Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA 17 Hesap Yaşarbank'ın şerıatçı sermayeyle herhangı bır ılgısı olmadığı bılınıyorve fakat bankanın Frankfurt temsılciliği, dovız hesabı açtıran bır mudıye gonderdığı mektupta şoyle dıyor: "Ekte hesap cuzdanınızı takdim eder, hayırlı olmasını, Cenabı Aliah'tan daıma huzur ıçınde yaşayarak sarfına ımkân vermesini dileriz." Şakird Fethullahçıların gerçek yüzünu yeni yeni keşfeden ozel televızyonlar, kasetlerdekı konuşmalan zaman zaman yazıyla da ekrana getırıyor. Cemaatten yakasını kurtarmış ikı genç yaşadıklarını anlatırken "şakird" diyorlar, ekrana "şahit" yazılıyor. Hoşgorülü medyamız Nurcuların dılını oğrense lyı olur! Şakird, Farsça kökenli bır sozcuk ve "tanık'Ma ılgısı yok. Şakird, oğrencı demek... 0 M U R I L i K Takke düştü, Islamı teKEL gorundu! Ömur E Kurum Elektronık posta: som@posta.cumhuriyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Turizmde tanıtım atağı başlıyormuş... "Bavulunu alan Üsküdar'ı gectı bile!" enı kurulan yayınevı "Otopşı"den ılk kıtap irtıca 1945-1999 Cengiz Özakıncı'nın tı- tız araştırması sonucu ortaya çıkan tablo Amerıka Bırleşık Devletlerı 1945 yılından berı şerıatçı grupları destekleyerek Turkıye'de ılım- lı bır Islam devletının kurulması ıçın çalışıyor Ozakıncı 27 Mayıs 1960'ın ve 28 Şubat 1997'nın Turkıye Cumhunyetı'nı uçurumun kenanndan çevır- dığını belırtıyor ve çok ılgınç ayrıntılar verıyor "Eskı Sovyetler Bırlığı'nın dağılmaya başladığı 1989'dan sonra, Turkıye'dekı Amerıkancı çevreler, Turkıye'nın Avrupa Topluluğu'na gırme amacını terk ederek, Islam dunyasıyla butunleşmesı gerektığını haykırmaya başladılar" "1989'dan sonra eskı CIA Turkıye ıstasyon şefi Pa- ul Henze gıbı ABD gorevlılerı, Amerıkan çıkarları- nın Ataturkçulukle ve laıklıkle bağdaşmadığını, Nak- şıbendılıkle ve Nurculukla bağdaştığını açıklayınca, Turkıye'dekı Amerıkan ışbırlıkçılerı arasında Nakşi- (rtica 1945-1999bendilik ve Nurculuk yayılmaya başladı" "1989'da Amenka'nın ştratejık ışbırlıkçısı ve Nak- şıbendı çorbacısı Turgut Özal, Amenkan ısterlen doğ- rultusunda Turk Ceza Yasası'nın Turkıye'de dın dev- letı kurulmasını suç sayan 163 maddesını kaldırma- ya davrandı" "163 maddenın kaldınlmasına karşı sesını en çok yukseltmışolanProf Dr MuammerAksoy, 31 Ocak 1990'da olduruldu Aynı yıl Çetin Emeç, Turan Dur- sun Bahriye Uçok'un da oldurulmesıyle Avrupa Top- luluğu ve Rusya'ya karşı Turkıye'nın bır dın devle- tıne donuşturulerek Islam Bırlığı'ne sokulması ça- balarının ıçyuzunu açığa vurabılecek tum bılınçlı ay- dınlara gozdağı verılmış oldu " "Özal'ın cumhurbaşkanlığı altında, TBMM Mıllı Eğıtım Komısyonu Ocak 1993'te ımam okullarını bı- tırenlerın Harp Okullarına gırmelerıne engel olan ya- sayı değıştırdı Uğur Mutncu, 'Imam-Subay' baş- IIK.II yazısından ıkı gun sonra olduruldu " "Turgut Ozal'ın Nısan 1993'te olumunden sonra ABD-Refah Partısı ılışkılerı gelıştı Amerıkancı ola- rak bılınen 10'u ıstıhbaratçı 35 emeklı subay, 1994 yerel seçımlerıne uç ay kala torenle RP'ye gırdı " "1 Kasım 1993'te Tansu Çıller'ın başbakanlığı donemınde toplanan 1 Dın Şûrası, Turkıye'yı ABD'nın ıstedığı gıbı hılafet yonetımıne goturecek nıtelıkte ka- rarlarla sonuçlanırken donemın Genelkurmay Baş- kanı Doğan Güreş de bunu bır kutlamayla oiumlu- yordu Gureş daha sonra, 'Bızden laık olmamızı ıs- teyen Batıhlar once kendılerı laık olsunlar' bıçımın- de laık olmayabıleceğımızı' anıştıran demeçler ve- rıyordu " Özakıncı'nın bır araya getırdığı aynntılar, Merve Kavakçı'nın ABD'den getınlışıne dek uzanıyor SESSfZ SEDASIZ (!) NVRİKURTCEBE Deniz Baykal'dan Fethullah GiUen'e Emeklı vaız Fethullah Gülen'ın ser- pılıp gelışmesınde Deniz Baykal'ın. bıraz da olsa katkısı bulunduğunu ya- zınca bazı CHP'lıler alınmış Anımsatalım Şubat 1998'de Sıvıl Toplum Ku- ruluşları Bırlığı, Fethullahçıları zor durumda bırakan bazı belgelen açık- lamış ve CHP Mılletvekılı Fıkn Sağ- lar da konuyu soru onergesı ıle Mec- lıs gundemıne taşımak ıstemıştı Sonrasını 19 Şubat 1998 tarıhlı Za- man gazetesınden okuyalım "CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal, son gunlerde bazı ıllegal çevre- lerın asılsız ıddıalarına hedef olan Fet- hullah Gülen'ın demokratık hukuk devletınde rahat olması gerektığını vurguladı Baykal, Gülen'ın herhangı bır şekılde çekınmesını ya da rahat- sız olmasını gerektıren btr durum ol- madığını soyledı" Soru onergesıne Baykal'ın yaklaşı- mı "Sağlar'ın soz ve eylemlerı bır mıl- letvekılı olarak kendısını bağlar Par- tıyı bağlamaz" olmuş ve onerge gu- me gıtmıştı Anımsatmaya devam edelım ' Mart 1998'de Fethullahçıların Ak- sıyon dergısınde yayımlanan "Hoş- goru DenızV başlıklı yazıdan "Partısının ust duzey yonetıcılerı başortusu yasağına destek açıkla- malarında bulunurken, Baykal olayı şoyle değerlendınyor Turkıye'nın ken- dısıyle kavga eden bır konuma su- ruklenmemesı gerekır lyı haber alan kaynaklar Baykal'ın bazı çevrelerden çekındığı ıçın bu ko- nudakı duşuncelerını net olarak orta- ya koymadığını da savunuyorlar Bay- kal'ın, unıversıtelerde başortusunun yasaklı olmamasına ınandığı da akta- nlıyor" DUZ YAZI ORHAN BtRGİT 23 Haziran Toplantısı... Mıllı Guvenlık Kurulu'nun on- cekı gun yaptığı toplantının so- nuç bıldırgesınde yer alan " ul- kenın çağdaş uygarlık duzeyı- ne karşı çıkma gayretlenne kar- şı yürvtulen rejım aleyhtarı ır- tıcaı faalıyetlerın onlenmesı amacıyla, şımdıye kadaralınan tedbırlenn stratepk bağlamda daha da gelıştırılerek, hıç bır tavız verılmeden uygulanma- s; " sozlenndekı 'stratejık' soz- cuğu, dunku Hurrıyet gazete- sının manşetıne dayanak ol- muştu Gazetede, bıldırıdekı bu pa- ragrafa 21 Hazıran gunu istan- bui'da Harp Akademılen'nde yapılan bır sempozyumda MGK adına konuşan bır sıvıl gorevlının anlattıkları ıle yorum getırılıyor ve o gorevlının "lc- radan umudu kestığımız ıçın strate/ı belgesını MGK Genel Sekreterlığı olarak hazırlıyoruz" sozlerıne yer verılıyor MGK'nın stratejı belgelen yeni değıldır 1980 oncesınde daha çok Marksıst teror ve boluculuk ıle ılgılı çalışmalar karşısındakı go- ruşlenn yer aldığı bu belgeler bugun oyle goruluyor kı ağır- lığını 'irtıca, bolucu teror ve or- ganıze suçlar'\n uzenne kaydır- mıştır Genel Sekreterlığe bağ- lı bır sıvıl gorevlının ağzından tam olarak anlatılmış olmasa da, anayasal bır kurum olan MGK'nın, "Devletın varlığı ve bağımsızlığı, ulkenın butunlu- ğu ve bolunmezlığı, toplumun huzur ve guvenlığının korun- ması hususunda alınmasını zo- nınlu gorduğu tedbırlere aıt" çalışmalar yapması asıl gore- vıdır Dolayısıyla sorun, parla- mentoda zaman zaman nobet değıştıren ıcranın, yanı bakan- lar kurulunun, MGK'nın asker kesımıne o gorevler ıçın umut vermesı ya da vermemesıne dayandırılmamalıdır Zaten, ozellıkle MGK'nın ta- rıhı 28 Şubat 1997 kararlarına yon veren asker kanadın bu- gun hâlâ onemlı bır bolumu uygulama alanına konulama- mış olan onerılerı de, o devlet stratejısının zorunlu ısteklerı arasındadır Son MGK one çı- kan stratejık eylem belgesı Ge- nelkurmay Başkanlığı'nın, ırtı- caı unsurların nıhaı amaçları- na ulaşmak ıçın neler yapmak- ta olduğunu araştıran çalışma- larına dayanıyor O çalışmada irtıca cephesının dort aşama- lı bır stratejı belırledığı anlatılı- yor İlk aşamada, irtıca cephe- sınce laıklığı dınsızlık olarak al- gılayan bırtaban oluşturulma- sına çalışıldığı soylenılıyor ikıncı aşamada, bu tabanla polıtık bır guç meydana getı- rılmesı ve bu gucu koruyacak tabanı harekete geçırerek sılah- lı bır gucun organıze edılmesın- den soz edılıyor Uçuncu aşama, sıyası ıktıda- rı demokratık usullerle ele ge- çırerek dını esaslara dayalı yo- netımın gerçekleştınlmesını ve karşı guçlerın tasfıyesını amaç- lıyor Dorduncu aşamada, teok- ratık bır devlet kurulması ve daha sonra tum islam ulkele- rınm bır bayrak altında toplan- masının ongorulduğu bıldınlyor TSK'nın 2005 kod adı ıte de- ğerlendırdığı bu dort aşamalı çalışma, beş yıl sonrakı genel seçımlere ımam hatıp okulla- rı, Kuran kursları, ozel vakıf okulları, kurslar, oğrencı yurt- ları ışıkevlerı ve unıversıteler yolu ıle 11 mılyonluk bır yeni seçmen desteğını sağlamayı amaçlayan irtıca stratejısının onunu kesmeyı ongormekte- dır Bunu sağlamak ıçın de, dun gazetenız 'Cumhurıyet'te An- kara Buromuzun 28 Şubat MGK sınden bu yana yasalaş- ması ıstenılen ve 10 ana baş- lıkta toplanılan ıstekler soru- nun dugum noktası olarak one çıkmaktadır DSP-MHP-ANAP hukume- tı, geçen donem parlamento- sunda kaduk olan bu konula- rın yeni yasa tasarılarında na- sıl bır tutum takınacaktır ve en onemlısı, bu uç partının mıl- letvekıllerı 2005 seçımlen ıçın ıktıdan ele geçırme hazırlığı ya- pan tehlıkeyı onlemek ıçın bır- lıkte hareket edebılecekler mı- dır? Başbakan Ecevrt, dun huku- metının bu konudakı kararlılı- ğını vurguladı Her ınsaf sahıbı ozellıkle Anasol-D hukumetı donemın- de CHP'nındedışarıdandes- teğı ıle yasalaşan sekız yıllık kesıntısız eğıtımın, teokratık duzenı amaçlayanlar ıçın ne anlama geldığını kabul etmek- tedır Adı geçen Genelkurmay bel- gesınde, 1996 yılındakı ımam hatp Iıselennde492 809 oğren- cı bulunduğu bıldırılıyordu Abdurrahman Dılipak'ın 'Akıt gazetesı, son seçımler- den once DSP ve ANAP'ı ko- tuleme amacı ıle yayımladığı Işte lcraatımız' başlıklı bır ya- zıda, 1997 de bu lıselerde 520 bın 396 oğrencının eğıtım gor- duğunu, 18 ay gıbı kısa bır ık- tıdar donemınde bu sayının 259 bın 147'ye ındınldığını yaz- mıştır Akıt'ın Ecevıt-Yılmaz ve Cındoruk'un ağzından o yayı- nında Kuran kursları ıçın soy- ledıklerı de şoyleydı "Iktıdara geldığımız 1997'de Dıyanet'e bağlı Kuran kursla- rında 158 466, ozel kurslarda 426 520 olmak uzere toplam 584 966 kurs oğrencısı var- ken, bugun tum Kuran kurs- lannda okuyan oğrencı sayısı- nı 132 420'ye ındırmeyı bız ba- şardık " Ellı yedıncı hukumet, 23 Haziran MGK kararlarının yaşama hızlı bır bıçımde ge- çırılmesını başardığı ve elbet- te ekonomık sosyal reformla- rı çıkarttığı olçude, 2005 teh- lıkesını parlamenter demok- rası yontemı ıle yuz gerı edecektır Faks 0212-6770762 E orhan bırgıt(5 ido net tr Maıl HAYTANLAR ISMAÎL GLLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇ AK behicakM turk.net ÇİZGİLİK k.Â\fİL UASİRACI BULLT BEBEK MHAYÇÎFTÇÎ TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 25 Haziran UOFFMANN £.T.A. OpferbacU 18Z2.'DE BaSÛN,U*MJJ ALMAU YAZAR V£ K1ÜZIKÇ.İSİ EKUST TVeOC>OR AAAADEUS UOF-FMANH 44, tnçtNOA ÖU>U KISACA HO^FMAAtN £ KA PıX£ ANtLAN SA - NATÇf,AUıtAU GOMAHnzMl 'NıN ONetAU TEMSlL- ctLE&iuoeMOı- uozAfZT ve eeernoveN'E GUYUK HAYKANUĞI VARDt V£ ZAMANlHOA MU2/K EUEŞ- TIISMEMI OLAKA/CÇOK ÛNLUYOÜ 18O8'OG, BAM- SEfs6 o&cesneASt MÜZJZ oteetcrâ/eujsüNE tserr- RtLAÂtŞ, BU AEAPA SESTEC&Z YAPM/fn AMA, HOFFMAAJM'IN ASIL y£TWU£Sl, DuŞ GuCÛME PAYANAN COĞAUSrİJ ÖYKÛLBR. YAZMAIMtC/ 8AŞA- RlSlYPI. BU TÜKÛU uSTASr SAYILAN EDGAHAUAN POE BlLE,ONPAAJ ÇOK ETKULEA/M/ŞTr. BlH. YAPtTî DA, BESTEC/ OFFENBACH'A Ekl ONEMLI OPe&E- 77 OLAU "HOFFMAUN't/U MACAUAfil"nı ıLHAM t ANKARA... ANKA... MÜŞERREF HEKİMOĞLU Evler Kaç gundur neler yaşıyor, neler dınlıyoruz' Ka- setler yayımlanıyor, demeçler verılıyor, mektup- lar postalanıyor, suçlamalar, savunmalar, telefon- lar, ozur dılemelerle ılgınç boyutlara varıyor olay- lar Ekranları ızlerken gulsun mu, ağlasın mı şa- şırıyor ınsan1 Ozellıkle sıyasal kışıler açısından Kı- mı tepede kımı eteklerde ama hepsı benzer çız- gıde Kımı susmaya, tepkısını belırtmemeye ozen gosterıyor, kımı ovgulu sozcuklerle konuyu çar- pıtıyor kımı de sosyolojı dersı venyor1 Oysa ders alması gerekır Ister polıtık, ıster ekonomık ya da sosyolojık, tum olaylar ders nıtelığınde bence Işte Koln do- ruğu ya da G-8'lerın kararı Hepsı karanlığı delen ışık nıtelığınde değıl mı? Ödun polıtıkası çıkmaza saplanıyor sonunda Bugunku çelışık tablo da o polıtıkanın urunu her şeyden once Benım kuşağım, tohumun çıçeğe donuşmesı turu yaşadı bu urunun oluşmasını 1950'lerden 2000'lere dek, başarısız polıtıkaların duş kırıklığı, halkımızın dınsel duyguları somuru- lerek odun venlerek onanldı nerdeyse1 1950 le rın ortasında, Akşam gazetesınde "irtıca Hortlu- yormu?" başlıklı bırdızım var Bursa'daYeşıl Ca- mı'de "Mehdı Gelıyor" dıye bır seslenış uzerıne gorevlendım, rahmetlı Burhan Tan ıle yola çık- tık. Bursa'dan sonra Kutahya'da, Tavşanlı'da bel- lı kışılerle konuşarak Eskışehır'e gıttık Dın ve po- lıtıka ılışkısını, dınsel duyguları somuren duzenın ılk belırtılerını yakından gordum o gezıde Yazı- mın yankılannı gormekten de çok hoşlandım O yıllarda gorevlılerın duyaıiığı aşınmamıştı henuz1 Yıllar boyunca yeni gozlemler yerleştı belleğı- me Kımı bır yurt gezısınde, kımı başkentın go- beğınde Kımı açık seçık, kımı haylı çelışık Kımı duyarlığı, kımı duyarsızlığı sergılıyor Haylı karma- şık dahası çırkın bır tablo ama uyarıcı yanları da var Kışıler de, kurujuşlar da gerçek çızgılerıyle yer alıyor o tabloda O çızgıler doğrultusunda soru- lar, yorumlar da başlamış bulunuyor toplumu- muzda Telefon çaldı şımdı, bır arkadaşım yeşıl kuşak- tan soz ettı bır solukta Fethullah Hoca da yeşıl kuşak bağlıyor mu, dıye sordu Yıllarca once An- kara'da Turk-lş salonunda llhan Selçuk'un yap- tığı konuşma çınladı kulağımda Yeşıl kuşak ola- yını gozlere senverdı Izlerı sılındı mı acaba? Başka bın de sordu, CHP parlamentoda ol saydı yaşanır mıydı bu olaylar Kuşkusuz yaşan- mazdı, ama CHP de az odun vermedı 1 Altı oku torpuleyen odunler unutulamaz Yeni yonetımın oklan sıvrıltmesını dılıyor yandaşlan ••• Prof Nurhan Karadağ'ın bır kıtabı duruyor masamda Adı Halk Evlerı - Tiyatro Çalışmaları Bılımsel ıçerıklı kıtaplar dalında odul almış Kultur Bakanlığı ndan 1932-1951 yıllan arasında halkev- lerınde yapılan çalışmaları anlatıyor resımler ve belgelerle Uzun yılların emeğıyle oluşan bır urun Halkevlerının gızemını duyuruyor her şeyden on- ce, kuruluş amacını, halkımızı çağdaş bır toplum duzeyıne ulaştırmak ozlemıyle uygulanan yönte- mı Halkın katılımıyla gerçekleşıyor tum çalışma- lar Toplumun tum kesımlerı yer alıyor sahnede, muzık, resım ya da başka etkınlıklerde herkes yeteneğını ortaya koyuyor, gelıştınyor Guzel oyun- lar, klasıkler, çağdaşlar sahnelenıyor, herkes ılgıy- le ızlıyor, aydınlanıyor Ortak çabayla guzel bır- lıktelıkle gerçekleşıyor tum eylemler Sayfaları çevırırken huzun de bastırıyor doğru- su Çunku, halkevlen kapandı, "ışıkevlen" açıldı ul- kemızde Fethullah Gulen'den dınledık oykusu- nu 1 Adresı bılınmeyen evler Açık değıl, kapalı ev- ler Dahası var Koy Enstıtulen kapandı, ımam-ha- tıp okulları açıldı koylerde, kentlerde Alevı koy- lenne camıler yapıldı, camıye gıtmeyenler na- maz kılmayan koyluler dınsızlıkle suçlandı, camı yaptırma derneğıne ılgı gostermeyenler sert bı- çımde kınandı Turban nedenıyle yaşanan olay- lar da tehlıkelı boyutlara, Kuran derslerı konusu da bellı odunlere yol açmadı mı uzlaşmalarla? Sıyasal yaşamda uzlaşma da olabılır, odun de verılebılır ama bellı sınırları var O sınırlan da cum- hunyetımızın ılkelerı çızer O çızgı değışmez De- ğıştırmeye yeltenenler, doğrultusunu şaşıranlarda gerçek çızgısıne doner enınde sonunda Yaşayarak bılıyoruz bu gerçeğı Bılmeyenler, bılmezhkten gelenler de oğrene- cek elbet BULMACA SEDAT 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 SOLDAN SAĞA 1/ Macarlann ulusalhalkdan- sı ve bu dansa eşhk eden mu- zık Nazı par- tısının hucum kıtabim sımge- leyen harfler 2/ Ihtiras Tram- va>i, VTva Za- pata gıbı fılm- lerı>le unlu ABD'h yönet- men 3/ Başı darbelerden korumak ıçın kullanılan bır tur başlık Izmır'ınbırıl- çesı 4/Yapma etme \şık kenuğının altında 3 bulunan küçuk bır ke- mık 5/Çıvı,kıht,men- teşegıbı>apıgereçlen satan kımse Servum elementının sımgesı 6/ Guç, kudret Bır ha- 8 I ber ajansının kısa va- 9 | zıhşı 7/ Notada durak ışaretı Incır ağaçlannda dollenmeyı sağlayan küçuk bır sınek 8/ Dogu Anadolu'da bır gol Ta\ lada ıkı sa yısı 9/ Baston Bır mekânı orten kpmerlı yapı YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Bır karara, bır anlaşmaya getınlen sınırlama II Il- gı Sabahattin Ali'nın bır öyku kıtabı 3/ Kuçuk kı- tap, broşur Eskı Mısır'da gûneş tannsı 4/ Guney Ana- dolu'da daha çok kadmlann çeşıtlı yerlenne yaptırdık- lan bır tur dovme Bır kâğıt oyunu 5/ "Behıç-—" Kankatûr sanatçımız Fantezı bır ıplığe ve bu ıplıkle dokunmuş kumaşa venlen ad 6/ Toren ve alaylarda pa- dışah ya da vezınn >anında yuruyen gorevhler Yan- kı II Yıldızlann yerlennı ve hareketlennı belırtmek ıçın hazırlanancetvel Bır renk 8/"Ayşegül—" Pıyanıs- tımız Bır nota 9/ Gerrulerde turlu ışlerde kullanılan bır tur demır halka Çımentodan yapılan kalın su borusu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog