Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA Bektrik ve su kesintisi • tstanbul Haber Servisi - Sanyer"de trafo merkezlerinde yapılacak bakım çahşmalan nedeniyle ılçedeki bazı yerlere bugün 10 saat süreyle elektrik verilemeyecek. 08.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak semtler şöyle: Reşitpaşa Doğanevler. Reşitpaşa Postayolu, Baltalimanı Kanlıkavak Yolu ve civarlan. Yann saat 02.00'ye kadar su kesintisi uygulanacak semtler şöyle: Avrupa yakası: Karaköy, Saraybumu, Unkapanı, Eminönü, Sultanahmet, Cankurtaran. Kumkapı, Aksaray, Yenikapı, Namıkkemal, Samatya, Yedikule, Zeytinburnu, Osmaniye, Balurköy, Yeşilköy. Florya. Beyazıt Fındıkzade, Çapa, Şehremini, Topkapı, Silivrikapı, Kocamustafapaşa, Fatih. Cevizlibağ, Merter, Tozkoparan ve Incirli. Anadolu yakası: Çekmeköy, Ümraniye'nin bir kismı, Göztepe. Erenköy, Kadıköy. Moda, Caddebostan, Fenerbahçe, Bulgurlu, Acıbadem'in bir kısmı, Karacaahmet, Selimiye, Haydarpaşa, Çıçekçi, Kuzguncuk, Lsküdar. Beylerbeyi ve Kandılli. Ümraniye'deki tecavüz davası • İstanbul Haber Senisi- Ümraniye'de anaokulu öğretmeni Serpil Yeşilyurt'un kaçınlarak tecavüz edildikten sonra öldûrülmesi. annesı Hanım Yeşilyurt'un ağır şekilde yaralanması olaymın tutuklu sanıklan Serdar Kaçmaz, Ismail Çolak. t.A. ve S.T. ile tutuksuz yargilanan Mehmet Özer, Ali Karakoç. Necdet Vahim, Hüseyin Engin, Serkan Özyurt ve Tan Yılmazer'in yargılanmasına İstanbul 2 No'lu DGM'de devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi. Usetie bifgisayar fuan • İstanbul Haber Servisi - Öğrencılerin bilgisayar derslerinde öğrendiklen donanım ve yazılım bilgilerini güncelleştırmek ve bu alandaki gelişmelerin teknolojik takiplerini sağlamak amacıyla İSTEK Vakfı Özel Semiha Şakir Lisesi'nde dün bilgisayar fuan açıldı. Fuarda konuşan Semiha Şakir Lisesı Müdürü Yıldız Köksalan, öğrencilerin bu fuarla bilgisayar bilgilerini güçlendireceklerini ve bilgisayar teknolojisindeki en son gelişmelen öğreneceklerini belirttı. THY'nin Miami ucusları basladı İstanbul Haber! TürkHavaYollan(THY), Istanbul-Miami hattında "non-stop" uçuşlara başladı. THY'nin tstanbul- Miami uçuşlan Istanbul'dan salı. perşembe ve pazar günleri saat 13.15'te, Miami'den de aynı günler 21.15'tekarşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Kartal'da orman yangım • İstanbul Haber Servisi - Kartal Yakacık Aydos Tepesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 16.30 sıralannda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, yoğun çalışmalar sonucu saat 19.30 sıralannda tamamen söndürülürken yangın sonucu yaklaşık 5 hektarlık orman alanı kül oldu. Belediyeden ihate • tstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanhğı, İstanbul genelinde ana arter yollannrn bakımı ve onarımında kullanılacak beton, beton elemanlan ve kent mobilyası hazırlanması işini ihaleye çıkardı. Dıalenin muhammen bedeli 2 trilyon lira, geçici teminatı ise 60 milyar lira olarak belirlenirken ihalenin şartnamesi, mesai saatleri içinde 120 milyon lira bedelle büyükşehir belediyesi yol bakım ve onanm müdürlüğünden temin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyenler, teklif mektuplannı. ihalenin yapılacağı 22 Hazıran 1999 günü saat 13.30'a kadar belediye encümentne verecekler. HABERLER Dünya Enerji Konseyi Genel Sekreteri Cerald Doucet 'Tahldın oknazsa para yok' BAMJSALMAN ANKARA - Dünya Enerji Konseyi Ge- nel Sekreteri Gerakl Doucet enerji sektö- ründe liberalizasyonun şart olduğunu be- lirtirken, Türkiye'nin 'oyunu kurallanna göre' oynaması gerektiğıni söyledi. Ulus- lararası tahkim olmazsa yabancı yatınmcı- nın gelmeyeceğini kaydeden Doucet, ege- menlik konusunun abartüdığını. refahı art- ürmak için egemenlikten biraz "feragat edü- mesi gerektiğüıT ileri sürdü. Türkiye'nin enerji köprüsü olacağını belirtirken, Kaza- kistan ve Türkmenistan'ın Batı'dan önce Çin, Hindistan gibi pazarlann yer aldığı Do- ğu'yabakacağı uyansındabulunan Doucet, Türkiye'nin nükleer santrallarla dışa ba- ğımlılıktan kurrulabileceğini savundu. Do- ucet, Cumhuriyet'ın. dünyada ve Türki- ye'de enerji sektörünün gelişimine ilişkin so- rulannı vanıtladı. LJluslararası tahkim olmazsa yabancı yatınmcının gelmeyeceğini kaydeden Doucet, egemenlik konusunun abartıldığını, refahı arttırmak için egemenlikten biraz "feragat edilmesi gerektiğini" ileri sürdü. - Konsey gelecek 20 yılda enerji sektörü- nün getişimiru nasıl görüyor? - Dünyanın üçte biri şu anda ticari ener- jiye ulaşamıyor. Bu insanlara ticari enerji- nin götürülmesinde daha büyük gelişmeler olmasını bekliyoruz. tkinci konu, fosil ya- kıtlann çevresel etkilerini azaltmahyız. Bu- nun için yeterli teknoloji var. Gelecek yüz- yılda fosil yakıtlarda sıkıntı yaratacak azal- ma beklemiyoruz. Fosil yakıtlar 21. yüzyılda enerji ihtiya- cuıın yüzde 65-70'ini karşılamaya devam edecek. Fosil yakıtlann etkili bir şekilde kullanılmasını güvence altına almalryız. Ge- lişmekte olan ülkelerin, yoksul toplumlann fosil yakıtlara ulaşabilmelerini sağlamalıyız. Gelişmekte olan ülkeler için fosil yakıtlar daha büyük önem taşıyacak. Gelişmekte olan ülkelerin enerji talebini karşılamak için kömürün nasıl daha venmlı kullanılabilece- ği üzerinde çalışmalıyız. - Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülke- ler arasındaki enerji kullanımı konusunda- ki büyük fark nasıl kapanabilir? - Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyüme, tüketilen enerjinin artmasına ve eneıjınin daha verimli kullanılmasına neden olacaktır. Ama gelişmiş ülkelerde deçok bü- Maliye bürokratları toplandı 1999 bütçesine 'çözüm' arayışı • Maliye Bakanlığı bürokratlannın toplantısında eski bütçenin kaldığı yerden görüşülmesine yöne- lik çalışmalar yapıldı. Bütçe hedefınde sapma ol- ması nedeniyle bunun eski bütçenin içine nasıl yerleştirileceği konusunda formül aranıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Maliye Bakanlı- ğı, 1999 bütçesine çözüm anyor. Maliye Bakanı Sü- mer Oral'ın açıklamasına göre geçici bütçe yerine 1999 yılı kesin bütçesinin çıkanlması benimsenirken hedeflerdeki sapma, eski bütçenin kaldığı yerden gö- rüşülmesinde sıktntı yarattı. Geçici bütçenin haziran sonunda sona erecek olması nedeniyle yaşanan zaman sıkıntısı da, eski bütçenin kaldığı yerden görüşülme- sini zorunlu hale getiriyor. Bu durumda yalnız Mali- ye Bakanhğı bütçesinde "havuzhesatH" yaratılarak he- deflerdeki sapmanın giderilmesi üzerinde duruluyor. Maliye Bakanhğı bürokratlan, dün gerçekleştirdik- leri toplanhda bütçe sorununu ele aldılar. Toplantıda eski bütçenin kaldığı yerden görüşülmesine yönelik ça- lışmalar yapıldı. Ancak vergi gelirlerinin beklenenin altında kalması ve borçlanma yükü nedeniyle 4 katril- yon lira daha gider oluştuğu, böylece şu an ıtibanyla başlangıçtaöngörülen 6 katrilyon liralık açığın 10 kat- rilyon lirayı aştığı öğrenildi. Maliye yetkilileri. hedeflerdeki değişiklik zonmlu ha- le gelirken bunu zaman sıkıntısı nedeniyle eski bütçe- nin içine nasıl yerleştirileceği konusunda fotrnöi afı- yor. Plan ve Bütçe Komısyo- nu'nda geçen yıl 1999 bütçe ya- sa tasansı üzerine birimlerin büt- çe görüşmeleri tamamlanırken Maliye Bakanlığı bütçesinin de yansına gelinmişti. Bu durumda güncelleştirme yapıldığmda es- ki 1999 yılı bütçe tasansınm kal- dığı yerden görüşülecek olması HosteslerGünü kııtiaıulı "31 Mayıs Dünya HosteslerGünü" Har- biye Askeri Mûze ve Kültür Sitesi'nde kutlandı. Türk Hava Yolları Hostes ve Kabin Memurları Derneği (TASSA) üyesi hostesler, konuklan. yakalanna taktiklan "•orkjde"lerle karşıladdar. Bu- luüarmüzerinde66yıldıruçan THY'nin hostes ve kabin memurlannı temsilen, 1%5 yıünda kurulan TASSA'nın Baş- kanı Yasemin Yurtdagülen "hostesli- ği"anlahrken "Birinci derecedeki gö- revimiz yokulanmızın güvenüğidir. Da- ha sonrada >okuhnmınn buluüann ü/e- rindeki gereksinimleri ve konfonı için çalışınz. Bakımlı görünürüz, gülümse- riz. Meslegimizi severiz. Ama bazen de hatayapabfliriz; yorgunluktan, ıry kusuz- luktan. saatlerce havada kalmakitan. Ki- mi zaman bireysel hatalanrmz Irîdeye mal edittr" di>ekonuştu.THY Kabin Hiz- mctleri Başkanı NUüfer Alataş'a göre ise "üniforma" hata affetmiyor. Türki- ye'de erkelderin kabin memuru olarak çauşması 80'li yıllardan sonra kabul görmeye başlasâ da halen THY'de 80'i kadrolu, 145"i part-time olmak üzere toplam 22S erkek kabin memuru çah- şıyor. yük enerji kaynağı boşa gidiyor. Artan ve- rimlilikle birlikte gelişmiş olan ülkelerde daha az enerji kullanımı sağlamrken, geliş- mekte olan ülkelerdeki enerji kullanımının artışıyla, ancak 2050 yılında bunlar birbiri- ni dengeleyecek. Gelişmekte olan ülkelerin enerji sektörünün gelişmesi için anahtar, oyunun kurallanna uymak. Enerji sektörü- nün liberalizasyonu. - Yani serbest piyasa mı? - Serbest piyasa sözünü sevmiyonım. Çünkü enerji sektörü hiçbir zaman serbest değil politiktir. Deregülasyon (kuralsızlaş- tırma), liberalizasyon, oyunun kurallan, enerji projelerine yabancı sermayeninçekil- mesinin anahtandır. Problem, oyunun ku- rallan. Devletin enerji sektöründen çıkma- sı, piyasarun nasıl işleyecegi konusunda açık kurallann konulması gerekli, ama özelleş- tirme şart değil. - Hükümetlerin rolü ne otacak? - Hükümet piyasayı dü- zenlemekten vazgeçmeli, ge- nel politikayı ortaya koyma- U, düzenleme mekanİ2mala- n kurmah. Düzenleyici kurul, projeyı politikadan bağımsız değerlendu-meli, yatınmı, fi- yatı, kân belİTİemeli. -Türkiye'nin enerji sektö- ründeki yerini nasıl değer- lendiriyorsunuz? - Türkjye büyük bu" piya- sa. Boru haüan ile kurulacak bağlantılarla önemli rol oy- nayacak. Mısır'dan, Afri- ka'dan Avrupa'ya, Asya'dan Avrupa'ya enerji köprüsü olacak. anahtar bir öneme sahip olacak. - Egemenlik haklan açı- sından uluslararası tahkime karşı çıkılıyor. Bu görüşieri nasıl değeriendiriyorsunuz? - Bir ülke, insarüannın re- fahını artnrmak için egemen- liğinden belli oranlarda fe- ragat edebilmeli. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'ne üye, başka ülkelerle ticaret yaparken onun kurallanna uymak zorunda. Türkiye NATO'ya da üye. Egemen- lik konusu abartılıyor, o ka- dar da önemli değil. Çünkü ticaret bugün küresel. Kont- rolden vazgeçme. Türklere daha iyi ekonomik koşullar sağlayacak. Toplum, parla- mentoyu. hükümeti kontrol etmeye, finansal gündemi belirlemeye devam edecek- tir. Tahkimin gerçekleşece- ği konusunda iyimserim. Göztepe Köprüsü altındaki su borusunun patlaması trafiği aksattı E-5 sular altında kaldınedeniyle yeni rakamlann bütçe- ye nasıl yerleştirileceği sorusu oluştu. Genel kurulda da anaya- sal hüküm gereği gider arttıncı ve gelir azaltıcı önergeler veri- lemiyor. Maliye yetkililerinin, yalnız- ca Maliye Bakanhğı bütçesi içi- ne yerleştirilecek ve istenılen bi- rimlere aktanlarak kullanılabi- lecek bir hesap yaratma yolu üze- rinde değerlendirme yaptıklan öğrenildi. Bu hesabın, komis- yonda önergelerle eski bütçe ya- sa tasansına eklenmesi düşünü- lüyor. Bu yolla Maliye'nin büt- çesi içinde ek bütçe gibi bir ha- vuz hesabı yaratılarak gerekli hedef değişikliklerinin yapılma- sı planlanıyor. Hedeflerdeki de- ğişikliğin yapılması için tamamen yeni bir bütçe hazırlanması du- rumunda, geçici bütçenin hü- kümsüzkalacagı 30 Haziran 1999 tarihine kadar yetiştirilemeyece- ği belirtiliyor. tstanbul Haber Servisi - Kadıköy Göztepe Köprüsü altındaki ISKl'ye ait ana isale borusu, önceki gece patladı; yaklaşık 1 kilometrelik alan sular altında kalırken E- 5 Karayolu da çift taraflı olarak trafîğe kapandı. Patlama sonucu Kayseri'ye gitmek üzere Harem'den hareket eden Ipek Turizm'e ait 38 DK 864 plakah otobüs, 26 NZ 987 plakah TIR, 34 CFL 54 plakah otomobil ve 34 M 0455 ile 34 YK 0991 plakah iki minibüs su altında kaldı. Araçlann içinde mahsur kalan yurttaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalan sonucu kurtanhrken yaralanan minibüs sürücüsü MevNit Aydm, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldmlarak tedavi altına alındı. Bu arada. Mahmut Ecemiş yönetimindeki 34 T 8627 plakah Kadıköy Göztepe Köprüsü altındaki ana isale borusu patladı. Çamur içinde kalan E-5 KarayoHTnunteniizüği sabah saarlerine kadar sürdü.(AYKUT KÜÇÜKKAYA) otomobil aksayan trafiği düzenleyen polis memuTu Bedrettin Kayaoğlu'na çarptı. Ayaklannda kınk bulunan Kayaoğlu, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldınhrken Ecemiş gözaltına almdı. Çamur içinde kalan E-5 Karayolu'nun temizlenmesi çalışmalan gece boyu sürerken trafik akışı sabah saatlerinde yeniden sağlandı. Emniyet yetkilileri, patlamanın sistemin eskiliğinden dolayı meydana gelmiş olduğunu düşündüklerini belirterek olayda sabotaj ihtimalinin düşük olduğunu bildirdiler. - IRMIK /AYDIN ENGİN aengin(a doruk.net tr. Heval, Dağın doruğuna karanlık er- ken çöküyor. Aha buraya, Cu- di'nin bir koyağına sinmişim. Sırtımı bir kayaya yaslamışım. Keleş'i boynumdan sıyırmış, kayaya dayamışım. Cudi'nin boy atmış, çiçeğe durmuş dağ çayırlan karanlıkta bile seçili- yor. Bu akşam Cudi'de hiç ses yok. Çakallar, kurtlarulumuyor, dağ kuşlan ötmüyor. Az ötede ateşin başında top- lanmış kadın-erkek hevaller, gözlerini alevlerin yalazlarına dikmiş, öylece, konuşmadan, ses çıkarmadan, kendilerini ve yalnız kendilerini dinlemekte- ler. Heval, Burda, dağda, kulaklarımız gün boyu radyodaydı. Avuç ka- dar radyonun cızırtılan arasın- da seni gün boyu dinlemişim. Mahkeme önünde söyledikle- rin kafama çivi, yüreğime ok gi- bi saplanmış. Gözlerim öylece, karanlığa dikilmiş; kulaklanmda hâlâ rad- yo cızırtılan arasından "dağ "a ulaşan sesin; dağın doruğu. gözlerim ve yüreğim karanlık- tıri Bir hesaptır Heval; Cudi'nin Cudi'nin Issız Bir Koyağında... ıssız bir koyağında bir hesap vaktidirşimdi... llk "Heval"\ öğrendik. Anam onu Türkçeye "arkadaş" diye aktanrdı. "Yoldaş" diye kavra- mak gerektiğini ve bunun de- rin birsiyasi anlamı, kent varoş- lannda ve dağda gencecik in- sanlan birbirine bağlayan bir büyülü kavram olduğunu öğren- dik. Bunu sizlerden öğrendik. Kavgaya yakın durmanın da yetmeyeceğini, kavganın gö- beğinde yer almadan "heval" olunamayacağını bellettiniz bi- ze ve biz bunu belledik. Kent varoşlanndaki masum lastik yakma "eylemleri"nin ve polis gözetiminde Newroz ateş- lerinden atlamanın küçümsen- mesi gerektiğini sizlerden öğ- rendik. "Çözüm dağdadır" de- diniz. "Çözüm "ünne olduğunu ve neyin, nasıl çözüleceğini ki- mimiz anlamadan, kimimiz bu- lanık sezgilerle kavrayarak da- ğa çıktık. Dağda çok üşüdük ve çok aç kaldık Heval. Çok yürüdük, çok yorulduk ve çok kiriendik. Dağda yıkanamazsın ve kirle- nirsin; dağda ateş eder, öldü- rür ve kirienirsin. Karşındaki de ateş eder, öldürür ve kirlenir. Bize bunu siz belletmediniz; bunu biz kendimiz bulup belle- dik. Bize "törörist" dediler. Ya- nıtladınız: "Hayır, bu devrimci terördür" dediniz. Bulanık bilinç- lerimizde biçimlenen "Terörte- rörü doğuruyor. Kanla gelen kanlı o/uyor" gibi düşünceleri, birsuç gibi örtmeyi, bir "ihanet çağrısı" gibi kovmayı bize siz bellettiniz ve biz bunu belledik. Dağda kitap yoktur Heval. Öğreneceğini ağızdan dinler öğrenirsin. Bize, içimizde soy- lu duygular kabartan yiğitler- den söz ettiniz. Güney Afrika zin- danlanndaki Nelson Mande- la'yı. Bolivya dağlarındaki Che Guevara'yı, darağacının önün- deki Deniz Gezmiş'i, Diyarba- kırmapushanesindeki Mahsun Korkmaz'ı anlattınızve biz on- ların yaşamöykülerini belledik. PanmaksızZeki, başının göl- gesini önüne düşürdüğünde sendeledik, ama bizi yatıştırdı- nız, "Obirçaş'tı, haindi" dedi- niz ve biz bunu böyle belledik. Heval, Burda, Cudi'nin bir koyağın- da bir kayaya yaslanmışım. Dağda karanlık çabuk çöker, ayaz yaz başında bile titretir. Patlak pabuçlanma, az ötede yanan ateşin yalazlanna ve Cu- di'nin boy atmış, çiçeğe durmuş dağ çayırianna bakıyor ve dü- şünüyorum. Kavlimiz böyle değildi Heval! Yiğitlik hiç böyle değildi. Radyodadinledim: "Benias- mayın, size barışı getireyim" dedin. Öğürmek geliyor içim- den. "Türkiye 'de düşünce özgür- lüğü vardır. Siyasalözgüriükde vardır. Olan bir şeyi niye iste- yeyim. Sadece dil ve kültürel variık problemdir" dedin He- val. Bunu niye bu kadar geç söy- ledin? Öteden beri bunu böy- le düşünüyordun da şimdi söy- lüyorsan, bu yiğitliğe sığar mı Heval? Silaha sanlmadan, öldü- rüp kirlenmeden, öldürtüp kir- letmeden bir yolu bulunmaz mıydı? Yok bunları can korkusun- dan söylüyorsan, söyle bana kavlimiz böyle miydi Heval ? Üşüyorum. Şu çulu üstüme çeksem bedenim ısınır biraz. Ama içim üşüyor Heval. Çocuk yaşta çıkttğım dağda, şimdi yor- gun ve kafasının içi yakıcı so- rulann burgacında acıyan bir adamım. "Bana bir şans verin, dağ- dakileh üç ayda indiririm" de- din Heval. Işte buna güldüm. Sen Cu- di'den, Gabar'dan, Pülümür'den fmdık kadar bir sıçanı bile indi- remezsin artık. Dağdan inecek- sem, buna ben kendim kararve- recegim. Bu topraklarda banş kurulacaksa ve soaınlar şidde- te başvurmadan çözülecekse buna artık ben kendim karar vereceğim Heval. Kafamda, az ötede ateşin çevresinde halkalanmış ve hiç konuşmadan "kendini dinle- yen" kadın-erkek hevallerin ka- fasında burgaç gibi dönen so- rulan üretmemiz için ille de ate- şi ve ihaneti görmemiz mi ge- rekiyordu? Bilmiyorum. Burada Cudi'nin ISSE bir ko- yağında, karanlıktayım ve üşü- yorum... Ege'de ada bunalımı 'Tırmandıran tarafbiz olmayacağız'Haber Merkezi-Türki- ye, Yunanistan'ın Ege De- nizi'nde çıkardığı Angat- honisi Adası bunalımını tırmandırmamaya çalışı- yor. Abdullah Ocalan'ın yargılanma süreci ve Av- rupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde Ege bunahmı- nın tırmandınlmasının, Türkiye'nin tezlerini an- latması açısmdan yararlı ohnayacağını belirten Dı- şişleri Bakanhğı yetkili- leri, Yunanistan'ı sözle uyarmanın şu aşamada yeterli olduğu düşünce- sinde. Yunanistan ise Tür- kiye'nin tepkilerine rağ- men Ege Denizi'nde fıili dunım yaratmak için gi- rişimlerini sürdürüyor. Atina'dan Murat tfem'ın haberine göre Ege Denizi'nde aidiyeti belli olmayan yüzlerce ada. adacık ve kayahğı kendi egemenlik alanlan içinde gören Yunanistan'daki hü- kümetler. işgal ile fıili du- rum yaratma politikala- nna devam edecekleri iz- lenımi veriyorlar. Son ola- rak önceki gün Türki- ye'nin tepkilerine rağmen Türkiye'nin 8 mil açığın- da bulunan Angathonisı adacığına kırk metrekare- lik Yunan bayrağı çeken göstericilere Yunan hü- kümeti ve basınının da büyük destek verdiğı göz- lendi. Gazeteler, bayrağın Türkiye'nin büyük teh- ditlerine rağmen çekildi- ğini yazdılar. Basın or- ganlan, haberlerinde Baş- bakan Bülent Ecevit ile hükümet ve ordu yetkili- lerinin yaptıklan açıkla- malara da yer verdileT. En büyük Yunan bayrağının Türkiye'nin karşısında yerini aldığmı belirten ba- sın organlan, girişim sı- rasında Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı ge- milerin ada çevresini sü- rekli kontrol ettiğine dik- kat çektiler. Bayrak mutiuluğu 27 Zodiac bot ile An- gathonisi adacığına gıt- meden önce, ada çevresın- de Türk devriye gemıte- rinin dolaşmasının he\e- can yarattığı da belirtılen haberlerde. Yunan milli marşı eşliğinde bayrağın çekilmesinden sonra gö- revı yerine getirmenin mutluluğunun yaşandığı ileri sürüldü. Gırişimi gerçekleştiren İASON Demeğı Başka- nı Stelyos Duragas ise bay- rağı büyük rahathk için- de göndere çektiklerini ifade etti. Adanın belde yetkilisi olduğu belirtilen Eftimios Kaçuleris,bayra- ğın bundan sonra sürek- li olarak ada üzerinde dal- galanacağını ileri sürdü. Cumhuriyet Ankara Bürosu'nun haberine gö- re, Milli Savunma Baka- nı Sabahattin Çakmakoğ- hı, Ege Denizi'ndeki gri sahalann çözüme ka\uş- ması için ikili diyalog önerdiklerini, ancak Yu- nanistan'ın buna yanaş- madığını bildirdi. Yılmaz'a Yüce Divan oylaması Komisyon raporlan. Meclis'e gönderildi ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - ANAP Ge- nel Başkanı Mesut Yıl- maz, ANAP Sinop Millet- vekili Yaşar Topçu ve ANAP Giresun Milletve- kilı Burhan Kara hakkın- da geçen dönem kurulan soruşturma komısyonla- nnın raporlan TBMM Başkanhğı'na gönderil- di. Seçimlerden sonra Yü- ce Divan'da yargılanmak istediğini belirten ANAP lideri Yılmaz hakkındaki komisyon raporunun, ye- ni hükümetin güvenoyu almasından sonra genel kurulda görüşülmesi bek- leniyor. 18 Nisan seçimleri ön- cesinde ANAP lideri Yıl- maz'ın Yüce Divan'a gönderilmesi karan veri- len İstanbul Kurtköy Ha- vaalanı ihalesiyle ilgili soruştunna komisyonu raporunun TBMM Baş- kanlığı'na verilmesi ge- ciktirilmiştı. Böylece seçimlerden önce Yılmaz"lailgıli Yü- ce Divan tartışmalannın önü kesilmek istenmişti. Yılmaz seçimlerden son- ra "Yüce Divan'da yargı- lanmak istiyorum'" diye- rek bu nedenle kabinede de görev almayacağ\nı açıkladı. Yılmaz ve diğer ANAP'lı milletvekilleri hakkındaki raporlar TBMM Genel Kuru- lu'nda komisyonsuz gö- rüşülecek. Yaşar Topçu hakkında kurulan komisyon, Yüce Divan'a sevk, Burhan Ka- ra hakkındaki komısvon ise Yüce Divan'a sevke gerek olmadığına karar vermişti. Sanıklar ifade vermedi Çankın Valisi Çevik'e saldın davası başladı ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Çankın Va- lisi Ayhan Çevik'e TKP/ML- TlKKO örgü- tü tarafından gerçekleş- tirilen ve 4 kişinin yaşa- mını kaybettiği bombalı saldın olayıyla ilgili ola- rak 4 sanığın "idam", 7 sanığın da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası iste- miyle yargılanmalanna başlandı. Ankara 1 No'lu DGM'de dün görülen da- vanın ilk duruşmasına. tutuklu sanıklar Kemal ve Bülent Ertürk, Nihat Konak ile tutuksuz sanık- lar Selehattin Yurdaer, Murat Demirdiş ve sanık avukatlan katıldı. Duruşmada, müşteki olarak da vali Ayhan Çe- vik adına Çankın Baro- su'ndan 9 avukat hazır bulundu. Yoğun güvenlik önlem- leri altında yapılan du- ruşmada müşteki avukat- lan, vali Çevik ve avu- katlan olarak da kendile- rinin duruşmalara müda- hil olarak katılmalanna karar verilmesini istediler. Mahkeme Başkanı Or- han Karadeniz. savcı Di- laver Kahveci'nın de gö- rüşü dognıltusunda avıı- katlann istemini kabul et- ti. Sanıklar Kemal ve Bü- lent Ertürk, tutuklu bu- lunduklan Eskişehır Ce- zaevi'nde can güvenlikle- rinin bulunmadığım ve diğer tutuklular ile ceza- evi personeli tarafından sürekli olarak tehdit ve saldınlara maruz kaldık- lannı ileri sürerek kimlik bilgilerini söylemeyecek- lerini ve ifade vermeye- ceklerini bildirdiler Başkan Karadeniz, Ke- mal Ertürk'ün, 15 gün- dür açlık grevinde oldu- ğunu söylemesi üzerine, "O senin hakkın. istersen yersin, istemezsen yeme- sin. Biz sana burada ye- mek yediremeviz" dedi. Samk Nihat Konak da eylemlere katılmadığını ileri sürerek Savaş Kör adh bir şahsın verdiği ifa- deler dognıltusunda yaka- landığını bildirdi. Tutuk- suz sanıklar Selahattın Yurdaer ve Murat Demir- taş, suçlamalan kabul et- meyerek beraatlannı is- tediler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog