Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Q)1O7.4 .ADvoCumhuriyet STANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cu m hur iye '«aess, İEI sjurOvHkMnLl SMT Ktnp ting ouuuö î ting o nfKînP z kjtabın adını, kredı kannıan numarası ve son kullanma tarihı e bırlıkıe bıldmn, latap evmızde olsun \dımzu soyadınızı ve teJefon IEIZI da bıldınneyı unutmav ın L\e de^lseoız dılersenız üye de OIUD >a da uyeli|ınızı yraıleyın IER tŞLEM BÎR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26919 / 225.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 HAZİRAN 1999 PAZAR u M H U R GOETHE Y I N K U Ü R H î M GENÇ vVERTHER'IN ACILARI Almancadan çeviren: Yüksel Pazarkaya "Goethe, kendi döneminin yaşamını bütün çatışmalarıyla birlikte bu aşk trajedisinde voğunlaşürdığı ıçin, 'Genç VVerther'in Acılan' dunya yazınının en büyük aşk romanlarından biridir." ; Georg Lukacs L G O E T H E CENÇ »ERTHER ACILARI IN Bu gençlik romanını, Alman aydınlanmasının bir ürünü, bireysel özgürleşme ve aydınlanma sürecinin ilk romanı olarak değerlendiren Lukacs'a göre Goethe, "VVerther" ile yalnızca 18. yüzyıl yazınının doruklarından birini yaratmakla kalmamış, aynı zamanda 19. yuzyıl gerçekçiliğinin de öncüsü olmuştur. Gerçekten de gerek okurlar, gerekse yazarlar üzerinde etkisi boylesine büyük olan az sayıda yapıt vardır dünya yazınında. Bu büyuk etkinin başlıca nedenleriyse, romanın içeriğinin yeniliği kadar, diJi ve eksiksiz kurgusudur. Goethe, dil ve anlatım zenginliğinin yanı sıra, anlatım öğeleriyle dokuma ve kurgulamayı da dâhiyane bir ustalıkla başarmıştır bu romanında. Bu yıl doğumunun 250. yıldönümü kutlanan büyük Alman yazarının, yayımlandığında Almanya ve Avrupa'yı sarsan başyapıtı... Salı günü Cumhuriyet'ie birlikte... Askerler konuyu MGK'ye getirmeye hazırlanıyor, DGM savcısı soruşturma açtı FetfauDahçılar paııikteDCM kasetleri İStedl Fethullah Gülen'in devleti ele geçir- me planının ortaya çıkması. kamu kurumlannda görevli ta- nkat müritlerinı zor durumda bıraktı. Gülen hakkında, şubat ayında başlatılan soruşturmayı yürüten Ankara DGM Savcı- sı Nuh Mete Yüksel, televizyonda yayımlanan kasetleri iste- di. Gülen, Türk Ceza Yasası'nın ölüm cezasını öngören 146. maddesi çerçevesinde "anayasal düzeni değiştirme teşebbü- sünde bulunmakla" suçlanıyor. 'Yanda$ları tarafından uyarıldı' tstihbarat kaynakia- n. ortaya çıkan video kayıtlanyla Fethullah Gülen'in yalnız- ca amacının anlaşıldığını, devlet içindeki gücünün topîum ta- rafindan henüz net olarak algılanamadığını belirttiler. Gü- len'in son olaylar öncesinde, devlete yuvalanmış yandaşlan tarafindan uyanldığını ve yurtdışına çıktığını vurgulayan kay- naklar, "Bu da devletteki örgütlenmelerini ve bu örgütlenme- nin gücünü gösterir" dediler. 'MCK g ü n d e m i n e gelecek' Devletin stratejik kurumlann- da kadrolaşan Işık tarikatı, 28 Şubat sürecinde mücadele edil- mesi öngörülen köktendincı gruplardan biri olarak değerlen- dirilmiş ve geçen yıl MGK toplantılanndan birinin özel gün- dem maddesinı oluşturmuştu. MGK'nın 23 Haziran'da yapa- cağı toplantmın gündeminde Fethullah Gülen ve bağlantıla- n bulunmuyor, ancak kurulun asker kanadının konuyu gün- deme getirmesi bekleniyor. H İ K M E T Ç E T İ N K A Y A 2 4 Y I L L I K Ö Y K Ü Y Ü A N L A T I Y O R Fethullah'ın Gerçek Yüzu Fethullah Gülen'in Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve Sedat Peker'le ilişkilerL.Kuzey Irak'ın Erbil kentindeki Fethullahçı okulda 22 ABD'li öğretmen... 12 Eylül sonrası Nurcu bölünmesi... Fethullahçılar, 1982 Anayasası'nı neden destekledi? Askeri liselere sahte sağlık raporuyla nasıl öğrenci soktular? Altın Nesil, Işık Evleri, okullar, yurtlar... ' ' i - ' Başörtüsü eylemlerine ~% ' ^ * neden karşı çıktılar? Çin'de neden okul açılmak istendi; Orta Asya cumhuriyetleriyle olan ilişkilerde CIA hangi rolü üstlendi? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirme planı... 3* ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Fethullah Gûieo'in, dev- leti ele geçirme stratejisıni an- lattiğı video kasetlerin yayım- lanması, yargı ve Içişleri basta olmak üzere kamudaki kadrola- nnda panik yarattı. MGK'nin as- keri kanadının. ana gündemde olmamasına karşın Fethullah ör- gütlenmesinı 23 Haziran'daki toplantıda tartışmaya açabilece- ği bildirildi. Gülen hakkında, Türk Ceza Yasası'nın ölüm ce- zasını öngören 146. maddesi çerçevesinde "ana\asal düzeni değiştirme teşebbüsünde bulun- duğu" suçlamasıyla soruşturma yürüten Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel kasetleri iste- di. tstihbarat kaynaklan, son anla- tımlanyla Gülen' in yalnızca amacı- nın anlaşıldığını. gücünün ve yay- gınlığının toplum tarafindan henüz net olarak algılanamadığını belirtti- ler. Son olaylann çok önceden Gü- len'e iletilerek önlem almasının sağ- landığını kaydeden kaynaklar, "Bu da,FethuuahGükn'mvetanftarla- nnın örgütlenmelerini ve gücünü gösterir" dediler. Fethullah Gülen'in görüntülü ka- Özbekistan Suikastin ardında Gülen mi var? # Özbekistan Cumhurbaşkanı Islam Kerimov'a 16 Şubat'ta düzenlenen suikastı planladıklan iddia edilen Muhammet Salih ile Enver Altaylı'nm Fethullahçı olduklan kaydedildi. M 4. Sayfada Açıklama bekliyor Ecevit'in Gülen yorumu şaşırtU # Fethullah Gülen olayını değerlendiren Ecevit, "Suçlanan tarafın açıklama yapması gerekir" dedi. Ecevit'in "Gündemi başka yerlere kaydırmayı içime sindiremiyorum" yanıtı şaşkınlık yarattı. • 4. Sayfada yıtlan, devlet içinde destek bulan ta- rikatın örgütlenmesi ve hedefini net olarak ortaya koydu. Devletin stratejik kurumlannda kadrolaşarak kamuyu kuşatan Işık tarikatı, 28 Şubat sürecinde mücade- le edilmesi öngörülen en önemli köktendinci grup olarak değerlendi- riliyor. Gülen tarikatı, geçen yıl ANASOL-D hükümetinin katıldıgı MGK toplantılanndan birinin özel gündem maddesini oluşturmuştu. Yeni hükümetin ilk kez kahlacağı MGK'nin 23 Haziran'da yapacagı toplantısının gündem maddeleri ara- sında Fethullah Gülen ve bağlanüla- n bulunmuyor, ancak Emniyet Ge- nel Müdürlüğü'nün yapacagı sunuş- ta, telekulak olayı irdelenirken Gü- len tarikatının durumu da ele alına- cak. Bu çerçevede kurulun asker ka- nadının, 'Gülen'in korunmasından mArkasıSa.4,SiL3te Cumhuriyet, Gülen gerçeğini yıllardır gündeme getiriyordu Takke düştü, kel göründü Salı günü Cumhuriyet 'te Son gelişmeler öncesinde de> letteki kadro- lan tarafindan uyarüan Gülen vıırtdışında. HİKMET ÇETtNKAYA Fethullah Gülen'in maskesi as- lında yıllar önce düsmüştü... Yıl 1976... Ege Bölgesi 'ndeki Nur Kampla- n'nı Cumhuriyet gazetesi açıkla- mıştı... «Dağbra kamplar kuruWu_" Dizi yazıyı ben hazırlamıştım... Cumhuriyet'in Genel Yayın Yö- netmeni Oktay Kurtböke, Yazı tş- leri Müdürlen Bülent Dikmener ile Çetin ÖzbajTak bana büyük des- tek vermişlerdi... Dizi yazı yayımlandığı gün Na- dir Nadi'nin odasında tlhan Selçuk ve Oktay Kurtböke vardı... Nadir Bey elindeki sopasıyla odada dolaşırken şöyle dedi: "Bu tehlike hâlâ sürüyor ve gide- rek de ivme kazanıyor_T Cmceki gece atv'deki Fethullah Gülen kasetini tüm kamuoyu izle- di... mArkasıSa.l9,Sü.4te Milli Takımlar Teknik Direktörü Mustafa Denizli 'Yaşamım sanal oyunlarla dolu' • Aktiffutbolculuk yaşantısına son noktayı koyup Galatasaray'da teknik direktör olarak geçen yıllarda 7'den 70'e herkes Mustafa Denizli'yi, "G.Saray'ı Avrupa'ya taşıyan kişi'" olarak tanıdı. Şimdilerde ise Denizli, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa'ya taşıma yolunda. Denizli'yle sadece futbolla ilgili değil, futbol dışındaki olaylara bakış açısını, yani Denizli'nin yaşam felsefesini de konuştuk. ABDÜUUOİR YOCBHUira SÖyteftSİ • 12. Sayfada KESK Ankara Şubeier Plarformu ü>esi memuriar, me- m u r m a a ş l a n n a ? d u ş ö n ö l e n m m n a d u n d e p r o t e s t o e t û . ler. KESK Ankara Şubeier Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Ersun Genç vapöğı konuşmada, kamu emek- çilerinin ortalama maaşlaruun 100 mihon lira düze\inde bulunduğunu, buna karşıhk4 Idşüik bir ailenin zo- runiu gıda harcamalannın 100 mihon'üradan az ohnadığuu kaydettL (SERDAR ÖZSOY) • 5. Sayfada G-8'in Kosova bildirisi 6 Mjloşeviç gidene kadar yardım yok' # G-8 grubunun dün yayımladığı bildiride, Belgrad yönetimi değişmeden Yugoslavya'ya mali yardım yapılmayacağı belirtildi. Liderler dün akşam yemeğinde Kıbns ve Türkiye'yi ele aldılar. Zirvenin sonuç bildirgesinde Kıbns'la ilgili maddeler de yer alacak. DBİZİ • 11. Sayfada söylemişti 31 Mayıs1999'daİmralı'da başlayan, btıtürtdünyanın gözlerini Türkiye'ye çevirmesine yol açan tarihsel duruşmada Abdullah Öcalan'ın söyledikleri, kimi gazetecilerin "Uğur Mumcu'nun haklı çıktığını" dile getiren değerlendirmeleri üzerine, Uğur Mumcu'nun araştırmalarını, yapıtlarını kamuoyuna yeniden anımsatma gereksinimi doğdu. Çünkü terör, Türkiye'nin başına bela olan üç beş yıllık bir dert değildir ve Türkıye dünyanın gözü önündeyken kimi gerçeklerin, nedenlerin, sonuçların ve sorumlulukların irdelenmesi şansını yakalamıştır. Uğur Mumcu, Türkiye'de giderek yoğunlaşan terörün, "büyük bir planın uygulamaya konan ilk işaretleri"ni sezmiş, bunları araştırmaya başlamıştır. 24 Ocak 1993'te öldürüldüğünde yarım kalan "Kürt Dosyası" ile birlikte, onu "terör" odaklarına ve terörün beslenme kaynaklarına ulaştıracak dosyaların kapağını 1970'lerde açmıştır. 1977'dekikanh 1 Mayıs'ın arkasından Mumcu, "Sorular" başlıklı yazısında Taksim alanında yaşanan korkunç olayları irdeliyor, 15 Mayıs 1977'de de sorularını yineliyor ve görgü tanıklarınm İntercontinental Oteli'nden kalabalığa ateş açıldığını söylediğini belirttikten sonra, "Otelin önünde beyaz Renault marka arabadan ateş açanın adı Alaattin miydi? Kimdi bu Alaattin?" diye soruyordu. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Yayın Yönetmeni SEVCİ ÖZEL'in yazı dizisi 6. Savfada TOKER: MEMUR SINAVI ADİL OLACAK • 3. Sayfada BUGÛN 'BABALARGÜNÜ' M 3. Sayfada ÇAĞLAR'IN PARASI DA YOKMUŞ M 13. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKlLDİ: 12-39-40-41-42-45 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Günaydın Devlet Büyükleri! Büyük tirajlı medyanın, büyük yazarlarımızın Hoca Efendi'si Fethullah Gülen'in gerçek kimlıği bir kez da- ha ortaya çıktı. "Bir kez daha" diyoruz, zira gazetenizdeki "gerçek 'Cumhuriyet'ç/ter", Fethullah'ın gerçek portresini yıllar- dır çiziyor. Hikmet Çetinkaya, Fethullah'ı yıllardır yazıyor, anla- tıyor. MArkosıSo. 19, Sü. l'de fi. İnsan soyunun suikastçısı Freud, yaşadığı dönemin Mefisto rolünü üstlendi. İnsan ruhunun derinliklerinde gezindi, günde on üç saat analiz yaptı. Kafası daima ölüm korkusuna takılı 'kuşkulu kötümser', altmış yıl önce kendini ölüme bıraktı. Bugün Cumhuriyet 'İe birlikte GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Kaz Gelişmişlik Çağımızda ülkeler gelişmişlik bakımından üçe ayrılıyor: Gelişmış, az gelişmiş, gelişmemiş... Gelişmişliği ölçmek için değişik tartılar var. Kimi kâğıt kullanımını öne alır, kimileri elektriği... Genel kabul görmüş tanım ise, kişi başına düşen ulusal gelir. Bunlan geçelim. Az gelişmişlik-gelişmemişlik tanımlan, muhatap ülke insanını "incittiği" için, ikisine ortaktakılan ad MArkosıSo. 19,Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog