Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 1999 CUMA 14 İ LJ.lt. kultur@cumhuriyet.com.tr Şef Rinaldo Alessandrini, repertuvarda birçok kez değişiklik yapıyor 6 Hep sevdiğiııı müziği yorumladık' FECtRALPTEKİN 17. vt 18. vüzyıi İtalyan müzı- ğınde devrim \aratan bir toplu- luk olarak değerlendınlen Con- certo Italiano'nun kurucusu ve şe- fı. BaroK miizığın günümüzdekı en önemli yorumculanndan Ri- naldo Alessandrini 27. Uluslara- rast tstanbul Müzık Festıvali'nin konuğu>du. Alessandnnı. Concerto Itali- ano'vu yönettıği ve klavseniyle katıldığı konserın ardından çar- şamba akşamı verdiği solo konser- de ikıncı kez festival izleyicisiy- le buluştu. Alessandrini, Monteverdi yo- rumlan>la tanınan Concerto Ita- liano'yu yönettıgı konserde bes- tecinın )apıtlarından oluşan bir program »unarken solo konsenn- dede 16 ve 17. yüzyıllardayaşa- mış Jtalyan bestecılenn yapıtlan- nı yorumladı. Alessandnnı "yle Barok müzığı, Concerto Italıano. yenı projelen ve festıvaller üzenne konuştuk. 'Barok'a vakjn hissettim* - Barok müziğine olan ilginiz nasıl başladı? Sadece müzikal bir ılgı defil; da- ha da ötesınde dıle duyulan bir il- gi bu Her müzik türünün kendi- ne özgü ve dığerlennden farklı bır dılı \ardır. Ben. Barok müzı- ğin ifade bıçımini kendime her zaman yakın hıssettim. - Monteverdi'nin Barok müzj- gindeki yeriıe önemi nedir sizce? Monte\erdı. müzıkte büyük bır reform gerçekleştirmeyi hedefle- dıği ıçin çok önemlıdır. O, sözle müzık arasındaki dengeyı degış- tirmeye çalışan ilk sanatçıydı ve böylece müzikte tanık olunan en büyük devTime ımza attı. Bu dev- rımle, gelecek yüzyıllann müzı- ği ve operasının yazgısını degış- tırdi. Tabiı ki Monteverdi tek önem- lı ısım değildı. O ve onunla aynı yönde ılerleyen besteciler, müzik tarihınde 1300'lerden bu yana var olan vegünümüze ulaşan yapıtlar verdiler. - Solo konser programlannız- da, Pıcchı, Frescobaldi. Rossi gi- Rinaldo Allessandrini(ortada), festivalde Concerto ItaJiano'yu yönetti ve klavsenivle konser verdi bi 16. ve 17. yüzyıflarda yaşamış İtahan bestecilere ağırtık verdigi- niz görülüyor. Repertuvannızı na- sd oluştunıyorsunuz? Müzısyen olmak zor ve ağır bir iştır. Bu yükü, sevdiğimiz yapıt- lan çalarak hafifletmeye çalışı- konuşmaya çalışıyorum. Fransa'da ve Almanya'da da hanka müzik- ler var. Ömegin konserlerimde Alman müziğine yer veriyorum. ama Fransız müziğinı çalamıyo- rum; çünkü ifade dilleri, hissetme \e konuşma bıçımlen bana çok çok zor bır ıştir müzisyen olmak, sürekli seyahat etmek, saatlerce ça- lışmak... Concerto Italiano'yu kurarken en büyük dıleğim hoş insanlarla. dostlanmla birlıkte müzik yap- maktı IVLüzisyen olmak zor ve ağır bir iştir. Bu yükü, sevdiğimiz yapıtlan çalarak hafifletmeye çalışınz. Müzik, güzellik ölçüt alınarak yapılan bir seçime dönüşür. Bu seçimi yapmak uzun zaman alır. lyi bir repertuvar, iyi bir seçki oluşturmak için müziği çok iyi bilmek gerekir. nz Müzık. güzellik ölçüt alınarak yapılan bir seçime dönüşür. Bu seçımı yapmak uzun zaman alır. iyi bır repertuvar. iyi bir seçkı oluşturmak ıçin müziği çok iyi bilmek gerekir. Pek çok güzel müzik var tabii ki. ama repertuvanmda italyan bestecilere ağırlık vermemin ne- denı, îtalyan müzığinin dıline ve ifade biçimine kendimi yakın his- setmem. italyan olduğum ıçin Italyanca uzak gelıyor. Alman müzıgı bi- zım ıçin daha yakın ve yaklaşıl- ması daha kolay. Tarihsel açıdan baktıgmızda Fransız ve italyan müzığinin bir kanşımı. Bu mü- zikte italyan müziğinin gramer kurallannı bulabilirsiniz. - Concerto Italiano'yu kurar- ken hedefleriniz nelerdi? En büyük hedefimiz, müzık yapmak. çalışmak ve yaşamımı- zı kazanmaktı tabiı. Dedığim gıbı kolay görünse de Her zaman içın sevdiğim mü- zigı yorumlamayı seçtiğimden re- pertuvanmızda birçok kez değişik- lik yaptık. 20 yıl ıçinde Concerto Italiano'nun çizgisi, benim ilgi alanlanm v e görüşlerimde meyda- na gelen değışiklikler doğrultu- sunda geliştı. -Concerto ItaJiano'va daha son- ra da bir vokal grubu eklediniz. Bu grubun ne gibikatkılanoldu size? Bu grup. vokal repertuvanyla, madrigallerle ilgılenmeye başla- Clut» #melan -EGE 'NİN CENNETl- HERŞEY DAHİL • YERLİ VE YABANCIİÇKÎLER & TÜM ÖGÜNLER AÇIK BÜFE • ÖZEL PLAJ - SU SPORLAR1 & TENİS & MlNl GOLF - BILARDO • HAMAM & SAUNA & KAPALI VE AÇIK YÜZME HAVUZU • ÖGÜN ARALARISNACK BAR SERVİSI • DONDURMA & ÇOCUKLAR İÇÎN MİNIKLÜP • CUMA AKŞAMLARI ÖZEL TÜRK GECESİ ORGANİZASONU • GECE VE GÜNDÜZ ANtMASYON GÖSTERlLERl - DfSCO HEPSİDAHİLM KIŞI BAŞ1 - 13.000.000 TL. (Hazıran) KIŞI BAŞI - 16.750.000 TL. (Temmuz - Ağustos) 0-12 YAŞLAR ARASIÇOCUK ÜCRETSİZ İKÎNCİ ÇOCUK %50 INDİRİMLİ ÇİFTLİKKÖY MEVKİİ - ÇEŞME - İZMİR Tel: 0232 722 11 11 (7 HAT) Faks: 0 232 722 12 27 Bodrum'da bir dost sizi bekliyor! HOTEL SANDİMA • Yüvne havum, plaj, tenis kortu, basketbol, su sporlan • Gönlünüzce dinknebileceğinc sakin bir ortam. ' HAZİRAN FİYATl: 5.500.000.- TL+KDV HOTEL SANDİMA- YALIKAVAK'BODRUM Tel: 0 252 JS5 -15 52 f-'ax: I) 252 3S5 ,?V <r, Yab Turistik Tesisleri BODRUM ÖREN'de Denıze sıfır Tam pansıyon 6.500.000 TL. Hazıran ve Eyliil'de Tam Pansiyon 5 000.000 TL. Mavı. Yeşil ve Dostluk Yalı Turistık Tesıslen"nde (Bu ılan kupurıiyle basvuranlara taril boyunca Cumhuriyetgazetesı bızden) Tel: 0312 231146 90-229 83 76 U252-532 24 00 - C cp Tel: (»542-325 79 21 mam sonucunda doğdu ve yıllar içinde Concerto Italiano'nun ih- tıyaçlarına paralel olarak birçok kez yüzünü jeniledi. - Kuruluşundan bn yana Con- certo Italiano'nun klasik müzik adma üstiendiği işlevi değeriendi- rirmisiniz? Özellıkle İtalyan vokal müzi- ğiyle ilgilenmeye başladıktan son- ra Concerto Italiano'nun önemi- nin arttıgını düşünüyorum. Bu müzik daha önce sadece Ingiliz ve kuzey Avrupalı sanatçılar tarafin- dan yorumlanıyordu. Concerto Italiano'nun alanda- ki çalışmalan, bu kah ve yerleşik imajın yıkılmasına katkıda bulun- du. italyan dıline ve kültürüne da- ha sadık, bir o kadar da daha es- nek bir nitelik kazandırdık vokal müziğine. 'HaJen çok günceT - Daha önce CardnTte Caller Ulusal Operası'nda sahnelediği- niz L'Incoronazione di Poppea'yı gelecek >ıl Frankfurt'ta sahneye koyma>a hazırlanıyorsunuz. Bize bu projeyle ilgfli bilgi\erir misiniz? Cardıff'de gerçekten çok keyif- li ve ılgınç bir iş çıkardık. Bura- da önemli olan, müzıkle görsellik arasındaki dengeyi kurabilmek. Başka bir deyışle orkestra şefiy- le rejisörün görüşlerinin ve ruh durumlannın paralel olması... L'In- coronazione di Poppea ciddi bir güç çatışması ve yüksek düzeyde bir cınselliği yansıttıgı için halen çok güncel. Yapıtta anlatılanlann geçen yıl Amerika'dayaşananlar- dan pek bır farkı yok. -Klasik müziği kitJetere ulaştır- mak adına festh alierin önemli bir görevi >erine getirdiğine inanıyor musunuz? Festivallenn. özelliklede lstan- bul Müzık Festivali gıbi zengin ve geniş bir yelpaze sunan orga- nizasyonlann önemi gerçekten büyük. Burada Jârklı ülkelerden ve fark- lı görüşlerden müzisyenler bir ara- ya geliyor: hem izleyici hem de sa- natçılar adına kültürel bir alışve- riş yaşanıyor. Türkiye'de böyle bır festivalin gerçekleştinldiğini gör- mek mutluluk venci. CLUB FLİPPER'da 4-18 Temmuz arası 4 yatakh, deniz manzaralı, klimalı, 15günlük DEVRE MÜLK 0 532 232 54 54 0 212 244 54 39 T.C.BEYOĞLU 8. NOTERLİĞt'NDEN 30.9.1998 tarihlt 32248 Yöv. No'lu ırsaliye ve 32253 Yöv. No'lu faturamızın 51- 100 No'lu koçanlan zayı ol- muştur Hflidimsüzdûr. Mis Burca Teıtil S»n. »e Ttc. L(A Şti. TACÎYE ÖZKAN (YONGACI) ile ALPER YONGACI Evlendiler. Bahçelievler Piramit Kültür Merkezi 26.6.1999. YAZI ODASI SELİM tLERİ Amcant Operet Yazarıymış! Mehmet Yaşın'ın şiirierini, ilk kita- bı Sevgilim ölü Asker'den bu yana hep severek okudum Mehmet Ya- şın, 'okur' için şiir yazan şair. Günü- müzün çoğu şairi gıbi gızemli anla- şılmazlık koyaklarında demirlemiyor Mehmet Yaşın'ın yeni yapıtı bir seç- ki: Eskı K/bns Şiiri Antolojisi (Yapı Kredi Yayınlan). Incelik gösterip yapı- tını benim için imzaiamış. Sadece bir seçki mi bu yapıt, karar veremiyo- rum. Doksan sayfalık ginş bölümü, Meh- met Yaşın'ın kalemınden, çok önem- li bir inceleme, Kıbrıs'ta yaşamış uy- gartıklar konusunda neredeyse baş- lı başına bir kitap, bir şiir kültürü kita- bı. Babam Kıbns doğumluydu. Yenı yetmeliğindeaynlmışadadan Istan- bul, Zürich, yine Istanbul derken, Kıb- ns'la bağı gıt git kesilmiş. Fakat hiç- bir zaman büsbütün kopmamıştı. Amcamlar, yengemler, amca ço- cuklanm Istanbul'a sık sık gelirterdi. Bazı amca çocuklarım zaten yerieş- mişti Istanbul'a. Adada yaşayan halamız. Bana en çok onun duyarlığı dokunur.hiç gör- mediğimiz Fatma Hala'nın ölüm ha- berinı 1980'öe almıştık. Babam öle- li, on iki yıl geçmiş. Kıbnslı halamız, nice yıllar para biriktirmiş ve hiç ço- cuğu olmamış; bütün mirasını ye- ğenlerine bırakır. Niyegitmedik Kıbns'a? Şimdi ayırt ediyorum ki, enikonu dar olanaklar- la yaşıyormuşuz. Ikıde birde Kıbns yolculuğundan söz açılır, bu yolculu- ğun hesabı kitabı yapılır, sonra vaz- geçilırdi. Sonra artık ben de gitmedim Kıb- ns'a. Babamın ölümünden sonra içim istemedi. Mehmet Yaşın eski Kıbrıs şiirini ir- delerken, adanın binlerce yıl/lk ve sü- rekli el degiştiren küttürüne, kültüıie- rine geniş yer ayınyor. Fenike'den günümüze, uzayıp giden, yakın dö- nemlerinde huzursuz sorunlarla, kı- sır milliyet çekişmeleriyle adeta kav- rulan, bazan mutlu ve şen, bazen yaslı, mutsuz bir ada. Ve Mehrnet Ya- şın bu ada macerasını alabildiğine nesnel tutumla gündeme getirmiş. Ardı sıra nefis şiirler, nefis şiirler çe- virilerini... Sevgıli Mehmet Yaşın yaptını gön- dermek ıncelığiyle yetinmemiş; pos- tadan, paketten bir kitap daha çıktı: Nazım Ali llen (Hayatı ve Eserieri). Yazan, Dr. Servet Sami Dedeçay. Nazım Ali ileri benim hayal meyal hatırladığım büyük amcam. Ve bu amcam, Dedeçay'ın çalışmasından öğrendim, hem şair hem operet ya- zanymış: "1929 ile 1933 yıllan arasında Na- zım Ali lleri'nin yazıp bestelediği pı- yesler, Kıbns sahnelerinde defalarca oynanmış olmalannarağmen, hiçbi- ir neşrolunmamıştır. Bu nedenle de, bugün hepsi unutulup gitmiştir. Böy- le unutulup giden, hatta iki tanesi- nin manüskrilerikayıp bulunan kome- di, operet ve vodvillerinin isımleri(...)" Koca bir liste! Gülzar, Zehirli Çi- çek, Peride'nin Aşkı, Kadm Zengin Olursa, Metres Belâsı... Sonra, bir dolu şiir, Kıbrıs gazete ve dergilerin- de bir dolu yaa. Bıze Nazım amcamızın keman çaldığı söylenirdi. Belki bestelerin- den de söz açılmıştır; ama yazartığı- nın gizlendiğini, herhalde özellıkle benden gizlendiğini düşünüyorum şimdi. Bizimkilerin en büyük korkusu, ya- zar olup aç kalmamdı. llle hayatımı kurtaracak bir mesleğim olsun isti- yorlardı, 1968'de babamı kaybettik ve o yıl -babamın bir vasiyeti gibi- Hu- kuk Fakültesi'ne başladım. Sonuna erdiremediğim yükseköğrenim yılla- nmda, hukukfilan düşündüğüm yok- tu, edebiyattı, yalnız edebiyattı beni büyüleyen. Amcamın yazarlığına, saırliğine hü- zün duydum. Nazım amcamız 1977'deölmüş. Belki mektuplaşabi- lirdik; kitaplanmı gönderebilirdim... Okudum piyeslerini, melodramla- nnı, operetlerini amcamın. Otuzlann dünyasından renkler, ışıltılar çıka- geldi. Şiineri pek öyle parlak değil, ama ne de olsa Nazım amcamızjn şiirieri, için burkuldu. Sonra çok daha tuhaf bir şey his- settim: Babamın bır ömür boyu sür- müş gurbetini. Bun ilk kez hissedi- yorum. Takvimde Iz Bırakan: "Bu yoldan geçen yolcu / bir insan yatıyor burada/ basıp da geçtiğin şu toprakta." Anonim (MÖ 8. - MÖ. 5. yy.) Kithera'dan BirMezarTaşı (Meh- met Yaşın'ın Eski Kıbrıs Şiiri Antolo- jisi'nden). GROUP HOTELS Söz veriyoruz ,' •' İyi bır tatil olocok totıl l-oyu konfcrjy'a bır yoz onenyoruz Dtel CumitnLjetOkürbdrpc her Kıb-sh pozetes.-nı her Hotel Bonaro û?4OC Abnyo - Ar,blya fel 0242 514 IIII Fax 0242 514 |- 70 edı-jor Doğanın cenneti EHA TATİL KÖYÜ Tatilinizi, orman içinde; deniz, nehir ve göl ile çevrili EHA CLUB'tegeçihn. HAZİRAN 9.250.000 EYLUL 15.000.000 1KİŞİ TEMMUZ 15.000.000 AGUSTOS 15.000.000 EKIM 12 500.000 0 - 12 Yaş Free (2 Büyüğün Yanmda) SNG. Oda Fark %50 / 3. Kişi %50 İndırim Tıtre\engöl Mevbı Sıde • Mam'gai Antalya Rezenmon Tel. 0242 ?56 90 50-51. 53 Faks. m 90 52 Yılın Olayı ve Yılın CD-ROM'u! TÜRKİYE GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÖŞEN FETHUUAH GÜLEN'İN KİM OLDUGUNU v VE HOCAEFENDİ GERÇEĞİNİ TÜM ÇIPLAKLIĞIYLA YANSITAN YILIN CD-RO YAŞAMI, CEAMATİ, OKUUARI, ALTIN NESİL, SİYASİ HAYATI, ESERLERİ VE VATİKAN BULUŞMASI... CAMİ İMAMUĞINDAN HOCAEFENDİÜĞE UZANANYOL... • YURTIÇINDE VE YURTDIŞINDAKİ FAAÜYETLERİ... BELGELER, BİLGİLER, FOTOĞRAFIARLA BİR ÜDERİN, BİR CEMAATİN İÇYÜZÜ BU2CD-ROM'DA... HOCAEFENDİ NERELERE KADAR UIAŞTI... YAYILMA FOÜTİKASI... A K » O Y r A Y I N C I L I K BuTUN KITABEVlfRl VE GROSMARKETLERDE MUTIAKA OKUYUN, IZLEYİN" 0212 283 78 16 (pbx) teoman KONSERİ Bakırköy Fil Damı 25 Hazıran 1999 Cuma saat 19.30 Gantia Halkla Uışkıler: (0 212) 518 81 36-518 81 68 TEMA Vakfi Gönüllü Temsılcıhğı: (0212) 503 36 63 Aksaray-Ezgı Müak, Avcılar-Kelepir Kıtabevi, Bahçelievler (Yayla)-Belediye Tiyatro- su, Bakırköy-Martı Kıtabevı. Ezgi Müzik. Atrium 012 Benetton, Yunus Emre Kültür Merkezi, Beyoğlu-Metropol Kıtabevt, Beşiktaş-Kabalcı Kitabevi, Yejilköy-Fan Fang Çın Lokantası Tam 2.500.000 TL. Öğrenci 1.500.000 TL.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog