Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

R A D Y O Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESÎNDEYAYINDAYIZ Cumhuriyet JVUa KESMittZ HbNET M SMT MMBE KtW I O M / f SMrOVHKMBUIİ fe* SMT KtWtt>MtiSOLMUâ ff tMrnKsrruıdnpuınşı kıtahm adun, kredı kartınızm numarasL ve SOD lculknma tanhı btfdmn, lutap evmiîde okun Adınızı, sojadınıa ve telefoa J da bıldırmeyı unutmayın Ive değtfsenız. dılersouz üye de OIUD ya da uvdığınııı venıleyın R İŞLEM BİR TELEFONLA-8212 514 01 96 7t. YIL SAYI: 26923 / 225.000 TL (KDV tçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE c u M H U R î t N K Ü Ü R H I M t TAYFUR SÖKMEN HATAY'IN KURTULUŞU IÇIN HARCANAN ÇABALAR Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu için kötü sonucu, Türk yurdunun güzel bir parçası olan Hatay'ın 19 yıl Fransız yönetimi altında kalmasına yol açmıştır. Bu dönem içinde, bölgenin karşılaştığı güçlukler, 1919'dan anayurda katılış tarihi olan 1939 yılına kadar ulusal emellerin gerçekleştirilmesi için nasıl çalışıldığını, neler yapıldığını, Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in 'Hatay'ın Kurtuluşu İçin Harcanan ÇabalaK adlı belgesel anı kitabında ilgiyle okuyacaksınız. Bu antların yazarı Tayfur Sökmen, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un da belirttiği gibi "Cerekince tüfekle çarpışan, zulme ve esarete karşı ayaklanmaları yönetmekte yaradılıştan çok usta olan, her durumu kavrayabilen, tuttuğu yolda en üstün basamağa, devlet başkanlığına yükselince de işin ehli olduğunu gösteren bir liderdir." Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in bu anılarını, Hatay'ın kurtuluşunun 60. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarken Cumhuriyet'in Kultür Hizmeti Kitapları'nın 3. yıla girişinin mutluluğunu da okurlarımızla paylaşmak isteriz. Yann Cumhuriyet'le birlikte... MGK gündemini '3 tehdit'le mücadele oluşturdu Asker kararlıKÖkteti dİnCİ tehlike MGK'de askeri kanat, laik cumhuriyeti içeriden kemiren şeriatçı tehdidi yeniden sıraladı. MGK Genel Sekreterliği ve MlT raporlanyla kökten dinci tehlike bir kez daha anlatıldı. Komutanlar, devletin üst düzeyince bilinen gelişmeleri yorumlayarak şeriatçı girişimin laik cumhuriyeti zedelemesine izin vermeyeceklerini, yeni hükümete de vurguladılar. 6 saat süren dünkü toplantı, Gülen kasetinin yayımlanmasının ardından başlayan tartışmalann yarattığı gerginlikle geçti. MGK toplantısına MHP'li üyeler ilk kez katıldı. Ecevlt: Oy kaygısıyla hareket etmem Kuruia sunulan raporda Fethullah Gülen örgütlenmesi aynntılanyla irdelendi ve "tehdidin önlenmesi için öneriler" sıralandı. Başbakan Bülent Ecevit, bazı siyasilerin kökten dinciliğe ödün veren tavnnı eleştiren askerlere, "Laiklik konusunda en hassas kişilerdenim. Oy kaygısıyla hareket etmem" yanıtmı verdi. tçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Gülen raporunun ardından, emniyette başlayan telekulak skandah hakkındaki soruşturma ve alınan kararlarla ilgili bilgi verdi. MGK: Irticayla mücadelede ödün yok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Millı Güveniik Kurulu. 6 saat süren toplantısm- dan sonra açıkladığı 5 maddelik bildıride, "son geiişmeterin tşıgroda" ıfadesiyle Fet- hullah Gülen olayına değındi ve 'irticaya karşı önkmlerinstratejikbagaında dahada gelis.tirilmesinivehiçbirtavizverilmedenuy- gulanrnasınr vurguladı. MGK.'run bıldiri- sı a tam metin" olarak şöyle: 1. Mıllı Güveniik Kurulu; 23 Haziran 1999 tarihinde Saym Cumhurbaşkanı baş- kanhğında Başbakan, Genelkurmay Baş- kanı, kurul üyesi bakankr, kuvvet komutan- lan, Jandarma Genel Komutanı ve MGK Genel Sekreteri'nin iştirakleri ile Çankaya Cumhurbaşkanlıgı Köşkü'nde aylık olağan toplantısmı yapmıştır. Toplanüya Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcılan Devlet Bahçeii ve H. Hüsamettin Özkan da kattl- rruşlardır. 2. Kurulun bu toplantısmda; göreve yeni başlayan 57. Cumhuriyet Hûkûmeti'nin devlet ve milletimiz için yararü ve başanlı hızmetler yapması temenni edilmiştir. 3. Toplanüda, ülke gûvenliğine yönelik yasadışı faaliyetler kapsammda, başta rejim aleyhtaniıtkai faaliyetler olmakûzere, bö- lücü ve her türlü terör faaliyetkri ile orga- nize suç örgütlenne karşı yürütülen müca- dele sonuçlan gözden geçüilmiştir. Güvenlik güçlenmizin bu konulardaki fedakâr çalışmalan sonundaülkemızde bü- yük ölçüde huzuT ve güvenlıgin sağlanmış olduğu memnuniyetlemüşahede edilmiştir. mArkasıSa.l9,Sü.3'te HUKUKÇULARDAN ÇAĞRI 'Deffler karartılmasıır # tzmir Barosu Çetelere Karşı Mücadele Komisyonu'ndan Noyan Özkan, delillerin • kaybolmaması ve karartılmaması gerektiğini söyledi. Özkan, bunun için Gülen'e bağlı vakıf, şirket ve diğer kuruluşlann mal varhklanna tedbir konulabileceğini, gelirlerinin dondurulabileceğini belirtti. Hikmet çetinkaya 24 yıllık öyküyü anlatıyor 1 6 . Sayfada İş dünyasi: Cülenin felsefesinden kuşkuluyduk • 4. Sayfada Faik Bulut: Bataklık kurutulsun • 5. Sayfada Savci: özür soruşturmayı durdurmaz • 5. Sayfada SERDARKIZIK İZMİR - Fethullah Gü- len hakkında başlatılan DGM incelemesinde delil- lenn kaybolmaması ve ka- rartılmaması için Gülen'e bağlı vakıflar. şırketler, okullar ve dığer kuruluşla- nn mal varlıklan ve gelir- lerine tedbir konulması is- tendi. Bu aşamada incele- meye alınan kuruluşlarda bisse senetleri devıi ve sa- tışlann gündeme gelecegi- ne dikkat çeken hukukçu- lar, DGM Savcılığı'mn, Kara Paranın Aklanması- nın Önlenmesıne Dair Ka- nun çerçevesinde Maliye Bakanhğı uzmanlannı ha- rekete geçirebileceğıni be- lirttiler. Laik cumhuriyet aieyhine faaliyette bulun- ma suçlamasıyla Gülen hakkında açılan soruştur- manın genişjetilerek özen- le jürütülmesi istendi. DGM Savcısı Nuh. Mete Yükserin delil toplama aşamasında olduğunu be- lirttiği bugünkrde hukuk- mArkasıSa.l9,SH 7'de Kamu çahşanlan, hükümetin önerdiği zam oranını dün çıplak olarak protesto ettiler. (Fotoğraf: AA) Memurların çıplak eylemi # Türkiye Kamu-Sen tarafından dün Ankara'da Sakarya Caddesi'nde gerçekleştirilen mitinge yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Hükümet tarafından öngörülen zam oranını protesto eden memurlardan bazılan üzerlerindeki gömleği çıkararak yalnızca kravatlanyla kaldılar. Eylem sonunda kravatlannı da çıkararak yakan memurlar soğan, ekmek ve salatalık taşıdılar. • 3. Sayfada ZAM ORAN1 BELLİ OLMADI • 7. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - MHP'li üyelerin ilk kez katıldığı MGK toplantısı, Fet- hullah Gülen 1 in kasetinin ya- yımlanmasının ardından başla- yan tartışmalann yarattığı ger- ginlikle geçtı. "Laik cumhuri- yeti içeridCT kemiren şeriat teh- didini" MGK Genel Sekreterli- ği ve MtT raporlannın desteğiy- le anlatan komutanlar, kararlı- hklannı yeni hükümete de vur- guladılar. Kurulasunulan rapor- da Gülen örgütlenmesi ayrıntı- lanyla irdelendi ve "tebdidin önlenmesi için öneriler" sıralan- dı. Başbakan Bülent Ecevit, ba- zı siyasilerin köktendınciliğe ödün veren tavnnv eleştiren as- kerlere, "Laiklik konusunda en hassas Idşflerdenim" yanıtını verdi. MGK'nin haziran ayı olağan toplantısı dün 09 30'da Cumhur- başkanı Süleyman Demirel baş- kanlığında yapıldı. 6 saat süren toplantıya Başbakan Yarduncı- sı Devlet Bahcefi, tçişleri Baka- nı Sadettin Tantan ve Milli Sa- vunma Bakanı Sabahatân Çak- makoğlu ilk kez katıldı. Toplan- tınm açıhşmda kurulun yeni üyeleri için brifmg venldi. Bri- fıngde, devletin öncelikleri an- latılarak 3 tehdit "bölücü terör, irtica ve organize suçUrla" mü- cadeleye kurulun bakışı ve yak- laşımındaki kararlılık anlatıldı. Brifingin ardından askeri istih- barat birimleri ile emniyet ve MÎT, üç tehditle mücadeleye • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te Devlet eliyle şeriat ihracı # Türk cumhuriyetlerinde Türkiye'nin açtığı okullarda Atatürk'ün yeterince anlanlmadığı tutanaklara geçti. Iran taranndan açılan ve molla yetiştirildiği saptanan okullan kapatmaya başlayan Azerbaycan, Türk okullannı da yakın incelemeye aldı. # Azerbaycan'daki Bakû Türk Anadolu Lisesi kütûphanelerinde, başta Gülen tarafından yazılan kitaplar olmak üzere şeriatçı kitaplar ağır basıyor. • 19. Sayfada Davaya müdahil olarak katüan şehhyakuüan İmralı Adası'nagitmek için nhüm- da beldedi Mudanya'dan yansryan görüntülerde acı yiLderden okunuyordu. PKK lideri, sivil hâkimler önüne çıktı Öcalanldan siyasisavunma#15 günlük bir aradan sonra yeniden başlayan Öcalan duruşmasında PKK lideri siyasi savunma yaptı. Askeri hâkimin katılmadığı duruşmada PKK hareketinden 'Kürt isyanı' olarak bahseden Öcalan, isyanın demokratik ve kûltürel taleplerinin yerine getirilmesini istedi. # "Savaşın durmaması halinde Türkiye'yi günlerin beklediğini" söyleyen Öcalan, "Tarihi, ahlaki ve siyasi açıdan beraatımın kesin olduğuna inanıyorum. Demokratik cumhuriyete onurlu ve adil bir banş için hizmette bulunmayı en yüce erdem, fazilet olarak selamlıyorum" dedi. "30 bin kişinin katili, bebek katili" nitelemelerinin insafsız ve gerçekdışı yaklaşımlar olduğunu da ileri süren Öcalan, "Bunlan reddediyorum" dedi DOİZ TEZTEIn haberi • 8. Sayfada Demirel: Kararı AİHM durdurabilir Abduiiah öcaianm yargılanmasında mahkeme karannın son karar olmadığmı, temyiz aşamasının bulunduğunu söyleyen Demirel, AlHM'nin yürütmeyi durdurabileceğini belirtti. • 8. Sayfada ABDULLAH ÖCALAN'IN SAVUNMASI • 8. Sayfada Mudanya'dan notlar Rüzgârduruşmanın geç başlamasınayolaçtı »Babası Lice'de öldürülen 5 yaşmdaki bir çocuğun da müdahil yakını olarak katıldığı dünkü duruşma, kötü hava koşullan nedeniyle 1 saat geç başladı. îmrah'ya giden deniz otobüsü hava koşullan nedeniyle yolu 50 dakika yerine 1 saat 45 dakikada alabildi. Duruşma da bu nedenle geç başladı. AYŞEYILDIRIM BERTAN AĞANOĞLU MUÜANYA - AbduUah Öcalan duruş- ması hava tnuhalefeti nedeniyle 1 saat geç başladı. Her zaman Gemlik'ten tmralı'ya götürülen Öcalan'ın ailesi ve avukatlan bu kez aşın rüzgâr nedeniyle adaya Mudan- ya'dan gönderildi. Öcalan davasına ilk kez beş yaşında bir çocuk da müdahil yakını olarak katıldı. Mudanya 15 gün aradan sonra yine hareketlendi. Canlı yaym araç- M Arkası Sa. 8, Sü3'te AYDIN ENGİN'ÎN 'TIRMIK' KÖŞESİ • 17. Sayfada TSE'DB GENEL KURUL TART1ŞMASI M 9. Sayfada MHP, MEB IÇtN DOSYA RâıZIRLADI M 9. Sayfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Manzara BOftSA I POLAB | MARK ALTIH 5130 S219 Özetleyelim: Laikliği savunan iki lider; Ecevit ılımlı biçimde, Me- sut Yılmaz doğrudan, hatta öven ifadelerle Fethul- lah Gülen'e destek verıyor. Fazilet Partisı Genel Başkanı Recai Kutan, siyasal Islama bakış açılan farklı ama Gülen'i savunuyor. Allahlık DYP'de Çiller, yüzde 4 oyu olduğuna inan- dığı için Gülen'i öteden beri kolluyor. U Arkası Sa. 19,Sü.l'de Doğümunun 200. yılında :in ve Rus Edebiyatı Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, 1799 yılında Moskova'da doğdu. 200 yıl önce doğan bu Rus yazarı kısa yaşamında dünya edebiyatında silinmez izler bırakmış ender yazarlardan biri. Doğümunun 200. yılında saygıyla anıyoruz Puşkin'i. GUNDEM MUSTAFA BALBAY •••Avrupa'nın Aödullah'ı Amerika'mn Fethullah'ı. BugünCumhuriyet'le birlikte Milli Güveniik Kurulu'nun Fethullah Gülen'i de ko- nu ertiği haziran toplantısıyla Abduiiah Öcalan'm yargılanmasının ikinci aşaması aynı güne rastladı. İki olay elbette birbirinden farklı. Ancak kimi ben- zer yanlan dikkati çekiyor. öcalan'ın ilk kez mahke- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog