Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sağlar: Tehdit mektupları aldım • SAMSUN (Cumhuriyef) - CHP PM seçımı ıçin yapılacak kurultay öncesi Anadolu'da parti örgütlerini gezen Fikri Sağlar, Fethullahçılarla mücadelesi nedenıyle 5 binı aşkın tehdit mektubu aldığmı söyledi. Sağlar. DSP'nın Fethullah Gülen'ın önerdığı kışilen milletvekilı olarak parlamentoya taşimasından yakındı. Bir dava daha • ANKARA(ANKA)- Ziraat Bankası üst düzey yöneticilerinden oluşan 7 sanık hakkında.' 1. Bedelsiz Ithalat Kampanyasf sırasında görevi kötûye kullanarak bankayı zarara uğrattıklan gerekçesiyle 3'er yıla kadar hapis cezası ıstemıyle dava açıldı. Sanıklar aynca. bankayı zarara uğrattıklan gerekçesiyle DGM'de ve Ziraat Bankası Personel Vakfı'nda göre\ ı kötûye kullandıklan gerekçesiyle de 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyorlar. Baykal'ın Sıvas mitingi • SIVAS (AA)-Eski CHP Genel Başkanı Denız Baykal hakkında, 1993 yılında Sıvas'ta ızinsız mıung düzenlediğı iddiasıyla dava açıldı. CHP Genel Merkezı ve Sıvas II Başkanhğrnın 4 Eylül 1993 tanhinde miting yapmak için valiliğe başvurduklan, valiligin izın vermemesine rağmen Baykal"ın da "genel başkan" sıiatıyla mıtınge katıldığı veuyanlara rağmen kentte yürüyüş yapıldığı belirtilerek Baykal'ın 3 yıl hapsi istendı. Tiipban kpizi • HaberMerkezi-CHP Keçıören İlçe Başkanı Mecıt Koç ve Keçiören Beledıye Meclisi Grup Başkanvekılı Mehmet lpek. Beledıye Meclisi toplantısına başörtüsüyle katılan FP'lı üyesi Güzün Canan hakkında suç duyurusunda bulundular. Koç, görevini suıistımal eden FP'li Başkan Turgut Ahınok hakkında da suç duyurusunda bulunduklannı söyledi. Memupiyet sınavı • ANKARA (AA) - Dev let memuriyet sınavlanna katılacak adaylann yatırması zorunlu olan harçlann. yurt düzeyindekı tüm Vakıfbank şubelenne yatınlabileceği kaydedıldi. Sanık avukatlan, PKK liderinin 168. maddeden cezalandmlmasını istedi Oealaıı davası karara kaklı DENİZTEZTEL İMRALI - İmralı Adası'nda görülmek- te olan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da- vasında son aşamaya gelındi. Yargılamanın sekizinci gününde savunmalannı tamamla- yan sanık avukatlan Öcalan hakkında "Va- tan hainliği ve devlet toprağuıı ayırmak'" suçunu oluşturan \ e ölüm cezası hükmünü içerenTCY'nin 125. maddesınin uygulan- mamasını istediler. Öcalan' ın avukatlan, TCY'nin 168. maddesi uyannca "Sflahh çete kurmak" suçundan ceza verilmesinı ve "ceza indirim maddesinin" uygulanma- sı gerektiğinı söyledıler. Öcalan'ın avukat- lannın savunmasının bırbölümüne katıldı- ğını. bir bölümüne katılmadığını belirtme- sinden sonra duruşma 29 Haziran gününe ertelendi. Salı gûnü Öcalan'ın son sözünü söylemesınden sonra mahkemenin karan- nı açıklaması bekleniyor. Mudanya'daki olumsuz hava koşullan nedeniyle normalde 50 dakika süren Mu- danya-lmralı yolculuğu dün yağmur altın- da 1 saat 35 dakikada tamamlanabildi. Dunışma geç başladı Sanık avukatlannın ve yakmlarırun ha- va muhalefeti nedeniyle adaya geç ulaşma- lan üzerine dunışma. 40 dakika gecıkmey- lesaat 10.40'tabaşladı. Mahkeme Başkanı M. TurgutOkyay, du- ruşmanm başlangıcında sanık avukatlanna. esas hakkındaki savunmaya kimin devam edeceğini sordu. Sanık avu- katlan, Mükrime Tepe'nin savunmaya devam edeceği- ni bildirdiler ve ekleriyle birlikte yaklaşık 350 sayfa- yı bulan savunmayı bu du- ruşmada tamamlayacaklan- nı söylediler. Daha sonra avukat Mük- rime Tepe. esas hakkında hazırladıklan ve önceki gûn Niyazi Bulgan tarafından okunmaya başlanan savun- mayı 39. sayfasından başla- yarak okumaya devam etti. • Sanık avukatlan adına savunma yapan avukat Mükrime Tepe, savunmasmda DGM'leri eleştirdi. DGM'leri tarafsız ve bağımsız olmayan özel mahkemeler şeklinde niteleyen Tepe, bu mahkemelerin bu gerekçeyle "tabii hâkim güvencesi"ne ve "tabii hâkim ilkesi"ne aykın olduğunu öne sürdü. kuruluşundan bugüne dek geldiğı noktaya ilişkin açıklamalarda da bulundu. Savunma avukatlanndan Ahmet Avşar da Kürtlenn kökenine ilışkin MÖ'den 4000 yü geriye dönerek tarihi süreci anlatn. Şeyh Sait ts- yanı ve Dersim olaylanndan sonra Türki- ye'nin "çağdaş bir yapılanma için adım at- madığmı", dolayısıyla da "Kürt sorunu- nun" süreklilik arz ettiğini ileri süren Av- şar, çözüme yönelik adımlar atılmasını ıs- tedi. 'Tarihte birlikte hareket ettiler' Kürtlerin kökenine ilişkin aynntılı açık- lamalarda bulunan avukat Avşar, Türklerin ve Kürtlerin tarihi geçmişlerine bakıldığın- da herhangi bir dış etken yoksa, bütün olay- larda birlikte hareket ettiklerinı söyledi. Savunma avukatlanndan Kenan Sidar da 19. yüzyılda Türk-Kürt ılişkilerini an- lattı. Osmanlı tmparatorluğu dönemindeki isyanlann nedeninin "Osmarüı'dayaşanan çürümeter" olduğunu, ağır vergi ve aske- re almanın da bunlarda etken olduğunu sa- vunan Sidar, Kürtlerin bu dönemde bağım- sız bir devlet kurma, aynlma isteklerinin ol- madığını bıldirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kürtlerle ilişkisine de değinen avukat Sidar. işgalci- lere karşı Türk ve Kürtlerin birlikte sava- şım verdiklerini kaydetti. Kürtlerin, kurtu- luşun Türklerle birlikte olacağma inandık- lannı ıfade eden Sidar, Atatürk'ün 17 Ocak 1923'te Izmit'te yaptığı bir röportajda "Kürtlere yerel özerkfik vereceğini söyledi- ğtai" savundu. Sidar. Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Kürt aşiretlerinin des- teğini almak için çaba harcadıgını da söy- ledi. 1924 Anayasası'nın Kürtleri inkâr etti- ğini ileri süren avukat Sidar. Takrir-i Sükûn Yasası'nın da Kürtlere karşı çıkanldığını savundu. Sidar, 1940-1970 yıllan arasında Türkiye'nin, -Kürtsorununumezaragöm- düğünü" iddiaetti. Şalk'tan müdahale Davanm öğleden sonraki bölümünde sa- nık avukatlanndan Doğan Erbaş savunma- ya devam etti. Bu davanın sosyal ve siya- sal açıdan önem taşıdığma dikkat çeken Er- baş, OHAL bölgesinde 20 yıldır olağanüs- tü rejimlerin uygulandığını söyledi. Avukat Erbaş OHAL bölgesinde gözaltında bulu- DGMlere eleştiri Mükrime Tepe. savunma- smda DGM'leri eleştirerek bu mahkemelerin tarafsız ve bağımsız olmayan özel mahkemeler olduğunu iddia etti. Tepe, hâkimlerin atama durumu, bu mahkemelerde askeri hâkim bulunması ve Avrupa lnsan Hakian Söz- leşmesi'nin 6/1. maddesine aykınlık teşkil etmesı nede- niyle DGM'lenn tarafsız ve bağımsız olmadığını savun- du. Avukat Tepe. PKK'nin Dunışmayı izleyen şehft yakınJan. müdahil avukatlan, gaziler, yabancı temsifcüer ile basın mensuplan deniz otobüsüyle dün saat 07.45'te Mudanya İrtibat Bürosu tskelesi'nden, Öcalan'ın 12 avukaüvell yakınıda GEMPORT limanından adaya gjttiler. nanlara işkence yapıldığını anlatırken sav- cı Tabt Şalkmüdahale etti. Şalk'ın "Anla- tüanlann savunma ile alakası yok" demesi üzerine Mahkeme Başkanı Okyay. avukat- lardan savunmalan özetlemesini istedi. Salonda gerginlik Bu arada sanık avukatlanndan Kemal Bflgiç, müdahil avukatlannın kendilerine küfiir ettiğini söyledi. Bilgiç daha önceki duruşmalarda da bu tür sataşmalar olduğu- nu, ancak kendilerinin sessiz kalmayı ter- cih ettiklerini belirtti. Bunun üzerine mü- dahil avukatlardan Özbay "vatan hainia- raz" diye bağırdı. Bazı şehit yakınlannm da ayağa kalkması üzerine mahkeme başkanı Okyay. "Ağzuuzdan çıkanı kulagınız duy- sun, burası mahkeme saionu. kahvehane değfl" diyerek uyardı. Öcalan'ın avukatla- nnın, Özbay'ın sözlerinin tutanağa geçiril- mesi konusunda ısrar etmesi üzerine. "va- tanhaini" sözleri tutanağa geçirildi. Ancak şehit yakını bir kadının salondan, savunma avukatlannı protesto ederek aynlması üze- rine müdahillerinin ve avukatlannın büyük birbölümü salondan dışan çıktı. Ceza indirimi istendi Daha sonra söz alan avukat Mahmut Şa- karda Öcalan'ın Kenya'da yakalanmasının ve DGM'de yargılanmasının hukuk kural- larına aykın olduğunu anlatarak sanığın serbestbırakılmasını istedi. Bilgiç de, Öca- lan'ın her fiilinin ayn ayn değerlendiril- mesi ve suçun maddi-mane- vi unsurlannın gerçekleşip gerçekleşmediğinin ince- lenmesi gerektiğini vurgu- ladı. TCY'nin ceza indiri- mini öngören 59. maddesi- nin uygulanmasını istcyen Bilgiç şu değerlendirmeyi yaptı: "Süahh çetenin üst düzey yöneticisidir. Bir evleme fı- iten kaülmanuştır. Soyut ve genel iştirak olmaz. Şiddet eytemlerigenel karannr. Suç işleme niyetisilahlı çete men- suplanndavardır. Silahlıev- leme kaülmayanlar TCY'- nin 168/1 maddesi kapsann- na girerler.'' Avukatlann sa- vunmayı tamamlamasından sonra Okyay. Öcalan'dan bir diyeceği olup olmadığını sordu. Öcalan, avukatlannın savunmalannın bir bölümü- ne katıldığını, bir bölümüne katılmadığını belirtti. Mah- keme heyeti, savunmanın ve eklerinin incelenmesine ka- rar vererek duruşmayı 29 Haziran Salı gününe ertele- dı. 6 Türkiye'ye hayaü için yalvarıyor' Abdullah Öcalan'ın yaptığı açıklama ve savunmalan 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Kemal Burkay, PKK Başkanlık Konseyi'ni ağır bir dille eleştirdi HaberMerkezi- Abdullah Öcalan ın yar- gılandığı davada. '"TürkiveCumhurijeti'ne hizmet etmek istediğini" belırterek yaptığı açıklamalann yankılan sürüyor. Kemal Bur- k^'ınbaşkanlığını yaptığı yasadışı Kürdis- tan Sosyalist Partisi (PSK), Almanya'daba- sın yayın organlanna bir bildiri gönderefek, Öcalan'ın açıklama ve savunmalannı "ka- bul edilemez" olarak nıtelendırdı. Dayaya geniş yer ayıran yabancı gazeteler de Öca- lan'ın "hayaü için valvardığmı* 1 ve mahke- me heyetiyle "pazarüga girişriğini*' ilen sür- düler. PKK liderine ağır eleştırilerde bulunulan PSK bildirisinde, özetle şu görüşler savımul- du: "PKK tarafından 20 yüdır sürdürülen mücadelenin >argı önünde savunulup savu- nulraaması hususu, Abdullah Öcalan'ın kendi karandır. Turuklu bulunduğu süre içe- risüıde hatalı olduğunu düşünerek. banşçıl bir çözümü kabul etmiş olabilir. Ancak Oca- lanın, Türtdye Cumhuriyeti Devleti'ne hiz- met arzusunu birkaç kez ve ısrarla dile ge- tirmesi, saygılannı iletmesi, mahkeme ve re- jime yönelik Ne istiyorsatuz onu yapanm' demesi Kürtleri ve örgüt mensuplannı şoke etmiştir. Kendi durumundaki birisi için bu açıklamalar büyük bir taühsiidiktir.'' Öcalan davasının yurtdışı yankılan da sü- rüyor. Ingiltere'de yayımlanan The Daily Te- legraph ve The Guardian gazeteleri, Imra- h'da 2 No'lu DGM tarafından yargılanma- sına devam edilen Abdullah Öcalan'ın, sa- vunmasında, yine ve son kez mahkeme he- yetine "hayaü için yalvardığmı'' yazdı. The Times gazetesı ise Öcalan'ın, mahkeme ku- ruluyla "pazarhğa giriştiğiııi" kaydetti. Ga- zete. duruşmaya verilen 15 gün aradan son- ra karara yaklaşılırken, Öcalan tarafından yapılan savunmada. "çaOşmanm sona erdi- rilmesi içinonunörgüt etemanlanüzerinde- ki etkisine ihtiyaç duyulacağma" dikkat çe- kildiğini bıldirdi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Tımes'ta dün yayımlanan başmakale- de. Öcalan'ın -hayaünın bağışlanması kar- şılığında PKK'lileri silah bırakmaya ikna et- me'' önerisının denenmeye değer olduğuya- zıldı. Makalede Türk parlamenterlerin, Öca- lan'ın hayatını bağışlamaya sıcak bakma- dıklan belirtUdi. ^ÇAĞDAŞYAYINLARI KUZUNUN POSTU KİMSEYE KAN BULAŞMADAN DELİNDİ. DİN BARONU'NUN KASETLERİMONTAJ MIGERÇEK Mİ? Hikmet Çetinkaya HtllU (HİIllU POSTUNDA KÎJKT 3.AR0NUNÜN K.VURI Emekli vaiz "Gülen irtica" Fethullah Gülen'e kanan, aldanan takkesiz takiyecileri ve teokratik esaslara dayalı Islam diktatörlüğünün nasıl proglamlandığını anlatıyor. KUZU POSTUNDA KURT ZAMBAK SANA DA BULAŞTI KAN DİN BARONUNUN KAZLARI 3 KİTAP Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlarında 3.000.000 TL T Cumhuriye< ^ kitap kulübü Dilerseniz (0212)514 01 96'yı günün herhangi bir saatinde arayın. Adınızı, soyadınızı, kredi kartınızın numarasını son kullanma tarihi ile birlikte söyleyin. Fiyata gönderme ücretini ekleyelim ve kitaplarınızı derhal adresinize gönderelim. Müdahil avukatlann yanında yer alacak Ceyhan Mumcu'dan şehit yakınlarına destek AYŞE YDLDnUM / BERTAN AĞANOĞLU MUDANYA - Bombalı saldm sonucu katledilen yazanmız Uğur Mumcu'nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu, şehit aile- lerine destek vermek için dün Mudanya'ya geldi. Şehit ailelerinin yanında yer almayan ulusal ve uluslararası tüm insan hakian ör- gütlerinin protesto ettiğini belirten Mumcu, bundan sonra Avrupa nezdinde müdahil avukatlariııın yantnda yer alacağını açıkla- dı. Şehit aileleri dün İmra- lı 'dan gelen heyeti,Türk bay- raklan sallayarak ve slogan- lar atarak kârşıladı. Müdahil avukatlarından Şe\ket Can Özbay. salı günü Türkiye'yi Mudanya'da Türk bayrağı sallamaya çağınrken şehit ai- lelen de "Salı gününü Mu- danya'da şehiüerin bayramı ilan edeceğz" dedi. Özbay'la birlikte şehit aı- lelennin yanına giden Cey- han Mumcu, insan hakian örgütlerinin, siyasi partilerin, barolann, sivıl toplum örgüt- lerinin şehit aılelerine karşı duyarsız kaldık- larını söyledi. Bu haksızlığa karşı çıkmak ve protesto etmek ıçin Mudanya'ya geldi- ğini belirten Mumcu şöyle konuştu: "Türkiye'yi yargüamak isteyen Avrupa ûlkelerine sesleniyonım. AGİK'e, Helsin- ki've, Paris Şartnamesi'ne, tnsan Hakian Bildirgesi'ne ve Lozan'a atnğuıız ünzalan- nızı yalamaym. Bize soracağınız varsa, hu- • Uğur Mumcu'nun kardeşi Ceyhan Mumcu, şehit ailelerine destek vermek üzere Mudanya'ya geldi. Mumcu, insan hakian örgütlerinin şehit ailelerine karşı duyarsız olduklannı söyledi. kuk ve tarih önünde bLrim soracağunız be- saplar daha fazladır." Ceyhan Mumcu. öl- dürülmesinden bir hafta önce Mumcu'nun , PKK'nin uyuşturucu trafiğini, PKK'nin içindeki yabancı ajanlan ve destek veren- leri anlatan bir kitap hazırlığı içinde oldu- ğunu söyledi. Mumcu, bunun üzerine Ab- dullah Öcalan ve Yaşar Kaya'mn Uğur Mumcu hakkında, "tdam fermanını imza- ladık. Kürt halkımn dinamiği Mumcu me- selesini çözecektir" demecini verdiklerini söyledi. Bu sırada bazı şehit yakınlan "Uğurlar öuner" sloganlan atarken bazı şehit yakınlannm da kardeşi Ozde- mir Sabancı suikaste kurban gittiği için işadamı Sakıp Sa- bancı'yı Mudanya'ya çağır- dılar. Duruşmanın ardından sa- vunma avukatlan ve Öca- lan'ın ailesi saat 19.00 sırala- nnda GEMPORT'a geldiler. Buradan Gemlik Jandarma Komutanlığı'na götürülen grup, işlemlerin ardından Te- kel Misafırhasine'ne geçti. Misafirhanenin önünde bir açıklama yapan avukat Doğan Erbaş ve Ke- nan Sidar, savunmayı tamamladıklannı be- lirterek savoınmada 168. maddeyi tartışma- yaaçtıklannı kaydetti. Avukatlar, "Öcalan savunmanızuı bir bölümüne katümamış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" şeklındeki so- ruya, H Hayır böyle bir şey yok. Teknik ko- nularda olabilir. Zaten her şey tutanaklar- da var" vanıtını verdiler. POLİTİKA GÜ1NLÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Devlet DesteğL. Yıl 1991... Sovyetler Btrliği'nin dağılmasından sonra Orta Asya'da beş yeni bağımsız devlet kuruldu: Kazakis- tan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azer- baycan... Yeni cumhuriyetleri ilktanryan ülkeTürkiye oldu... Orta Asya cumhuriyetleri Türkiye'ye çok sıcak bakıyoriardı: "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nden ne gelse iyi- dir..." Bizim sevgili Mustafa Balbay, Orta Asya cum- huriyetlerini bilenlerden biridir... Balbay diyor ki: "Güven ortamının yarattığı iklimle Orta Asya'ya üç kesim akın etti..." Balbay'a sordum: "Kimler?" Yanrt: "Irticacılar, Turancılar, kapkaççılar..." . Acaba Fethullahçılar Orta Asya cumhuriyetie- rinde neler yaptı? Devletinen tepe noktasından destek aldılar... Turgut Özal'ın "özel mektuplan"nda ortak bir ifade vardı: "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda çok sûratlibirşekilde geliştiğini görmekten büyük bir memnuniyet duymaktayım... Bu gelışmelere paralel olarak, çok sayıda Türk müteşebbis ülkenize gelmekte ve hemen her alanda yatınm imkânı araştırmaktadır. Benim şahsen tanıdığım F... şahsiyetler ülkenize gelerek işbihiği imkânı aramaktadır. Kendilenne ge- rekli kolaylığı göstereceğinize eminim... Bu vesileyle şahsınıza ve tüm halkınıza en iyi dileklerimi sunanm..." Fethullahçılar, ellerinde mektupiarla Orta Asya cumhuriyetlerine akın etmeye başladılar... Fethullah Gülen, Orta Asya cumhuriyetlerine ka- rargâh kurdu, Fehmi Koru'nun 70 yaştndaki ka- yınpederi eşini boşayarak Kırgızistan'da 18 yaşın- da bir hanımla "imam nikâhı" yapıp yaşamaya baş- ladı... • • • Orta Asya cumhuriyetleri, Fethullahçılar için 'Ve- rimli bir tarla"yd\... Okullar açılmaya başlandı..._ Türkiye'de sanayiciler de "Özal Kizgân"na ka- pılıp Fethullahçılara destek veriyordu... Azerbaycan ve Kazakistan ile tüm Orta Asya cumhunyetlerinde elverişli binalar, Gülen yandaşla- nna "bedava" verildi... Türkiye'nin desteği satt mektupla kalmadı... 199O'lı yıllann başını anımsatalım: Orta Asya gezilen moda olmuştu... Devlet erki, ayda 4-5 gün oralara taşınıyordu. Üç günlük geziler bir güne indirilse bile, mutlaka bir okulu Turgut özal, daha sonra Süleyman Demirel ziyaret ediyordu... Gezi programlannın bazı bölümleri kaldınlsa bile "Gülen okullan" neden ziyaret ediliyordu?.. Ankara öyle istiyordu ve büyükelçilikler de bu- na uymak zorunda kalıyordu... Gülen yanlılarının başı ne zaman sıkışsa, solu- ğu Çankaya'daki en yüksek rakımlı tepede alıyor- lardı... Durum dün de böyieydi, bugün de... • • • Fethullah Okullan'na ilk tepki koyan ülke Özbe- kistan oldu. Özbekistan, 25 milyon nüfusuyla Or- ta Asya'nın en kalabalık ülkesiydi... Özbekistan'daki Fethullah Okulları'nda okuyan özbek çocuklar, evlerinde annelerine, babalan- na şöyle seslenmeye başladılar: Anne senin başın neden açık, kapalı değil? Yok- sa sen Müslüman değil misin?" Özbekistan Devlet Başkanı Islam Kerimov, Cumhurbaşkanı DemirePe Taşkent'te bu konuyu açıp şöyle dedi: "Fethuliah Okullan'nda bizim rejimimize muhalif eğitim yapıyortar. Biz Atatürk'ün izinden giden bir toplumuz..." Demirel söz vercfi: "Türkiye'den size hiç zarargelmez, garant' veri- yorum..." 16 Şubat 1999'da Kerimov'a suikast düzenlen- di... Taşkent çevresindeki Fethullahçı okullardan 6'sı özbek yönetimince kapatıldı; Türkiye'deki 300 Öz- bek oğrenciyi geri çektiler... Fethullah Gülen'i Orta Asya'da ABD desteklıyor... Fethullah Okullan'nda haftada8 saat Türkçe, K sa- at Ingilizce öğretiliyor... llginç değil mi? Fethullah'ınAzerbaycan'da16, Kazakistan'da31, Özbekistan'da 17, Türkmenistan'da 14, Kırgızis- tan'da 11 okulu var... Fethullah'ın gücü hem Türkiye'de hem de Orta Asya'da zor kınlır... Fethullah devlet gibi!.. hikmet.cetinkaya(« cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 TBMM'de öcalan tartısması Hükümet 4 ölüm' cezası için formül anyor ANKARA (Cumhuri- vet Bürosu) - Abdullah Öcalan davasında Avru- pa'nın itirazlannı kaldır- mak için Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ni sivilleşti- ren hükümet, ölüm cezası verilmesi durumunda Av- rupa İnsan Hakian Mah- kemesi'nın (AİHM) «itira- nm" kaldıracak formül arayışına girdi. Cupıhurbaşkanı Söley- man Demirel'in. Öcalan hakkında verilecek karann AÎHM'den dönebileceği endişesini dile getirmesi. siyasi kulislerde tartışma başlattı. DGM'lerin sıvil- leştinlmesıne "arkasmdan ölümcezasınınkaknnbna- sı gelecek'' gerekçesiyle karşı çıkan DYP, hüküme- tin, Batı kamuoyunun tep- kisi nedeniyle bu cezayı uygulamamak için süreci "uzatma" taktiği izleyece- ğini savundu. Adalet Bakanlığı'nm Türk kamuoyunun da tep- kisini çekmeyecek bir for- mül üzennde çalışhgı öğ- renildi. TBMMkulislerinde,ik- tidar partili bazı yetkililer de böyle bir hazırhk için harekete geçildiğini, ancak henüz çerçevenin netleş- mediğini ifade ettiler. D- SP'li bir milletvekili ise ölüm cezasını kaldırmanm bugünkü ortamda müm- kün olmadığına, ancak in- faz sürecinin yavaşlatılabi- leceğine dikkat çekti. Ölüm cezasını kaldırma- nın DSP'nin seçim bildiri- sindeki sözü olduğuna dik- kat çeken aynı milletveki- li. "Ancak Öcalaniçin kim- se bunu gündeme getire- mez.. Temyize gidiidiğinde Yargıtay kararnu geciktire- biHr. Cumhurbaşkanı da sanıyorum. Avrupa'nın tepkisini dikkate alarak temyiz aşamasını anımsat- nuş olabilir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog