Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER MHP'de TBMM Başkanbk Dh/anı seçimi • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - MHP'nin grup toplantısında TBMM Başkanvekilliği'ne Murat Sökmenoğlu, idare amirliğine de Ahmet Çakar seçildi. DSP ve DYP'nin bugünkü grup toplantısmda yapılacak seçimlenn ardından TBMM Başkanlık Divanı oluşacak. Toplantıda, Burhan Orhon, Vedal Çınaroğlu ve Mehmet Ay da kâtip üyeliklere seçildi. DSP'nin TBMM Başkanvekilliği'ne eski Bayındırlık Bakanı Ali Ilıksoy'u getirmesi bekleniyor. DYP grubunda sadece idare amiri ve kâtip üyeler için seçim yapılacak. Yasadrçı örgüt operasyonu • tstanbul Haber Servisi - tstanbul'da terör örgütü tBDA/C adına çeşitli bombalama eylemleri gerçekleştircn Ünal Hûküm (30) ve kardeşi Turgay Hüküm (25), yakalandı. Yakalanan kişılenn gösterdikleri evlerde ve toprağa gömülü vaziyette, 1 'i havalı. l'idekurusıkıolmak üzere toplam 3 tabanca, 2 av tûfeği, 16 adet dinamit lokumu. 4 adet boru bomba, 8 adet dirsek boru bomba, 15 metre saniyeli fîtil, 250 gram maytap tozu, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler, mermiler, örgütsel dokümanlar ve lojistik malzemeler bulundu. Hepatolofi kongresi • tstanbul Haber Servisi - Tûrk ve Alman np bilim adamlannca düzenlenen Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, Crowne Plaza Oteli'nde dün başladı. Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahı Anabüim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy, Türkiye'nin uluslararası toplumdaki görüntüsünûn aksıne bilimsel çahşmalarda önemli gelişmeler kaydettigini belirtti. 27-29 Mayıs tarihleri arasında Swissoterde gerçekleşen III. Ulusal Hepatoloji Kongresi'nde "Roche Karaciğer Araştırma Ödülleri"nde birinciliği Karaciğer Araştırmalan Derneği adına Prof. Dr. Yılmaz Çakıroğlu ve arkadaşlan kazandı. Epilepsilep sempozyumu • Istanbul Haber Servisi - tstanbul Üniversitesi (1Ü) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 8- 10 Haziran tanhlerinde Türk Epılepsi ile Savaş Derneği'yle ortaklaşa olarak "Çocukluk ve Yaşhlıkta Epilepsiler Sempozyumu" düzenleyecek. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapılacak sempozyumda, çocukluğun dirençli epilepsileri, epılepsi ve sosyal yaşam, erişkinlerde ve yaşlılarda epilepsi konulan ele alınacak. kaç ihalesi çetesi • tstanbul Haber Servisi - Karadenız Teknık Üniversitesi'ne bağlı Trabzon'daki bir hastanenin ilaç ve serum ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak ihaleye katılan firmalardan birinin ihban üzerine, haklannda "cüriim işlemek için teşekkül oluşturduklan" gerekçesiyle dava açılan samklann yargılanmasına Istanbul 5 No'lu DGM'de başlandı. Mahkeme, dosya kapsamı ve delil durumunu göz önüne alarak tutuklu samklann tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Aşi günleri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Beş yaşın altındakı çocuklarda görülen çocuk felci hastalığım önlemek için 31 Mayıs'ta başlatılan "Ulusal Aşı Günleri'nin" ikinci turu 6 Haziran 1999'a kadar devam edecek. Birinci turu 26 Nisan-2 Mayıs'ta gerçekleştirilen Ulusal Aşı Günleri'nde, Ankara'da 300 bin çocuğun aşılandığı belirtildi. TGCden açıklama • tstanbul Haber Servisi - TGC'den yapılan yazılı açıklamada, gazetecilerin ticari amaç taşıyan reklam fılmlerinde yer almasının kabul edilemez bir husus olduğu belirtildi. Açıklamada, gazeteciliğin evrensel meslek ilkeleri içinde, diğer mesleklerden farklılık gösterdiği vurgulanarak meslek ilkelerinin korunmasında birçok noktaya dikkat edilmesi gerektiği bildirildı. Devlet Bahçeli: Koalisyonlarda parti programlannı uygulama olanağı yok 'Hükümet protokolüne uyarızANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli. grup toplantısmda yaptığı konuşmada, parti programmda öngördük- leri vaatleri, koalisyon programını zedele- yecekse uygulamayacaklannı söyledı. Bahçeli, "MHP olarak milletkarştsında ve- rflmis, bir sözolan protokolve program şart- laıma uyacaklannı" bildirdi. MHP lideri Bahçeli, grup toplantısmda yaptığı konuşmada. uzlaşmanın önemini vurgularken "koalisyon adabT konusunda milletvekillennı uyardı. Bahçeli. "Clkemiz ve mflleamiz önündeyeni bir sayfa,yeni bir firsat bulunuyor. Bunu. iilke menfaaona uy- gun bir biçimde değerlendirmek, tarihi ve milh bir sonımiuluknır" dedı. "Önce 01- kem, sonra parthn, sonra ben" anlayışlan- nın millet tarafindan takdir edildiğini an- latan Bahçeli, kendilerine verilen sorumlu- luğun gereği olarak "uzun ömüriü bir uz- laşma hükümeti"" kurulmasının zorunlulu- ğuna dikkat çekti. Bahçeli. "En basit hadisede bile uzlaş- mak olgunluk ve feraset ister. Üikenia, mü- letinvedevtetm menfkaü içinzaruriolan uz- MHP grubunda koansyonun zorhıklanru anlatan Genel Başkan Bahçeli, "Proto- kohı zedeleyecekse, programımızı uygulayamayız" dedi. laşma. kutlu bir yoloJdu" dedı. Üçpartınin kurduğu hükümetin "popülizmden uzak durması. adam kayırma ve parti avnmcıh- ğına girmemesi"' gerektiğinı vurgulayan Bahçeli. sözlennı şöyle sürdürdü. "Koalisyon hükümetfcri dünyanın her tarafinda kesin bir uzlaşma ve hoşgörüyü gerektiren hükümeder olmakla birtikte, uy- gulamada çok skınü yaratan hükümetkr- dir. Önemli olan, bu sjkınnlan en asgari se- \iyede tutmak \c hatta yok mesafesine in- dirmektir. Koalisvon hükümetleri esnasın- da, partilerin kendi yönetimlerüıde olan ka- mu alanlan içerisinde dahi kendi prognun- lannda öngördükleri bir idare tarzj sergi- lemderi, şayet koafisyonlarm bir nevi gere- ği olan program ve protokolü zedekyecek- se, mümkün olmamalıdır. Protokolün al- tında imzamız var. Ancak şu da bir gerçek- tir ki bu protokol metni parthnizin değü hü- kümeti oluşturan üç partinin üzerinde uz- laşüklan müşterek bir metindir. Şimdiye kadar milletimize karşı her taahhüdüne, sözüne sadık kalan partimiz. yine millet karşısında verflmiş bir söz olan bu protokol, hükümet progranu şartlanna da uyacak- ürf MHP'nin geçmişte katıldığı koalisyon hükümetlerinde uyum ve titizlik içinde ça- lıştığmı savıınan Bahçeli, şunlan söyledi: "Partimizin hiçbir mensubu, nüfuz, mev- ki istismanna gûişmemiş, şahsi çıkar elde etmek hevesine kapılmamış, insanlanmız arasında aynmcılık gözetmenuş, partizan- lıktan uzak durmuştur. Bunun yanmda, ko- alisyon ortaklannın da aynı titizliği göster- mesini istemiş, miDete hizmetetmesini bek- lemişnr." Başbakan Ecevit hükümet programını cuma günü TBMM'de okuyacak 'Ekonomik sorunlar' ağırhktaANKARA (CumhuriyetBüro- su) - Hükümet programını hazır- lamak üzere kunılan komisyon. çalışmalanm tamamladı. Başba- kan Bülent Ecevit, programm cu- ma günü TBMM'de okunacağını söyledi. Programda, ağırlıklı ola- rak ekonomik sorunlann çözü- müne yer verilirken bütçe açıkla- nnın azaltılması, kayıt dışı eko- nominin önlenmesi, bütçe disip- lininin güçlendirilmesi, kırsal alanda kalkınmaya öncelik veril- mesi, tanm ve hayvancılığın hak- sız dışalım rekabetine karşı ko- runması, özelleştirmeye hız ve- rilmesi, uluslararası tahkimin önündeki engellerin kaldınlması hedefleniyor. Programın birer kopyası, son düzeltmeleri yapmalan ve onay- lamalan için Başbakan Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar- dımcısı Devlet Bahçeli ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a sunuldu. Komisyon üyeleri, programın içeriğinde herhangi bir sorun ya- şanmadığını belirtirkenprotokol- de ytr alan konulann daha da ay- nntılandınldığını dile getirdiler. Ancak, programın yazım dilinde pürüzçıktı. Yazun dili öz Türkçe Programı Başbakan Ecevit' in TBMM'de okuyacak olması ne- deniyle yazım dilinde DSP'nin önerdiği öz Türkçe'nın kullanıl- masına karar verildi. TBMM Ge- nel Kurulu'nda cuma günü oku- nacak programın görüşmeleri 7 Haziran Pazartesi, güvenoylama- sı da 9 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Programda şu hedeflere yeT verildi: • Ekonooıi ve mahye politika- larmın temeo. istikrar içinde sür- dürulebilir bmümeyi gerçekleş- rirnıektir. l ygulanacak ekono- mik program, ülkenin istikrar içe- risinde kalkınmasının temelini oluşturacak. Ekonomik istikrar, bütçe açıklan azalularak, faiz dı- şı bütçe fazlası yaranlarak, kayıt dtşı ekonomiye karşı etkili önlem- ler alınarak, sosyal güvenük ku- nımlannın ve birliklerin açıklan giderilerek, bütçe disipüni güçlen- dirilerek sağlanacak. Bu şekflde y g J l(am MehmetBaüküedtöngazetemirizivaretederekyöneti- d ve yazariarunızla göröştü. Öymen, genel başkan secüdikten sonra ilk olarak gazetemizi ziyaret ederek Ya\m Kıırulu Başkam ve yazannnz tlhan Seiçuk ik sohbet erti. Öymen. geçmiş dönemde çeşitli nedenlerie partiden kopanlan yeniden kazanmak iste- diğini, bu nedenk geri döniişü teş^ik edki önlemler alacagını söyledi. Partide şu andâ parti meclisl merkez yönetim kuruhı gibi orgaıüar olmadığuu. tek >etkili yönetseJ organın genel başkan olarak kendisi olduğunu anlatan Oymen, yetkili kunülann seçi- mi için yapılacak kurultaj öncesinde, ideolojik tarüşmalann yapılması gerektiği görüşünde olduğunu söyledi. Öymen, partinin genel doğrultusunu beinieyecek tarbşmalann yaru sıra, CHP'nin seçimi ka> betme nedenkrinin saptanması için de parti içinde- ki farkh görüşkrin bir araya gdmesini sağlayacağuıı söyledL Öymen sş nca. paıüdeki grupiaşmalann ideolojik farkhlıklardan kaynaklanmadığun, gruplânn Idşjsel vakmhkfatrla oluştuğu gözierniniaktardı.Gazetemizyazan tlhan SelçukdaCHPOeCum- huriyet gezetesinin, savundııklan değerler bakimından tarihsel bir çaktşma içinde okluklannı söyledi Seiçuk, CHP'nin seçim yenilgisini hazırlayan en önemli nedenin, 28 Şubat sürednden uzaklaşmasım gösterdL (Fotoğraf: UĞUR DEMİR) ekonomkkgüven orttnu yaranu- cak. • Kamu açıklanmn finansma- m için Merkez Bankasf nın kay- naklanna hiçbir koşul ve biçim- de başvurulmayacak. lzlenmekte olan gerçekçi kur politikasına de- vam edilecektir. Enflasyonla mü- cadele sürdürülürken dargelirli- lerin mağdur edılmemesine özen gösterilecek. • Destekleme kapsamındaki tanm ürünlerinin fıyatiannın be- nrknmesindedünya fiyatian, ma- liyeder ve beklenen enflasyon te- niei ahnacak. Stoka üretim kesin- lfldeyapümayacak,bu amaçlasis- temli bir üriin değişim programı yürürlüğe konulacak. Tanmsalsi- gorta ve prim sistemi de bu çerçe- vede ete ahnacak. • Ekonomide kırsal alan kal- kınmasına öncelik verilerek köy- lü-ve çiftçilerin refah düzeyini yükseltici ekonomik ve sosyal politikalaroluşturulacak. Orman- lann yönetimine orman köylüle- rinin etkin katılımı sağlanacak. Ulusal sanayi. tanm ve hayvancı- lık, haksız dışalım rekabetine kar- şı korunacak. • Güneydoğu ve Doğu Anado- lu'nun geri kalnuşhğL, ekonomik ve sosyalönkmlerle çözülecek. tş- siztiği ve yoksulluğu önleyici üret- ken yaünmlar hızlandırıiıp des- teklenecek, alrvapı eksiklikkri 'yap-işlet-de\Tet' yönteminden de yararlanılarak giderilecek. Eğitim ve sağhk alanındaki boş- luklar en kısa zamanda dotduru- lacak. • Ekonomiyi ve sosyal hakla- n ilgilendiren yasama çalışmala- nna ve uygulamalara, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve sivil toplum örgütlerinin katılımı sağlanacak. • Özefleştirmenin kamuovıına güven veren, seffaf ve kamu yara- nnı gözeten bir biçimde hızla ya- pılması sağlanacak. Ozelleştirme uygulamalannda iş güvencesî özenle gözetilecek, sermayenin ta- bana yjr»ilması amacıyla halka arz yöntemine de önem verüecek. CHP'li belediye başkanlan, PM'de yeniden yapılanmayı sağlayacak kadrolan istiyor ""Ehııalai'la armııtlar l>iı*likte toplaıunasm9 MUTLU SERELİ ANKARA - 22 Mayıs kurultayında parti mecli- sinin seçilememesini "şans" olarak değerlen- diren CHP'li belediye başkanlan, "yeniden vapdanmayT sağlayacak kadrolann yöne- timde ağırlıklı olmasını istiyor. Başkanlar, kırgınlık ohnasın diye "koansyon'' anlayı- şıyla oluşturulacak bir listenin dışandaki çatışmalan içeriye taşıyacağını savundular. Ahan Öymen de genel başkanlığa seçilme- sinin ardından ılk kez Aydın, Manisa, Bile- cik ziyaretleriyle alanlara çıkıyor. Gaziantep Belediye Başkan Ceial Doğan, 22 Mayıs kurultayında "Bste skandah" nedeniyle bü- yük bir olumsuzluk ya- şandığını, ancak bu ne- denle PM' nin oluşmama- sının CHP için bir şans olduğunu kaydetti. Altan Öymen'in bu şansı iyi kullanacağını umduğunu söyleyen Doğan. Öy- men'e "emanetçj" diyen- lerin yanıldıklannın orta- ya çıktığını belirtti. CHP'nin kendisini temsil edebilecek kaliteli kadrolara gereksinimi bulunduğunu anlatan Do- ğan, bunun "elmalarla armutiartoplanarak'' ya- pılamayacağını kaydetti. Doğan, çeşitli gruplardan "3'er. 5'er" kişi almarak PM'nin paylaşılamayacağını behr- terek "Paylaşmak anla)işıyla değD, birleşim anlaytşıyla hareket etmek lazım" diye ko- nuştu. Celal Doğan, "liste oyununu" sergi- leyen anlayışa yeniden izin verilmemesi ge- rektiği söyledi. Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün de CHP'nin yeniden yapılanma için geçiş dönemi yaşadığını belirterek bu süreçte "ça- üşma ve kavga" yaşanmaması gerektiğinın altını çizdi. Liste skandalım yaratan zihnı- yetin desteklenmesinin olanaklı olmadığını kaydeden Gürün, şimdiye kadar partide ya- şanan pek çok olumsuzluğun da bu zihni- yetin ürünü olduğunu belirtti. Gürün geçen kurultayda PM'nin seçilememesini şans olarak değerlendirerek "Çünkü son ana ka- dar Baykal'ın aday ohıp ounayacağı konu- şuldu. Bu arada PM'yi düşünen bile olma- dı. Sağlıklu yeniden yapdanmayı sağlayacak bir kadro oluşması gerekli" diye konuştu. Gürün, "Yeniden yapılanma gruplânn le- hine, ak) hine değiL partinin lehine olmalT dedi. PM lıstesı oluşturulurken "kırgmhkol- masın" anlayışı olmaması gerektıgini savu- nan Gürün, bu süreçte belediye başkanlan- nın da görüşlerinin alınmasını önerdi. Oymen, istanbul İl Örgütü yoneticileri jie sohbet toplantısı düzenledi 'îlk seçimde iktidar adayı olacağız' tstanbulHaber Servisi-CHP Genel Başkanı Attan Öy- men, CHP'ye ilginin arttjğını ve bir umut döneminin başladığını belirterek "Onûmüzdeki kurultayda bu ınnudun yerini güven alacak" dedi. Öymen, partililenn önflnde seçim yenilgisinin tahlili, tüzük değişikliği ve parti içinde "orkestrasyon" sağlanması gibı üç önemli görev bulunduğunu ifade ederek "tlk seçimkrden ikö- dar adayı olarak çıkacağız'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Altan Öymen dün akşam CHP tstanbul tl Orgütü'nde il yöneticüeri, üçe başkanlan ve kurultay delegeleriyle bir sohbet toplantısı düzenledi. Partinin henüz yetkili kurullannın bulunmadığuu belir- ten Öymen olağanüstü bir dönemden geçtiklerini kay- detti. Geçen dönem tstanbul millervekili olduğunu ve bu nedenle ilk toplantısını kendi seçim bölgesinde yaptığı- nı anlatan Öymen "Kandtaydan sonra partimizeyöne- len Hgmin artmakta oMuğu,fiyeolmak isteyenler oldu- ğu betirtfliyor. tl başkanlan, partrye Uginin artnğmı, bir umut döneminin başladığını anlattdar. Bu umut, önû- müzdeki kurultayda gfivene dönüşecek Her bölgeyi her alanı kapsayacak çabşmayla umudun yerini güven ato- cak" diye konuştu. Partililenn önünde üç görev olduğunu vurgulayan Öy- men, yoğun ama kısa bir çalışmayla seçim yenilgisinin tahlilinin yapılması gerektiğini söyledi. Tüzükte aksa- yan yönlerin de tamamlanabileceğini kaydeden öymen "Yapısal konular, program ve poötikalartaröşıhnah. Par- tide çok değisik seslcr çıkıyor. Bu güzel bir şey, ama bir orkestrasyon gerekiL Tabii bu çahşmalar yapıhrken ör- gütsel yahyn«l«r seferberlik ruhu içinde sürecek" dedi. Artvin Belediye Başkanı Emin Ozgün de bu süreçte herkesin belirli bir disiplin için- de partiye destek vermek için çalışması ge- rektiğini vurguladı. Deniz Baykal ve çevre- sindeki isimleri suçlamakla bir yere vanla- mayacağını ifade eden Özgün, herkesin üze- rine düşenleri yapması durumunda yaşanan sıkıntılann giderilebileceğini kaydetti._ Çanakkale Belediye Başkanı tsmafl Ozay da siyası etik açısından eski MYK üyeleri- nin yeni dönemde göreve aday olmamalan gerektiği görüşünü kaydetti. Ozay, PM lis- tesi oluşturulurken belli bir sayının genel başkana bırakılması gerektiğini belirterek delegelerin seçim yapa- bilmesiiçin 80 kişilik lis- te hazırlanmasını öneTdi. Özay, her grubun ayn lis- te hazırlaması yerine, bu dönem için tek PM liste- si hazırlanmasının olum- lu sonuç vereceğine inan- dığını söyledi. CHP lideri Öymen, 6 Haziran'daki ara yerel se- çimler için alanlara çıka- cak. Öymen, 3 Hazi- ran'dan başlayarak sıra- sıyla Aydın, tzmir, Mani- sa ve Bilecik'e gidecek. Aydın 'ın Söke ilçesinin Sazlıköy, Manısa'nın Ha- cırahman beldelerinde yurttaşlarla sohbet top- lantılanna katılacak olan Öymen, 5 Haziran günü deBilecik'te ilkmitingini gerçekleştirecek. DÜZYAZI ORHAN BİRGİT Öcalan Kime Dayanacak ki? Öcalan'ın Imralı duruşmasında söyledikleri, ki- me hangi mesajlan vermek istediğini yanıtlamak isteyenleri de belirsizliğe sürüklemiş olmahdır. Bazılanna göre, terör örgütünün başı, savun- masına politik bir taban sağlayarak, hakkında DGM savcısının ileri sürdüğü suçlamalan göz ar- dı ettirmeyi amaçlamıştır. Yani, dilinden bir suçla- ma aracı olarak kullandığı T.C. söylemini Türkiye Cumhuriyeti olarak düzelttiği, ya da "demokratik Cumhuriyefe bağlılığını "bayrağa saygı"y\ yine- lediği için Imralı mahkemesi önünde tutanağa ge- çirdiği savunması ile o, kendi tabanına da hükme- debilecektir. Dünkü VVashington Post gazetesi, bu söyleni- lenler için şöyle diyordu: "Apo'nun özür dileme- si, hem yandaşlannda hem karşıtlannda şaşkınlık uyandırdı. Bir PKK yandaşı, 'Kulaklanma inana- madım. öcalan bir korkak ve hain. O, adına dö- külen kanlara layık degil', yorumunu yaptı." Bir adım daha ileri gidelim. Paris'teki Kürt Ens- titüsü sorumlusu Kendal Nezan'a göre Öcalan iş- kence gördüğü için baskı altında konuşmaktadır. Kendal "Sanıyorum kendisi ile cezaevinde anlaş- ma yoluna gittiler. Söyledikleri artık geçersizdir" diyor Oysa öcalan önceki gün Imralı mahkemesinde sözlerine, kendisine tek kelime bile sorulmadan, işkence ve baskı görmediğini açıklayarak başla- mıştır. Ama söyledikleri karşısında eski yandaşla- nnın kendisini korkak ve dönek olarak suçlama- lan ile karşı karşıya kalmıştır. Demek ki, terör örgütü başının, birinci günü sa- vunmasını salt politik bir tabana oturtmaya çalış- ması, bölücü örgütte yanıt bulan bir mesaj yerine geçmemiştir. Sanığın beklediği amaca ulaşması- nın gerçekçi olmadığı ortaya çıkmıştır. Zaten dün DGM başkanının kendisine yöneltti- ği sorular ile, öcalan birinci günkü savunma stra- tejtsinin dışına çıkarak somut yanıtlar vermeye b^lamıştır. Bu sorular arasında terör örgütünün bilinen dış bağlantılannın birinci ağızdan yinelen- mesi de vardır. Imralı mahkemesinin tutanakları böylece, P- KK'nin asıl sorumlusunun ağzından, örgüt disip- linine karşı çıktığı için öldürülme kararı verilen Kürt soylulann kimler olduğunu kayda geçirmiştir. Ör- güt başının Kesire Öcalan gibi, ıstediği kimseyi ölümden bağışlayabildiğini de mahkeme tutanak- lannda bulmak mümkün olmaktadır. Ama asıl önemlisi eşkıyalann Yunanistan ve Yu- goslavya'da eğitildikleri, Güney Kıbrıs'tan kilise- leryolu ilesaglanan paraveöteki destekler, Iran'da hastane adı altında hem sağlık ve tedavi olanağı bulduklan hem de eğitim gördükleri bir kez daha boyutlanmaktadır. Hollanda'nın eşkıyaya nasıl ku- cak açtığı görülmekte. Ingiltere'nin Öcalan'ın de- yişi ile "Kürt sonınuna beslediği derin politika" kayda geçmektedir. Her halde ilerleyen duruşmalarda örgütün 200 milyon dolar civanndaki varlığının kaynakları da, ASALA ile ilişkiler de boyut kazanacaktır. Bilmiyorum, Apo'nun anlattıklanndan sonra ül- ke topraklannı bölüp 1916 koşullarını diriltmek is- teyenlerden söz açanlan hâlâ hafife almaya kalkı- şanlar ne söyleyeceklerdir? Ya da Öcalan'ın isterse dağdaki yandaşlanna si- lah bıraktıracak güçte olduğuna inanan ve bu inançlanna destek bulmak isteyenlerin dağarcık- lannda hâlâ atabilecekleri barut kalacak mıdır? Terörist başının dünkü ifadesinde benim altını bir kez, bir kez daha çizmek istediğim açıklamalar P- KK'nin yerini Islami Büyük Doğu Akıncılar Cephe- si ile Hizbullah örgütünün almak istediği yolunda- ki açıklamalandır. Bu sözleri, "Bazen biz Yunanistan'ı, bazen de Yunanlılar bizi karşılıklı olarak kendi amaçlan uğ- runda kullandılar" açıklaması ile bir arada değer- lendirerek, sormak istemez misiniz: Türkiye'yi bekleyen en önemli iki tehlikenin bö- lücülük ve gericilik olduğunu söyleyenler, haksız mıdıriar? Sol partilerden değerlendirme 'Yeni hükümet istikrarı sağlayamaz' ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Parla- mento dışındaİci sol par- tiler, Milliyetçi-ANA- SOL hükümetini değer- lendirdi. Sosyalist tktidar Partisi (StP) Genel Baş- kam Aydemir Güler, hü- kümetin kurulmasıyla ortaya çıkan tablonun is- tikrar getireceğinin düşü- nülemeyeceğini belirte- rek "Bu hükümet emper- yalizme teslimiyet, emek- çh e saldın ve Kürt'e tah- dit hükümetidir'" dedi. tşçi Partisi (İP) Genel Sekreteri Mehmet Bedri Gülteküı, koalisyonun kuruhnasıyla 28 Şubat'm iniş sürecini yaşadığını kaydetti. ÖDP Genel Başkanı UfukUras, MHP'nin hü- kümete girmesinin risk ve tehlikeleri olduğunu, demokratik düzenleme- lerin yapılmayacağını, kamu çalışanlannın sen- dikal hak arayışlannda tatmin edici bir sonuç or- taya çıkmayacağını söy- ledi. SİP Genel Başkanı Güler, Meclis'in soluyla ve yükselen sağıyla, "Kürt operasyonunun" ürünü olduğunu söyledi. Ortaya çıkan tablonun is- tikrar getirmesinin düşü- nülemeyeceğini kayde- den Güler, "MHP'nin kimliği üzerinde yüriitü- len tarOşmalann içeriği- nin hiçbir önemi yok MHP karşMİevTİmci bir iç savaşörgütü olarak ku- ruhnuştur ve bundan başka bir künlik kazan- ması inıkânsızdır. Bu hü- kümetemperyalizme tes- limiyet emekçiye salduı ve Kürt'e tahdh hüküme- tidir" dedi. MHP'nin rolti ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras. hükümet pro- tokolünde liberal politi- kalara devam edilecegi- nin, uluslararası tahkimin çokuluslu şirketler lehı- ne çözümleneceğinin, özellikle enerji alanında özelleştirmenin süreceği- nin görüldüğünü kaydet- ti. MHP'nin hükümet or- tağı olmasının tehlike ge- tirdiğini vurgulayan Uras, "MHP üst yöneti- minin yaratmaya çalıştıgı görünüşteki ılınılı imaja karşın, koalisyonda artan gücü ve büyüyen kitle desteğiyle, 1970'lerin Milliyetçi Cephe hükü- metlerinde oynadığmdan daha vahim bir rolü üst- lenebilir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog