Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA J l j J v U i l \_I1VLI / ekonomi(acumhuriyetcom.tr 13 1996'da 480 milyar liraya satılan Adana Sümer için Yüksekbaşlar ile İş Bankası çekişiyor Trflyonluk ratıt kavgasıHACERGEMİCt Özelleştirme sonrasında 480 milyar liraya aldıklan Adana Sü- mer Parnuklu Sanayi tşletmele- ri'ni aradan bir yıl geçmeden ba- tıran ve piyasaya mlyonlarca lira borç bırakan Yüksekbaşlar ile bü- yük alacaklı Iş Bankası 'trüyon- tukrant alanını' paylaşamıyorlar. Bilirkişi tarafindan 16 trilyon 253 milyar lira değer biçilen Ada- • Bilirkişi tarafindan 16 trilyon 253 milyar lira değer biçilen Adana Sümer'i ipoteği karşıhğında almak isteyen Iş Bankası, arazi ve tesisler için 6 trilyon lira vermeyi planlarken Yüksekbaş Grubu yok pahasına satın aldığı tesisleri en az 10-12 trilyona satarak tüm borçlarını ödeme planlan yapıyor. na Sümer'i ipoteği karşıhğında almak isteyen Iş Bankası, arazi ve tesisler için 6 trilyon lira ver- meyi planlarken Yüksekbaş Gru- bu yok pahasına satın aldığı tesis- leri en az 10-12 trilyona satarak tüm borçlannı ödeme planlan ya- pıyor. Özelleştirme için gerekli olan parayı Sümer Tesisleri'ni ipotek göstererek tş Bankası'ndan alan ve borçlannı geri ödemeyen Yük- sekbaşlar'dan parasını tahsil et- mek için iki yıldıruğraşan Iş Ban- kası, Adana Sümer'inarazi ve bi- nalannı satışa çıkarttı. Bilirkişi tarafindan 16 trilyon 253 mılyar lira değer biçilen araziyi yüzde Kriz nedeniyleyüzde 6'ya düşürülen vergide, indirimli tarife sona eriyor GLrJtrektaşttalımva^sinde • Otomotivciler ek taşıt alım vergisinde bu ay sonunda bitecek indirimli tarifenin 3 ay daha uzatılmasını istiyor. Sürenin uzatılmaması halinde 1 Temmuz'dan itibaren taşıtlann anahtar teslim fiyatlan 120 milyon lira ile 355 milyon lira arasında artacak. konunun netleşeceğini ifade etti. Bakanlar Kurulu'nun 1.600 cc'ye kadar olan otomobillerin ek taşıt alım vergisindeki yüzde 6'lık indirimi ANKARA (AA) - Indirimli tarife uygulaması bu ay sonunda bitecek olan ek taşıt alım vergisinde. gözler Maliye Bakanhgı'run bu konuda vereceği karara çevrildi. Otomotiv sektöriinde ortaya çıkan durgunluk üzerine Bakanlar Kurulu'nun 1.600 cc'ye kadar olan otomobiller için 1 Nisan-30 Haziran 1999 dönemi için yüzde 12'den yüzde 6'ya düsürdüğü ek taşıt alım vergisinde indirimli tarife 6 gün sonra bitiyor. Otomobil fîrmalan indirimin uzatilmasını istiyor Otomotiv firmalan. ekonomideki daralmaya paralel olarak sektördeki sorunlann da devam ettiğini belirterek Maliye Bakanlığı'ndan vergi indiriminin 3 ay daha uzatılması talebinde bulundu. Gerek Otomotiv Sanayii Demeği'nin gerekse tek tek firmalar ve pazarlama şirketlerinin bu konudaki istekleri, Gelirler Genel Müdürlüğü'ne iletildi. Gelirler Genel Müdürlügü'nden bir ust düzey yetkili de söz konusu taleplerin değerlendirildigini bildirdi. Söz konusu uzarmanın kısa bir bakanlar kurulu karan ile gerçekleştirilebileceğine dikkat çeken aynı yetkili, Maliye Bakanı Sümer Oral'm vereceği talimat doğrultusunda uzatmaması halinde 1 Temmuz'dan itibaren taşıtlann anahtar teslim fıyatlan, söz konusu vergi nedeniyle 120 milyon lira ile 355 milyon lira arasında artacak. Bu çerçevede, Palio'ya 199 milyon 345 bin lira, Renault Megan'a 280 milyon 993 bin lira, Sedan Astra'ya 354 milyon 447 bin lira vergi zammı gelecek. Yüzde 6'lık ek taşıt alım vergisine göre fiyatlar OtomobiBer Ek taşıt alım vergisi Anahtar teslim fiyatı Palıo 1.6 Siena1.6 Tipo1.4 Clio1.4 Broadvvay 1.4 Megane 1.6 Megane 1.6 Kiımalı Opel Astra Opak H Opel Astra H Klimalı Opel Astra Sedan CD Opel Vectra Kiımalı Polo1.6 4KAUT Polo Classic Full 119.345.000 211.520.000 186.000.000 212.875.000 185.348.000 266.961.000 280.993.000 283.325.000 307.492.000 354.447.000 344.992.000 230.967.000 261.529.000 4.754.830.000 5.016.000.000 4.487.000.000 5.137.000.000 4.346.000.000 6.383.000.000 6.587.000.000 6.655.000.000 7.175.000.000 8.185.000.000 7.965.000.000 5.352.000.000 6.199.000.000 Bora1.6100HP 351.947.000 8.144.000.000 US:KS91 '.ü 40 bedelle almak için uğraşan Iş Bankası. usul hatası yaptığı için üç gün önceki satışta bir sonuca varamadı. Toplam 9 trilyonu Iş Bankası ve Türkbank'a olmak üzere piyasa- ya 11 trilyon lira borcu bulunan Yüksekbaşlar'ın derdi ise bedava- ya aldıklan bu yeri Iş Bankasf na değil başka bir kuruma. daha yük- sek değerle satmak. Ancak yasa- ya göre. en büyük alacaklı duru- munda olan Iş Bankasf nın bilir- kişi tarafindan belırlenen bedelin yüzde 4O'ı ile burayı alma hakkı bulunuyor. Kulislerde Iş Banka- sı'nın burası için iyi bir müşteri bulduğu \ e vakit geçirmeden sa- tışın yapılması için çaba sarf etti- ği konuşuluyor. Eze modeli kabul edilmedi Öte yandan, bir süre önce Yük- sekbaşlar tarafindan tş Bankasf na götürülen bir teklif de ünlü tefeci Nesim Malki cınayeii ile suçlanan Erol Evcil'in sahıbı olduğu Eze Zeytin modelinin kendilenne uy- gulanması. Yüksekbaş Grubu. Ada- na Sümer'i Eze Zeytin'de olduğu gibı. Iş Bankasf nın alıp işletmesı- ni istedı. Ancak Eze'de ağzı yanan Iş Bankası'nın bu fikri şiddetİe red- dettiği ve tesislerin satışı yoluyla so- runu çözmeye çalıştığı öğrenildi. Anımsanacağı üzere. OİB tara- findan özelleştirme kapsamına alı- nan Adana Sümer Tesisleri 8 Şu- bat 1996 tarihinde Adana'nın yer- lilerinden olan Yüksekbaş Tekstil firması tarafindan satın alınmıştı. Ancak firma kısa sürede işçilerinı kapıya koyarak üretımi durdurmuş- tu. Özelleştirildikten sonra üç yıl ça- lışma zorunluluğu olmasına kar- şın tesislen kapatan ve piyasaya olan borçlan yüzünden tüm mal varlığına hacız gelen Yüksekbaş- lar'ın en değerli yerinin Adana Sü- mer Tesislen olduğu ve borçlannı kapatmak için buraya güvendikle- ri kaydediliyor. Bu arada, ihale ya- pıldığı zaman 3 trilyon lıranın üze- rinde değer biçilen arazi ve tesis- leri 480 milyara Yüksekbaş Teks- til'e \eren ÖlB'nin de ikı yıldır üretim yapılmadığı için ceza ke- silmesi amacıyla açtığı davalar sürüyor. .. ÇtFTÇİ DOSTU SADULLAH USUMİ Hayvan Üreticilerine Rahat ve Huzur Yok. Türkiye'de "damızhk hayvan ithala- (/" birtürlü gündemden düşmüyor. Her yeni tanm bakanı mutlaka ithalat tar- tışması içine sokuluyor. 20 yıldan beri işbaşına gelen hükü- metler, hep işin kolayına kaçarak itha- lat yolunu seçtiler. Bu nedenle hayvan- cılıkta bir arpa boyu yol alamadığımız gibi, her yıl biraz daha geriledik. Eger, 10 sene önce ithalat yerine Tür- kiye koşullanna uygun kendi ırkımızı yetiştirebilseydik, şimdi hayvancılıkta- ki sıkıntılanmız sona erecek ve belki de dünya piyasalannda etkili hale gele- cektik. Bu gerçeği ilk gören Tanm Bakanı Musa Demirci oldu. Tanm Bakanlı- ğı'nın çeşitli kademelerinde yıllarca emekveren Demirci, işbaşına gelirgel- mez öncelikle hayvan ithalatına son vefdi. Tanm konusunda yeterii bir birikimi olmamasına rağmen, Mustafa Taşar da, Musa Demirci'nin yolunu izledi. Baskılara rağmen ithalat kapısını açma- di-.. Üreticilerde, hükümetlerin istikrarlıtu- tumuna güvenerek yeni yatınmlar yap- mayabaşladı.Demirci'denbuyanaya- pılan yatınmlann tutan 100 trilyon lira- ya yaklaştı. 56. hükümetin Tanm Bakanı Mahmut Erdir de bazı güvenceler aramaya baş- layınca ithalat gene gerçekleşemedi. Şimdı, 3 partiden oluşan ve rekor düzeyde güvenoyu alan yeni bir ko- alisyon hükümeti işbaşında... Ancak, Tanm Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in buğday taban fiyatlannın ilanı sırasın- daki sözleri ve tutumu tanm kesimin- de kuşku yarattı... Aynca, damızlık hay- van ithalatının yeniden gündeme gel- diği haberleri yayıldı. Hayvan üreticile- ri de yeniden paniğe kapıldı. Aslında Türkiye'de hayvancılığın ıs- lah edilmesine, ette ve sütte verimli sı- ğırlann ağırlık kazanmasına karşı olan bir tek üretıci yok. Hemen hepsi hay- van ağırlığının 400 ile 500 kiloya ulaş- masını, günlük süt veriminın de 40 ki- lonun üstüne çıkmasını istiyor. Hatta, üreticiler böyle bir ortama kavuşabilmek için hertürlü fedakârlığı yapmaya da ha- zır... • • • Ama üreticiler 10 yıldan beri dene- nen ve başarısızlıkla sonuçlanan uy- gulamalann tekranna karşı. Zira bugü- ne kadar ırk ıslahı için en azından 270 bin sığır ithal edildi. Sığıriar Türkiye'ye ulaşmadan önce de, her zamanki gibi methiyeler düzüldü... Aradan seneler geçmesine rağmen, büyük umutlarla ithal edilen bu sığırla- nn akıbeti hakkında ciddi bir bilgı yok. Bilinen, sadece kaderine terk edilen bu hayvanlann birçoğunun beklenen ve- rimi veremediği ve sonuçta kasaba git- tiği... Yeni ithalat kararnamesine gore itha- latı devlet yapacak ve 5 yıl süre ile her yıl 20 bin baş damızlık düve getırılecek. Hayvan üreticilerı, bu gırışımlenn de boşa gıdecegi inancında. Para ve za- man kaybından başka bir ışe yarama- yacak. Sonuçta, belki de daha kötü günlere doğru sürükleneceğız. Bu nedenle, üreticiler bu kez yoğur- du üfleyerek yemek istiyorlar. Nıtekim. Holstein Damızlık Üreticileri Bırliği Ege Bölgesı Başkanı Halil Tokoğlu hertür- lü ithalata karşı olduklannı açık açık söylüyor: "İthalat lafı ortadan kalkınca yatırım- lara hız veriyoruz. Ama, bir yeıierden hayvan ithalatı lafını duyarduymaz da yatınmlanmızı derhal durduruyoruz." Hem Halil Tokoğlu hem de Merkez Birtiği Başkanı Ismail Anıl, "Bize, 5 yıl ithalat yapılmayacağı yolunda garantı versinler, hükümetin ıstedığı damızlık- ların fazlasını verelim" diyorlar... Her ıkı başkan da Türkiye'de hayvan- cılık politikasının yokluğundan yakını- yoriar ve Batılı veya Doğulu ülkelerın hepsınde 10 yıl, hatta 20 yıl ötesını gös- terecek politikalann bulunduğunu ileri süruyorlar. Halil Tokoğlu, "önümüzü görmeden yatırım yapmak, intiharetmekten fark- sızdır" diyor ve ilave ediyor: "Hayvan ithalatı, üreticilerin korkulu rüyâsıdır. 20 bin baş hayvan ithal edil- se, görülecektir ki en azından 200 bin baş hayvan kasaba gidecektır." ••• Üretici birliklennin kuşkularına katıl- mamak mümkün değil. İthalata başla- madan önce, Tanm Bakanlığı'nın yet- kili kuruluşlan dinlemesinde ve öneri- lerini almasında yarar vardır. Aynca, ithalata gerek olup olmadığı- . nı tespit etmek için Türkiye çapında yapılacak bir araştırma en çok 15 gün surer. Eğer gerçekten damızlık hayvana ih- tiyaç olduğu tesprt edilirse hiç kimse ve- ya hiçbir kuruluş ithalata karşt çıkmaz... Üstelik karşı çıkmaya da gucu yetmez... Böylece. üreticiler arasında yaşanma- sı muhtemel panik de önlenmiş olur... Aksı halde, 4 yıldan beri yapılan tril- yonlarca liralık yatınma yazık olur ve hay- vancılık büyük bir yara alır... 1999-• %15'i burslu 4108 öğrenci • Çoğunluğu yurt dışında lisans, master ve doktora eğitimi görmüş 333'ü kadrolu 582 öğretim elemanı. • Öğretim elemanı / öğrenci oranı 7.05 • Çağdaş kütüphane, laboratuvarlar, atölyeler, internet. • İngilizce eğitim ve öğretim. • Avrupa ve Amerika'daki Üniversitelerle öğrenci değişim ve transfer olanağı sağlayan kredi sistemiyle eğitim. SAYIN ÜNİVERSİTE ADAYLARI Aynntılı bilgi edinmek için, katalog ve broşürlerimizi (0216)333 69 93 (0216)333 57 93 (0216)333 69 74 (0216)492 12 04 (0216)492 84 22 (0216) 492 62 32 No'lu telefonlardan (0216) 333 73 65 No'lu fax'tan temin edebilirsiniz. • Yeditepe Üniversitesi Broşürü • Üniversite Kataloğu • Öğretim Elemanlan Kitapçığı • Meslek Yüksek Okulu Broşürü • Güzel Sanatlar Fakültesi Broşürü • Sistem Mühendisliği Broşürü LİSANS PROGRAMLARI: Fen Edebiyat Fakültesi: • Felsefe, • Fizik, • Ingiliz Dili ve Edebiyatı, • Matematik, • Sosyal Antropoloji, • Tarih, • Türk Dili ve Edebiyatı, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi: • iktisat, • işletme, • Siyaset Bilimi ve Uluslararası llişkiler (İngilizce), • Siyaset Bilimi ve Uluslararası llişkiler (Fransızca) Mimarhk ve Mühendislik Fakültesi: • Bilgisayar Mühendisliği, • Elektrik-Elektronik Mühendisliği, • Mimarhk, • Sistem Mühendisliği lletişim Fakültesi: • Gazetecilik, • Halkla ilişkiler ve Tanıtım, • Radyo TV ve Sinema Hukuk Fakültesi: • Hukuk Güzel Sanatlar Fakültesi: • Endüstri Tasarımı, • Grafik Tasapmı, • Iç Mimarlık, • Plastik Sanatlar, • Moda ve Tekstil Tasarımı, • Tiyatro, • Sanat Yönetimi, • Peyzaj Mimarlığı Tıp Fakültesi: *Tıp Diş Hekimligi Fakültesi: • Diş Hekimliği YUKSEK LİSANS PROGRAMLARI: • Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, • Sistem Mühendisliği, • İşletme (MBA), • Radyo, T.V. ve Sinema, • Halkla İlişkiler ve Tanıtım, • Sanat Yönetimi, • Diş Hekimliği MESLEK YÜKSEK OKULU PROGRAMLARI: • Banka ve Sigorta Yönetimi, • Bilgisayar teknolojisi ve Programlama, • Ofis teknolojileri ve Yönetimi, • Reklamcılık Yönetimi, • Turizm Yönetimi, • Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, • Uluslararası Ticaret Yönetimi • Perakende Satış ve Mağaza Yöneticiliği KARTAL KAMPÜSÜ Bağdat caddesi No: 86 Atalar / İSTANBUL Tel: (216) 387 91 00 Fax:(216) 387 91 08 ACIBADEM KAMPÜSÜ Ibrahimağa Mahallesi No: 1 Acıbadem / İSTANBUL Tel: (216) 327 64 70 Fax: (216) 327 68 59 BÜYÜKADA KAMPÜSÜ Tepeköy Büyükada / İSTANBUL Tel: (216) 382 34 00 Fax: (216) 382 64 78 ÜSKÜDAR KAMPÜSÜ Selmanipak Caddesi Üsküdar / İSTANBUL Tel: (216) 310 72 22 /23 Fax: (216) 334 61 44 NAKKASTEPE KAMPÜSÜ Burhaniye Caddesi Nakkaştepe / İSTANBUL Tel: (216) 333 01 06 Fax: (216) 342 41 29
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog