Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

t A D Y O Cumhuriyet STANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cu mhur iye '«•acoı A M\ ' f M SMTMİKItaPiaiM / / f SMrOYHJKKANll rdıginiz luubuı tdmı, kraiı kmmzm n a m a « xn bıllannu arfeı t bırlıklc Mdmn, bnp e>ınızde obun. Admm, nytimra ve telefon ı d» bildiraıey; jnunmym. Cyt degüsaıız, düenenız B}ı 4e oluc \a ia öyvlıgınızı venıkyıiL 1ER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 Dl 96 76 YIL SAYI: 26922 / 225.000 TL (KDV.çınde) KUfîUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt: NADİR NADİ (1945-1991) 23 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA U M H U R î t N K Ü u R H t M î TAYFUR SÖKMEN HATAY'IN KURTULUŞU IÇIN HARCANAN ÇABALAR Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu için kötü sonucu, Türk yurdunun güzel bir parçası olan Hatay'ın 19 yıl Fransız yönetimi altında kalmasına yol açrmştır. Bu dönem içinde, bölgenin karşılaştığı guçlukler, 191.9'dan anayurda katılış tarihi olan 1939 yılına kadar ulusal emellerin gerçekleştirtlmesi için nasıl çalışıldığını, neler yapıldığını, Hatay Devleti Cumhurbaşkam Tayfur Sökmen'in 'Hatay'ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar' adlı belgesel anı kitabında ilgiyleokuyacaksınız. Bu anıların yazarı Tayfur Sokmen, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un da belırttiği gibi "Gerekınce tüfekle çarpışan, zulme ve esarete karşı ayaklanmaları yönetmekte yaradılıştan çok usta olan, her durumu kavrayabilen, tuttuğu yolda en üstün basamağa, devlet başkanhğına yüksetince de işin ehli olduğunu gösteren bir liderdir." Hatay Devleti Cumhurbaşkam Tayfur Sökmen'in bu anılarını, Hatay'ın kurtuluşunun 60. yılında okurlarımıza sunmaktan buyük kıvanç duyarken Cumhuriyet'in Kültür Hizmeti Kitapları'nın 3. yıla girişinin mutluluğunu da okurlarımızla paylaşmak isteriz. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... 4 ^ MGK'ye sunulmak için hazırlanan raporda, Gülen'in hedefleri anlatıldı 4 IslamdiktatöıiüğifEn etkill llticaci grup: Gülen raporu, tehdidin boyutunu gösteriyor. 'Türkiye'deki en etkili irticai grup' olarak nitelendirilen Fethullahçılann, devleti kuşatma amacmda olduklanna dikkat çekildi. ACele Önlem alinmall: Fethullahçılann amacının 'teokratik esaslara dayalı bir îslam diktatörlüğü' olduğu vurgulanan raporda, Gülen'in kaynağı belirsiz yatınmlannın saptanması için zaman yitirmeden gerekli önlemlerin alınması uyansında bulunuldu. Fahd'dan para ÖnerİSİ: Gülen ve yandaşlanmn, TSK'nin karşı çıktığı RP ve onun devamı olan FP'ye cephe alarak orduya ılımlı görünmeye çalıştığı belirtildi. Raporda, Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın Gülen'in yatınmlannı desteklemek için para öneTdiği bilgisi de Fethullahçılann misyonunu ortaya koyan bir unsur olarak gösterildi. , ... Hikmet Çetinkaya 24 yıllık öyküyü ALPER BALLI / SERTAÇ EŞ ANKARA - Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) bugün yapılacak toplantısı için hazır- lanan raporda, "Türidye'deki en etkili irticai grup" olarak nitelendirilen "Fethullahçı- lar^ın lideri FethuUah Gü- len'in amacının "teokratik esaslara dayah bir İslamdikta- törtüğü" oldugu belirtildi. Su- udi Arabistan Kralı Fahd'ın, Gülen'in yaünmlannı destek- lemek için para önerdiği orta- ya çıktı. MGK'nin bugün yapılacak toplantısı için hazırlanan "Fet- huHah Gülen raporu", kuru- lun yenı üyelenne "Fethullah- çdar"ın utaştıklan gücü ve he- deflerinı ortaya koyması bakı- mından dikkat çekıci şu bılgi- leri içenyor 3 yıl hapse mahkûm: 1972 yılında, "Atatürk'ö gençliğe din düşmanı olarak gösterme- ye ve tanıtma\a çalıştığı. Nur- culuktarikatı \olu\ la dine da- yah devlet düzenT kurma yö- nünde faaliyette bulunduğu mahkemece belirlendi ve 3 yıl ağır hapse mahkûm oldu. Su- çu Askeri Yargıtay'ın "24.10.1973 tarih ve 1973/242" sayıh karanyla sabıt görüldü. Af yasasıyla davası düştü Da- ha sonra Balıkesir, Manısa ve M Arkası Sa.19, Sü. 3 te Siyasi liderleretepMt HESAP SORULSUN* • Sıyasi lıderlerin suskun kalmasına kitle örgütlerinden tepki yağıyor. Özelhkle Yılmaz'ın Gülen ile ilgilr sözle- rine sert tepkiler geliyor. ÇYDD Genel Başkanı Türkân Saylan, ANAP lideri Yılmaz'ın bir an önce gerçekleri al- gılayarak toplumdan özür dilemesini beklediklerini söy- ledi. Cumhuriyet Kadınlan Derneği Yönetim Kurulu adı- na Emel Denizaslanı, Gülen'in Türkiye'ye getirilerek he^ sap sorulmasını istedi. • 9. Sayfada PARTtLERİN OY KORKUSU # TBMM'deki varlıklarmı tarikat oylanna dayandıran si- yasi parti liderleri. Gülen cemaatine tavır alamıyor, Ece- vit'in Gülen konusundakı tavn tepkilere yol açarken DYP ve MHP liderleri ilk asamada sessiz kalmayı yeğledi. ÖDP Genel Başkanı Uras, "Fethullah imparatorluğunun bu- günkü haline gelmesinin ardmda. tarikatlarla iç içe geç- me ve onlardan sıyasi destek alma geleneğine sahip olan Türk sağının bulunduğunu" söyiedi. • 9. Sayfada MGK ÖNCESt YOĞUN TRAFÎK # Millı Güvenlik Kurulu'nun, 57. hükümetin ilk kez ka- tılacağı aylık olağan toplantısı öncesınde Çankaya Köş- kü'nde hareketli bir trafık yaşandı. Cumhurbaşkanı De- mirel, Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvn- koğlu ile iç ve dış güvenlik sorunlannı görüştü. MGK'nin bugün yapılacak aylık olağan toplantısında, ana gündem- de yer almamasına karşın, Gülen'in laik rejimi yıkmayı hedef alan çalışmalan tartışılacak. M 9. Sayfada Yargıçlar sivil w m Ocalan savmıma yapacak • tmralı'da bugün görülecek davada, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Ocalan ölüm cezası istemine karşı savunmasını yapacak. Anayasada yapılan değışiklik nedeniyle DGM heyetinde Hâkim Albay Abdulkadir Davarcıoğlu'nun yerini sivil yedek üye Mehmet Maraş alacak. • 7. Sayfada TBMM'de 'hızlı mesai'1 DGM'lerin sivilleştirilmesine yönelik anayasa değişikliğine koşut yasa. değişikliği de dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa, Cumhurbaşkam Süleyman Demirel tarafından da onaylandı. DGM'lerdeki askeri hâkim ve cumhuriyet savcılarmm görevleri sona erdi. • 5. Sayfada En uzun güne müzikşenliğiyle 'merhaba 9 16 yıldır Avrupa'nın çeşitü kenderinde düzenlenen "21 Haziran Dünya Vlüzik Günü" etkinliklerine, bu yıl Istanbul da kaöldı. Düm a Müzik Günü kapsamında gerçekleştirilen "Avrupa Müzik Şenüği'' önceki gün tstanbul'dadüzenlenen açık hava konserieriyle sona erdL Bakırköy Özgüriük Meydanı'nda pop müziği sanatçılan Ayşen, Fej'zan Doğan, Serkan Civelek. Murat Evgin, Pelin, Yankır ve İtalyan Scetav ajasse Grubu konser \ erdi. Fransız Kühür Bakanhğı'nın bünyesinde oluşturulan koordinasyon bürosu tarafindan organize edflen ve Fransa Kültür Bakanı Catberine Trautman'ın destekledjği şenlik, Fransız Kültür Merkezi Sannesi'nde yaklaşık yedi saat boyunca klasik, rock, caz, folk, pop, heavy metaL, funk, punk, türkü, geleneksel Türk müziği ve dansla kudandı. Yıtan en uzun gününde Taksim ve Galatasaray Meydanı'na kurulan sahnelerde verilen konserler yurttaşlardan büyük ilgi gördü. (Fotoğraflar AYKUT KÜÇÜKKAYA / KADER TUĞLA) Cumhurbaşkam Demirel 'Cesur karmiar>, 4 # Demirel, ekonomik tıkanıkhğın aşılması için isim vermeden, IMF'nin önerdiği değişikliklenn bir an önce yapılmasmı istedi. Sosyal güvenlik ve uluslararası tahkim sorununun çözülmesini ve özelleştirmeye hız verilmesini isteyen Demirel, "Türkiye süratle dışandan bulacağı 10-15 milyar dolarlık bir yeni kaynağı ekonomisinin emrine sunmak zorundadır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkam Süleyman DemireL dışandan 10-15 milyar dolarlık kayna- ğın ekonominin emrine su- nulması ve iç borç stokunun vadeye yayılarak azaltılması gerektığıni söyledı. Türki- ye'nin bağımsızlığı kadar önemli olan dışsatım üzenn- de gölge olduğu zaman "fev- kalade kaygüandığııu'', Tür- kiye ne zaman bunalıma gir- diyse bunun yeterlı derecede dış para kazanamamasından kaynaklandığını söyleyen Demıre 1 , dışsatımın arttınl- ması içm cesurkararlann za- man geçırilmeden alınması- nı istedi. Türkiye thracatçılar Mec- hsi'nın (TİM) 6. Olağan Ge- nel Kurulu, dün Hilton Ote- li'nde yapıldı. TİM Başkanı Okan Oguz. dışsatımın gün- begün kan kaybettığını, 1998 yılında Türk Lirası'nın yüz- de 2.2 değerlendiğıni söyler- ken, devalüasyon beklentisi içinde olmadıklannı, ancak MArkasıSa. 19,SH3'te KtGEM BAŞKANI MÜMTAZ SOYSAL 'Tahkim tehditâr'# Uluslararası tahkimin Türk yargısını ikinci plana attığı; işçi, memur kesimine ve Türkiye'nin geleceğine yönelik tehdit ıçerdiğı uyansını yapan Mümtaz Soysal, IMF heyetinin "Tahkim yoksa borç yok" dediğini arumsattı. Soysal, "Üçüncü dünyaya bu dayatıhyor" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kamu lşletmecılı- ğıni Geliştirme Merkezi Vakfı (KİGEM) Başkanı Mümtaz Soysal, uluslararası tahkimin bılgısizlik ve bi- linçsizliğın yanında, "Türki- ye'yi çokuluslu sermayeye teslim etme" amacıyla savu- nulduğunu söyiedi. "Bu bi- Unçle davrananlann içinde Devlet Başkanf ndan başla- yıp en aşagılara kadar inen bir sorumlular zinciri var" diyen Soysal, azgelışmiş ül- kelenn karşı çıkışlarının. "eninde sonunda borç alma- ya mahkûmlar" anlayışıyla kınlmaya çalışıldığını söyie- di KlGEM'de dün basm top- lantısı düzenleyen Soysal, uluslararası tahkimin "Türk yargısını ikinci plana attığı; işçi, memur kesimine ve Tür- kiye'nin geleceğine yönelik tehdit icennğr uyansını yap- tı. Türk yasalanna göre şir- ketler arasında uluslararası tahkime gidilebileceğini be- lirten Soysal, "Dtyebilirterki Türk va da Amerikan yargı- sına gitmeveceğiz, uluslara- rasıhakemegideceğiz. Bizim karşı çıktığunız nokta bu de- ğil. Mesele. Türk kamu ku- UArkasıSa.l9,Sü.l'de LİDERLER MAAŞ ZİRVESİNDE U 3. Sayfada CHP'DE KURULTAY HAZIRLIĞI M 5. Sayfada BAKÛ-CEYHAN'DAN ÖDÜN YOK • 13. Sayfada BORSA atn Onc*> DOLAR ûma^oo MARK O 221 100 ALT1N Dw 3.4*0 000 Oncekı 3400 000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Takke Düşünce Kel Görünür Gün geçtıkçe laik Cumhuriyeti "bu kadrolarfa" na- sıl koruyacağımız sorusu akla takılıyor ve... Devletın yazgısını elinde tutan liderlerın son zaman- lardaki davranışlarına, özellikle söyledıklerine bakın- ca insanın yüreği kaygı kıskacı içinde daralıyor. Hemen her gün izlıyorsunuz; Cumhurbaşkam De- mirel'den TBMM'de -biri dışında- temsil edilen par- tilerin genel başkanlarına değin hemen her kademe- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Prof. Aysel Çelikel de istifa etti10 Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, "rektörün yetkilerinin dayanılmaz baskıya dönüştüğünü" söyiedi. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Kadir Erdin, Istanbul Üniversitesi'nde yaşananlann, 12 Eylül ürünü merkezîyetçi yapısıyla üniversiteler üzerinde rektörleri aşm yetkilerle donatarak baskıcı yönetim biçimi oluşturan YÖK sisteminin bir uzantısı olduğunu söyiedi. tstanbul Haber Servisi - tstanbul Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Ke- mal Alemdaroğlu'nun u antidemok- ratikuygulamalan" nedeniyle görev- lennden ıstıfa eden öğretim üyelen- ne, (1Ü) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr. Ayse! Çelikel de eklendı. Gö- revinden dün istifa eden Çelikel. di- lekçesindett rekt5rünv«tkilerininüni- versitede sübjektif, antidemokratikÖJ- çükr içeren dayanıimaz baskı>a dö- nüştüğünü" belırttı Prof. Dr. Çelikel, istifa dılekçesin- de, hukuk fakültesi anabilım dalı baş- kanlannm rektörlük tarafından "Re- form" adıyla dayatılan öğrenım siste- minin uygulanmasına ılişkdn sakınca- lan içeren imzalı görüşlerinin. rektör- lük ve Yükseköğretım Kurumu Baş- kanhğı'na bildirildığı ifade edıldı. Alemdaroğlu'nun antidemokratik yö- netim anlayışıyla dekanlığa ait tüm yetkılen şahsında toplar hale geldiği- ne dikkat çeken, Çelikel, şunlan söy- iedi: "Yüksekögretim Kanunu'nun rektörlere tanunış olduğıı akü abnaz yetkiler. sizden önceki rektörler zama- nındadavardı. Ancak hiçbir rektörün bu yetküeri sizin anladığmız çerçevc- de uyguladığı göriilmemiştir. Bu yet- U Arkası Sa. 19, Sü.8'de IÜ SENATOSU. İDDİALAR GERÇEKLERİ YANSITMIYOR • 19. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog