Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 C h i t İSTANBULVE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cu m hur iye S M E '8MTMHESEKtaPTEglM uıa OVHM KABUÜ SMTKtolPSİPMtŞOLMUâ SMT uuutTU KNİP unp z iaîabın admı, kredı kartmızjn ounurası \e soo leuilanma tanhı e bırbkte bUdınn, kıtap evmızde olsua Adınızı. sovadmızı >e telefon ınızı da bıldırmeyı tmutroaym Lye değılsenız. djJersenız üve <Je ohm ya da melığmızı yer; leytn İŞLEM BİR TELE>ONLA:0212 514 01 96 7C YL SAYI: 26920 / 225.000 TL (KDViginde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) 21 HAZİRAN 1999PAZARTESİ u M H U R İ N K U Ü R M I GOETHE GENÇ VVERTHER'İN ACILARI Almancadan çeviren: Yülcsel Pazarkaya "Coethe, kendi döneminin yaşamını bütün çatışmalarıyla birlikte bu aşk trajedisinde yoğunlaştırdığı için, 'Cenç VVerther'in Acıları' dünya yazınının en büyük aşk romanlarından biridir." Georg Lukacs GENÇ «TERTHER'IN ACILARI Bu gençlik romanını, Alman aydınlanmasının bir ürünü, bireysel özgürleşme ve aydınlanma sürecinin ilk romanı olarak değerlendiren Lukacs'a göre Goethe, "VVerther" ile yalnızca 18. yüzyıl yazınının doruklarından birini yaratmakla kalmamış, aynı zamanda 19. yüzyıl gerçekçiliğinin de öncüsü olmuştur. Gerçekten de gerek okurlar, gerekse yazarlar üzerinde etkisi boylesine büyük olan az sayıda yapıt vardır dünya yazınmda. Bu büyük etkinin başlıca nedenleriyse, romanın içeriğinin yeniliği kadar, dili veeksiksiz kurgusudur. Goethe, dil ve anlatım zenginliğinin yanı sıra, anlatım öğeleriyle dokuma ve kurgulamayı da dâhiyane bir ustalıkla başarmıştır bu romanında. Bu yıl doğumunun 250. yıldönümü kutlanan büyük Alman yazarının, yayımlandığında Almanya ve Avrupa'yı sarsan başyapıtı... Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Avrupa Gözlemevi'nin raporunda Fethullah Gülen cemaati suçlanıyor Uyuşturucubaglanbsı 25 milyar doları yönlendiriyor • Fethullah Gülen, yandaşlarının kontrolündeki okullar, yurtlar, evler ve diğer giderierin karşılanması için büyük bir ekonomik gücü elinde bulunduruyor. • Türkiye'de yaklaşık 50 milyar dolar olduğu tahmin edilen Islami sermayenin yansına yakınını Gülen taraftarları yönlendiriyor. • Gülen yanlılannın, çoğunluğu Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde olmak üzere 6 üniversitesi bulunuyor. Yurtdışı ve yurtiçindeki okullarda ise 400 bin öğrencinin öğrenim gördüğü varsayılıyor. • Iş Hayatı Destekleme Derneği'ne üye 2 binden fazla işadamına ait mağaza ve holding, hareketin finansmanına en büyük desteği veriyor. • Gülen yanlılarının yurtdışında Malezya'dan Yeni Zelanda'ya, Makedonya'dan Zambiya'ya kadar 300'ün üzerinde okulu var. • 4. Sayfada ) Merkezi Paris'te bulunan Avrupa Gözlemevi'nin 1998 raporunda şu ifade yer alıyor: "Fethullahçılar olarak bilinen grup, eroin ticaretinden elde ettiği paralan Körfez ülkelerinde aklayıp Orta Asya cumhuriyetleri üzerinden Türkiye'ye getiriyor." HİKMET ÇETİNKAYA Devletin istihbarat birimleri Fethullah Gülen cemaatinin "parasal kaynaklarTnı derinliğine incelemeye alırken merkezi Pa- ris'te bulunan Avrupa Gözlemevi'nin bir raporu Ankara'da "bomba etidsr yaptı. Avrupa Gözlemevi'nin 1998 yılında ha- zırladığı raporda, Fethullahçılann "eroin kaçakçıhğı" şöyle anlatılıyor: "Uyuşturucu kaçakçılığının Islami çev- relerle de ilişkisi bulunuyor. ÖzelUkle Fet- hullahçılar olarak biiinen grup, eroin tica- retinden elde ettiği paralan, başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Körfez ülkele- rinde aklayıp Orta Asya cumhurhetleri üzerinden Türkiye'ye geçiriyon" Raporda, ilişkilerzincirinin Azerbaycan halkasının da bulunduğu belirtilip, Özbek General Raşit Dostum'dan söz ediliyor. Aynca Abdullah Çath'nın 1995 yılında Azerbaycan'ın Tbğuz kentinde görevli gü- M Arkası Sa. 8, Sü.2'de Demirel, Fethullah Gülen olayını değerlendirdi 'Söyledikleri suç'1 Cumhurbaşkanı Demirel, Gülen ile ilgili iddialan "çok ciddi" olarak nitelendirdi. Demirel, Gülen'in açıklamalannın kendi sesinden ekrana geldiğini belirterek bunun düzmece olamayacağını belirtti. 1 Gülen'in söylediklerinin son derece düşündürücü bir olay olduğunu vurgulayan Demirel, "Bu sözlerin din adamınm söyleyebileceği sözler olmadığı açıktır. O zaman bu olay siyasi bir olaydır" diye konuştu. 1 Bu sözleri, kimsenin "söylerse söylesin" deyip geçemeyeceğini kaydeden Demirel, olayın rahatsız edici olduğunu belirtti. Demirel, suç sayılan bir şeyi kimsenin yapamayacağını vurguladı. • 4. Sayfada Memur aylıklanna ikinci 6 ay için yüzde 20-25 arasında zam bekleniyor Ylaaş zammı zirveye kaldı1 Başbakan Ecevit, yılın ikinci 6 ayı için memur maaşlarında yapılacak artışın liderler zirvesinde belirleneceğini söyledi. 1999 yıh bütçesine 780 trilyon liralık ek ödenek konulması nedeniyle, artışın yüzde 20-25 arasında olması bekleniyor. Yüzde 30 çok görülüyor Memura kesenin ağzı kapcdı # Memurlara yapılacak zammm 'yıllık' maliyeti, memur başına milletvekili 'aylık' maaşının yansı kadar. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Memur maaşlanna yapılacak artış. liderler zirvesinde belirlenecek. Baş- bakan Bülent Ecevit, dün gazeteler- de zam oranlanyla ilgili çeşitli ra- kamlann olduğunun anımsatılması üzerine. "Hayır, o rakamlann hepsi tahmin veyatemenni Biz.önümuzde- ki günlerde hükümet ortağı partik- rin genel başkanlanflebir araya ge- leceğiz ve sonucu açıklavacağız'' de- di. TBMM Plan ve Bütçe Komisyo- nu'nda 1999 yıh bütçesine personel harcamalan için 780 trilyon liralık ek ödenek konulması, zam oranmın yüzde 20'nin üzerinde olmasının planlandığı biçiminde yorumlandı. Maliye Bakanı Sfimer Oral'ın "Şu anld ödenek, en fazla yüzde 3-4 zam- ma imkân veriyor. Talep ettiğimiz 825 trilyon liralık ödenek sadece maaş ar- bşlaraıı kapsamıyor. Aynca işçilik, sözleşmeli personeL sosyal yanümlar, tazminatlar, fazla mesai ve tedavi gi- derlerini de içeriyor. Bu nedenle öde- nek miktan Oe ikinci alü ayiık zam oranı arasında doğrudan bir ilişki yok. Zam oranını Bakanlar Kurulu betirle> r ecek" demesine karşın eko- nomi bürokratlan zam oranmın yüz- de 20'nin üzerinde olacağını bildir- diler. Türkiye Işçi Emeklileri Cemiyeti • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de MUTLU DEMtRKAN Hükümetin 'fazla' bulduğu yüzde 30 zam- mın memur başına ortalama yıllık maliyeti bir milletvekilinin aylık maaşının yansına denk geliyor. Bütçede oluşturacağı ağır yü- kü öne sürerek memura enflasyon oranının yansında bile zam yapmaktan kaçınan hükü- metin sanayici ve tüccara sürekli vergi ödü- nü vermesi ise tepkiye yol açıyor. Memura çok görülen yüzde 30'luk maaş artışının bütçeye ek maliyeti yıl içinde yak- laşık 1.35 katrilyon olarak hesaplanıyor. 1 milyon 950 bin İcamu personeli olduğu dü- şünülürse ortalama bir memurbaşma söz ko- nusuzammın 'yılhk' maliyetinin 692 milyon lira olduğu ortaya çıkıyor. Bu rakam ise sa- dece 550 milletvekilinin bazen sayılan on- larla ifade edilen 'yardımcı'personeli veken- disi için aldığı ek ödentiler hariç net aylık maaşının yansına denk geliyor. Bu durum- da memur zammının ortalama aylık 'ek'ma- liyeti milletvekili aylığının 20'de 1 'inden az oluyor. Gerçekte ise memura verilecek zam- mın, yüzde 30'un 10 puan kadar altında ol- ması bekleniyor. Bu hafta içinde kesinleşe- cek memur maaş zammının yüzde 20-22 dü- zeyiııde olacağı tahmin ediliyor. Bu zam için bütçeye konan ek ödenek ise 780 trilyon li- ra olarak açıkJanıyor. Aynı hesapla memur M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de G-8 üyeleri Kıbrıs 'ı masaya yatırdı ı G-8 üyesi ülkeler, Köln zirvesinin son gününde, Birleşmiş Milletler'i, Kıbns sorununun çözümü için taraflan sonbaharda görüşme masasına davet etmeye çağırdı. Sanayileşmiş 7 ülke ve Rusya'dan oluşan G-8, Kıbns Türkleri ve Rumlannın, önkoşul getirmeden görüşme masasına oturmalan ve bir çözüm bulana kadar görüşmelere devam etmeleri gerektiğini bildirdi. Köln zirvesinde kabul edilen büdiride, G-8 üyelerinin müzakere sürecine tam ve sürekli destek verecekleri kaydedildi. • "Kıbns sorununun uzun süre çözülmeden kaldığı" kaydedilen G-8 bildirisinde, her iki tarafın da meşru kaygılara sahip olduğu belirtilerek "G-8 üyeleri, yalnızca tüm ilgili meseleleri kapsayan kapsamlı göruşmelerin bunu basarabileceğine inanmaktadır" denildi. • 10. Sayfada Türk mucitlerin ilginç buluşları1 Kocaeli Endüstriyel Ürünler Fuan'nda, MAD üyesi 40 mucidin birbirinden ilginç buluşlan sergileniyor. fikokul diplomasını askerde alanından doçentine kadar değişik kültür ve meslek gruplanndan gelen mucitler, icatlannı ürüne dönüştürebilmek için sponsor bekliyorlar. KOCAELİ (AA) - Mucitler ve Araştırmacılar Dernegi'nce (MAD), Kocaeli 2. Endüstriyel Ürünler Fu- an'nda açılan sergide, 40 mucidin birbirinden ilginç icatlan, ziyaretçi- lerin ve olası sponsorlann beğenisi- ne sunuldu. tlkokul diplomasını as- kerde alanından doçentine kadar de- ğişik kültür ve meslek gruplanndan gelen mucitlerin buluşlannın yer al- dığı sergi, fuann ilk gününde en faz- la ilgi gören bölüm oldu. Büyük yangınlara müdahaleyi mümkün kılan "şok uçak ve bom- ba", hırsızlıklara karşı geliştirilen "alarmh kilit sistemi", saç dökülme- sini önleyen "krem" ve "boy uzatan ayakkabı" gibi herkesi yakından il- gilendiren icatlann sahipleri, çözüm bekleyen birçok sorunu ortadan kal- dırabileceklerini iddiaediyorlar. Ör- neğin, mühendis Ejüp Sabri YıJd»- nm, nükleer ve kimyasal yangınlar ile orman yangınlanna karşı geliştir- diği "Acü Şok BombalarT ve "Yıl- dınm Çift DeKa Acfl Şok Operasyon Uçaklan" adlı projelerinin. yaz ay- lannda birbiri ardına meydana gelen orman yangınlan karşısındaki çare- sizlige çözüm olacağını savunuyor. Emekli işçi Durdu KayaaHı ise il- kokulu, askerlik görevini yaparken bitirmiş. Halk arasındaki tabiriyle, "Ali okulu" mezunu olan Kayaaltı, M Arkası Sa. 8, Sü. 2'de Hikmet Çetinkaya 2 4 y ı l l ı k öyicüyü 71 r I si-K-î 4^: Fethullah Gülen'in devleti ele geçirme planı ne zaman, nerede başladı?.. 4? İzmir'deki Kestanepazarı Cemaati ve Nurcular... C»' 1975-76 Nur kampları... ^ Nur kamplarında yetişenler buçün kaç yaşında ve devletin hangi kadrolarında görev yapıyorlar?.. 4r Fethullahçılann polisteki gücü... 4 r Bir Fethullahçı genel müdür: Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Öğretim ve Eğitim Genel Müdürü Aysal Aytaç... ^ Fethullah Gülen'in Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve Sedat Peker'le ilişkileri... ^ Kuzey Irak'ın Erbil kentindeki Fethullahçı okulda 22 ABD'li öğretmen... 4r 12 Eylülsonrası Nurcu bölünmesi... ^ r Fethullahçılar 1982 Anayasası'nı neden destekledi? ^>- Fethullah Gülen'in taktik ve stratejisi: Sakin olun, herkese hoşgörü gösterin... ^ Devlet kadrolarında etkili olmak için neler yaptılar? Sessiz ve derinden gitmenin yolu... fte? Askeri liselere sahte sağlık raporuyla nasıl öğrenci soktular? f& Altın Nesil, Işık Evleri, okullar, yurtlar... ^ Başörtüsü eylemlerine neden karşı çıktılar? Çin'de neden okul açılmak istendi; Orta Asya cumhuriyetleriyle olan ilişkilerde CIA hangi rolü üstlendi? 4r Turgut Özal'la 1977'deİzmir'de başlayan ilişkileri... ^ Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirme planı... ifc, Yargıda Fethullahçı örgütlenme... ^ Fethullahçılann gazeteciler ve siyasilerle ilişkileri... Yann Cumhuriyet 'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Gülen'in Boyufları... Bilinen bir sözdür: "Ne kadar çok şey söylersen söyle, söylediklerin, karşındakinin anladığı kadardır!" Yeterince mayalandıktan sonra gün ışığına çıkarı- lan Fethullah Gülen kasetinde, özünde yeni bir şey yok. Daha önce söylenmemiş, ilk duyduğumuz bir bil- gi yok. Gülen'in ağzından, bildiklerimizi öğrenmiş ol- duk! • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog