Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1999 CUMA • • • • SAYFA HABERLERİN DEVAMI 19 Bu kampanyayla konforsuz ev kalmayacak. Yatak, kanepe, oturma grubu ve ev tekstili ürünleriyle Konfor yaza hazır. Kampanyayı kaçırmayın... Konforu yakalayın. Pek yakında, demonte mobilyalarımızı da beğeninize sunacağız. Konfor için beklemeye değer. Üstelik şimdi h MAUARI SAN. ve TIC A.Ş. Mericez: Fatıh Mahallesı Ataturk Caddesı No 78 35410 Sarnıç - IZMIR Tel (232) 281 44 40 (PBX) Faks (232) 281 44 32 İstanbul Bötge Müdûrtöğu : Turgut Ozal Cad Haseyad Iş Merkezı No 129 Kat 2 Kuçuk Orgamze San Bölgesı IkrteHı - İSTANBUL Tel (212)549 43 17-18-19 Faks (212)549 43 20 KONFOR ANA BAYILER1. " AYPAŞ LTD. ŞTİ./İSTANBUL (İstanbul Anadolu Yakası, Izmıt, Yalova)Tel (216) 499 15 30-31 • COŞKUN LTD. ŞTİ. /ESKİŞEHİR (Bılecık, Afyon, Kutahya, Inegol) " Tel (222) 234 28 28 • CSC MOB. LTD.ŞTİ. /BURSA Tel (224) 367 18 45 • KOMMAR LTD.ŞTİ. /K.MARAŞ (Adıyaman, Elazığ, Gazıantep) Tel (344) 231 37 68 GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada tedbirierin stratejik bağlamda daha da geliştirile- rek, hiçbirtaviz venlmeden uygulanması ve bu ko- nudaki yasal düzenlemelehn bir an önce gerçek- leştırilmesi." Bu temelden çıkarak şımdi sorulması zorunlu hale gelen soruyu dünden bugüne değişmeyen başbakanlara, yardımcılanna yönettelim: "Rejim aleyhtan irticai faaliyetlerin önlenmesi için gerekli olan yasalar niçın çıkanlmadı?" Bu soruyu öncelikle yanıtlaması gereken siya- set adamı; Mesut Yılmaz. ANAP liderı, Haziran 1997'de Erbakan-Çiller ikilisinin yönetimindekı REFAHYOL'un istifasın- dan sonra başbakanlığa getirildı. 55. Yılmaz hükümetinin başlıca görevi 28 Şu- bat kararları doğrultusunda irtica ile mücadele edecek gerekli her türlü önlemi almak, ülkeyi sa- ran karanlığı yırtmaktı. 1998 yılında toplanan MGK'lerde irtica ile mü- cadelenin gerektirdiği yasalar saptandı. Yılmaz, örneğin "organize suçlaha mücadele, memurian yargıiama usullerinin yeniden belirien- mesi yasası, vakıflann denetim altına alınması, Tekke ve Zaviyelenn Kapatılması Kanunu, Şap- ka Kanunu, Bazı Kısvelenn Gıyılemeyeceğıne da- ir Kanun'a aykın hareket edenlere venlen ceza- lann arttmlması, irtica ve terör eylemlenne kan- şan devlet memuıiannın mestekten çıkanlması" gibi tasanlan TBMM'ye gönderdi. Gönderdi de ne oldu? Ecevit'li 55. Yılmaz hükümeti 20 aya yakın ikti- darda kaldı. Fakat "irtica ile mücadelede gerek- sınildığı bugün de yinetenen tasanlann hıçbın ya- salaşmadı". Şu ya da bu nedene sanlarak bu ikilinin nere- deyse iki yıla yakındır Meclis'ten bir türlü geçire- mediği yasalar, dünkü MGK'de yine söz konusu oldu. MGK bildinsinde yer aldı. Al yeni baştan Gereksinılen yasalar çıkmayınca, neler olup bit- tiğıne bakalım: Fethullah Gülen cemaatinin acayip mal varlı- ğı günlerdir kamuoyunda konuşuluyor. Gülen'in buyruğundaki en az 85 vakıf güncel tartışmalar- da ön planda. 28 Şubat'tan bu yana dinci gruplann kurduğu vakıflann mal varlıklannı, amaçlannı, kuruculan- nın kimliğinı devletın denetlemesi istenilıyor. Üs- telik askerler bu konuda titizleniyor. Fakat Yılmaz'ın 25 Mart 1998'de Meclis'e gön- derdiği vakrflan denetim altına almayı amaçlayan tasan bir türlü yasalaşmadı. Hükümet bu tasanlann yasalaşması için yete- rince çaba göstermedı, Meclis'e yeterince baskı yapmadı. Oysayasaçıkabilseydi; Fethullah Gülen'in kur- duğu ve cemaatine geniş olanaklar sağlayan va- kıflar en az 1.5 yıl önceden sıkı bir denetime alı- nacaktı. Mantar gibi çoğalan dinsel amaçlı vakrflar ku- rulamayacaktı.. Medeni Kanun'da değışiklikle vakıflan denetim altına alan tasannın gerekçesınde belirtildiğı gibi, kimi vakıflann "zarahı faaliyetlehne son vermeyi, bu amaçla kurulacak vakıflara kurvluş aşamasın- da manı olmayı" sağlayan yasal olanak devletin elinde olacaktı. Giden hükümetle bu hükümet arasında kişiler ve yapı açısından tek fark MHP'nin ortaklığı. İki yıl önceki MGK kararlan doğrultusunda 55. Yılmaz hükümetinin hazırladığı, Mart 1998'de art arda Meclis'e gönderdiği tasanlar kadük oldu. Şimdi aynı tasanlar ufak tefek yeni düzenleme- lerle 15 ay sonra yeniden parlamentoya sunuldu. İrtica ile sıkı mücadele ettiklennı herfırsatta söy- leyen Mesut Yılmaz'la Ecevrt'ın "zorunlu olan ya- salar açısından durumlan" işte böyle. Son MGK'de askerierin, sivil kadrolann oy kay- gısıyla irtica ile yeterince mücadele edemedikle- rinden yakındıklan rivayet olunuyor. Fethullah Gülen'in ne ölçüde olduğu bilinme- yen oylannı partilerin paylaşamadıklan dikkate alınırsa... Bu "rivayet", galiba pek yabana atılır cinsten değil! G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Tarihte bunun pek çok örneği var. Tersı olamaz mı? Olabilir... Olmalı... Son yıllarda karşı karşıya olduğumuz sorunlara bakıyoruz. Her bırinın altından değışik adlar, değı- şik kurumlar çıkıyor. Ancak çoğunda ortak, tanıdık bir ad var:_ Turgut Özal! özal'ın ailesi, yakınlan hayatta. Onlann acılarını paylaşıyoruz. Bu ayn konu. Ancak bir ülkede altı yıl başbakanlık, dört yıl cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin sorumluluk taşıdığı dönemle ilgili soru işaretleri varsa, bunlann açığa çıkartılması gerek- li. Bunu en başta, Özal aılesı istemeli. Emınım aıle büyüklerinin töhmet altında kalmasını onlar da is- temiyordur! özal 12 Aralık 1983'te Başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra, daha güvenoyu almadan bir ka- ramame çıkardı: özel flnans kurumlanna izin verilmesi. Faizsizfinans kurumlannın kuruluşunu sağlayan bu kararname 16 Aralık'ta çıktı, hükümet güveno- yunu 24 Aralık'ta aldı! Türkiye, başta hayali ihracat olayları olmak üze- re ekonomik suçlarla yıllar once tanıştı. Ancak bun- lann "kurumsallaşması"özal dönemindeoldu. Sa- dece bu döneme ilişkin hayali ihracat iddialannı araştıran komisyonun hazırladığı rapor üç bin say- fayı buluyordu. O olaylar "zamanasım/na" uğratıl- dı ve kapatıldı. "özal prensleri" diye anılan ekibin büyük bir bö- lümü bürokrasınin geleneklerinin bozulmasına ne- den oldu. Dışandan bakınca, "örneğin, Hazine'nin başına genç bin gelmiş, fena mı?" denebıtir. An- cak, devlet işleyişinin omurgasını oluşturan bu ku- rumların kendi içindegelenekleri, yazılmamış ana- yasalan vardı. özal sıstemi bunlann tümünü boz- du. Mesut Yılmaz'a sorular Gündemdeki sıcak gelışmelere gelince... Ab- dullah Öcalan Imrah'dan bıldirıyor: "Ateşkes ılan edınce özal çok sevinmiş. Bize ha- ber gönderdi!" Hocaefendi ABD'den bildiriyor "Ben tutuklanacaktım. özal, başbakan olarak olaya el koydu. Gözaltına alındığım gece, Bakan- larKurulu toplandı. Arandığıma ilişkin işlemlerkal- dınldı." "Anayasayı birkere delmekle bir şey olmaz'dan tutun, "Benim memurum ışini bilir"e kadar onlar- ca veciz değerlendirmesiyle topluma yön veren Turgut özal'ın bir de kafaya koyup yapamadıkları var. Bunlann başında Türkiye'nin Körfez Savaşı'nda- ki tutumu geliyor. O gün her şey Özal'a bırakılsay- dı, nelerin olacağını öngörmek güç değıl! ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Fethullah Gûlen'e sahip çıkarken, Devlet Bahçeli'yı bıle güldürecek bir değerlendırme yaptı: "Tarikatlarta seçım pazariığına girmeyen tekpar- ti biziz. Bunu bu Meclıs'te benden başka söyle- yebilecek başka bir lider yoktur." llahi Sayın Yılmaz, her şeyi bir yana bırakalım, şu iki soruya yanıt verin: - Partinizin kurucusu kendısini hangi tarikatın temsilcisi sayıyordu? - Partinizin kurucusu annesini hangi tarikat şey- hinin yanına gömdürdü? Turgut özal bugün özel bir anrt-mezarda yatıyor. Mezar için 120 kişi aylarca üç vardiya çalıştı. Har- canan parayı ANAP'ın ödeyeceği söylenmişti. Sonradan bize ulaşan bilgilere göre, bu parayı bir müteahhit ANAP adına ödedi! Tam da özal'a yakışan bir ödeme. Mezarın ilginç bir özelliğı var. Her biri 90 santim çapında 96 kazıkla ayakta duruyor! Yer darlığı nedenıyle vurgulayamadığımız bazı konulan sıralayalınr - özal dönemi gazetecileri! - özal'ın dönem zenginleri! - Özal'ın seçme valileri! Yazıyı noktalarken bir kez daha altını çızelim; yaklaşımımız kişisel değil, dönemsel. O dönem sağlıklı irdelenirse, benzer hatalar yınelenmez. Aksi halde hep sonuçlarla uğraşmaya devam ederiz. Nedenlere inmeyiz ve sonuca kahrolup soranz: -Neden? 4 Oıısal strateji' tarbşması • Baştarafi 1. Sayfada ntaddesinde değişiklik. Ecııebi Memle- kedere GöoderüecekTaJebe Hakkında Yasa'ya ek. Radyo ve tele\izyon verici- lerinin TRT'ye devredilmesine iüşkin yasa tasansL Memurlar ve diğer kamu görevülerinin yargılanması hakkında vasa tasana. Medeni Yasa'da değişik- îjk." 'Milli Güventiğin' 3 ^ağı Genelkunnay Başkanlığı 11 Hazi- ran 1997'de basına verdiği brifingde. asken stratejik konseptın değıştiğını belirterek "rejime yönelik iç tehdifler- k" mücadelenın de esas alındığmı bil- dirmıştı 28 Şubat 1997'de yapılanta- rihi MGK toplantısının ardından gün- celleştirilmeye başlanan MGSB çalış- malan, Ekım 1997'de sona erdi ve ay- lık olağan toplantıda kabul edildi. "Devletin pusulası" olarak değerlen- dinlen belgede yer alan maddeler ana hatlanyla şöyle1 - Böhıcü ve irticai faaüyetter eşh ve birind öncelildidir. - Siyasal tslam Tûrkıye için tehdit unsuru olmaya devam etmektedir. - Türk milliyetçiliği baa kesimlerce •rkçthğadönûştürülmek istenmektedir. ÜDcücü mat>a bundan yararianmaki»- temektedir. Bu da bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. -Türk cumhunyetlenyle ibşkiler da- ha da gûçlendirilmeli ve bu ülkelerin yönetımlerinin gücûnûn korunmasına destek olunmahdır. - Yunanistsuı'la flişkOerde tehdit al- güanmasuıa dikkat edflmelidir. Türld- ye'nin terrihi ofananusma karşuı Yiına- nistan'la bir çadşmamn çıkabileceği gözden kaçırrimamalıdır. - Yunanistan 'la çıkabılecek bircatış- ma halınde Sunye de Türkiye ile catış- maya gırebilir. -Türkiye'nin komşusu oian ülkeler- le ilgili önceki deferleodirmeler aynen korunmalıdır. - Kamusal alana kaymamak koşu- luyla yerel ve kültürel özelliklerin ge- liştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. - Adakt ve devletin >önetim siste- mindeki esnekük ve aksaklıkkr acilen giderilmeüdir. -Türkiye'nin Batı'ya dönük yüzün- de hıçbir değışıklığe gıdilmemelıdir. - Türkiye'nin ABŞe tam üyelik ko- nusundaki hedefl korunmalıdır.Ancak bazj Avrupa ülkekrinin bu konudaki olumsuztutumlan göz anh edümeme- Bdir. -Türkiye'nin dünya ile bütünleşme- sine yönelik, özelleştirme dahıl ekono- mik çabalar arttınlmalıdır. MGK'nin bütün toplantılannda irti- ca, terör ve orgamze suç örgütleriyle mücadelenin sonuçlan aylık raporlar- la değerlendınliyor. Bu konularda ya- sal altyapının bir türlü hazırlanmama- sı, kurulun asken kanadmda rahatsız- lık yaratıyor. Hükümet gönfilsûz TBMM'nın geçen yasama döne- minde irtica paketinde yer alan tasan- lardan sadece 3'ü çıkanlabıldı. Top- lantı ve gösten yürüyüşlennde maske takmayı, üniforma gıymeyı yasakla- yan tasan ile izınsiz camı ve mescıtle- rin yönetimlennin 3 ay ıcınde Dıyanet Işlen Başkanlığı'na devri ve camı ya- pımını kurallara bağlayarak sınırlayan düzenlemeler yasalaştı. Hükümet or- taklan, komısyon çalışmalannı gecık- tırerek, bakanlann komısyona gelme- mesini sağlayarak bu tasanlara karşı "gizti direniş" yürütmüştü. TBMM kulıslennde, "28 Şubat sü- recini hükümet sahiplenmişti. TB- MM'de de, CHP gibi destekçileri var- dı. O>sa Fethullah Gülen nlayından sonra ordu-TBMM tam anlamıvla u>umlu değiL Hükümetin bu durum- da,gündemdeönceliknsıra\a ahnako- nusunda \e komisyon göriişmekri sıra- sında tasanlara ne kadar sahip çıkaca- ğı belirsiz'" değerlendırmelen yapıldı. Hükümet ortaİdan da. özellıkle me- murlarla ilgili düzenlememn gerçek- leştınlmesinın olanaksız oldugunu vurguladılar. Bakaıılık, 6 Cuııılıııriyet kitabını daha önerdi • Baştarafi 1. Sayfada sonuçlanan altı kitap şunlardır: 'Anafartalar Kumandaru Mustafa Kemal ile Mülâkaf adlı, Ruşeo Eşref Üna>dın"ın hazırladığı kitap. 'Baüldaşma Hareketkri I I I ' adlı Prof. Dr Tank Zafer Tunaya'nın yazdığı kitap. 'Kemabzmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını I-Iirn ve Kronoloji' adlı, Dr Bernard Caporal'ın yazdığı, Dr. Ercan Eyüpoğlu'nun dılimize çevirdiği ve Neşe Doster'in hazırladığı kitaplar. Millı Eğitun Bakanlığı Eğitim Araçlan tnceleme Yönetmeliği'nde aranan koşullara uygun olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na yapılan diğer başvurulanmız konusundaki gelişmeler elimize ulaştığında okurlanmızın ve eğitim topluluğunun bilgilerine sunacağız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog