Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO7.4 RAD voCumhuriyet İSTANBULVEÇEVRESNDE YAYINDAYIZ Cumhuriy f >f zHİZMET SJUr MNEK RhM 1 TOM SMrOVHftKMUÜ Ddedıginız kılabın adtnt bedı kartımzm mnnarası *e son kuiianma tanhı ıte bırhkte bıldıno kıtap evınızde olsun Admızı «ovadınızı ve triefoo numaranjzı da bıldınne\î unutnn\ıiL L\e degılsenız düersenız u\e de OIUD \jda u>elıg]nız. \enıle>m HER İŞLEM BİR TELEFONLA:02I2 514 01 96 76. YIL SAYI: 26921 / 225.000 TL (KDVIÇ mde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22HAZİRAN 1999SALI H H î 1 GOETHE GENÇ VVERTHER'İN ACILARI Almancadan çeviren: Yüksel Pazarkaya Bu yıl doğumunun 250. yıldönümü kutlanan büyük Alman yazarının, yayımlandığında Almanya ve Avrupa'yı sarsan başyapıtı... Bugün Cumhuriyerie birlikte... GENÇ WERTHER IN ACILARI I T "* fAYFUR SÖKMEN HATAY'IN KURTULUŞU İÇİN HARCANAN ÇABALAR Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in bu anılarını, Hatay'm kurtuluşunun 60. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Genelkurmay raporunda Fethullahçılann hedefleri, stratejisi ve yapısı irdelendi Gülen büyüktetıKke'günü aldatmacaSI Genelkurmay Başkanlığı bün>esınde oluşturulan Batı Çalışma Grubu tarafindan hazırlanarak Mart 1998'deki MGK toplantısına sunulan raporda Gülen olgusuna dikkat çekildi. Atatürk'ün öldüğü gün doğduğunu öne süren Gülen'in asıl doğum tarihinin 1942 olduğu vurgulanan raporda, Fethullahçılann rejimin karşısındaki en önemli tehlike olduğuna işaret edildi. Candiden esinlendi' Güien'in Hmdu iıder Mahatma Gandi'nin davranışlanndan esinlendiği belirtilen raporda, Gülen yandaşlannın tran'a karşı tavır içinde. ancak Suudi Arabistan'a karşı tarafsız davrandıklan vurgulandı. Raporda, "Güien'in Türk cumhuriyetlerine yönelik açılımını, bölgedeki Iran ve Suudi Arabistan'ın varlığına alternatif olarak lanse ettiği de bir gerçektir" denildi. Hedefl şerlat devleti' Güien'in Erbakan'la uyuşmazlık içinde olduğu kaydedilen raporda, îslamiyeti Türklük şuuru ile yürütme yönündeki stratejisi ile RP'nin ümmet anlayışının, iki cemaat arasındaki anlaşmazlığın temelini oluşturduğu belirtiliyor. Raporda "Gülen; Atatürk ilke ve devrimlerini de ortadan kaldınp şeriat esaslanna dayalı bir devlet kurmayı amaçlamaktadır" denildi. Cündem Cülen Hükümet MGK sınavmda # Gülen kasetleri konusunda hükümet ortaklan DSP ve MHP kanadının net tavır koymaması, ANAP'ın da seçim yatınmı için Gülen'e sahip çıkması üzerine gözler MGK'ye çevrildi. MGK Genel Sekreteri Celasin, yannki toplantıda Fethullah Gülen konusunun da ele alınacağmı söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Fethullah Gülen olayı- nı geçıştırmeve ve Işık tanka- tının tabanına ters düşmemeye çahşan koalisyon ortaklan, 57. hükümetin ilk Milli Güvenlık Kurulu (MGK) toplantısında asken kanadın saptamalanyla karşılaşacak MGK aylık olağan toplantı- sını yann Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Süle>man De- mirel başkanlığında yapacak. Gülen kasetlen konusunda DSP ve MHP kanadının net ta- vır koymaması, tankatın taba- nına seslenmek isteyen ANAP'ın da Gülen'e sahip U Arkası Sa. 19, SiL 4te SORUŞTURMA DERJNLEŞİYOR • 19. Sayfada STKB: GÜLEN'tN - KURBANLARINI KAZANALIM • 19. Sayfada Şanhurfa VaHsi Ziyaettin Akbuhıt, Fethullahçılann kurduklan vakıflara büyük destek sağJadı. FethuDahçdar 1991 yıhndan başlâyarak Şanhurfa'da örgütienmeye hız verdfler. Fethullah 'a devletdesteği T.C. fliye ve Bakanlıgı • Şanhurfa Valisi Ziyaettin Akbulut döneminde bugünkü değeri 1 trilyon lirayı bulan arsa, Gülen yanlısı bir vakfa aylık 150 bin liraya kiralandı. MEHMETFARAÇ Devletin bütün kademelerinde sis- temli biçimde örgütlendikleri belirtilen Fethullahçılar, Güneydoğu'da devlet desteğıyle kalkındınlıyor. Şanlıurfa Va- hsı Ziyaettin Akbulut'un, 1991 yılında 8 bin metrekarelik bir arsayı "tarikat koteji" yapılması ıçın Fethullahçıiann kurduğubirvakfaaylığı 150 bm hradan kiraladığıortayaçıktı.Enaz 1 triiyon H- ra değer biçilen arsa üzerine inşa edilen binada Fethullahçılann "Özel Murat Erkek Koteji" eğıtım veriyor. Fethul- lahçılar, Nurculann etkın olduğu Şanlı- urfa'da devlet desteğiyle büyüdüler. Özellikle Ziyaettin Akbuhıt'unvali ola- rak atandığı 1991 yıhndan itibaren ör- gütienmeye hız verdiler. Akbulut, Ur- fa'nm Bahçelievler semtinde Fethullah- MArkasıSa. 19,SH3'te ALPERBALU SERTAÇ EŞ ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı bünyesınde ırtıcay- la mücadele içın kurulan Batı Çalışma Grubu'nun MGK top- lantısında ele alınan raporunda, Fethuflah Güien'in örgütlenme- sını devlet modelıne göre yü- rüttüğü belırtilerek, "devlet içinde kadroiaşmasım tamam- lamış, toplumda kabul gören, cumhuriyetten vana gözüken, Atatürk \e ilkelerini sözde be- nimseyen Fethullahçılann reji- min karşı karşıva kaldığı en önemli tehlike" olduğu vurgu- landı. Raporda. Fethullah Gü- ien'in sızamadığı TSK'ye kar- şı emniyerte kadrolaştığına işa- ret edilirken, mali gücünün bü- yüklüp de irdelendi. Genelkurmay, Güien'in baş- ta TSK olmak üzere devlete sız- ma ginşımlennı sezerek ılk ön- lem alan kurum oldu. Genel- kurmay Başkanlığı bünyesınde kurulan Batı Çalışma Grubu (BÇG) tarafindan hazırlanarak Mart 1998'deki MGK toplantı- sına sunulan raporda. Fethullah Gülen'ın yaşamı, stratejisi ve hedefleri aynntılanyla anlatıl- dı. Rapora göre, Fethullah Gü- len, modern Türkiye'nın kuru- cusu Atatürk'ün yaşama göz- lenne vumduğu "10 Kasım 1938"de doğduğunu öne süru- yor, ancak resmı belgelere göre doğum tarihi 1942. Kamu ku- rumlanyla ilk ilişkisi 1968 yı- lında Izmir'de merkez vaizrve Kestanepazan Kuran Kursu belletmenı olarak başlıyor. Gülen, 1970'h yıllarda Nurcu- luk faaliyetlerinin programlan- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 te ÖZEL OKULLARA İNCELEME • 5. Sayfada 'GÜLEN, SUÇU ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR' I 5. Sayfada BAŞBAKAN KKTC'YE GİTME\1 PLANLnOR Ecevit: Kıbns'ta ödün yok • Ankara, G-8'lerin Kıbns'ta önkoşulsuz görüşme çağnsına olumlu yanıt vermedi. Ecevit. adada 25 yıldır banş olduğunu. bu durumun bazı çevreleri rahatsız ettiğini söyledi. Ecevit "Kıbns'ta herhangi bir ödün vermemiz söz konusu değil" dedi. Öncelikle KKTC'nin tanınmasını isteyen Dışişleri Bakanlıgı da çözüm için çok sayıda girişimin olduğunu, bunlann Rum kesimi tarafindan engellendiğini belirtti. • //. Sayfada BALKANLAR'A GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNERİSİ Soros: MAI'ye karşıyım # Dünyadaki ekonomik krizi. patlak vermeden önce haber veren borsa spekülatörü George Soros, yanlışlığı ve geçerliliği iyice anlaşılan Çokuluslu Yatınm Anlaşması'na (MAI) karşı oduğunu söyledi. Soros, sermaye hareketlerine sınırsız serbestliği doğru buhnadığını belirtti. Soros, Balkanlar'm kurtuluşunun, bölgede kurulacak bir gümrük birliği sistemi ile sağlanabileceğini savundu. • 13. Sayfada TOKTAMIŞ ATEŞ'IN 'ARAYIŞ'I M 17. Sayfada CHP PM İÇİN YOĞUN KULİS M 9. Sayfada ANAP MEMURA YÜZDE 22-23 ZAM İSTlYOR • 9. Sayfada DYP'DE KARŞ1LIKLI KONGRE ATAĞI M 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yadsınamayacak Gerçekler... DYP Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın Gülen olayıyla ilgili bir vurgulaması var ki üzerınde du- rup düşünmek gerekıyor. Paçacı dıyor ki: "Fethullah Gülen, devlet düzeni- ni değiştirmeye matuf bir faaliyet içindeyse bugüne kadar neden mani olunmadı?" Soru doğru, ancak yanrtını almak olanaksız. Zira medyamız, örneğin Fethullah Gülen'le bağıntılı her • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Malatya'da 51 idam istemi Malatya davası bugün başlıyor. DGM, 30 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde Malatya'da çıkan olaylan, "Mevcut anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak" olarak değerlendirdı. • 7. Sayfada Baskette iyi başlangıç 31. Avrupa Basketbol Şampıyonası finallerine milli takımımız galıbiyetle başladı. Milliler, Hidayet, Hüseyin ve Kerem'in başanlı oyunuyla Bosna-Hersek'i 57-42 yenerek moral kazandı. • Spor'da UÇK'den silahlara veda Batılı ulkeler, UÇK militanlannın Kosova'da oluşturulacak yeni polis gücüne katılmalan olasılığını değerlendireceklerini belirttiler. • 10. Sayfada BORSA oDün 5289 önceki 5322 DOLAR ûDün 41&400 Önceki 415.800 MARK ûDün 221.200 Öncekı 221.000 ALTIN ûDün 3.495.000 önceki 3.475.000 Bursa'da interbank operasyonu Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafindan açılan İnterbank dosyasıyla ilgili soruşturma Bursa'ya da kaydırıldı. Cavit Çağlar'ın kurdurduğu ıddıa edilen "paravan" şirketlerde çeşitli kademelerde sorumluluğu bulunan 33 kişi gözaltına alındı. • 8. Sayfada Hikmet Çetinkaya 24 y ı l l ı k öyicüyü ^ Fethullah Güien'in devleti ele geçirme planı ne zaman, nerede başladı?.. |^r İzmir'deki Kestanepazarı Cemaati ve Nurcular... ^ 1975-76 Nur kampları... ^ Nur kamplarında yetişenler bugun kaç yaşında ve devletin hangi kadrolarında görev yapıyorlar?.. W Fethullahçılann polisteki gücü... Cr Bir Fethullahçı genel mudür: Milli Eğitim Bakanlıgı Yurtdışı Öğretim ve Eğitim Genel Müdürü Aysal Aytaç... ^ , Fethullah Güien'in Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve Sedat Peker'le ilişkileri... ^ Kuzey Irak'ın Erbil kentindeki Fethullahçı okulda 22 ABD'li öğretmen... ^ 1 2 Eylül sonrası Nurcu bölünmesi... ^ Fethullahçılar 1982 Anayasası'nı neden destekledi? ^ Fethullah Güien'in taktik ve stratejisi: Sakin olun, herkese hoşgörü gösterin... ^ Devlet kadrolarında etkili olmak için neler yaptılar? Sessiz ve derinden gitmenin yolu... ^ Askeri liselere sahte sağlık raporuyla nasıl öğrenci soktular? ^ Altın Nesil, Işık Evleri, okullar, yurtlar... t Başörtüsü eylemlerine neden karşı çıktılar? • Çin'de neden okul açılmak istendi; Orta Asya cumhuriyetleriyle olan ilişkilerde CIA hangı rolü üstlendi? 4y Turgut Özal'la 1977'deİzmir'de başlayan ilişkileri... ^0 Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirme planı... ^ Yargıda Fethullahçı örgütlenme... ^ Fethullahçılann gazeteciler ve siyasilerle ilişkileri... 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP Haftası Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanm kalan kurultayı 26 Hatiran Cumartesi günü yapılacak parti meclisi se- çimiyle tamamlanacak. . Haziranın ilk yarısında Abdullah, ikinci yansında ' Fethullah derken, CHP içindekı gelişmeler ister iste- mez gundemin alt sıralarına itildi. CHP'de de bütün gözler PM yanşına döndüğü için olsa gerek, Turkıye'nin gündemine ilişkin ses gelmi- M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog