Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER HAFTA^A BAKIŞ AHMET TANER K1ŞLALI Bilim Kurgu Gibi! Şu satırlar bu köşede 15 Mart 1998 Pazar günü çıkmıştı. Yani tam on beş ay on gün önce: "- Tavşanı karşısından yaklaşarak ya- kalayamazsınız. Arkasından sessizce dolanmak, acele etmemek gerekir! Refah'ın 'acilciler'/" karşıdan yaklaştı- lar. Takunyalannın tüm gürültüsüyle. Ve uyuyan tavşanı uyandırdılar. Sabırlı, yalınayak avcılar ise yollanna devam ediyoriar.. Köprüyû geçene ka- dar 'ayıya dayı' demeyi sürdürerek. Ve de 'Biz onları ehlileştiriyoruz' diyenieri yavaş yavaş ehlileştirerek... Anadolulular bilirier. Fare, insan kutağınt çok sever. Uyku- da iken yaklaşır. Kemirirken büyük özen gösterir. Acıtmaz, sadece tatlı tatlı uyuş- tunır. Uyanıp da yokiadığınızda, elinize artık kulağınız gelmez, kan gelir." ••• Bir köşe yazarı için en tatsız şeylerden birisi, tam tatilde iken önemli olayların patlak vermesidir. "Fethullah Olayı "nın Bilgisayarınıza taşındık: AKBANK İNTERNET SUBESİ www.a .com.tf Sizi şubeye kadar yormamak için bilgisayarınıza taşındık. __ internet şubemizin adresi: www.akbank.com.tr "•' Dünyanın neresinde olursanız olun, dilediğiniz an adresimizi tıklayın, tüm bankacılık işlemlerinden dilediğinizi ^ hemen, kolayca yapın. Üstelik, masraf yok, komisyon yok!* Siz de Akbank'a gelin, şifrenizi alın, Akbank İnternet Şubesi'nin sunduğu tüm hizmetlerden yararlanın. -.*.* AKBANK G ü v e n i n i z i n E s e r i " -; i •* t * .'•'_ ' • ' • -; V . -;'" „"-.. -, J- \ •_, i J. f - ' Akbank İnternet Bankaalıfı'ndan ' Akbank'ta vadesiz mevduat hesabı ve Akkart Extra'sı olan herkes. • Şayet, Akbank'ta hesabıntz yoksa size hemen vadesiz mevduat hesabı açılacaktır. Akbank lntern«t Bantcacıltfı'ndan * Broşürdeki ba^vuru formunu doldurup şubenize vereceksiniz. Şubenııdeki Müşteri Yardımcısı, başvuru formunuzu alınca size hemen bir kullanıcı kodu ve şrfresi verecektir. Artjk, Intemet üstünden dilediğiniz bankacılık işlemini vapabilirsiniz. Her iftofn Içln ayn bir fifre «HHI, W* »Mr«! • Akbank'ta vaşamınız "gerçek" anlamda kolaylaştinlır. Akbank Intemet Bankacılıgı aracılığıyta yapacagınız her işlem için ayn şifre yerine, tüm işlemler içhı sadece tek ştfre verilir. ite yapabllecefiniz 1 Hetıp baMyenizi gOrOp ekstre alabilirnniz • Mevduat hesaplan • Kredi kartı hesaplan • Kredi hesaplan • Yatırım hesaplan • Hesaplarınız arası transfer • Hesaba havale • Isme havale • EFT (Diğer banka hesaplanna transfer) • Mevduat hesabından yaonm hesabına transfer • Yatınm hesabından mevduat hesabına transfer Yaönm yapabilirsiniz • Repo •VDMK • Hazine Bonosu-Devlet Tahvili • Yatjrım Fonu • Hisse Senedi Dövix abp-tataMHrtinic • ABD Dolan • Ingiliz Sterlini • Alman Markı • Hollanda Florıni ödeme yapabillrtiniz • Kredi kartı borcunuzu ödeyebilirsiniz. • Senetlerinizi ödeyebilirsiniz. Kredi kartı hesabmredan naMt alabüinJniz. Broşürler tüm Akbank şubelerinde. Aynntılı bilgi için Akbank şubelerine danışabilir ya da Müşteri Hizmetieri Merkezi'ni arayabilirsiniz: (0212)282 44 44 *Sadece hisse senedi işlemlerinde yasal olan binde 2 komisyon alınır. son perdesi beni on günlük dinlencemde ya- kaladı. Köşemde, daha önce yazıp bıraktığım yazılar yayımlanırken... Dün sabah döner dönmez ilk işim konuy- la ilgili eski yazılanmı ka- nştırmak oldu. Yukarıdaki satırları hangi nedenle yazmı- şım? Üç gizli rapor ve bir ki- tabın sergilediği ger- çekler nedeniyle. ilkin, Emniyet Genel Müdürlüğü 10 Mart 1992 tarihli raporuyla uyarmış. Arkasından MlT'in raporu 22 Aralık 1996 tarihinde devreye girmiş. Üçüncü ve son rapor ise, Genel kur- may'a bağlı Batı Çalış- ma Grubu'na ait. Yani "Fethullah Dos- yası"nı ilk açanlar as- kerler değil! Ama siviller gereğini yapmayınca, bir kez da- ha "iş başa düştü" de- yip kollan sıvayanlar as- • kerier. Bu üç rapora iki canlı tanıklığı ekleyen "Hocanın Okullan" kita- bını yayımlayan da, başta ÇYDD olmak üzere 206 sivil toplum örgütü. "IşıkEvleri"nde yetiş- miş iki gencin tanıklığı- nı o kitapta okuduktan sonra, şu satırlan yaz- madan edememiştim: "Okuyun ve eğer dehşet içinde kalmaz- sanız, madalyayı hak edin!" • • • "Fethullah Dosyası" başlıklı o yazı şu satıriar- la son buluyordu: "Demirel, Ecevit. Fethullahçı subaylan kurtarmak için geçmiş- te çaba sarfetmiş olan Çiller.. Yılmaz, Cindo- ruk.. Fethullahçılarla yakın ilişki içinde oldu- ğu öne sürülen Moon tarikatının ABD'deki top/anüs/na koşan Bay- kal. Basında Fethullah olayını 'ılımlı ve olumlu Islam' olarak göster- mek için çırpınan say- gın kalemler, TV prog- ramcılan.. Şimdi çok merak edi- yorum: Acaba bu so- mut gerçekler karşısın- da ne yapacaklar, ne di- yecekler? Olasılıklar zaten belli. Ya kandırıldılar, yanıl- tıldılar.. Ya -parasal ve- ya siyasal- çıkar ilişkisi içine girdiler.. Ya da Nurculuk ve Fethullah- çılık ile -Prof. Şerif Mardin gibi- gönül ba- ğı oluşturdular. Herkes kendi adına bir açıklama yapmak zonjnda! Ben merak ediyorum, herkes de merak edi- yor.. Acaba hangisi için hangisi?" ••• Bir maratonun bay- raktarlığını Hikmet Çe- tinkaya yaptı. Cumhu- riyet ona destek verdi. Olay giderek somutlaş- tıkça, boyutları büyü- dükçe kervana bizler de katıldık. Ama bu yaşamsal sa- vaşıma uzun yıllar boyu diğer basın seyirci kaldı. Basın sonunda uyan- dı, uyandırıldı.. Siyaset- çiler ise hâlâ inanılmaz bir aymazlık içindeler. Sayin Ecevit yıllar bo- yu hep askeri siyaset dı- şı tutmanın savaşımını verdi. Askerin siyaset dışı kalması için, siville- rin sorumluluklarının gereğini yapmalarını sa- vundu. Şimdi, partisi birinci parti.. Kendisi başba- kan. Ona son seçimlerde oy vermiş olan önemli bir kesimde düş kınklı- ğ\.. Ve hemen herkesin ağzında aynı söz: - lyi ki asker var! Fethullah kasetlehn- den birkaç gün öncey- di. Prof. Türkan Saylan ile yemekteydik. Konu Fethullahçılara geldi. Ve bir buçuk yıl önceki bir sözünü yineledi: - Adeta bir bilim kur- gu filmi yaşıyor gibiyiz... Altımız oyuluyor! Ne yazık ki.. bazı siya- set adamlarımız da, kendilerini hâlâ bir sine- ma salonunda sanıyor- lar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog