Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

ÎYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 1999 CUMA ıo EĞITIM seykent Jniversitesi Seyyar Seminer Programı Istanbul Haber Servisi - ~<plum ve Kültür Araştır- rılan Grubu'nun. Beykent Cııversitesi işbirliği ile dü- 2eıledıği "Seyyar Seminer fDgramlan'" 25-27 Haaran trihleri arasındayapılacak, Beykent Üniversitesi Ta- rxım ve Halkla tlişkiler Mü- cirü Begüm GüzekJoğu. se- nnerprogramlannın. bılim \t sanat alanında çalışan alademisyenlerin çalışma- lnnı belli başlıklar altında toplayıp ortak tartışma or- tamlan oluşturmayı hedef- lediğini belirtti. Bu anlamda Türkiye"nin cüğerüniversitelerinde yürü- tiîmekte olan benzer çalış- ıralann birbinyle karşılaş- tılacaklan bir ortam oluş- tırmak istediklerini kayde- den Güzeldoğu. yapilan ça- hjmalann bir kitapta topla- mcağını söyledi. Seminerde ele alınacak bazı konularşöyle: "Kamu- sal alan ve ulusal devlet, yer- Şüzü sinemalan, kadınlar, 2WW'lere doğru medya. sa- nat, teknoloji." , 25-27 Hazıran tarihleri arasında yapılacak olan se- minerler dizisi Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sa- nat Için Vakıf Salonu'nda gerçekleştirilecek.. Özel Dragos okulları Başarılı öğrenciye burs tstanbul Haber Servisi- Özel Dragos Okullan. 1998-99 öğretim yılında 6., 7. ve 8. sımflarda sınıf birincisi ve ilköğretim 2. kademe birincisi öğrenci- lere 1999-2000 öğretim yılında "eğhim bursu" verecek. Dragos Okullan Yönetim Kurulu Başkaru M. Fadıl Terd kaliteli eğitim anla- yışından yola çıktıklannı belirterek öğrencilerin ha- zırlık sınıfında okumalan- na gerek kalmadan ana- okulundan itıbaren yaban- cı dil ve bilgısayar destek- li eğitim ile yeni yüzyılın bireylerini yetiştirmeyi il- ke olarak hedefledıklerinı söyledi. 1997-98 öğretim yılında anaokulu, ilköğretim oku- lu, lise (kolej). Otelcilık ve Turizm Meslek Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi (Resim-Müzik) ile eğiti- me geçen Özel Dragos Okullan'nda sanat dersle- ri üniversite öğretım gö- revlileri ve konservatuar- dan gelen sanatçı öğret- menler tarafından veriliyor. Eğitim Gönüllüleri'nden ücretsiz yaz okulu tstanbul Haber Servisi -Türkiye Eğitim Gönüllü- leri Vakli (TEGV), 5-30 Temmuz tarihlen arasında yaklaşık 2 bın ilköğretim çağındaki çocuğa hizmet verecek, İstanbul'un 9 ayn noktasında "ücretsz" yaz okulu gerçekleştirecek. Vakfın yaz okullan ko- ordinatörü Dklem Özennan, çocuklan sıkmadan, eğitim öğretimle eğlenceyi kaynaştırarak, onlara ve- rimli bir yaz dönemi geçirmelerini sağlamayı amaç- ladıklannı belirtti. Yaz tatili ile birlikte, çocuklann sosyal aktivitele- rini güçlendirmek ve spora olan ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen yaz okullan, yüzmeden basket- bola, yabancı dil eğitiminden resme, tenisten müzi- ğe kadar pek cok alanda eğitim veriyor. Didem Özerman, ders programında, yabancı öğ- retmen eşliğinde pratik Ingilizce, zihinsel matema- tik, rakam oyunlan, bilmece ve bulmaca gibi yete- nek geliştirici zihinsel aktiviteler, yaş gruplanna gö- re fıziksel aktiviteler, müzik, resim, Türkçe-drama, çizgi filrn ve belgesel gibi konulann yer aldığms kaydetti. Özerman, her hafta çarşamba günleri de kül- türel gezilerin yapılacağını söyledi. Derslerin Mar- mara ve Bogazıçi Üniversitesi öğrencileri tarafından verileceğini belirten Özerman, programa katılan ço- cuklann öğretmenlerini kendilerine model alacakla- nnı ifade etti. Türkıye Eğitim Gönüllüleri Vakfi'nın, tarp günveyanm günolarakücretsizaçacağj yazokul- lan şöyle: "Beykoz'da Mehmet Emin Pulat tlköğretim Oku- lu, Güzelcehisar hköğrerim Okulu. Tokatkin İlköğ- retim Okulu ile Vakfin Be> koz birimi. Acıbadem Dr. Sait Derva İlköğretim Okulu. Yeniköy Org. Emin Alpkavaflköğretim Okulu.FatihteFmdıkzadeve Çar- şamba Eğitim Parkı ve Kavacık Pembe Ev." TEGV ile Sakarya Cniversitesi'nin ortaklaşa dü- zenlediği 'TEGV Haüra Fıdanhğı' kampanyasıyla Sa- karya'da bin 200 fıdan toprakla buluştu. Her yaştan çevTeci ve eğitim gönüllüsününkatkısıyla gerçekleş- tirilen fıdan dikimı öncesinde Sakarya Üniversitesi Kampusu'nda bir şölen düzenlendi. Sakarya Valisi Yfener Ralaao$u'nun da katıldığı fıdan ckkim törenin- de konuşan TEGV Genel Müdürü Kemal Kafadar, "Bugün burada dikeceğiniz fidanlar gelecek nesü- lerimizin harcuu oluşturmaktadır" dedi. Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Duman ise "TEGV eğitim veçevredHde öncütükyapmrçtır* dedi. Öğrencilerin tercihi Bilgi Üniversitesi Istanbul Haber Servisi - Merkezi yerteştirme sistemryk öğrenci alan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1998-99 ÖSYM sonuçlanna göre ilk 2 bin öğrenci sıralamasında 11. sırada yeraldı. Bünyesinde ıktisadi ve idari bilimler fakültesi, fen edebiyat fakültesi, iletişim fakültesi, hûkuk fakültesi ve meslek yüksek okulu banndıran üniversitede yüksek lisans programlan da bulunuyor. Mûzik, görsel iletişim tasanmı, sahne ve gösteri sanatlan yönetimi bölümlerine girebilmek için öğrencilerin ÖSS'de 105 ve üstü puan alarak özel yetenek sınavma girmeleri gerekiyor. Diğer fakültelere girebilmek için ise tngilizce yeterlilik sınavmdan geçer not ahnması öngöriilûyor. Üniversitenin öğrenim ücretleriyse, iktisadi ve idari bilimler fakültesi için yıllık 6650 dolar. tngilizce hazıriık ve diğer fakülteler için ise yıllık 6350 dolar. Çağdaş eğitime önem veriliyor tstanbul Haber Servisi - özel Ahmet Şimşek Eğitim Kurumlan'nda eğitim- öğretim sisteminde bir dizi yenilik yapıldığı belirtilerek, eğitim kurumlannın amacının 2000'ü yıllann Atatürkçü, çağdaş. laik ve demokrat gençlerini yetiştirmek olduğu vurgulandı. Özel Ahmet Şimşek Eğitim Kurumlan'nda, öğrencilerin dershaneye gitmelerine gerek kalmaması için ÖSS sınavına hazırlamak amacıyla soru bankası oluşturuldu. Ezbersiz ve hızb ögrenme seminerleri verilerek çalışma verimliliği 4 kat arttınldı. îlkögretimde çantasız eğitime geçilirken, bügisayar okulunun olanaklanndan yetişkinlerin de ücretsiz olarak faydalanmalan sağlandı. Akademisyenlerle işbirliği yapılarak, eğitim kadrosunun formasyonu geliştirilirken, okula gelişmiş bir spor kompleksi kazandınldı. îngütere'de okumak artık daha kolay tstenbul Haber Servisi - Ingiliz hükümeti, lngıltere'ye daha fazla yabancı öğrenci çekmek için kampanya başlatıyor. Halen 2 bin 200 öğrenciye destek veren hükthnet, bu kapasitesini 500 öğrenci daha arttırdı.The British Council tarafından yapılan açıklamada, halen 2 bin 200 öğrencinin burs programı kapsammda olduğu, bu rakamın üniversiteler ve iş dünyasmdan sağlanacak rnali destekle 500 öğrenci daha arttmlacağı kaydedildi. Ögrencilere sağlanacak olanaklar özetk şöyle"Öğrendler için vize işlenueri daha da kolaylaşacak. Kampüs içindt ve tatüde çafaşma imkânı bulmalan için olanak sağlanacak. (Şimdiye kadar en az 6 a> çahşmalan vasakb) Fotansiyei ögrencilere hem yüz yfize hem de elektronik ortamda daha fazla bilgi ulaşüruacak. 1 ' British CounciL lngjltere'deki eğitim olanaklan ile ılgüi aynntüı bilgi almak isteyenler için 20-21 Ağustos tarihlerinde Anİcara'da, 23-24 Ağustos tarihlerinde ise Istanbul'da bir fuar düzenleyecek. ögrenciler aynca W¥w.brittoun. org.tr veya www.briushcounciL org.tr tnternet adreslerinden bilgi alabilecekler. tSTANBUL MİLLİ EĞtTÎM MLDÜRÜ ÖMER BALIBEY w Okıdlamııız basanh oldu 9 Istanbul HaberServisi-1stan- bul Millı Eğitim Müdürü Ömer Babbey, bu öğretim yılında ts- tanbul okullannm Türkiye. Av- rupa ve dünya çapındaki yanş- malarda büyükbaşan sağladık- lannı belirtti. Balıbey. Atatürk ilke ve in- kılapları doğrultusunda, 21. yüzyılda bilgi toplumu düze- yine ulaşmış. modern Türkı- ye'nin kurulması yolunda me- sai harcayan tüm eğitimcilenn. çocuklann ve velilerin sağhk- lı bir tatil dönemi geçirmeleri- ni diledi. 1998-1999 öğretim yılının tamamlanması nedeniy- îe Istanbul Milli Eğitim Müdü- rü Ömer Bahbey bir mesaj ya- yımladı. Balıbey, başanlı bir öğretim yılının yaşanmasına katkıda bulunan herkese teşek- kür etti. Bahbey, mesajında, bu öğretim yılının Istanbul'da ol- dukça verimli ve başanlı bir yıl olduğunu kaydederek, okullar- da ciddi bir disiplin olayının meydana gelmediğini, gençli- ği tehdit eden uyuşturucu ve madde bağımlılığı İconusunda ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. Milli Eğitim Müdürü, gerek il ve ilçe milli eğitim müdürlük- lerindeki yöneticilerin, gerek okul yöneticilerinin ve gerek- se eğitimın temeli olan değer- li öğretmenlerin, çocuklann ge- leceğe daha iyi bir şekilde ha- zırlanmalan için ellerinden ge- len çabayı gösterdiklerini kay- detti. Balıbey şunlan söyledi: "Bugün bir kısmınız suufla- rmızı geçtiniz veya okulunuz- dan mezuo oklunuz. Bir kısmı- nız ise çeşitli nedenkrle başan- sız duruma düştünüz. Başanlı çocuklannuzı kutiuyor, başan- lannuı artarak devanunı dili- yorum. Başansa çocuklarunı- zadabaşansızUğınbirkaderol- madığını belirterek, başansız- uğıher zamanyenmenin müm- kün olduğunu ifade etmek isti- yonım. Atatflrk ilke ve inküap- lan doğrultusunda, 21. yüzyıl- da bilgi toplumu düzeyine ulaş- mış, modern Türkiye'nin ku- rulması yolunda mesai harca- yan tüm egituncilerimtdn. ge- leceğtonizin güvencesi olan sev- gili çocuklanmızm ve gençleri- mizin, değerüvehkrimizin mut- tuvesağhkh birtatildönemige- çirmelerini diliyor ve hepsini sevgive saygryla selamhyorum.'' Yüzyıl Işıl Lisesi 'nden gazetemize ziyaret Özel Yüzyıl Işıl Lisesi sekLrinci sınıf öğrencileri gazetemizi ziyaret etti. Ögrenciler. "Sokak çocuklanna yardım projesine" katıldıklan için öğretmenlerinin kendilerini Cumhuriyet gazetesine gezi düzenleyerek ödüllerıdirdikkrini belirtn'ler. Gazetemizin serviskrini dolaşan öğrencikr, bir gazetenin nasıl hazuiandığuıı yerindegördüler. Ögrenciler, "Bir gazeteolarak toplumsal sorumluluk taşıdığı tçin* 1 Cumhuri>'et gazetesini gezmek istediklerini söylediler. (Fotograf: UĞLR DENÜR) Prof. Birol Yeşilada 'Çağdaş Türk' uluslararası arenada İstanbul Haber Servisi - Bahçeşehir Üniversitesi ile Portland Üniversitesi ara- sında kurulan işbirliği kap- samında ABD ile Türkiye arasında politik, ekonomik ve ticari bağlantılar konu- sunda araştırma ve çalış- malar gerçekleştirilecek. Portland Üniversitesi Çağdaş Türk Bilimleri Prog- ramı Başkanı Prof. Dr. W- rolVesüada'nın girişimleriy- le kurulması planlanan Bah- çeşehir Üniversitesi Istan- bul Stratejik Araştırma Mer- kezi'nde "bölgesel banşa verefaha katkıvizyonunun" hayata geçirilmesi konu- sunda çalışmalar yarjılacak. Portland Devlet Üniver- sitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası llişkiler Pro- fesörü Bırol Yeşilada, baş- kanlığım yaptığı Kuzey Amerika ve Avrupa'da ilk olan "Çağdaş Türk Bilim- leri Programı 1 " doğrultu- sunda Türkiye'deki görüş- melerini sürdürüyor. Prof. Yeşilada, tMKB ve TÜSt- AD yetkililerinin yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ile görüşmelerde bulundu. Ya- pılan görüşmeler sonucun- da Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulması plan- lanan "İstanbul Stra(gyl| ArastırmaMerkezr'nin, ça- lışmalannı Portland Devlet Üniversitesi Türk-ABD Enstitüsü Çağdaş Türk Bi- limleri programı ile bera- ber yürütmesı kararlaştınl- dı. Amerika ve Türkiye ara- sındaki politik, ekonomik, ve ticari bağlantılann yanı sıra Türk-Yunan ilişkileri, Ortadoğu ve Kıbns sonı- nu. A\ rupa Birliği gibi ko- nularda araştırmalar yapa- cak olan merkez, "bölgesel banşa ve refaha katkı viz- yonunu" gerçekleştirme doğrultusunda çalışacak. IlRoğretiın Oçrencilcrınc Yaz Kursu tngiIizce-Bilgisayar-tnternet I Hafta Içive Hafta Sonu KURS KAYITLARIMIZ BASLAMISTIR. TUDEM EĞİTİM KURUMLARI Halaskargazi Cad. No: 212 Osmanbey Tel: J0212) 23O 02 32 / 33 - 234 35 76| t.C. I$T.¥AIİIİ6I«Ö DUNYA Yeni dünyaları onlar kuracak... 1999/2000 ders yılında; — % Ana Okulumuza, - # . İlköğretim Okulumuzun 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. sımflarına (smırh sayıda), — % Kolejimizin İNGİLİZCE öğretim yapılan Lise Hazıriık sınıflarına, — f Kolejimizin 8., 9., 10. ve 11. ara sınıflanna (sımriı sayıda), —-1 Klasik Lisemizin 1. sınıfına ilköğretim okulu mezunu (mülâkatla), - f Klasik Lisemizin 2., 3. sınıflarına mülâkatla ve nakil (sınırlı sayıda) ÖGRENCİLER ALINACAKTIR. İNCİRÜ CADDESİ. NO: 11. BAKIRKÖY TEL: 0212/570 79 90 (6 HAT) FAX: 0212/570 79 97 TÜRKİYE ZEKA VAKFI TÜRKtYE 4. a:KA OYUNLAR1 YARIŞMASI "OYUN '»" 1. ELEME SINAV1 1 ."Dûn dcgi] cvvdki gün, kjtfdeşim İS yışmdıydı Gelecek yıl 18 yM"»d» otacak." Ymlıj olnuytn bu önerrnr hangi gûn yıpıhni} olabılır ve kardefin doğum günü nedir1 * 2. 1 , 2 , 4 , 7 , 2 8 , 3 3 , ? J .Dokuz adet kenne jeker yanyına getirihiijmde toplım Vaç adet dık döftgen ohı^ur' 1 (Şekılde gûrülen ve görtıhneyen tüm dik döftgenler) 4. LABtRENT + EKONOMİ = 11 BUNALTICI + GÜZELLİK = S6 GCÇLL + KABtNE = ? D . Bir çubuk nutgde biçımde lunlıyor ve ûç ptrç* eide ediliyor. Bu üç parçamo bir üçgen ohiftunbilıne oluılığı nedir" 6. 1 , 3 , 9 , 72 ,18 , ? 7. 8. SIFIR, ÜÇ, BEŞ, ALTI, SEKİZ, ON, ?, ? Irnnt 9 . Apgıdaki p«v*l*n &t6 k«re oUak şeialde öyle ynlejürin ki, »ol û« kfifeden baflıytrak uğa doğru (ve »onrt bir th n m devun ederek) tüm hvfler ı bir cüoüe otussıiL $ R E Û S R V İV 1 Ğ G Y H E I 1 O ç G 1 V L M E E D R [N Y Z u TJ G 1 G T U c V TOPLAM IKdLYASTI. TDTAMNBAO»frL ScnıtanherhMVbrıflnbatûmmn " i)lıı»i|i lı|ıiıı|- |l 1 , j . j ı ^ ı ( « M l a a U t a m». rnlSmvıI7 taa 1999 ÖM TSrm t» a K«ır IW9 »JOPrO-* J«,ılilri1ı "| ' >" * ' I 'ı | h l il -»ıılııiıı .ıiitı KÜLTÜR BAKANL1ĞI • MtLLİ EĞtTİM BAKANLlGl • ODTÜ • TÜBÎTAK Htpmtfyi CW No:2A Ktalmj ANKAKA Ttt427S2l3 F<du.S276439 TÜRK ŞtLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDtRME VAKFI MADDİ VE MANEVt IC\TKILARINDAN DOUY1YÜCE TÜRK MİLLETtNE ŞÛKRAN \X SAYGILARIM SUNAR. VAKFIN B A M a BAĞIŞ HESAP NUMARALAR1 HOLLANDA FLORİNt T. C. Zıraat Bankası Yenışetur'Ankara Şubesı 47100 no'lu hesap AMERİK,\N DOLAR1 T. C. Zıraat Bankası Yeruşehır Antoa Şubesı M826 no'lu hesap Öğrcnmeyi Öğretmek için ! ÖZEL DRAGOS OKULLARI • Ana Okulu • İlköğretim Okulu • Lise (Kolej) • Güzel Sanatlar Lisesi • Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Ana okulundan itibaren başlayan yabancı dil ve bilgisayar destekli eğitim. 1. sınrftan 8. smıf bitimine kadar haftalık 15 ders/saatlik yabancı dil programı ile öğrencileri TOEFL seviyesine getirmek. Öğrencilerin okul saatleri dtşında ki zamanlarında aüe ve sosyal yasantısma zaman ayırabflmesi için uygulanmakta olan çantasız, ev ödevsiz, etüd programlı egitim. 20 kişilik smıflarda İntemet bağianblı, Bilgisayar Laboratuvan, Fen Bilimleri, Fizik Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Kütiiphane, Resim ve Müzik odaları, Konferans Salonu, Kapalı Spor Salonu, Masa Tenisi, Bilardo, Sguash (Duvar Tenisi), Satranç Odalan, Kapalı Yüzme Havuzu, Yemekhaneleri ve Kafeteryası ile öğrencilerimize hizmet vermektedir. Sorumluluk alabilen, Araştırmacı, Yeniliklere açık, Demokrat, Laik, İnsan haklartna saygılı, Teknolojiyi kuUanan, Bilgiye ulaşabilen, Öğrenmeyi oğrenmt}, Hoşgörülii insan yettştirmektir. Tum öğrenci velilerine ücretsiz ingilizce ve bilgisayar kursları. KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞT1R. L OZEL DRAGOS OKULLARI Piri Rels cad. No:3 Dragos 81540 İSTANBUL 0 2 1 6 . 4 4 2 76 1 7 - 1 8 ' 4 4 2 28 2 0 - 2 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog