Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmem Orhan Erinç # Genel Yayuı Koordınatoru. Hikmet Çetinkayı# Yazıışlen Mudunı. İbrahim Yıldız • Sorumiu Mudıir Fikret İlkiz 0 Haber Merkezi Müdürii Hakan Kara 0 Görsel Yonetmen Fikret Eser Istihbarat Cengiz Yıldınm 0 Ekonomı Özlem Ytizak 9 Kultur Handan Şenköken 0 Spor \bdülkadir \ ücelman 0 Makaleler Sami Karaöreo 0 Düzeltme Abdullah Yazıcı 0 Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu 0 Bügı-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberlcn Mehmet Faraç Yayın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan), Orhan Erinç. Gktay Kartböke. Hikmet Çetinkava. Şikran Soner, Ibrahim Yıldız, Orhan Bursak, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125, Kat:4, Bakanhklar-AnkarâTel- 4195020 (7 hat), Faks:4195O2701zmirTerasılcısı.SerdarKızık, RZıyaBlv. 1352S.2'3Tel:4411220, Faks:4419117 0 Adana Temsilcisı: Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd. 119 S.No.iKat:l,Tel:363 12 11, Faks. 363 12 15 Muessese Ntudurü Ljtûr Akmen O Koordınatör Ahmet Korukan • Muha- sebe Bülenl Yener • Idare Hü«-™ Gürer* Bılgı-İ$lero \ailln»l«Bıigı- sayarSıstem Mfirfivet ÇBerCSatı; FızüctKua MEDYA C: • Yonetım Kurulu Başkanı - Genel Müdür Gnlbin Erdumn # Koordınatör Rcha l^tman # Genel MüdûrYariuncısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 5139580-513S46fr«l,Faks 5138463 YayımU)aa ve Basan: Yem Gın Haber Aıansı Basm \e Yaymcılık A Ş Türkocagı Cad ^ 4 1 Cagaloglu 34314 lstanbul PK 246 - Sİkecı 34435 Istanbul Tel (ft2I2>512O'05(20hat) Fak» (0 212)513 85 95 www cumhuriyet.com.trPK 246 - Sikec, 34435 Istanbul FaL> (0 212) 513 85 95 www LUiiuiunycixuiii.il ij nftiiıuui ıy« ıııiiaK. J.ZJ uuneş. J.zo ugu DSP yüzde 15-20, MHP yüzde 25, ANAP ise yüzde 20'nin üzerinde artış istiyor Zamda W 5 puan' pazarhğı lmsak:3.23 Güneş: 5.26 Öğle: 13.14 Ikindi: 17.12 Akşam: 20.47 Yatsı: 22.41 Çanta hediyefi mayolar • Haber Merkezi - O'NeıIl mayolan, beraberinde mayo çantasıyla satışa sunuluyor. O'Neıll'ın bay, bayan ya da çocuk koleksiyonuna ait bir mayo alan herkese plajda eşyalannı koymak içın kullanabileceğı ya da mayosunu muhafaza edebileceği mayo çantası hediye ediliyor Türkiye temsilcilığini Sporting'in yaptığı O'Neıll'ın mayo koleksiyonunda her yaş kesımıne hıtap eden modeller yer alıyor. Çocuk meclisinin karne hattı • İstanbul Haber Servisi - tstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak çalışmalannı sûrdüren İstanbul Çocuk Meclısi. her kame dönemınde yaşanan sorunlarla ılgilı olarak bır karne sendromu hattı oluşturdu. istanbul Çocuk Meclisi Genel Sekreteri Mevlana Idns yaptığı yazılı açıklamada, hattı arayan herkesin karne ile ilgili sorunlan dile getirip karşılıklı görüş alışvenşinde bulunabıleceğini belırterek "Bu hat. bir anlamda tesellı nitelıgı taşıyor. Yanı mevcut bir durumu paylaşıyoruz" dedı. Karne hattını aramak isteyenler (0212)5)4 09 03-513 68 53 ve 512 26 74 numarah telefonlan arayabılirler. Barış Manço trenturu • Haber Merkezi - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan (TCDD).'Banş Manço ve Kurtalan Ekspresı" adı altında, 24 Hazıran-4 Temmuz tanhleri arasında tren turu düzenledi Dün akşam 21.50'de tstanbul Haydarpaşa Tren Istasyonu'ndan hareket eden Banş Manço ve Kurtalan Ekspresı trenı. bugün 19.30'da Kaysen'ye ulaşacak. Aynı gün Samsun'a gidecek olan tren, 4 Temmuz'da tstanbul "a dönecek. Çocuklara göz taraması • tstanbul Haber Servisi - Sokak Çocuklan Gönüllülen Derneğı'nce himaye edilen çocuklar Dünya Göz Hastanesi"'nde dün muayene oldu Sanatçı Orhan Gencebay da muayene sırasında sokak çocuklanna eşlik etti. ANKARA (Cumhurryet Bürosu) - Me- murlann ezdirilmeyeceğı "enflasyonhede- fi" konusunda koalısyon ortaklannın uzla- şamaması üzerine memur maaş arbşlan ke- sinleştırilemedi. DSP yüzde 44 4'lük enf- lasyon hedefınden vazgeçmezken, ANAP hedefın yüzde 50'ye çekilmesinın zorunlu olduğunu savunuyor. DSP yüzde 15-20ara- sında, MHP yüzde 25, ANAP ise yüzde 20'nin üzerinde zam istiyor. Koalisyon ortaklannın öncekı gün ger- çekleştırdikleri liderlergörüşmesinde Baş- bakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin. MHP'nin öncelikle yüzde 30 zam ıstemi- ni dile getirdığı, ancak Başbakan Bülent Ecevit ve ANAP Genel Başkanı MesutYd- maz'ın bütçe dengelen uyansı üzenne öne- rilenni yüzde 25"e çektığı öğrenildı. MHP'nin yüzde 25'lık önensını temmuz ayında yüzde 20, ekım ayında yüzde 5'lik artış düzeyine çekebıleceğı, bütçe denge- lerinin gündeme gelmesı durumunda bu konuda da çok ısrarlı olmayacağı belırtıl- • Liderler toplantısında temmuz ayında yüzde 23'lük artış ve- rilmesi ya da temmuz ayında yüzde 20, ekım ayında yüzde 5'lik artış yapılması seçenekleri üzerinde duruldu. di Liderler toplantısında da temmuz ayın- da yüzde 23'lük artış \erilmesi ya da tem- muz ayında yüzde 20, ekim ayında yüzde 5'lik artış yapılması seçenekleri üzennde duruldu. Hükümet, böylece yüzde 5'lık sus payını 6 aya yaymak ya da enflasyon kar- şısında kayba neden olarak son 3 ayda bu zam oranını maaşlara yansıtma planlan üzerinde çalışıyor. Her ikı olasılıkta, 6 ay için ek maliyet 700 tnryon lira düzeyinde oluyor ANAP Genel Başkanı Yılmaz'ın "Çiftçiye enflasyon düzeyindetanmsal des- tekleme \oloyla arnş verikiiğinL seçim ön- cesi pazarhklan nedenrvlede işçilere enflas- yonan üzermdearbs ver§diğmi" belırterek, artışın biraz yükseltihnesinı önerdıği belır- tıldı. Ancak koalısyon ortaklan arasında "enflasyon bedefinin ne olduğtı" tartışıldı. Enflasyon hedefınden vazgeçilmediğini da- ha önce de açıklayan Devlet Bakanı Hik- met Uhığbay, hedef enflasyona göre maaş, ücret ve destekleme fıyat artışlannm yapıl- masını, "Gecmiş enflasyonu yanmızda ta- şırsamz, bundan hiç kurtulamazsuuz" gö- rüşüyle savunuyor. Yılbaşında ortaya konulan temel ekono- mik büyüklüklerde degişikliğe gıdilmeme- si gerçekçi olarak değerlendınlmezken. me- mur maaşlan konusunda inışliçıkışlı bır ta- vır gösteren Mesut Yılmaz, enflasyon he- defınin yüzde 44.4'ten yüzde 50'ye çıka- nlmasını istiyor. Hedef enflasyona göre memurlara ıkinci 6 ay için en fazla yüzde 15'lik zam verilmesi gerekiyor. Hedef enf- lasyonun yüzde 50'ye çıkanlması duru- munda da bu rakam yüzde 20 oluyor. Hükümet, personel harcamalan kalemi- nı, 1999 yıh bütçesınde 6 katrilyon 70 tril- yon liradan 6 katrilyon 895 trilyon liraya çı- kararak, 825 trilyon liralık ek ödenek ya- ratn. Ancak Maliye Bakanı SûmerOral'm tedavi giderleri gibi harcamalann da bu ka- lemin içinde bulunduğu açıklamasısa gö- re bu ödenek artışının tamamı ıkınci 6 ay için açıklanacak zam oranına kullanılma- yacak. Kamu Emekçilen Sendikalan Konfede- rasyonu (KESK) Genel Başkanı SiyamiEr- dem başkanlığındakı heyet, dün FP Gnıp Başkanvekılı Abdüllarif Şener'i ziyaretin- de. memurlann temel bıyolojık gereksi- nımlennı gıderme konusundabıle büyük zor- luk çektikJenm söyledi. KESK Ankara Şubeler Platformu Dö- nem Sözcüsü Ahmet Ersun Genç. kamu emekçilerinin ücret sorununun yüzdelik ar- tışlarla çözülemeyeceğıni söyledi Genç, yarın düzenlenecek mıtıngde ıstemlerinı dile getireceklennı bildirdı. Gazeteciden resim sergisi Alman gazeteci Cornelia Arbaoui'nin Cafe Cadde-i Kebir'de açüğı resim sergisi Türk ve Alman sanatse\eıierin beğenisini topladı. tki yıl önce Türkiye'ye gelen, Alman gazete ve televizvonlan için haber ve beigeseller hazırlayan Arbaoui, sanaün farklı kültürleri tanrtmak ve yakınlaşOrmak için bir araç olduğunu düşünüyor. Avrupa ve Alman basını için Türkiye hakkmda hazuiadığı haberlerin ve belgeseflerin sürekii çarpıtılarak yayımlanması üzerine, insarüara düşüncelerini, gördüklerini direkt olarak aktarabUmek anıacıyla resme yöneldiğini belirten Arbaoui, şu günlerde otelleri konu alan ikinci bir resim sergisi açmava hazırlaruyor. (KADER TUÖLA) İstekler Ecevite sunuluyor Hükümet emeklilikte eşitlikten yana tLHANTAŞÇI ANKARA-Türk-tş Genel Başkanı Bayram Meral baş- kanlığındakı yönetim kuru- lu, bugün Başbakan Bûlent Ecevit ile görüşerek istekle- rini içerenraporsunacak. Ra- porda, sosyal güvenlik siste- minuı ve SSK'nin sorunlan- nın çözümünün kaçak ışçi- likle mücadele, işsizlik sigor- tası ve iş güvencesiyle birpa- ket halinde değerlendirilme- sı isteniyor. Çalışma ve Sos- yal Güvenlik Bakanlığı, Ba- kanlarKurulu'ndabugün gö- rüşülecek taslakta kadın ve erkek için "SSyaşmı" isteye- rek "emeklüikteeşhlk" öngör- dü. Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanı Yaşar Okuyan. 1MF Türkiye Masası Şefı CartoCottareUi ılegörüşme- sinden sonra yaptığı açıklama- da, sosyal güvenlıkle ılgıli çalışmalar hakkında görüş alışverişuıde bulunduklannı söyledi. Okuyan, "EVIFbeye- ti beni fazla enterese etmiyor. Benim hazırlattığım sosyal güvenlik reformu, Türk nıil- letinin ve çocuklanrtuzın ge- leceğini ilgilendiren bir re- formdur*' dedı. Gazetecıle- rin emeklılik yaşına ılişkm •sorusuna Okuyan. "5^65 ara- anda ber türlü seçenekolaM- lir" karşıhğını verdi. Oku- yan, birgazetecınin. "Emek- liük yaşı basına 58-58 olarak vanâdı. Eşit mi olacak?'" so- rusuna gülerek "Yani" yanı- tını verdı. Yaşar Okuyan 'Ka- dm Isgücü" konulu seminer- de yaptığı konuşmada da, tş Yasası'nda çalışan kadmveer- kek işçilere yalnız cinsiyet aynlığı nedenıyle farklı ücret venlemeyeceğınin hükme bağlandığını anımsatarak " Türldye'de kadınlann işgü- cüne kaohmı bugüne kadaris- teoDen düze>e ulaşmadL Ça- hşma hayabnda kadınlanmı- zın sorunlannın dinlenmesi ve çözümlerine yönelik ted- birter ahnmasını kaçınıbnaz bir sonımluluk olarak görü- yoruz" dedi. Hükümetin kısa sürede Meclis'ten geçirilmesini amaçladığı sosyal güvenlik düzenlemesi konusunda Türk- Iş'in istemleri şöyle: • Sosyal güvenlik sfetemi- nin ve SSK'nin sorunlannın çözümü.kaçak işçöikle müca- dele. işsizlik sigortası ve iş gü- vencesnie birpakethaBndede- ğerlendirilmeBdir. • SSK'nin özerk ve de- mokratık bır yapıya kavuştu- rulması için kaçak işçilikle mücadele edilmesi ve dev let sosyal güvenlik sistemıne hem prim ödeyerek kanlmalı hem de açıklannı kapatmalıdır • SSK'nin unündeki bü- rokratik engellerin kaldınl- malı ve görolilerin atandık- ları verde görev >apmasını sağlayacakgecici görevle baş- ka yeriere gjtmesini önleye- cek düzenlemeler getiril- melidir. • Zorunlu Tasarruf Fonu kaldınlarak. yüzde 2'lık işçi ile yüzde 3'lük ışveren payı ücretlere eklenmeh, para hak sahıplerineödenmelıdır. Uy- gulamanın gecikmesi dunı- munda fonun yönetimi çalı- şanlann etkili olacagı bır şe- kılde yeniden düzenlenmeli, fondakiparaya Hazinebono- su faizı uygulanmalıdır. Belçika ve Fransa'da üretim ve satışına yeniden başlayacak Coca ColaimnPepM'yeyaradı Ekonomi Servisi - Coca Cola, Belçika'da- ki iki fabrikada, hükü- met tarafından getirilen katı kurallar çerçeve- sınde üretıme yeniden başlayacak. Belçika hükümetı, Belçıka'da- kı Antwerp ve Ghent tesislennde üretim ya- pılmasına ızın verdı. Belçıka'nın yanı sıra Fransa'da da Coca Co- la üretim ve satışına ızin venldı. Fransa Ma- liye Bakanı Domini- que Strauss-Kahn. Gıda Saglık ve Güvenlik Ajansı'nın karan ile Co- ca Cola'nın kutu ürünlenne getırı- len satış yasağının kaldırıldığını açıkladı. Kaza şüphesi Bu arada teneke kutulardan Co- ca Cola içen yüzlerce kışımn neden hastalandığı konusunda soruşturma açıldığı anımsatıldı. Coca Cola'nın teneke kutulannın dış yüzeyınde fa- re zehirıne rastlanmıştı. Ancak hastahklara yol açan neden henüz belirlenemedi. Belçika Sağ- lık Bakanı Luc \an den Bossche, 9 Haziran'dan bu yana Coca Cola • Pepsi sözcüsü Jeff Brown, dünyanın en büyük meşrubat üreticisi durumundaki Coca Cola'nın piyasalardan çekilmesi dolayısıyla Pepsi'ye olan talebin tırmandığını belirtti. • Coca Cola Başkanı M. Douglas Ivester, ürünlerini içtikten sonra hastalananlann hastane faturalannın karşılanacağını belirtti. ürünlerini ıçenler arasında 249 has- talık vakasına rastlandığını açıkla- dı. \'an den Bossche, uzmanlann hastalıklara yol açacak bulgulara rastlamadıklanru ve olayın üretim ya da nakliye sırasmdaki bir kazadan meydana geldığımn sanıldığını be- lirtti. Hastane faturaları karşılanacak Coca Cola Başkanı M. Douglas Ivester. ürünlerini içtikten sonra has- talananlann hastane faturalannın karşılanacağını belirtti. Ivester, içe- ceklenn saglık açısından bir rısk ıçermediği konusunda ısrarlı tutu- munu sürdürürken şir- ketlerinin, tüketicinin endişelerini gidermek- te yavaş davrandığını itiraf ederek bunun da, şirketin diğer ürünle- rinin de yasaklanma- sını gündeme getirdi- ğini kaydetti. Öte yandan, Coca Cola'nın Avrupa'daki tezgâhlardan kaldınl- ması, rakibi Pepsi Co- • la'nın işine yaradı. Pep- si sözcüsü Jeff Brown, Coca Cola'nın piyasa- dan çekilmesinin ardından kendi ürünlerine olantalebinarttığını açık- ladı. Pepsi sözcüsü Jeff Brown, Pep- si'nın Nevv York'taki merkezinde yaptığı açıklamada, Pepsi'nin, Co- ca Cola'nın karşı karşıya bulundu- ğu sorunlan kullanmaya çalışmadı- ğını söyledi. Brown, yazın gelmesi ve havalann ısınması dolayısıyla so- ğuk ıçecek satışlannın yükseldiği- ni vurguladı. Jeff Brovvn dünyanın en büyük meşrubat üreticisi durumundaki Co- ca Cola'nın piyasalardan çekilme- si dolayısıyla Pepsi'ye olan talebin tırmandığmı belirtti. Deri işçisinden suç duyurusu e-posta : tan (« prizma. net. tr Tuzla Organize Deri Sanavü Bölgesi'nde çalışan deri işçileri, işverenlerinin çok sayıda işçiyi işten çıkararak kamu düzenini bozduklanm öne sürerek suç duyurusunda bulundular. Deri işçileri. dün Tuzla Cumhurryet Sa\cılığı'na yapüklan suç duyurusunda, noterden ihtarname ile iş akhierinin feshedildiğini ve işbaşı yapmak istediklerinde güvenlik güçlerinin zor kullandığını belirtriler. Deri işçileri "Ücret, kıdem-ihbar tazminatımız ve sosyal haklanmızın ödenmesi için işyeri önünde bekJememiz suç olarak lanse edilmiştir. Beklemek için yapnğımız çadıriar polis, jandarma ve hatta özel komando birtiği getirilerek yıkrjrılmıştır. JşçUer gözaltına alınarak dövüİmüşlerdir. Yasaya rağmen bizleri topluca işten çıkaran işverenden şikâ\etçnte" dediler. (Fotoğraf. HATİCE"TUNCER) SÖYLEŞİ ATTİL İLHAN Attan İnip Eşeğe Binmek! Nâzım'ın en müthiş şiiıierinden biridir; hemen ha- tıriayacaksınız: "...yanarak/yanarak parmak- lan şerârelerden / insan yüreklerine dokundu bu elleri / tam yirmi beş senedir / yâni bir rubu asır / hapisâne kaleminde mukayyit kulunuzun / in- sanoğlunun ömrü / belki lüzumundan fazla kısa / belki lüzumundan fazla uzun / bir tek daha içe- lim..." cpört Hapisaneden', s. 80. de Yayınevi, 1966) Son iki mısra, yaşı elliyi geçmiş bilinmez kaç kişi- yi, ne türlü birdalgınhğasevkeder, kestiremem; şim- dilik, üstünde duracağım, 'yirmi beş yıl' yerine; Nâ- zım'ın tadını çıkara çıkara kullandığı, Osmanlıca 'ru- bu asır' deyimı! Tartışacağımız sorun, tam bir 'rubu as/r'dır, benim gündemimdedir; kaç kere yazmışım, hatırlamıyorum, acaba merâmımı anlatabildiğim kim- se oldu mu; o da, belirsiz! Ne hazin! Sadece, bu kadarı bile... Lausanne Anlaşması, bu devtetin 'tesissenedi'dır, öyledir de, içimizde hangimiz bu 'senedin' esas- lannı bilır; eğrisini doğrusunu, doğru dürüst tartışa- bilir? Ali Naci bey'in (Karacan) ünlü eseri, 'Lozan Korrferansı ve Ismet Paşa', Inönü Cumhuriye- ti'nde, başucu kitabı sayılırdı; Paşa, -kendisi de- sonradan bu 'senedin', hangi koşullar altında oluş- turulduğunu, 'Hatıralar'ındaanlatmıştır; ama 'tuta- naklan ve belgelen", bütünüyle içerdiği için, temel kitap, Seha L. Meray'ın emek emek çevirdiği, on- ca ciltlik'Lozan Banş Konferansı' kitabıdır (1976, Ankara). Bir kere daha itiraf etmeliyim ki, Ergun'un (Prof. Dr. Türkcan) iyiniyeti olmasa, kolay kolay o esere sahip olamazdım; bu da, aşağı yukan yirmi beş yıl önce gerçekleşti, yâni 'bir rubu asır'. Kim ki Lausanne Anlaşması'nın metnini ve ru- hunu az buçuk bılir; tereddüdedüşmeksizin, o Kon- ferans'da Anadolu Kürtlüğü'nün, 'ekalliyet/azınlık' statüsünde ele ahnmadığını söyleyebilir; Kürtler, - Türkler'le beraber- Konferans'daki 'taraflar'dan birini oluşturmuştu; 'azınlıklar', Rumlar, Ermeni- ler, Museviler, vs. idi; yâni, bu devletin 'tesis se- nedine' göre, Türkler ve Kürtler, üstelik yalnız on- lar da değil, ayrıca bütün öteki 'Müslüman ana- sır/Müslüman unsurlar' ülkenin 'sahibi' kabul edilmiş; 'münhasıran', gayr-ı müslim ahali 'azın- lık/ekalliyet' addedilmiştir. Sadece bu kadan bile, Anadolu Kürtleri'nin, 'azın- lık haklan'nasahip olmak isteğiyle. siyasi eyleme - hatta isyana- kalkışmasının ne kadar manasız oldu- ğunu göstermeye yeter: sana mülkün sahibi statü- sü verilmiş: yapmadığın, yapamayacağın. 'yasal' hiçbir şey yok; sen kalkıp, 'azınlıkhakları'', için 'ey- leme' geçiyorsun! Anadolu böyle durumlan, nasıl özetlemiştır; hep bılıriz: "Attan inip eşeğe bin- mek!". Talep, bir manada bu oluyor; Öcalan'ın yir- mi yılda 'yanlış olduğunu anlayabildiği' de, bu mu- dur? LeMonde Diplomatiquein 'şaşkınlığr... Metin Toker, (Milliyet. 16 Hazıran 1999) yazıyor, Paris'teki Büyükelçimız Fransız televizyonun- da bu inkân gayr-ı kaabil Lausanne gerçeğini açık- lamış, demiş ki: "...siz Türkiye'de Kürtler'e 'azın- lık haklan' verilmesi için uğraşıyorsunuz, hal- buki Kürtler, yâni Kürt asıllı olanlar, Türkiye'de azınlık değillerdir, çoğunluğun bir parçasıdırlar çoğunluğun bir parçası iken, neden bunu bıra- kıp özyurtlannda azınlık olsunlari", Metin To- ker'e bakarsınız bu açıklamadan sonra, o fazla 7/e- rici' Fransızlann aklı bazı şeylere yatasıymış! Hiç inanmam! Hiçbirisini, hiçbirzaman, Ankara'nın hak- lıltğına, tam inandıramazsınız; çünkü Rasyonalizm'in 'vatanı' Fransa'da, bütün insanlar ve ülkeler, pren- sipte 'eşittir' ama; nedense bazılan, 'biraz daha az eşittir'; yoksa Le Monde Diplomatique gibi, ciddi- yeti ve objektifliği (!) ile tanınmış bir yayın organı; yıl- lardır, Türkiye'de Kürtler'e 'azınlıkhaklan'nın tanın- mamış olmasını, eleştirir durur muydu? Hem de nasıl ahmakça bir çelişkiye düşerek: Ko- sova olayı patlak vereli, bir yandan Belgrad'ı; Ko- sova halkını, yâni Amavut ve Türkleri, inim inim in- lettiği halde; 'hükümranlık haklanna müdahale edil- diği' gerekçesiyle, NATO'ya karşı savunuyor; öbür taraftan NATO'nun, Kürtler'e insan haklannıtanıma- yan Ankara'ya karşı, neden dolayı benzer bir güç gösterisı yapmadığını soruyor. Hangi yanlışını düzel- tesin? 'Kemalisf Ankara sürü sepet Kürt milletvekili, Kürt bakan, hatta başbakan ve cumhurbaşkanı gör- müştür; Silahlı Kuvvetleri'nde nice 'Kürt' paşalar hizmet vermiştir Kürt yazannı büyük saymış, ona 'dev- let sanatçılığı' önermiştir; acaba Miloşeviç'in, sö- züm ona sosyalist Belgrad'ında, kaç Amavut, mil- letvekili, bakan ya da başbakan olabildi? Kaç Ama- vut asıllı general biliniyor? Kaç Arnavut yazarına 'devlet sanatçılığı' önerildi? Ekvator Kongo'sunda bir Çeçe sineği uçsa, han- gi 'gizli' siyasi ve iktisadı sebepten uçtuğunu, daki- kasında kestirebilen Le Monde Diplomatique; na- sıl oluyor da, Yugoslavya ile Türkiye, Yugoslavya'da- ki Müslümanlarla Türkiye'deki Kürtlerarasındaki, sta- tü ve mahiyet farkını göremiyor? iklsine de inanmayacaksın! • a f"\ calan ağzıyla söylemedi mi? Türkiye'de Kürt- \_/ ler eğer sorun yaşadıysa, bu onlarla Türk- ler arasında fark' olduğundan değil; çıkan için, Kürt'le Türk'ü vuruşturmak, 'ecnebi'nin işine geldiği için yaşanmıştır Şeyh Sait isyanı, Mu- sul'da gözü olan Ingiltere'nin marifeti değil miydi? O zamanlar, Fransız 'sömürgesi' olan Suriye'den, Hatay'ın alınması, sakın Fransızlan Dersim'de Kürt- leri kışkırtmaya itmiş olmasın? PKK gösterisinin, tam da Kıbns'a Türkiye çıkarmasından sonra pat- lak vermesi; işin içinde başka işler olduğunun gös- tergesi sayılamaz mı? Bunlar, ilginç varsayımlardır ama; asıl ve çıplak gerçeği, yine de, tam anlamıyla açıklayamazlar. Yüzyılın başında, o perişan haliyle bile Düvel-i Muazzama arasında sayılan Önasya'daki 'dev', üç 'rubu asır' sonra, uykusundan uyanıyor: Çoğu 'So- ğuk Savaş* ürünü liderleri yüzünden fazla bir şey yapamasa da, bin yıllık bir geçmişin mirası Avras- ya'dan 'Sovyet Ipoteği' kaikarkattmaz, Balkanlar'ı, Kafkaslar'ı, Ortaasya ülkelerini, büyülü bır mıkna- tıs gibi ona doğru çekmektedır. Üç 'rubu asır' önce, Osmanlı'nın elinden muazzam bir baklava tepsisı gibi çekip aldıklan bölge, Doğu Akdeniz (Ortado- ğu); Bab Avrupa'nın, Ingiltere, Fransa ve Alman- ya'nın elinden, sabun kalıbı kayıp gidiyor. İşin tuha- fı, Avrupa Birliği'nin dalaverelerinden gittikçe da- ha çok gıcık kaptığı için, Vvashington D.C. de, An- kara'ya arka çıkar gibi görünüyor. Her ikısine de, asla inanmayacaksın! http:// www. bilgiyayinevi. com. tr/ailhan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog