Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA 8 LİSELERE GİRİŞ DENEME SINAVI Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçnte ve Yerleştirme TÜRKCE S0RU1 Çaçla boyjnca ınsarvlar gerçeklen Sğren- me* bigı sahıbı olmak ıçır bırçok zorkığa goğjs gerdier Bıiçf ve aydınlanma ateşını taorlardap çal p rsanlara veren Prometeus çagar oncesınde korkunç cezaya çarptınldl Ama ınsanlar bu ergellere karşı ınsanoğlu- ru bılg lerdırne ve aydınlatma savş ndan bır gun olsun gen durmadılar Yukartdakı paragrafın ana düşüncesı hangı- «dır? A) Insanlık bugunku uygariığ*! btlgı aşığı oz- venlı ktşılere borçkıdur B) Bıigı ınsanoğlunu kararttıkiardan kurtaran ışıktır C) Insanlanr bılme ojrenme ıstekten hıçbr engel tanırraz O) Insanın mutluluçu ıçm en onemlı gereksı- nm bttgıdır SORU 2 Ufukta gunun boynu bukuldu Şımdı Istanbul solgur bır guldu. Guzel Marmara menekşelendın Daha btr saat evvel pek şendin Dortlulrte aşagıdakılerden hangisı anlatl- maktadır? A) Istanbul sevgı&ı B) ıstanbul a duyulan ozlem C) Istanbu 1 ur guzellığı D) Istanbul da bır akşam vaktı SORU3 Aşagıdakı cUmleJerin hangisinde mecazlı Ur anlatım voktur? A) Oostla ye ,ç alış venş etme B) Onu şımdı el ustunde hjtuyortar C) Dogru soyieyenı dokuz köyden kcvariar O) Kor goze sağır kulağa dtyecsk b r şeyımız yok SORU4 1- Usrune atlayıp onu yere devırdı 2- Guzel bır sonbaoar akşamı Heybelıada da gezıyordu yaza' 3- Derken bır bjldog kapeğı tasmasız başıboş 4- Doğa gozeflığınır tadını alıyor kendısını sapasaglam hıssetmekten rnutluluk duyu- yordu Yukandakı cumMerden t»t paragraf oluştu- rulursa cUmlelerın uralanılışı nasıl olur? A) 1-2 3-4 B) 2-4-3-1 C) 4-3-1 2 Di 4-3-2-1 (I) Pans-Avıgnon trenmde Yaşar Kemal le kar şılıkjı oturmuş konuşuyorduk(ll) Yaşar Ke- mal ın sesı kayalıHardak bır mağa r anır denn- kklennden gelıyormuşcasına serm ve rahattay - cıydı (III) Tren guneye çağnl olduğumuz Ak danc yazartarı toplarıtısına goturuyordu bı- zı (IV) Romancırrız n tıalk yazınından âşık geleneg'ınden kayraklaran şırsel amatımdakı âzgûniuk düşle gerçeğı doğayia ınsanı ıç ıçe venşı yadsınamaz (V) Toplantıda Yaşar Ke- mal, okuriarının sorularını da yanıtladı Yukandakı numaralanıraş cumleterin han- gılerınde anlatım ozneldır'» A) I ve II Bılllve V C) II ve IV 0) I ve IV SORU6 "Geçmışe özlem her yaşhnın bınncf duşudur cümlesınden hangı yargı gkanlamaz? A) Geçmıse ozlem yaşlılıkta başlar B) Yaşlılann tek tesellılen geçmştekı yaşan- tılandır C) Geçmışı öztemek, yaşlılar ıçtn bv gereksı- nımdı D) Yaşklar sureklı geçmışlennı Mlerter SORU7 Aşağldakı cümleterın hangisinde yazım yanhfı ypktur? A) Kıtabı ık.nlyon Iıraya aldım. * B) 1945delzmırdedoö.dum C) Bırden ağlıyacak gıbı oldu D) Yefer \a bıze de gelsın Göz kı-parken ona yıtdıztar Bahannda sar p kendırn Çağırır eskı bulbuller nı Agaç pınl pın. sayıklar Bu dörttükte kışfeştmlen variıMar hangı seçenekte venlmışbr'' A) YıldLZ Ağaç B) Batıar 3ulbu Cl Y.dızBahar D) Bahar-Agaç '(I) Soylev varlıjı sona errnış sayılan bır ulu- sun bağımsızlıgtn nasıl kazandığını ulusaf ve çağdaş bır oevletı nas I kurduğunu aniatan tanhsel bır belged'rıll) Söyiev bır ondenn kendmı topum onunde sınava çekmesıdir(lll) Soylev bır hesaplaşma doiayısıyla bır hesap verme ve hesap sorma degıldırllV) Soylev emperyalızm n kucağ na duşpıuş uluslara çıkış noktas gosteren btr oğretfdır Bu paragrafın bOtünluğOne uvmavan cilmle hangısıdır? A)! 3ı II Cİ III D) IV SORU 10 Aşağıdakı cumlelerin hangisinde alta çizill srfat, fartdı türde bır sözcUkten türemJşUr? A) Onu olumcul hastalıktan kurtarmaya çalı- şıyortar Bl Keskın esen çelışkıler ışı kavgaya goturur C) Uzun suredır btlımsel çalışnaıarına ara verdı D, Sevaısız ınsanıarn aunyamızda yerlen clmamalı SORU 11 Aşağıdakı cümlelenn hangisinde amaç- sonuç ılışkısı vardır? A) Yenı ktepiar almak ıçın para bınktırdı B) Bahar gelınce çıçekler açar C) Donaurrra y yemedın dıye ağlıyor Dl Derslenne çaltşmad ğı çın sınıfta kaldı Duşunce âzgurtuğu, msartı kulluktan kjrtardığı 6lçude tedırgın de eder Ozguf duşunc«yı yaratan ve gelıştıren Avnjpa duşunce uğruna en çok kurban vermış dunya parçasıdır As- yada yaşamadan duşunmeden ölen otduru- len ınsanlara acıyariar kadar acımayanlar da haklı olatnlır Koyun olrayı kabul eder bır ın- san ıçm koyun olmak bır şeretr olsa o(sa ButCn sorun koyun dmamakta çobana Benı nefeye gsuıruyofsur'' Mezbahaya mı '• de- mekte Parçada anlablanlara gore ozgur duşunce neden Avrupa'da çok gelışmıştır' A} Duşunce özguriuğune önenı veren derler çıktığından B) Bılım ve teknıkte ust duzeyde oldı-ğıjndan C) Insanlar n eğıbmıne onem verıldıgınden D; Ûzgur duşunce ıqn er çok mucadele ven- ten yer olduğundan SORU 13 Gertş dallardan sızan gecenm gSlgesıyle Ormanda uğuldayan ruzgârlar n sesıyle Bu aksam renıdennı kaybed r ce ner çıçek Bır kahraman esır getınlecek Yukandakı dızelerde, aşağıdakı s n olayla- nndan hangısı vokturî A) Kaynaşma B) Hece duşmesı C) Unsuz benzeşmesı D) Unsûz yumuşaması SORU 14 Afağıdakı curntelerden hangısının nesnesı ı»m tamlamasıdır? A) Sanatçının çabas ıçımızdekı tyı ve kotu duygulan ortaya çıkarır B) Fransızlar Hugo ıçın çajının niozofu der ler C) Öğretmenın gorevı oğrencılennın yete- neklenne yon vermeklır D) Cumhürıyet ögretmenlerden tkn hur ırfanı hur vıcdanı hur nesıüer ıster SORU 15 Şımdı guıuyordu { ) Elımı bıraktı ve tatıltkla ( K ) Artık gıdeoılırsır aftın yureklı çocuk. ( ) dedı Yukandakı cümlelerde ayraç içjndeta yertere sırasıyia hangı noktalama ifaratlen getnt- mehdır 1 ) Çocuk ıçın okuduğu öykunun yazan yoktur oyku vardır yalnız Şeker gıbı dondurma gıtn yutulurcasına tuketılen öyku Yetşkın okur î e bır yapıta kendı brlgı bınkımı çağının bakışı ve oegenıs. ıte yakıaşır Sözgelışı çocuk kendısını oyku kahramanlanyla özdeşleştırarek onlann eylemyle surûklenmek ster Oysa yettşkmlenn okumasında bu durum ancak okuma sureanjn bır yonu oiabıür Parçada aşağıdakı arlaom bifimlennden hanguı kullanılmiftr? A) AçıkJayıa-Betmleyıcı B) OykuleyıoTartışmacı C) Behmleyıcı-Açıklayıc D) Tartışmaa-Açıklayıcı SORU 17 Aşağıdakı cUmleierin hanguınde olasıkk anlamı voktur'' A) YıHarın nasıl geçtğını htçbnme anlayama- dıte B) Sen de her haıde bu sınavlara gıreceksın C> Şımdı •göçefler' yaylalara çıkmışlandır D) Belkı kardeşını de bırlıkte götunjr SORU 18 Ganp şıın kafyeszdır Ganpçdere gûre kaflye ılk ınsanın ıkına satın akılda tutmak ıçın baş- vurdugtı ılkel bır yoldur Gerçı bır donemde bı. söyleyış ber.ımsenmş bunda estetık bır yan da Dulunmuştur Ama Dugunun ınsanı o MkeH ınsan değıldır Yanı ınsanın bıigısı gorgusu anlayışı zevkı amacı getışrraştr O hâlde kaüye bırakıı- malıdır Aşağıdaldlerden hangitı "Ganp" tür akımını tavunanlann duşUncesıne uvoun değıMır? A) Şııfde tncım önemlı degıldu B) Kafty&sc: (uyakstz; şıır estetıkterı yoksun- dur C) Çagımızın msanı şıırde kafiye aramaz 0) Gunumuzde şıır ezberlemek ıçın kafiye gerekmez SORU 19 Uzman Doktor Ozlem hastasına yardım etd ama bır turkı kurtaramadı cUmlolndeki anlatım bozukluğunun nedenı atagıdakiler- dcn hangısıdır? A) Dolayiı tumieç eKsıklığı B) Özne-yüklem uyumsuztuğu C) Gerekso sozcuk kuilanımı D) Nesne eksıklığı SORU 20 Insanlann guvenını yıbreceğıme para kaybef rreyı lerah ederım «ozllnün anlamını kap- tayan cümle hangitidır? A) Insan çevresıne guven duymazsa huzur suzolur B) Para her şey dem*k degıklır C) Gûven duygusunun önemnnkar edılemez D) Zengın bın olmaktansa guvenılır t*ı olmak daha ıytdır SORUJ1 Aslında her kıtap br sevınç, yûreğı ısıtan br sıcaklık ve ruhu aydınlatan bır ıtıkjır Armaflan | olarak bırmden bır kıtap almak, ınsanı ne kadar I mudu kıtar Tabı sozumuz kKapsevertere Mgı âşıklarına rnge duşkunlenne okuma seruven- I ctlenne Yukandakı paragrafm konucu lungitidlr? A) Okuma tutkusu B) Kıtap sevgısı C) Ûgrenme ıstegı D) Muttuluk kaynagı SORU 22 Aşağıdakı cumlderden hangninde, eytem. neın* atır duruma gefcnlmıftr? A) v ap:ianlar gorunce ışı durdurdu B) Sorular hemen çozdurdum C) Haben b» kez daha okuttum. D) Oyuncakları toplattım _ m T ' t /" Yangın yanm saatten ber devam ediyordu Ama mahallede oturanlar ıkı ev sonra sonece- §ıne ınanıyorlardı Çunku orada ulu ermışn turbesı vardı O tutuşmazdı Şıddett bır güney yelı esıyor alevten kıvıtamlaı saçan tahta parçalarmı tjrbenın uzenne turbenın aRındata evlenn çatılanna tırlatıyordu Yukandakı paragrafın hangi cOmte ile «Or- dUrillmesi uygun olur? A) Yangın buyuk bır felâketın haoercmydı B) Yanan evlenn sahıplen çok uzgundu C) Yarıg n bır bacanın tutuşmasından çıkmıştı D) Yangına hıçbır şey engel olamıyofdu Netede o on bes yaşım hayatımın cosku dohı sabahlan Gurultüsuz geçmeyen gecelefdekı ız surmele- nm Özgürlüge duşkûn kalbımn coşkutan Çtjlıklanm saygısızlıklanm afketenm"' Yukandakı dortlükte ışlenen tema (ana duygu) hangisıdır? A) Pısmaniık B) Uzûnhı C) Oztem D) Kflhımsert* SORU 25 AsağKJakı cümlelenn hangisinde ıtı yapan ög> vurgulanmtftır? A) Eğıtım gormemış ınsan ruhu ışlenmemtş demıre benzer B) Çok okumak ınsan beynnın geismesını sağbr C) Surecek başanlara ancak alt yapısı oian kışıler ımza atabılırler D) Hepımız duşuncelenmızı vaatı getınce açıklayacagız MATEMATIK SORU-1 Aşağıdakı kamelerden hangısı A o ( B u C ) kumesınde olup B kumeslnde oknayan elamanlann kumesıdir' A) A B B) * SORU-2 ( 2 2 ^ ( 1 1 ^ ışlemınde toplam aşağıdakıier- den hangısıdır^ AH1101), B)(1O11), C)İ111% D)(1001), SORU-3 3 A *AI T • ± D Yukandakı toplama ışlemlertnde her şekll farklı bır rakamı gdsterdığıne gore • + â nın değen kaçtr' Al 1 B15 C)8 D)9 SORU-4 75 Kg 90 kg ve x kılograınlık uç ayn çuvaldakı un hıç artmayacak şekılde eşıt buyüklukte torbalara bölunduğunde 18 torba un eide edl- mıştır Buna gore bır torbadakı unun ağtrhğını bu»- mak ıçın aşağıdakıierden hangısi bılnmeli- dır? A) 75 9C ve x sayılannı kalansız bolen en kuçuk sayı 3) 75 90 ve x sayılannın ortak kaöarını en kuçuğu C 75 90 ve x sayılannın ortak bölenlennm en buyuğu D "5 ve 90 sayılannın ortak kaüanmn en kuçuğu a ve b ıkı dogal sayı olmak uzere a" = t ? f tse a • b enaz kaçttr? A)1 B)2 C)8 D)9 SORU-8 Bır smrftata oğrencılerın %6A u kızdır Bu iinıfın mevcudu tra kaç kistdır? A) 25 B)24 C) 16 D) 9 SORU-7 4x12 = 46 48 -3 =45 veriten iflemter aşağıdakı problemlerden hangısının çoıumüdür? A) 4 katının 3 eksığı 45 oian sayı Kaçtır^ B) 3 tazksınm 4 katı 48 »lan sayı Kaçur° C) 3 fazlas»ım 4 te bın 12 oian sayı kaçtr? D) 3 eksığının 4 te brı 12 oian sayı kaçtıf SORU-8 Uç tane ardışık tek sayının toplamı n ıse bu tayılann en büvuofl afagıdakı ıştamler- den hangid ile bulumr? C ) r6 n 3 + A > B ABCD bı ikd&rlgercif e-v 6Öcm ve HABC0) = 32 cm 2 oMuğuna g6re dikdörtgemn çevresı kaç cm dır' Yukandakı problemn çoılimü ıçın aşağıdakı özd«şHUarden hangııınder yararlanınz? A) x 2 - y 2 = ( x - y ) ( x + y) 8) (x-y) 2 = x 3 -y 2 -2»y C) x 3 + y 3 =(x + y)(x 2 -xy + y 2 ) 0) (x + y) a = x J +y 2 -ı-2xy SORU-10 Şekılde d* koordmat sntemmn otusturdugu bo.geler gostenlmşl» II BMge III Bttge IBdgı -•« IV BOge Buna gore bu bolgeierden hanglslntn ta- mamı x -1 > 0 ve 3 y > 1 eşıtstzlikleriniıı çoıüm kümcsınin ıçınde kahr? Aı 3) II CJIII D)IV Sekıldekı uçgenın kenar uzunluklan dogal sayı ve s(A)>90° C IABI=5cm IBCI=13cmıse IACI aşağıdakıierden hangısı olabilir? A) 8 B)10 C)14 0)17 SORU-12 A A 13 cm Sekıldekı A3C ve DEC eşkenar uçgentardır ABC uçgenımn çevresının DCE uçgenımn çevresıne oran - ve IBEI=10 cm ıse DCEttçgemnınçevresı kaç cm 'dlr? A) 12 B)9 C)75 D)6 SORU-13 A ABC uçgennde IABI=IACI ve : 3 TanB kaçtr? C)3 D)4 Sekıldekı ABCD karesının bır kenan 12 cm dır ABED dörtgeninin alanı EBC Uçgenınin alanının 5 katı ııe I0EI kaç a n dir? C)6 0)8 Şctaktekı duıtnek donduruldükttn sonra durduğunda okun bır asal sayı gösterme olasılıgı kaçtır? A)i B) soRU-n A V b^ 2 5 B "VA / 1 1 Sekıldekı O merkezlı çsmberde s(ADB) = 30° dır Tarak alanı btılabıl- mek için aşağıdatu- lerden hangısı bnlın- melıdir? A) AD nın uzunlugu B! [DB] iın uzunlugu C) [OB] nın uzunlugu D| [AD] nın uzunkjju SORU-17 Aşağıdakı geometnk şeknierln hanglsi AB doğrusu etrafında 180* dondUrülurse, sek- lın altında belııtlen cııım ekte edılır? %—£ a d A 8 c ) A B) 0) SORU-18 . • • • : • : . • \ Kon Yanda venlen csm kup- tCr IABI=4V2 cm ıse AC doğru parçaımın u- zunluğu kaç cm dlr? B)4i/2 ) D) 4(1+^3) SORU-19 Yansının çeyreğı 40 oian sayı kaçtır? A)16€ B,240 C)320 D)400 SORU-20 - ^ 2 - ışlernının sonucu kaçtır? 03 4 A)4v3 C) 4(1* A)0* C)3 SORU-21 Uzunluklan 40 cm ve 50 cm oian 20 adet çıta- nın toplam uzunluklan 920 cm ıse çıtalardan kaç tanesının uzunlugu 50 cm dlr Bu problemın çozumü ıle ıtgılı denklem aşağtdaUerden hangısMjr? A) 50x • 4O(20tx) =920 B) 50x* 40(20-x) =920 C) 50x-40(20 x)=920 D) 50x • 20(40 - x) =920 SORU-22 y1 + ^7*V4 Işhmlnin sonucu kaçtır? A)2 B)3 C)4 0 ) 5 SORU-23 50 kalemı uç kışı 2 3 ve 5 ıle dogru oranUı olarak payiaşıyorlar Encok kalem alan kaç tane almıştr? A) 10 B)15 C ) 2 6 D)30 SORU-24 Bır oğrencı parasınır. - u ıle defter - sı te kıtap ve kalan parasıyla kalem alıyor Buna gore aşağıdakı ıfadelerden hangısı doğrudur? A) Deftere odenen para ıle uç kalem alınabılr B) Kıtaba odenen para le uç kalem alınaMıf C) Kıtaba odenen para ıle ıkı defter alınafcilır D) Deftere ûdenen para ıle bır kıtap ve Bır kalem alınabi r SORU-25 O E C A8CO dıkdortgenınde IAHI=IHGI=tGfl=IFEI IABI=10 ve IADI=8 cm ıse A(G8F) kaç cm 2 dır? A) 10 B)12 C ) 1 6 D)20 FEN BİLCISI lRU-1 ryonunun elektron sayısı 18 otduğuna gore X elemenbnın pertyodlk cetveMeU yert hangisinde doğru behrbumştır? Gruc Perivot A) II A 3 B) IIIA 2 Cı V A 3 D) VIA 2 SORU-2 64 gr CrU bıleşigı icin aşağıda verrienlerden hangılen doğrudur? fC=12 H=1 Avogadro sayısı=6 t(P) 16 gr H atomu ıçenr II- 12 10 23 tane C atomu ıçenr M- 4 mol dur A) I- II B) l-lll C|IWII 0 ) -II- III SORU-3 B*s.nç X Y Z maddelennın aynı sıcakiıkta Çizûrıur- IQk Basınç graüklen vertnıştr Buna gore I- X ve Y katı maddeterdır II- X ve Y aynı madde olabilir III Z kesım kıe gaz maddedır Yargılanndan hangılen doğrudur 7 Al Yalnız 1 B) Yalnız III C) HHII D) ı -III SORU-4 Al,C3 + X HjO -» 3 CH, + Y Al (OH)j Yukandakı denklemde X ve Y kaçtır? JL JL t 2 4 4 SORU-o I- XY lyon* baglı bieşık II- YZ kovatent baglı bılesık III- TZ lyonık baglı btleşık OUuğuna gore aşağıdakıterden hangısı ojamjj? A) X2 ryonık baglı brteşık B) XT lyonık baglı btleşık C) XTalaşım D) TY lyonık baglı bıleşık SORU-t v A) B) C) 01 12 12 4 6 I II III ' Hız -zaman grafiği şekıldekt gitn oian risım içın , net kuvveön srfır olduğu zaman ara- lıHan hangiteridir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II-III SORU-7 ./E C D ŞekHdeki yolun tamamı sUrttlnmelıdır A noktasmdan serbest bırakılan cısım , E nok- tasına kadar çıkabddlğıne gore , aşağıdakı- ierden hangılen doğrudur'' I Cısmın B noKtas ndak. potansıyel ererjısı E noktasmdakı potansıyel enerjısıne eşıtür II- Cısmın C noktasındak kıretık enerısı D noktasındakj kınetık enerjısınden buyuktur III-Cısım E noktasmdan gen donduğunde 3 noktasına kadar çtkaMır A) Hl B) l-lll C)IHII D)HMII SORU-» Kuvrtt R Şekıktokı kuyu çıknğında kuvvet kazancını arttvmak ıçin aşağıda verılenlerden hangıle- n yapılmalKlır? I Ipm sar Idıjı sıimdınn yançapı buyutuknelı II Kolun uzunlugu azaltılmalı III tpın sanldıgı sıimdınn yançapı kuçulnimelı A| Yalnız II B) Yalnız II C) Wl D) IMII SORU-9 Sekıldekı L tekerleğı ok yonünde 1 kez dö- nerse M tekerleğı hangi yonde kaç kez do- ner? A) Iyönunde 1 kez B) II yönunde 1 kez C) Iydnunde3kez D) II yonjnde 3 kez SORU-10 Sekıldekı (K-L) devre parçasında ampermet- renın gosterdığı değer nedır? A)2A Bı3A C)6A D)9A SORU-11 Ş«M I Ş«M II Şekıl I dekı yaprakbn açık elektroskoba • yuldu bır as*n yaklaşbnldıgında yapraklar bıraz daha açılıyor Şekıl II de aynı elektroskoba yuklü bır astm dokundurulduğunda yapraklar tamamen kapanıyor Buna oore şekıl I deki elektoakobun ve şekH II deki clsmın yUkb nedır? Elektoskoo Clsnn A) • B) - • C) • • D) SORU-12 Hava Gölûn dıbtnde hacmı V oian hava kabarcığı su yûzune çıkareen hac mı 3V oluyor Bu olayi aşağıdalalerden hangısı ya da han- gılen ıle açıklayabılınz? I Gölun dıbındekı Dasınç su fuzundekı ba- sınçtandahafaztadır II Uzenndekı basınç azalınca kabarcıgın hacmıartar III- Kabarak su yuzeyıne çıkarken kuHesı art- mıştır A) Yalnız I B) Yalnız II C) l-ll D) HHII SORU-13 Aşağ dak otaylardan hangısı " buharlaşan maddeter çevrelennden ısı alıriar" ılkesiyle aaManamaz? A) Toprak testleıın aynı ortamdata metaı kaplara gAre suyu daha soguk tutması B) Sıcak bır gunde sulanan yerlerde çevrenın sennlemesı C) Duştan sonra havkı kullanmayan br kışının ûşûmesı Kar yağanten havanın yumuşamasıD) SORU-14 TcnrtofTMİre Şekıkle gorulduâu gıbı ıçınde 0° C de su bulu- nan bır kaba 0 C de buz parça» atılarak oda sıcaklığında uzunca bır sure beklenıyor Buna gore , su ıçındekı termometre için sıcaklık-zaman graflğı hangistdr? A) .Sıcaklık< < 'C) B l ASıcaklıkCt) Guneş, Ay ve Dttnya'nın şekiMeki konumu- na gore aşağıdakıierden hangılen doğru- dur? I- A noktasından tam guneş tutulmas zienır II- B ve C loktaları yan golge bölgesındedr I11- Ay Dolunay evresındsdır A) Yalnız I B) IMII C) MI D) HHII SORU-16 Tabanı çukur aytıa oian kap odak noktasına kadar su ıle doludur Odak noktatındaki noktasal ışık kaynağm- dan geien K ışını, aynada yansıdıkUn sonra kaç numaralı yolu ızler^ A)1 B)2 C)3 D)4 SORU-17 6m kırtlelı L asmı uzennde 2m kutleiı K cısrr» oMuğu zaman tamamı su ıçınde kalacak şekıl de yuzmektedr K cismlni kalderdığımızda, L cısmlnm hac- ımnin ne kadan su ıçınde kalır? (d», =1 g / cm 3 ) SORU -18 Aşağıdakıierden hangilen yeşH bıtkı hücre- sınde mrtokondri sayısı ıle ılgıİKHr? I- GlıkaZün tuketı.mesı II- Enerjı ûretmı III- KarbondıoksR kuilanımı A)l-ll B) YalnızIII C) II -III D) l-ll-III SORU-1» - Kertenkele - Çekırge - Serçe Yukandakı hayvanlarm ortak özelliği hangi- sıdtr? A) Omurgalı hayvanlardır 8) Akcığersolunumuyapanar C) Yumurta ıle çogalırlar D) Vüoıt ortulen tatndif SORU- 20 Soğuk kanlı hayvanlann vucut ısaanmn ortam sıcaklıgına gore değışmesının nedenı aşag>dakıterd«fi hangısı ya da hangılendır? I Hucrelere gıden kan yeterı kadar oksıjen taşımaz II- Huaelerde yeterı kadar glıkoz yakılamaz. III- Temız ve kırlı kan kalpte veya kalpten çıkınca karısır A) Yalnız III B) I -II C) II-III D) l - l l - I I I SORU-21 Ydksek bır dağ koyunden gderek denıl sevıyesındekı kasabaya yeheşen sağlıklı bır ınsanda avnı gun ıçınde aşağıdakıierden hangılen gerçekleşır? I- Alyuvar sayısı artar II- Kan basıncı değışır III Akyuvar sayısı artar A) Yalnız I 8) Yalnız II B> I —II D) II-III SORU -22 Butun ozellıklen aynı üç bıtkı ışık nnklariarı aynı sıcaklıklan farKJı ortamlara konuluyor Belırtı zaman aralılcarında kaplardakı su sevt- yesı olçuyor Bu deneyde amaç aşağıdakıierden hangisını gozlemektedır? A) SıcaHığın bıtkı gelısımıne etkısı B) tş ğ n terlemeye eticısı Ci Sıcaklığın tedeme hızına etkısı D) Iş ğın Mkı geltşımıne etkısı Karbon çevnmınde dogal dengenın korun- ması ıçın aşağıda verılenlerden hangilen yapılmabdır? I- Yenılenebılır enerjı kaynakiannır kullanı mına ağırlık venhıelı II- Bftta örtusu korunmalı III- Fosri yakıOarm kuilanımı en aza ındnlmelı A) Yalnız II B) I - II C) II -III D) l-ll-III Oda sıcaklığında yapılan sekıldekı deneyde mercımek tohumtan çmlenırken çıkan gazın kıreç suyunu bulandırdığı görjluyor Buna göre çımlenme sırasında aşağıdakı- lenten hangısi uretılır? I- Oksııen II- Enerjı III- Karbondıoksıt A) Yalnız I B) Yalnız II C) II-III d) l-ll-III SORU-25 I- ÇûrukcU II- Parazıt III- Ortak Mantarlarda yukandakı yaşama sekillerm- den hangileri gdrtılUr? A) l-ll B} -III D) l-ll-II SOSYAL BİLCILER SORU1 I Yıll k yagış tutan 1000-2500 mrr aras n dadır K ş mevsım senn geçer II Yazlarfazla sıcak olamayvp yagışStdı Yukarıda bazı ozellıklen venlen ıklrni bpı, ulkemızın neresınde gorulUr? A) Iç kes mle'de B) Batı kıyılannda C) Guney kıytlarında D' Kuzey kıy larınoa Yukandakı hantada A ve B harflen ıle göste- nlen korfezler aşağıdakı hangı seçenekte doğru venlmıştr? A) Edrek Korfezı Izmıt Korfez B) Gemlık Körfezı-Bandımıa Körfezı C) Erdek Korfezı- Gem»k Korfezı D) Izmıt Kûrfezı-Gemlık Korfezı SORU 3 Mendyen datrelerı He ilglı venlenlenlen hangısı vanlıstır? A) KJ merıdyen arası 4 dakjıcadır B) Ekvatorj dık kesen kutuplarda bıheşen daırelerdır C) Baştangıç merıdyenın oogu ve batısında 9Qarmendyer vayı vardır D) Mendyenlerın uzunluklar b rbınne eşıttr SORU 4 Aşağıdakıierden hangı» Azerbaycan ıle ılgıla A) Edebıyat eserlerınden Manas Destanı unludur B: Hazar Dentzı kjyılan ılık ve nemlldır C) E i onemlı akarsuyu Aras ve Kura dır 01 Ulkenın onemlı yer alt' kaynağ petroldur SORU 5 Marmara Bolgesı nın orman ve orman u- riinlen bakımından en zengın bolumu aşa- ğıdakıierden hangısıdır? A) Etgerte Bolumu B) Yıldız Dağlan Bo jrrıu C) Çatalca Kocaeiı Boıumu D) GOney Marmara BöUımu SORU 6 Yukandakı TBrkıye haritasında gostenlen Urtlnler aşağıdakıierden hangisıdır? • A __• A) Mercımek Uzum Pamuk B) Ayçıçegı Pamuk Çay C) Şekerpancarı Buğday Çay D) Arpa Pamuk Tutun SORU 7 I- Dagıar arasında verrriı ovalar bulumjf II Akdenız ve KarasaJ ıklım btrlıkte goıuljı III- Iç ve dış tıcaretımcde rol oynayan ururler yetışır IV Tuhj" je haşhaş jretımınde orde geı r Yukanda bazı ozellıklen venlen bolgemız aşağıdakHerden hangısıdır? A) Ege B6lgesı B) Marmara Sdlgesı C) Iç Anadolu BSIgesı D) Akdenız Bolgesı SORU 8 Yukandakı Turkıye hantasında petrol rainerıle- nmız belfftılmıştır M numarayla gostenlen raflnenmız hangı seçenekte dogru olarak venlmıstır? AIAIıağa B Batman C) Ipraş D) Ataş SORU 9 \- Devlet ıle kışıler arasındakı ılısMen du- zenleyen kurallardır II- Bır toplumda kendıhgınden dogan resıl- den nesıle geçerek yerleşen yazıl olma- yan kura lard ' Yukanda özellıklen venlen toplum hayatını dUzenleyen kurallar aşağıdakı seçenekler- den hangisinde doğru olarak vtrılmiştK? Aı Hukbkkurallan-OrfveadetSer B) Ahlâk kurallan-Gorgu kuraüan C) Gorgu kuratan D<n Kjrallan D) Dm kurallar -Hukuk kura«ar\ SORU 10 Bakanlar denetJemek M Başbakam atamak III- Cumhurtaşkan iı seçmek IV Bakailan seçmek Yukanda verılenlerden hangılen T B M M'nin gorev ve yetktlen arasında ver almaz? A) l-ll B)ll III C)iı-ıv 0)iv-m SORU 11 Aşağıdaldlerden hangısı devlet otorıteslnın özellıklerinden deâıtdır? A) Meşru ve hukukıdır B) Yapıcı ve kurucudur C) Devamlıdır D) c ert yararınadır SORU 12 Anayasamıza gore oze! r-aya* n g z ılıgı ve korunması uç ayn azgurluğun bırleşmesı ıte sağlanmıştır Aşağıdakıierden hangısı bu Uç özgürluğUn dısında kalır? A) Koniit dokunulmazlığı B) Duşunce vekaiaathumyetı C) Özel hayatn gızlılğı D1 Haberleşme hunye* SORU 13 Yunanlılar tarafından lımır ın ışgal edılme- sıne aşağıdakıierden hangisinde karar ve- rilmiştır? A) Londra Korferans B) Pans Barış Konferansı C) Sevr AnHasması D) Mondros Ateşkes Antlaşmas SORU 14 ' Medenıvet yolurda başarı yenıleşmeye bağlı- dır Sosyal hayatta ekoromık hayatta ıtm ve fen sahasında başarlı olrrak ıçn 'ek gelışne ve ılerieme yolu budur Mustafa Kemarın yukandakı sczlen onun hangi kısısel ozellığinı ortaya koymaktadır'' A) Yonetıalığını B) Inkılâpçıığını C) llen gordşlalağonu D) Eğıtmctlıgını SORU 15 I- Vatan n kcrunmasına Istanbul Hukume- tinın gucu vetmezse geçıct bır hukumet kurulacaktır II- Sıvasta ulusal bır kongrenın toplanması kararlaştınlmıştır III- Komşu ulkeerdekn Musluman halka hangı haklar tar -,'ors.a Osmarlı Devletındekı azınlıklara da ayn haklar tanınacaktK Yukandakı kararlann nerelerde alındığı aşa- ğıdakı seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? A) Erzurum Kongresı-&vas Kongresı Amasya Genelgesı Bl Sıvas Kongresı-Amasya Goruşmes- Erzurum Kongresı C) Erzurum Kongresı-Amasya Genelgesı Mısak-ı Mı' D) Srvas Kongres Msak-ı Mıilı- Amasya Go- ruşmesı SORU 16 Aşağıda venlenlerden hangısı sıyasal alan- da yapılan ınkılaplardan değildır? Aı rialıfelıgın kaldırılması Bı Saltanatın kald nlması CJ Cumhurryetın ılanı D) Teşk lât-ı Esasıve Kanunu nun kabulû SORU 17 Wı âd takvımın benımsenmesı I Yenı Turk alfabesının kabul edılmesı II Kadmlann mılletvekılı seçıleblmesı V 2gretım Bı^ıgı Yasası nm çıkart Iması Yukandakı olaylann kronolojilı sıralaman aşağıdakıierden hangisinde doğru olarak gostenlmıştır? A I-IHIHV B)IV-I-IHII C \\l IMII Dl III-HHV SORU 16 I- Kurucusu Kutluğ BılgeKul Kagandır II Başkentı Karabalgasun dur III- Manı dınını benımsemışlerdır IV Yerleşık hayata geçmışlerdır Yukandaki bılgıler hangı Türk Devtetı ıle ılgılıdır? Aı Gokturuk Devlet B) Kutluk Devlet Z\ UygurDevletı D Asya Hbn Devletı SORU-19 Türkler Islâm Tarıhı'nın hangı donemınde buyuk kıDeler halınde Islarmyetı benımse- mışlerdır? A Emevıter Donemı Bl Abbasılef Donemı C) Hz Muhammed Donenn Dl Dört Halıfe Donemı SORU 20 VI! yuzyılm ılk yatısında yapılan ıkı savaştan bmnctst Batıda Islam dunyası ıçm bır donum noktası oluştururken ıkıncısı doğuda TurV slârr dunyası ıçın olumlu sonuçlar meydana getır mışt' Yukanda ozellıklen venlen savas çrftı aşa ğıdakılerden hangısıdır? A Pjvatya-Tajas B ı Malazgırt Mıryokefalon C Sıfnn-Oandanakan D Kosedağ-Katvan SORU 21 Anadolu SelçuUu Devlet Sınop Antarya gıbı lımanlan egemenfcğı aKına alrnış ve Anadolu ya gelen tuccartara vergı ırdırmı sağlamıstır Buna gore Anadolu Selçuklu Devleti'ndekı bu uygulamayla ne amadanmıstır? A Avrupalı devlederle dostça geçınmek B) T.caretı gelıstrmek Ci Sıcak denızlere açılmak D Anadolu dakı MoğoHarı smdırmek SORU 22 ı KaresıoguDan nın Osmanlılara bagıanması I VenedıkMerle ılk denız savaşının yapılması II Yenıçen Ocağı nın kuruknası 'V Edırne nın başkentı olması Yukandakı olaylardan hangi» Çetebl Meh- met Devn ne aittir 7 A B)ll CJIII D) IV SORU 23 Kıbns ın Osmanlılar taraftndan alınmak ıstenmesının en önemlı nedenı aşağıdakı- ierden hangısıdır'' A Dogu Akdenız tıcaret yolunun guvenlık altıra al nmak ıstenmesı 3 VenedıklıleriTurkgemtlennesaldınnası Z K bns ın bağlan ıte olması D II Sekm n adayı almayı çok ıstemesı SORU 24 Zıtvatorok Antlaşması ı Kasr Şmn Antlaşması I Vasvar Antlaşması V Bucaş Antlaşması Yukanda verılenlerden hangilen 17 Yüzyıl da Avusturya ıle yapılan antlaşmalardandır? A I I B)llll C)IHV D)IIHV SORU 25 Aşağıdakıierden hangisi IHSHim Dfine- mı nın yenılıklennden dedüdır? Aı Sekba- Cedıt Ocajı nın kurulması B) Yen çenlere haftada bırkaç gun eğıtım ve ogrrtın zorunlulugunun konujması C Londra Pans Viyana ve Berlın de elç- lıklern kunjlması Dl Topç^ı Humbaracı ve Lajımcı Ocaklanmn orounun teknık bolumlen halme getmlmesı CEVAP ANAHTARI Türkçe l-C,2-D,3-A,4-B,5-C,6-A,7- D, 8-A, 9-C, İO-B, l l-A, 12-D, 13-C, 14-B, 15-B. 16-D, 17-A, 18-B, 19-D, 20-D, 21-B, 22-A, 23-D, 24-C, 25-C. Matematik 1-B,2-C,3-A.4-C,5-A,6-A,7- C. 8-A.. 9-D, 10-D, 11-B, 12-A, 13-C. 14-D, 15-B, 16-C, 17-D, 18-A, 19-C, 20-B, 21-B, 22-A, 23-C, 24-B. 25-A Fen Bilgisi 1 -C. 2-B, 3-D, 4-A. 5-B, 6-A, 7- A. 8-B, 9-B, 10-C, 11-A, 12-C, 13-D, 14-B, 15-C, 16-A, 17-D, 18-A, 19-C, 20-D, 21-B, 22-C, 23-D, 24-C, 25-D. sosyal Bilgiler 1-D,2-C.3-C,4-A.5-B,6-B,7- A, 8-D, 9-A, 10-C, 11-D, 12-B, 13-B, 14-B, 15-C. 16-D. 17-B, 18-C, 19-B, 20-A, 21-B, 22-B, 23-A, 24-B, 25-A. NUSA\^İN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1976 2 Karar No 1998/16 Davacılar tbrahım Gündüz, Hamza Ozturk. M Saıt Ozmen, Davalılar 1) Metın Musaoğlu, Ebina \e Necla Musaoğlu ıle Su- nvc u>ruklu Huseyın Guneş ço- cuklan A.h ve A.bbas Guneş, 2) Hazıne-ı Malıye 'Nusaybuı, Da\a Tespıte ıtıraz, K.ararTrh 18 06 1998 Yukanda adı geçen davacılar tarafından davalılar aleyhıne mahkememıze açılan tespıte ıtı- raz davasında yapılan jargılama sonunda a) Davanın kısmen husumet ve kısmen de esas yönunden reddı- ne. b) Nusaybın Tepealtı köyünde kam 13 No'lu parsehn tespıt gıbı tespıt mahklen adına tapuya kayıt ve tescılıne. c) Tespıt tutanağında Sunye vatandaşı olarak gozuken tespıt malıklerınden Hüsevm oğlu Ab- bas A.lı \e Kmaıl'ın hısselenne 1062 sayılı yasa gereğınce de\ let- çe el komılmasına karar venlmış olup tum araştırmalara rağmen \h \e A.bbas Guneş'e gereklı teblıgat yapılaraadığından. 7201 savılı yasanın 28. 29 ve devamı maddelen gereğınce ılan >oluyla kararın teblığ edılmesıne karar venlmış olup ılan tanhınden ıtı- baren yasal sure ıçensmde temyız \oluna başvurulmadığı takdırde kendılen açısmdan kesınleşeceğı hususu teblığ olunur Basın 21148 •• •• • Ozel D e r s a n e l e r Birliği D e r n e ğ i (OZ. DE, BIR) - Cumhuriyet işbirliği ile h a z ı r l a n m ı ş t ı r - hetişim için: 0212 552 19 61
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog