil- gisiyar gıbi tüm telekomü- nikasyon araçlan dinlenebi- lecek. tletışimin dinlenme- sine veya belirlenmesine ilişkin kararlar ancak kuv- vetli belirtilenn varlığı ha- linde DGM hâkimı tarafın- dan karar verilecek. Gecık- mesinde sakınca bulunan durumlarda DGM cumhuri- yet savcısı yetkili olacak. Karar olmaksızın bu gibi iş- lemler 24 saat içinde hâkim karanna bağlanacak. Dinle- me ve tespıt kararlan, en çok 3 ay için verilebilecek, bu süre en çok ıki kez 3 aydan fazla olmamak üzere uzatı- labilecek. 0 Suçlann ışlenış biçim- lenne benzer tutum ve dav- ranışlarda bulunan kışilere ilişkin yer, kuruluş, çevre ve kurumdaki her türlü resmi ve özel kayıtlarla bilgisayar verileri incelenebilecek. # Suçlann soruşturulma- sında ajan kullanıİabılecek. Ajan, örgüt içinde görevini yerine getirirken suç işleme dışında her türlü yasal işle- mi yapabilecek. # Orgüt üyelerinin yargı- lanması. DGM'lerin 1 nu- maralı dairesince yerine ge- tırilecek. Suçlann işlenme- sinden sonra yetkili merci- lere başvurup bilgi vererek suçlulann yakalanmasına yardımdabulunanlann ceza- lan sekizde bire kadar indi- rılebilecek. 9 Tanığın kimliğinin ve- ya konutunun bilinmesinin ciddi bir tehlike oluşturma- sı durumunda, her türlü teb- lıgatın yapılacağı ayn bir ad- res belirlenecek ve kimliği soruşturmanın her aşama- sında gizli tutulacak. Türider ikinci sırada Bu arada Almanya Içişle- n Bakanı Otto Schüy. orga- nize suç olaylannın Alman toplumunu tehdit etmeye de- sam ettiğini söyledi. Bonn"da bir açıklama yapan Almanlann organize suçlar- da 3 bin 149 soruşturmayla birinci sırada olduğuna dık- kat çeken Schily, "Türkler 1094 sonışrunnajla organi- ze suçlarda ikinci sırada bu- lunuyor" dedi. Tansu Çiller, muhalifleri böldü DYP <de kararsızlann tutumu netleşmedi AVŞESAYEV istiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 • istıklal Cad. (Fransız Konsoloslugu yanı) Taksim Tel: 252 38 81'82 ANKARA-DYP'de"ola- ğanüstü kongre" karan çıkar- mak için genel idare kurulu- nu (GlK) olağanüstü topla- maya çalışan muhalif hare- kerin girişimi hız kesti. DYP Genel Başkanı Tansu Çil- ler'ın, önceki gün karar yet- kisi olmamasına karşın grup- tan "olağanüstü kongreye ha- yn"" karan çıkartması, muha- lif kanatta "gevşemeye" yol açtı. Çiller ve en yakın kurma- yı Hasan Ekinci nın. bazı GtK üyeleri ile de bıre birgö- riişmesı, gerekli olan 21 im- zaya ulaşılmasmı engelledi. Muhaliflere destek sözü ver- diğı belırtilen GlK üyesı lr- fettin Akar'm, önceki gün Çiller ve Ekinci ile görüştük- ten sonra "olağanüstü kong- re macera" diyerek tavır de- ğiştirdiği dife getirildi. Ekinci'nin. muhaliflerin "yanımızdalar" dediği Di- yarbakır Milletvekili SaHh Sümer ve eski Bursa Millet- vekili AH Osman Sönmez ile de görüşerek olağanüstü kongre girişimine destek ver- memeleri konusunda ıkna et- meye çalıştıgı ögrenildı. Baş- kanlık di\anında ise en net tavn Rıza Akçah koydu. Ak- çalı. kendisıni "olağanüstü kongre" ısteminden vazge- çirmeye çalışan Çiller'e "ola- ğanüstü kongreden kaçama- yacağı*' uyansında bulundu. Çiller'in. DYP'nin kuruluş yıldönümünde "partinin yü- rüttüğıi demokrasi mücade- lesinde emeği geçen" genel başkanlar arasında saydığı eski DYP Genel Başkanı Hü- samettinCindoruk bu sözle- re sakıngan yaklaştı. Cındo- ruk, "Parti tarihinde biryap- rak olarak söylenmiş sozler olarakdeğerlendinnekistiyo- rum"'yorumunu yaptı. DTP Genel Başkanlığı'ndan aynl- dıktan sonra aktif siyasete ara veren Cindoruk, bundan son- rakı hedeflennin sorulması üzerine ise "Dinleniyonım, dinliyurum" demekle yetin- dı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog