Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 C h i t İSTANBULVEÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye / % JSJUT KESfeflttZ IİZMET ' f M SMrMMOEKflM'TBÜMİ / / # SMT OYHJK KJUULO A M 8AAT KtW Sfe>MtŞ O A» I XAÂÎ vuotnf Ktw p Dlledlgmız kjtabm adnu, Kredı Uranızm numarası ve son kullanma tanhl flebuiıfctebıJdıno, kıtape\ınızdcLİsur \dınjı so>adanzı ve teiefoo [imnaranızı âa bılâırme}! urı*.nna\,r, L ı t değ Isenız diiersenız uve de oiım >a da j\e lemızı yem.ejm HER İSLEM BİR TELEFO\LA:0212 514 01 9« 76. YIL SAYI: 26924 / 225.000 TL KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI; NADİR NADİ (1945-1991) 25 HAZİRAN 1999 CUMA H R TAYFUR SÖKMEN H t K I HATAY'IN KURTULUŞU IÇIN HARCANAN ÇABALAR Hatay Devleti Cumburbaşkanı Tayiur Sökmen'in bu anılarını, Hatay'ın kurtuluşunun 60. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Bugün Cumhurİyef le birlikte... DOSTOYEVSKI YERALTINDAN NOTLAR L . DOSTOYEVSKI YERALTINDAN NOTLAR Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül Büyük Rus yazarının, sonraki büyük romanlarının habercisi ve tüm yapıtlarının anahtarı olan, ilk olgunluk çağı romanı... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Uç tehdide karşı yasal altyapının hazırlanmamasmdan askerler rahatsız 'Ulusal stratejf tarbşması Karar.. Hükümetin ortağı bir parti li- deri -Sayın Yılmaz- Fethullah Gulen'i "din büyıiğü'" drye ni- tetemiş. "Din büyüğü" deyişini bir yana bırakahm, "din ada- mı" sayılabilir mi Gülen?.. Soru önemlidir. Çiinkii Qç bihük dinden hiçbirinde. bir din adamı. insana kişiliğini giz- lemesini, çevresini aldatmasuu, sahte kimliğiyle devletin ku- nımlanna sızmasjnu yalan söy- lemesini öğütlemez. Bu ttir davranışlar -din bir yana- ahlâk kurallanna aykın- dır. Oysa televizyonlarda gösteri- len kasetlerinde açıkça gözlen- diği gibi, Fethullah Gülen, din adamı kisvesi alönda yapüğı tal- kınlarda kendisini dinlcyenlere ahlâksızlık öğütleri vermekte- dir. Ahlâksızlıgın, kimi zaman, eski deyişle 'hukukı müeyyıde- sı' olmaz; kamu vkrdanı ahlâk- sız olanı mahkûm eder. Ancak Bay Gölen'in sözleri ve davra- nışlan -sergilendiği kadanyia bile- Ceza Yasamızın biünen maddeterini ıhlâl edicinitelik- tedir. Hiç kuşkusuz bu konuda bağımsız adalet kurumlan son sözu söyleyeceklerdir. • Ülkeınizdecumhuriyetten bu yana bildiğimiz, gördüğümüz, yaşadığımız gibi hiçbir din ada- mının kılına dokunmak kimse- nin aklına gelmez. "Dındar", ibadetini sonuna dek özgürce yapacaktır. Ama "dindar'" ol- mak başka "dıncı" olmak baş- kadır. Dincilik "ırtıca" demek- tir; devlet düzenini şeriatçdık te- metine oturtmak için çalışmak. insana yapılabüecek kötülükJe- rin en beteridir. Uygariık, vicdan özgflrlüğü- ne kavuşmak için yüzyıllar bo- yu din doletiyle mücadele et- miş, sonunda çözümü laiklikte bulmuştur; demokrasi de bu te- melde yüksetebilir. Türkiye'de irtica ile savaşımı yürütmek, demokrasinin birin- cil koşuiudur. Bu koşulu >erine getirmek göre\ ini karara bağla- yan Milli Giivenlik Kurulu'nun son bildirisinin içeriğine >ürek- ten kanlıyoruz. Cumhurbaşkanı'nm ve57'n- ci Hiiküraefin Başbakanı'nın bu karann altında bulunan inı- zalan. dev letin en y üksek düze- yindeki kararlılığı vurgulamak- tadır. Kimi söy lenti ve yorumlarda, MGK'dekigerflunden ve karar- lara katılımdaki gönülsüzlük- ten söz açılmaktadır ki bunlara inanmak olanaksızdır. Bu tür eğUimJer.geçmişte Başbakanhk makamında bulunan Erba- kan'a yakışır türdendir. Sayuı Demırel devletin başı sıfatıyla sorumJuluğunu müd- riktir; Sayın Ecevıt tüm yaşa- mında laik cumhurnete gönül vermiş kişiliğiyle biliniyor. tanı- nıyor; Başbakan bu kişiliğini Medis'te vaşanan türban ola- yında da kanıtlamışür. • Soğuk Savaş'ın ardından yepyeni dengelere kavuşan dün- yamızda. Türkiye, adına °Av- rasya' denen coğra^amn orta- smdayaşamaktadır; Balkanlar- Kafkasya-Ortadoğu üçgeni, yer>üzününen tehükeli bölgesi- dir." Bu süreçte iktidann Fethul- lahçı tarikatıyla yakınlaşması olanağı yoktıir. Gülen olayını politikadan smutlayıp adalete havale etmenin vakti zamanı geldi geçti bile... Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir devletse, ya&alar işler. CumİKiHyvl Ülkücü mafyaya dikkat MGKnin irticayia mücadele konusunda Milli Güvenlik Siyaset Belgesi temelinde istediği "ulusal strateji", siyasette yeni bir tartışma başlatacak. MGK'nin son bildirisinde "Atatürk milliyetçiliği" konusunda özel vurgu yapılması, "organize suçlara yönelen ırkçılığm" da "Ulusal Eylem Stratejisi"nde yer bulacağını gösteriyor. CÖZİerlmlZ MedİS'te' MGK'nin asker kanadı, irtica, terör ve organize suç örgütleriyle mücadele için gerekli yasal altyapının bir türlü hazırlanmamasmdan rahatsızlık duyuyor. Genelkurmay Genel Sekreteri Atilla Işık, geçen dönem kadük olan irticayia mücadele yasalan konusunda "Gözlerimiz Meclis'te" dedi. MGK'de aynca Atina ile ilişkilerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. AMCARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mıllı Güvenlik Kurulu'nun (MGK) rejıme yönelik tehdıtlere karşı oluşturmak ıstedığı "Ulusal Eytem Stratejisrnm. 28 Şu- bat 1997'den sonra güncel- leştirilen Mıllı Güvenlik Sı- yaset Belgesı (MGSB) çer- çevesınde hazırlandığı be- hrtildı. MGK Genel Sekre- terliği'nin hazırlıklannın gelecek haftalarda siyasette tartışmaya açılması bekle- niyor. "Bölücülük, irtica ve aşın miiliyetçiiik-organize suçlarla" mücadele kapsarmnda tasar- lanan stratejinin, ıktıdarlara göre degış- meyen bıryön göstermesi hedefleniyor. İlk kez MHP'li üyelenn katılımıyla ger- çekleştinlen MGK'nin bildirisinde "Atatürk millhetçiügT vurgusu dikkat çekiyor. Kaynaklar, MGK'nin 23 Hazi- ran toplantısına "irtkayla mücadelede yenibir hedeföngörmesi" açısından özel anlam yüklenebıleceğıni vurguiadılar. 'Gülen'i ABD besliyor' B Organize suçlar yasa tasansına tarikatlarm da eklenmesi gerektiğini belirten Dr. Necip Hablemitoğlu, ABD'nin Almanya, Iran ve Çin'in Orta Asya'ya yönelik işbirliğine karşı Fethullah Gülen'i desteklediğini söyledi. Yazar Ismail Nacar da Hablemitoğlu'nu destekler görüş öne sürdü. Nacar, Gülen'in arduıda ABD'nin bulunduğunu iddia etti. • 4. Sayfada Genelkurmay Genel Sekreteri Tümge- neral Atilla Işık, dün gazetecilerin irti- cayia mücadele yasalannın geçen dö- nem kadük olduğunu anımsatarak yö- nelttiklen sorular üzenne. "Ortada bir Mecüsvar.gözlerimizorada r dedı Işık, yakın zamanda irtica bnfingı olup ol- madıgına ılişkin soruya "Yok" yanıtını verdı. Başbakan BülentEcevit de MGK toplantısını değerlendınrken şu açıkla- mayı yaptı: "28 Şubat süreci denen sü- reçten sonra bazı yasalar hazırlanmıştL Bunlann çok azı göriişülebildL Diğerle- rini de gündeme almaya karartayız. Se- çimlerden önce. azınuk bükümeti döne- minde deirticai etldnlilderi önJemekiçin çoketkOi karariar aldık. Devletiçinde kadrolaşmayı önleyid karariar aldık. Ozellikle özel yurHanıı deviete devri ve özel okullann denetimi konusunda önemli adımlar aökiı." Ecevıt, "163. maddenin geri gebnesi söz konusu ımı" sorusuna ıse "Hayır" yanı- tını verdi. Ecevit, Fethullah GüJenkonusunda yönelti len bir soru üzerine, MGK top- lantılannm gizli olduğunu. ancak toplantmın olumlu geçtiğmı söylemekle yetin- di. Gülen'in kasetleriyle or- taya çıkan tamşmalar süre- cinde duyarlı davranmayan ve doğrudan ya da "mah- cup" bıçımde Gülen'e sahip çıkan 57. hükümet ortakla- n, geçen yasama döneminde kadük olan tasanlan dün TBMM'ye gönderdı. 87 tasan arasında irticayia mücadeleyle il- gili olanlar şöyle: "657 sayıh De>iet Memtuian Yasa- a'nm 125. maddesinde değişfldik. Dev- let Denetkme Kurulu Yasası'nda degi- şikMk. Dahiüye Memurlan Yasası'mn 23. mArkasıSa. 19Sü.6'da İsci Partisi lideri Hasan Yalcın 'Fethullah Gülen'in okulları CIA üssü' # Fethullah Gülen'in Kuzey Irak'taki 3 okulunun CIA hizmetinde olduğunu öne süren Işçi Partisi Genel Başkanı Hasan Yalçın, bu kurumlar için PKK ile işbirliği yapıldığını da belirtti. • Okullann, CIA'in kontrolündeki Ulusal Demokrasi Vakfi tarafindan kurulup finanse edildiğini belirten Yalçm, paranın Fethullahçılann ABD'deki vakıflanndan biri ûzerinden aktarıldığını söyledi. Yalçın, Fethullahçılann PKK ile anlaşarak okullannın rahat faaliyet göstermesini sağladıklannı ve PKK'ye para yardımı yaptıklannı iddia etti. • 4. Sayfada Türbanh mezuntyet töreni Marmara Üniversitesi (MÛ) Fen-Edebi\at Fakültesi 1998- 1999 öğretîm >ıb mezuniyet töreni. ünhersitenin Göztepe Kampusu'nda gerçekleştirildi. Üniversitelerdeki kılık-kıyafet genelgesine karşm çok sayıda türbanh öğrencinin kanJdığı törende, türbanlı öğrencilerden tarih bölümü birincisi Bihter Tükenmez ile Türk dili ve edebiyaü bölümü birincisi Sema Gonca'ya ödüllerini fakülte dekanı Prof. Dr. Kemal Yelekçi verdi. Marmara Üıüversitesi'nde dün gerçekleştirilen törene Kurucu Rektör Prof. Dr. Orhan Oğuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. thsan Gök ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekaıu Prof. Dr. Kemal Yelekçi kaoJdı. Çok sayıda türbanlı öğrencinin katıldığı törende, öğrencilerin türbanlaruun üzerine kep takmalan dikkat çekti. Dekan Prof. Dr. Kemal Yelekçi. türbanlı öğrencilerle ilgüi gazetecilerin sorularını yanıdadı. \elekci. üniversitede çok say ıda başörtülü öğrencinin ikna edilerek ya da ihtar cezası verilerek türbannun çıkarttırıldığınj beürterek bu şekilde fakülte genelindeki 200 türbanlı öğrenciden geriye 30 kişinin kaldığuu söyiedl (Fotoğraf: IPEK YEZDANl) GUNCEL CL^NEYT ARC4YUREK Bir İkili, Bir Gerçekl Önce MGK'nin yayımladığı bildirideki şu satıriarı okuyalım: "Son gelişmelerin ışığında Cumhuriyet rejiminin anayasa ıle belirienmiş temel ilkelerine, Atatürk mil- liyetçiliği, ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkma gayretlerine karşı yürütülen rejim aleyhtan irticai fa- aliyetlerın önlenmesı amacıyla, şimdiye kadar alınan mArkasıSo.l9,Sü.6'da SANIK A VUKATLARIDGM'LERİ HEDEFALDI Ocalan davasıt 1 karara kaldı# Abdullah Öcalan davasınm sekizinci gününde sanık avukatlan, TCY'nin ceza indirim maddesi olan 125. maddesinin uygulanmamasını istediler. Sanık avukatlanndan Mükrime Tepe, savunmasında DGM'leri eleştirerek bu mahkemelerin tarafsız ve bağımsız olmayan özel mahkemeler olduğunu iddia etti. Tepe, DGM'lerin olağanüstü mahkemeler olduğunu da ileri sürdü. 29 Haziran Salı gününe ertelenen duruşmada, Öcalan'ın son sözünü söylemesinden sonra mahkemenin karannı açıklaması bekleniyor. Avukatlann savunmalannı yapmasından sonra Mahkeme Başkanı Turgut Okyay, Öcalan'dan savunmaya karşı bir diyeceği olup olmadığını sordu. Abdullah Öcalan, avukatlannın savunmalanmn bir bölümüne katıldığını, bir bölümüne katılmadığını belirtti. DBİZ TOIEIntaberi• 5. Sayfada PSK: öcalan, Kurtleri incitti 'Can derdinde' # PKK h'deri Abdullah Öcalan'm, savunmasında "Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek istediğini" yinelemesi Avrupa basını tarafindan, "'hayatı için yalvardığı" ve mahkeme heyetiyle "pazarlığa giriştiği" biçiminde yorumlandı. Kemal Burkay'ın başkanlığını yaptığı yasadışı Kürdistan Sosyalist Partisi'nin (PSK) Avrupa'daki gazetelere gönderdiği bildiride, "Öcalan'ın açüdamalan Kürt yurtsever ve devrimci kamuoyunu incitmiş,-düş kınklığı yaratmıştır" denildı. • 5. Sayfada ORHAN BlRGlT'lN 'DÜZ YAZI' KÖŞESİ M 17. Sayfada MÎLOŞEVlÇ'tN BAŞINA ÖDÜL KONDU • 9. Sayfada BAKİ ERDOĞAN DAVASINDA İŞKENCECİ POLİSLERE CEZA I 7. Sayfada BORSA S080 Oncsto 9130 DOLAR Dun 418JM» OnceM 41S.7O0 MAftK oDün 221 OOO Öoceta 221 1OO ALTTN O Bakanlık, 6 Cumhuriyet kitabım dalıa önerdi Haber Merkezi - Millı Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, gazetemizin cuma günleri kültür hizmeti kapsamında okurlarına ulaştırdığı aydınlanma kitaplannın incelenmesi sonucunda altısının daha "ortaöğretim kurumlan öğrencikri için ta\ siyesinin uygun bulunduğuna" karar verdi. Karar, başkanlıkça uygun bulunan kitaplann okul kitaplıklannda bulundurulmasuun yanı sıra yardımcı ders kitabı olarak okutulmasına da izin verildiği anlamıru taşıyor. Aydmlanma dizisinin Atatürk ve Cumhuriyet konulannın yer aldığı kitaplanndan kurul karan • Arkası Sa. 19, Sü. 6'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Turgut Ozal Yargılanmalı! Bir toplumun gidişinde olumlu-olumsuz etkileri ol- muş insanlann yaşamları,«olünce bitmez. Tarihte ki- mi insanlar vardır; yaşamlarında acı çekerler, kendi- lerini topluma anlatamazlar ya da toplum onları anla- yamaz... Ölümlerinden yıllar sonra tarih onlan hak et- tiği yere koyar. Buna yaygın deyişle, "iade-i itibar" diyoruz! m Arkası So. 19, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog