Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 1999 CUMA 18 SPOR Anlaşma sağlandı Alpay da Jet -Pa'hj oldu ASENAOZKAN Beşiktaş'm anlaşamayarak satış listesine , koyduğu Alpay Ozalan.Jet-Pa Holding Spor A.$. ile anlaştı Jet-Pa'nın Yenibosna'daki merkez bınasındaYönetim Kurulu Başkanı FadılAkgündüz ve Spor Koordinatörü Tan- 1 ju Çolak ıle yenıden bir araya gelen Alpay, yaklaşık 2.5 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası Alpay \e Tanju Çolak ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Fadıl 1 Akgündüz. Alpay ile her konuda anlaştıkla- - rını ve bu oyuncunun bonservisinı almak için Beşiktaş kulübüyle görüşme talebınde bulunacaklannı söyledı. Akgündüz, Beşiktaş'ın görüşme taleple- rini kabul etmeme gibi bir durumun ortaya ı çıkacağını sanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu. "Bu görüşmede değişik ahernatif- ler ortaya çıkabilir. Jet-Pa bir spor kulübü değiL Sporcuyu takımından koparmak için uğraşmıyor. Bizim burada Beşiktaş*a tekli- fımiz, Alpay "ın bonservisini aldığımızzaman bir >il daha Siyah-Beyazh fbrmayı giymesi olacak. Vlpay da bunu tstiyor.Jet-Pa'nın he- defî Alpa> 'ı milli takıma hazırlamaknr. Be- şiktaş ile iyi ilişkiler kuracağunıa düşünuyo- rum. Bu Alpav Ue başlar.formareklanuyta devam edebilir." G. Saray ve F. Bahçe olabüir Akgündüz, Beşıktaş'ın görüşme talebini kabul etmemesı durumunda ne vapacakla- nnı sorması üzerine, "Eğer bizimk görüş- - mek istemeyip, "Gidın. federasyona'l para ya- tınp alın' derlerse. ozaman sporrmenlik kal- maz. Böyle olursa.Alpay "ı Beşiktaş 1 a da ver- , me>i düşünmeyebifiriz" dedı Alpay'a Fe- - nerbahçe ve Galatasaray'ın da talıp olduğu- nu bildiren Akgündüz, "FenerbahçeTeknik Sorumlusu Rıdvan Dilmen ile bugün (dün) burada bir araya geldik. Galatasara\ Tek- nik Direktörii Fatıh Tenm ile de telefonla gö- rüştük. tki kulüpten de net tekliikr var, an- cakUk tercihimiz Beşiktaş kulübüdür" dıye- rek, sozlennı tamamladı. Mılli futbolcu Alpay Özalan ıse Jet-Pa Holding ıle arasında hiçbir pürüzün olma- dığını ifade ettı ve "Jet-Pa Ue anlaşûm, an- cak Beşiktaş'a hiçbir kırgınlığını yok" dedı. Alpa\. dün sabah babasının Beşıktaşlı yöne- 1 ncılerlegörüştüğünü.ancakparasalkonular- da yıne anlaşamadıklannı kaydetti. Alpay, şunlan söyledı "Beşiktaşbenimyuvam.Ben bu yere Beşiktaş sayesinde geldim. Başkan Seba bana bu güne kadar baba gibi da\ran- du umanm bundan sonra da >ine ayıu şekil- de davranır." Calatasaray Alpay için beklemeSpor Servisi -Jet-Pa ile anlaşan Beşik- taşlı millı futbolcu Alpay'ı transfer et- mek isteyen Galatasaray. dış transferi as- kıya aldı. Natıonal Bükreşli Rumen sto- per Ciobotariu ve Tunuslu Khalit Bad- ra'ya teklıf götüren San- Kırmızılılar, bu iki futbolcudan gelecek haftaya kadar beklemelerini istediler 2.turda basketbolculanmızı Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya bekliyor MîDîler hedefe doğru ACRUBU Tafcndır O G M A V YagosUvyı Fransa tsraiî ANraES(Cumhuriyet)-31 .Av- rupa Basketbol Şampıyonası final- leri ilk tur grup maçlannı 2 galibi- yet 1 yenilgi ile tamamlayan milli takımımız ilk 6 hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken ortaya koyduğu oyunla otoriteleri de şa- şırtmaya devam ediyor. Grup maç- lan sonunda en büyük sürpriz ya- pan takımlar olarak millilerimiz ve Çek Cumhuriyeti gösterihrken en büyük hayal kınk- lığı olarak da ortak fîkir, Yunanis- tan'ın şampıyona- ya erken veda et- mesiydi. 42 yıldır yenemediğı ltal- ya'yı basit hatalar- la elinden kaçıran ve 64-61 yenılen milli takımıncoac- hu Erman Kunter ilk tur maçlannı unutmalan gerek- tiğini ve Paris'tekı fınallere gidebil- mek için mücade- leci oyunu 2. tura taşımalan gerekti- ğını açıkladı. Milli takım Le Mans kentinde oynana- cak, 6 takımdan oluşan F grubunda Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya ile karşı- laşacak. Şampiyo- naida 2.tur yann başlayacak ve 3 gün sürecek. Milli takım ilk gün TSt 17.15'te Litvanya, 2. gün 19.30'da Almanya, son gün 19.30'da Çek Cumhuriyeti ile karşı karşılaşacak. 6'lı gaıplarda ilk 4'e girmek üst tu- ra çıkmak için yeterli olacak. Gru- B CRUBU T«ba>Ur 0 GM Rasy» 3 2 t lşaaya 3 2 1 Sbvcnya 3 2 i M*ariıttt3 t 3 bumuzda ilk gün Çek Cumhum-e- ti- Hırvafistan. Almanya- Italya. 2.gün Hırvatistan-Litvanya. İtaka- ÇekCumhurheti. 3.gün Almarrya- Hırvatistan, Litvanya- İtalya maçla- n oynanacak. Pau'dakı E grubunda ise Ispanya, Fransa, Slovenya. Yu- goslavya, Rusya ve lsrail mücade- leedecek. İlk gün İspanya- Fransa, Slovenya -Yiıgoslavya, Rusya - İsra- 0,2.gün Yugoslav- ya - ispanya. tsraiî -Slovenya, Fransa- Rusya. 3.gün ts- panya-tsraiL Rus- ya - Yugoslavya. Slovenya- Fransa karşılaşacak. Savunma farta 0 227 181 290 196 191 220 vn 2i» A ¥ 210 191 231 229 204 209 213 2» CCRUBU Takariv îfttoyt ta) O G M A Bortt-Htr. 3 2 3 2 3 2 3 8 ! 18$ 1 196 1 198 « Itt Y 169 190 197 m 0CRUBU TaJoahr Ç«kC. Atauay» Utvmya Y ^ 3 2 3 2 3 * 169 sayı ıle (ort 56.3)enazsayıyi- yen takım olan millı takım birey- sel ıstatistiklerde de zirveyı zorladı. Huseyin Beşok sa- vunma ribaundun- da 26, maç başına 8.6, toplam riba- undta 34 ve maç başına 11.3'lükor- talamayla ilk sıra- da yer aldı. Kerem Tunçeri ıse asist krallıgında 21, maç başına 7 orta- lama ıle ilk sıraya yerleşrı. Şampiyo- nanın en iyı riba- und alan takımı olan mılliler, hü- cumribaundundatoplam 34 ve maç başına 11.3. toplam ribaundta da 101 ve maç başına 33.6 ortalamay- la birinciligi yakaladı. Sav-unma ri- baundunda ise milliler toplamda 67 ortalama 22.3 ile ikıncı oldular. O G M A Y 3 2 1 229 211 1 210 210 1 22ü 216 3 194 224 Genç Kerem, İtalya karştsında da görevini başarryla yapta. (Fotograf: AP) B A S K E T Y O R U M A H M E T K U R T ANTIBES - Bugün sıkıcı bir yazı çıktı falmızda. Rakamlar ye- receğim... Ne yapalım? Ister is- temez etkileniyoruz burada ya- yımlanan gazetelerden. Adamlar her yazdıklannı istatistik verilerle destekliyorlar. örneğin Türkiye- Kalya maçında Italyanlann pota attı oyununda ağır bastıklan yo- rumunun hemen ardına paran- tez içerisinde "27'ye - 22 hava topu" diye ekleyiveriyorlar. Yazı- nın devamında Türkcan ve Be- şok'un yüksek performanslan- na rağmen" deyıp, yine parantez açıyoriar Altı hava topu her biri... Bir kaç parantez de biz açalım. Milli takımımız ilk tur maçlan so- nunda grubunu birinci olarak bi- tirmiş. Aç parantez. Bravo! Kapa parantez... Tamam! zırvalamayı bırakıp yazıya geçiyorum. İlk tur maçla- n sonunda milli takımımızın ba- şarılı olduğu bir gerçek. (3 maç 2 galibiyet) Birleştirilmiş C ve D gruplannda bile ikinci tur maçla- n öncesinde averajla ilk sırayı ko- ruyor. Dileriz öyle kalır... Milli takımımızın sadece kendi grubunda değil tüm gruplarda oynanan maçlardan sonra ista- Antibes'ten Parantezli Bir Yazı tistklere yazdırdığı bir gerçek da- ha var: En iyi savunma yapan ta- kım biziz. (ortalama 56.3 sayı ye- mişiz) Aynca bir de rekor kırmı- şız: 1983 yılından bu yana Avru- pa şampiyonalannda bir maçta en az sayı yiyen takım biz olmu- adamlar gibi not tutarken, bizler "At aslanım, tut kaplanım" diye bağınp duruyoruz maçlar boyun- ca. Şaşınyor yabancılar. Kula- ğımla duydum. Maç bitiminde bir basketbolcunun basın tribünü- ne koşup bizlerden biriyle kucak- M illi takımımızın sadece kendi grubunda değil tüm gruplarda oynanan maçlardan sonra istatistiklere yazdırdığı bir gerçek daha var: En iyi savunma yapan takım.biziz. (ortalama 56.3 sayı yemişiz) Aynca bir de rekor kırmışız: 1983 yılından bu yana Avrupa şampiyonalannda bir maçta en az sayı yiyen takım biz olmuşuz. (Bosna maçı 42 sayı). şuz (Bosna maçı 42 sayı). Evet! Bunlan L'Equipe gazete- sinden kopya çektim. Nerede bizde o arsiv çalışması yapacak ciddiyet. iyi amigoluk yapanz bizler. Hop oturup, hop kalkıyo- ruz maçlarda. Yabancı gazeteci- ler hayretler içerisinde (biraz da kıskançlıkla) izliyorlar bizleri. On- lar oturdukları yerlerde buz laşmasını birbirlerine anlatıp "Hangisi doğru?" diye soruyor- lardı kendi aralannda. Neyse! parantezli yazımıza ge- ri dönelim. Bilirsinız istatistik ka- ğrtlarında oyuncuların perfor- manslannı sayıya çeviren bir bö- lüm vardır. Her zaman gerçegi yansıtmasa da (Ibrahim'in sa- vunmadaki gayretlen gözükmez orada) oyunculann degertendi- rilmesıne yardımct olur bunlar. Ben de dersımi çalıştım ve bizim takımın üç maçtaki "Evaluation" puanlarını topladım (Bosna 72, Hırvatistan 71. İtalya 65, eder 208). Kilit oyunculann puanlan- nı da topladım. Rekor Hüse- yin'de (50 puan) onu Hidayet (40 puan) ve Mirsad (38 puan) ızle- mişler. Buradan çıkardığım so- nuç şu: Hidayet'in belindeki ve Mirsad'ın kafasındakı sakatlıkla- nn iyileşmesi takımımızın gele- ceği için çok önemlı. • Bir de Kerem'e değinmek is- tlyorrium bu yazımda. Ama yerim kalmadı. Genç yaşında (20) milli takımımızın en güç görevini (oyun kurucu) başanyla üstlenen asist kralımız (ortalama 7 ve bir maçta 10) üç maçın neredeyse tamamında (116.28 dakika) sa- hada kalmış. Bu genç oyuncu ta- kımımızın bundan sonraki rnaç- lannda sonucu etkileyecektir. Haydi bakalım çocuklar! 2. tur sonunda da ıstatıstikleriniz böy- le güzel şeyier söylerse ben sıkı- cı bir yazı daha yazmaya razıyım. Sanırım basketbolseverler de bunu okumaya can atariar. Yüzme şampiyonası Avrupa y dan gerî adım ARİF K1ZILYALIN Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyo- nası'nın başlamasına 1 aydan az bir sü- re kala hazırlıklar büyük ölçüde tamam- lanırken, Yüzme Federasyonu Başkanı Dr. Haluk To> garu, "Avrupahlar geri adım attı. tstanbul son \ ıllann en büyük spor organizas>onuna e\sahipliği yapa- cak" dedi. Cumhuriyet'in sorulannı yamtlayan Toygarlı, lsveç ve Hollanda başta ol- mak üzere Avusturya, Almanya gibi ül- kelerin yaptıldan aleyhteki kampanya- nın sonuç vermediğıni vurgularken, "Türkiye'ye önyargı ile yaklaştılar. Oy- sa tstanbul böyle bir organizas\on için en güvenli şehir. Hangi sporcunun başn na bir şe> gebniş? \ üzme Şampiyonası da dört dörtlük gerçekkşecek" dedi. Avnjpa Yüzme Federasyonlan Birli- ği LEN'in Türkiye'ye bu konuda tam destek verdiğini de belirten Dr. Haluk Toygarlı, "Federasyonunltalyanbaşka- nı Bartolo Konsolo. tstanbuTu incetedi tesislerimizi beğendi O ona> verdikten sonra diğer ûlkeler kaülmak zorunda. Zaten şu ana kadar kanlmama konu- sunda da bir başvunı almadık" ifadesı- ni kullandı. Haluk Toygarlı, kariyer sahibi birçok ünlü yüzücünün de,k otimpiyat barajı' gerekçesi nedeniyle zorunlu olarak şampiyonaya katılacağım vıırguladı. tstanbul ekranlarda 21 Temmuz-1 Ağustos tarihJeri ara- sında tstanbul'da gerçekleşecek yanşla- nn Eurosport hariç 5 AvTupa ülkesi ta- rafından naklen yayınlanacağını ve şu ana kadar 60 kameranın yayın yapabi- leceğj donanımınhazırlandığını belirten Yüzme Federasyonu Başkanı Haluk Toygarlı, "Eurosport 4 ayn dilde yayın vapacak.Aynca ttalya. İspanya, Fransa, mvç ve Alman\a da 2'şer kamera için akreditasyon vapnrdılar" dedi. Avrupa Şampıyonası'nın düzenlene- cegi Ataköy Olimpiyat Tesisleri'nde 1700 kişilik tribüne ek olarak 3500 ki- şilık 2. bir tribünün de yapıldığı da öğ- renıldi. Aynca havuzun yanındakı Ah- met Cömert Salonu, şampiyona boyun- ca medya merkezi olarak kullanılacak. Plaj voleybolu Neşe - Nazan şampiyon^ ASLANYDLDIZ TURGLTREİS - Epirden Plaj Voley- bolu 1999 BayanlarTürkiye serisinin Tur- gutreis etabınm şampiyonu Neşe - Nazan çifti oldu. 20 takımın mücadele ettiği ve ıki gün süren Turgutreis etabının fınalin- de Neşe - Nazan çiftine yenilen Dikk-Gül çifti ikinci olurken, Çiğdem -Ayşegül çıf- tı ıse üçüncülügü elde etti. Dereceye gi- ren sporçulann ödüllenni ve kupalannı Turgutreı's Beledıye Başkanı Ali SeJver Yazguı verdi. Epirden Plaj Voleybolu 1999 Bayanlar Türkıye serisinin üçüncü etabı ise bugün Antalya'da başlayacak. TENİS KULİS / ZtYAlŞKÜSTÜN Başarılı Dedik İşinden Etdk Bu hafta da, kısa notlarla mümkün olduğu ka- dar çok konuya değinmek istiyoruz. Istanbul Teknik Ajanı değişti. Bülent Özdemir gittı. Nurcan Tamay geldi. Hatırlarsanız çok kı- sa bir süre önce Bülent Beyin iyi işler yaptığını, bölge tenisine hareket getirdiğini yazmışttk. Ama bizim ülkede iş yapmak her zaman yeterli olmu- yor. Özdemir'e bir telefon geliyor bölgeden "Ho- ca sen biraz dinlen. Istifa ediver" deniyor. Bölge ll Temsılciliğı parasal getirisi olmayan dertli bir iş. Takdir beklerken "Güle, güle" denince Bülent Özdemir de olaya fazla kafa yormadan basıyor istifayı, yerine, yine bir Beden Eğitimi öğretmeni Nurcan Tamay hanım atanıyor. Yanılmryorsam bu ilk kadın Bölge ll Temsilcisi. Birturnuva öncesi kı- sa bir görüşmemiz oldu. Bu göreve istekle, iyi şeyler yapmak arzusuyla geldiği belli. Bekleye- lim bakalım. Zaman ne gösterecek? Federasyonun aldığı karardan sonra Veteran Tenis Turnuvaları kontrol altına alınmış gibi görü- lüyor. VTB her turnuvadan sonra yaş gruplannın puan sıralamasını hazırtayıp, kulüplere yolluyor. Kulüpler de fikstürieri bu puan sıralamasına gö- re yapıyorlar. Söz veteranlardan açılmışken, eski Milli Takım Davis Kupası oyuncusu Arif Koçak'ın, Roman- ya'daki Uluslararası Tenis Turnuvası'nda +45 yaş- ta birinci olduğunu haber verelim. Arif'i kutladık. Veteran tenisimiz için cidden büyük başan. Dalyan Kulüp'te yapılan ve Türkiye'nin unutul- maz Tenis Şampiyonu Nazmi Bari'nin yönettiği turnuvada Koçak birinci olurken. ülkemizdeki son turnuvalarını oynayan Novbert Ziesel ikinci ol- du. Novbert ondört yıldır aramızdaydı. Ama artık Avusturya'ya dönmek zorunda. Avusturya Lise- si'nde öğretmen olan Novbert çok iyi birtenisçi- dir ve burada pek çok turnuva kazandı. Geçen hafta bir veda partisi düzenledik. Ağla- maklıydı. "Ben burada bir Türk gibi olmuştum. öyle hissediyor, öyle yaşıyordum" dedi. Ama Avusturya yasaları öğretmenleri bir ülkede fazla tutmuyor. "Emekli ol, gel" dedik. Acı, acı güldü. Ülkesinde emekli yaşı 65. Yirmi yılı daha var. Şu anda TED'te Hürriyet Cup Turnuvası, İTK'- da veteran yaz turnuvası ve TAÇSPOR'da 16 yaş kız-erkek klasman turnuvası oynanıyor. Üçünün de finalleri pazar günü.. San-Lacivertliler, 1999-2000 sezonu çalışmalanna Dereağzı Tesisleri'nde başladı F.Bahçe'den sezona merhaba • San-Lacivertlilerin ilk çalışmasını izleyen çok sayıda taraftar, yeni transferlere büyük ilgi gösterdi. HtLMİTÜRKAY Transfennflaşekibı Fenerbahçe. se- zonu en erken açan kulüp oldu. 1999- 2000 sezonuna yeni bir teknik kadro ve yeni transferlerle giren San-Lacivertli İculüp, ay sonuna kadar Istanbul'da ça- Uştıktan sonra hazırhk maçlan için Al- manya'ya gidecek.Fenerbahçe'de yeni sezon telaşı dün sabah erken saatlerde başladı. Tesislere gelen futbolcular. Acı- badem Hastanesi'nde sağlık kontrolün- den geçtikten sonra teknik kadro ve yö- neticilerle tesislerde bir tanışma yeme- gi yediler. Yemek sonrası Idari Menajer Rıd\an Dilmen. teknik direktör Şenol Çorlu ve antrenör Turan Sofuofju. fut- bolcularla bir görüşme yapıp. yeni se- zon planlamasını konuştular. Feneîbahçe'nin sezona merhaba de- Fenerfoahçeli futbolcııJar, Rıdvan Dilmen yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yaptdar. San-Lacivertlilerin yeni transferieri Johnson ve Preko imza sonrası Fenerbahçe bayrağı ile objektiflere poz verdiİer. (Fotoğraflar: KEREM KAÇARLAR) diği ilk gün gözler yeni transferlerdey- di. Ogün. AbduDah, izmirsporluTufan, Gaziantepspor'dan transfer edilen John- son ve Preko" nun heyecanh olduğu gö- rüldü. Eski futbolcular ise yeni arkadaş- lanyla kısa sürede kaynaşölar. Kaleci Rüştü ve Mustafa Etoğan, Ogün ve Ab- dullah'a tesislen gezdirdi. tmzalar atıldı Fenerbahçe'nin Gaziantpespor'dan transfer ettiği Johnson ve Preko dün Sa- n-Lacrvertti kulüple resmi sözleşme im- zaladılar İmza törenine yöneticiler de kahlırken. Gaziantepspor'a iki yıldız için 6.5 milyon dolar ödendiği öğ^enil- dı. Fenerbahçe'nin dünkü yaz mesaisi- neyurtdışmdabulunan Moidovan, Mu- rat Yakın, Dimas, Moshoeu ve henüz imza atmayan Tayfun katılmadı. Ant- renmana geç gelen Baliç ile Setgen ça- lışmaya katümazken teknik sorumlu Dilmen ıle kısa bir görüşme yapblar. Ya- bancı oyunculann önümüzdeki günler- de Istanburda olmalan bekleniyor. Rıdvan'a alkış Dereagzj Tesislen"ndeki ilk antren- manı yağmura karşm çok sayıda taraf- tar izledi. San-Lacivertli yandaşlarözel- likle teknik patron Rıdvan Dilmen'le yeni transferlen alkışladılar. Dihnen antremanda taraftann isteği kırmadı ve onlan saha içine aldırarak büyük jest yaptı. Fenerbahçe'de sağlık kontrollen bugün de devam edecek. Futbolcularsa- bah Özel Acıbadem Hastanesi'nde öğ- leden sonra da Çapa Sporcu Sağlığı merkezinde kontrolden geçecekler. Dilmen: Tempo Rıdvan Dilmen. sezon açılışıyla ıl- gili olarak yaprığı açıklamada. "Takı- mın kazanmaa gereken tek şey tempove mücadele gücü. Bu nedenle çauşmalara erken başladık. Çahşmamızuı karşılığh nı alacağımıza inanıyorum'1 ifadesıni kullandı. Avrupa'dan Futbol Federasyonu'na destek ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) - Avrupalı antrenör- ler, Türkiye Futbol Federas- yonu'nun, antrenörün bir yıl- da en çok iki sözleşmeye im- zalamasına izin veren karan- na destek verdi. Atina'da top- lanan Avrupa Futbol Antre- nörleri Birliği (UEFT) tcra Kurulu Toplantısı'nda, Futbol Federasyonu'nun, bir antre- nörün sezon içinde en fazla i- kı sözleşme imzalaması ve ta- kımlara altyapılanndan en az iki oyunpu bulundurma zo- runluluğunu getıren kararlan takdir topladı. UEFT Başka- nı Dr. Joseph\englos,toplan- tıda Türkiye'yı temsil eden Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı ve Futbol Federasyo- nu Yönetim Kurulu Oyesi Is- mail Dilber'e, federasyonun bu çahşmalannın, dünyada futbolun gelişim sürecine bü- yük katkısı olacağını vurgu- larken, UEFT Genel Sekrete- ri Möller de. ülkesi Alman- ya'dakı en büyük sıkıntımn, genç ve yetenekli futbolcu ye- tişmemesi olduğunu söyledi. Spurs'unbir adımı kaldı Spor Senisi -NBA final se- risinin 4. maçını deplasmanda 96-89 kazanan San Antonio Spurs, New York Knicks önünde 3-1 öne geçtı. Spurs bundan sonra 1 maç daha ka- zanırsa şampiyonluğa ulaşa- cak. Maçın büyük bir bölü- münde önde olan Spurs. dör- düncü yanda Larry John- son' ın faul atışıyla son 3.40 dakıkada skorda genye düştü. Ancak bu dakikadân sonra yalnızca 3 sayı kaydeden New York Knicks karşısında maçı 96-89 kazandı. Gunün icinden • ABD'dedevam eden 3. Ba- yanlar Dünya Futbol Kupa- sı'nada rakiplenni yenen Nor- veç ve Çin çe>Tek finale yük- selmeyı garantleyen ilk iki ta- kım oldu. • 13. LlusUrarası Boğaaçi Judo Turnuvası, yann Istan- bul'da başlayacak. Türkı- ye"nin tumuvaya genç. büyük ve ümit olmak üzere ortalama her sıklette 5 sporcu ıle katı- lacak. • Cimnastik Federasyonu' nun düzenlediği 8. Uluslarara- sı Rıtmik Cimnastik Turnuva- sı, bugün Izmir'de başlıyor. • Vole>bolBavanlarA-l Lı- gi takımlanndan Göztepe, antrenör Elif Li June ve yar- dımcısı Gökhan Elmash ıle yeniden anlaşarak sözleşme imzaladı. • A MflK Bayan Futbol Ta- kımı, tsraiî ile 1ve 3 temmuz- da iki özel maç yapacak. • Darüşşafaka Yaz Spor Et- kınlıklen adı altında gerçek- leştırilecek yaz spor okullan, 28 Temmuz Pazartesi günü açılacak • Kocaelispordış transferde, Bosna-Hersek Milli Takı- mı 'nın orta saha oyuncusu Sa- mir Muratoviç ile sözleşme imzaladı. • İstanbul Büvükşehir Bele- diyesı, Avrupa Kulüpler Ku- pası Judo Şampiyonası 3. tur rövanş maçı için bugün Ro- manya'ya gidiyor. • Macaristan'ın Györ ken- tinde yann başlayacak 2. Dün- ya Kupası Ümitler Şampiyo- nası'na katılacak bayan ve er- kek Judo milli takımlan bu ül- keye gitti. • Dün koşulan at yanşlann- da3.6,416, l,3,7kombine- sini bilenler 717 mılyon 574 bin 500'er lira kazandılar. 1.KOŞU: F: Rapator (2), P. Ma- nisa Prensı (1).?P: Rozamente (4), S: Çöl Orkıdesi (3). 2.KOŞU:F:RıoGrande(3),P: Izabon(lO). PP: Çıt Çıt (8). S: Arybar(7). 3.KOŞU:F Alelma(lO), P: Karakılıç(ll). PP: Gökdelen (8), S: Kayadere (3). 4. KOŞU: F: Şahbatur (7). P: Emrecan (5). PP: Heybeth (6). S:Haktan (1). 5.KOŞL':F:Ze\bek(5).P:Mr. Cuttmg (2). PP: Can Yoldaşım (1). S:AngelOfMusıc(7). 6.KOŞU: F. HalıtEvTencan (3), P: Başyıldız (7), PP: Nalban- toğlu(l),S:Efeoğlu(6). 7. KOŞU: F: Banmbey (3). P: Pnvate Dancer (1). PP: Fikret (1). S: Apple Pıe (6). 8. KOŞU: F: Aliefendı (9). P: Neno(14), PP: Saburum (6). S: Miroglul(5),SS:Alşerife(10) 9. KOŞU: F: Thunder Clap (6). P: Saltanat (1). PP. Sihirlıyü- zük (9), S: Tabıp (5). Gfinün İkilisi 5. Koşu: 2/5. ÇifteBahis: 5 6Koşu: 5/3. TabelaBahis: 9.14.6.5.10. ALTILI GANYAN 7 5 3 3 9 6 5 1 14 1 B 7 6 9 1 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog