Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yabancı basın, Abdullah Öcalan'ın ilk duruşmasındaki ifadesini şaşkınlıkla karşıladı 'Yaşamak için yalvanyor'Haber IVIerkezi - Abdullah Öcalan'ın ilk duruşmadakı ifadelen yabancı basuı- da şaşkınlılda karşılandı. Öcalan'ın "kel- fcsini kurtarmak" peşmde oldugunu belir- terek örgûte "silahı btrak" çağnsında bu- lunduğu yorumunu yapan yabancı gazete ve televizyonlar, terörist liderin savunma- sına şehit aılelennden ve gazılerden özür dıleyerek başladığını vurguladılar. Öcalan'ın, başlayan yargılama süreci, Ingıliz basınında ilk sayfalarda yer aldı. The Dafly Tetegraph gazetesı haben. ilk sayfadan yaptığı "Kürt lider yaşamak içinyalvanyor" şeklindeki anonsla verir- ken gazetenin iç bölümünde de davanın ilk gününün aynntılanna yanm sayfa ayırdı. Öcalan'ın şehit ailelerinden özür dile- dıği ve bu durumun avukatlannı da şa- şırttığı belirtılen haberde. Öcalan'ın "ha- yatta bırakılmasının karşılığı olarak Tûrklerle KüıUer arasında banş ve kar- deşHgj sağlamak" gibi bir teklifte bulun- duğu belirtildi. Haberde aynca ölüm ce- zasının, Türkiye'de uzun yıllardır uygu- lanmadığına, ancak Öcalan konusunda uygulanması için özellikle şehit ailelen başta olmak ûzere toplumun büyük bö- lümünce yürûtûlen bir kampanya bulun- duğuna dikkat çekıldi. The Times gazetesi, haberinde Öca- lan'ın şehit ailelerinden özür dıleyerek başladıgı önceki günkü yargılama aşa- masında, örgütün silahı bırakmasını sağ- • Öcalan davası Batı basınında ilk sayfalardan verildi. Öcalan'ın özür dileyerek başladıgı konuşmasına geniş yer veren gazeteler. Öcalan'ın ölümsüz bir gerilla lideri değil. yaşamı için pazarhk eden bir görünüm çizdiğini yazdılar. Hemen hemen bütün gazetelerde Öcalan'ın pişman olduğu. yaşamak için yalvardığı belirtildi. layabıleceğinı belırterek buna imkân ta- nınmasını ıstediğıne dıkkatı çektı. Yaşamı için ricacr Öcalan'ın, kendisinı. kendi yarattığı. ancak sonradan kontrol edemedifi bir "Frankeştayn" olarak tarif ettiği yoru- munu yapan Times. Öcalan'ın tutukian- dıktan sonra hiçbir baskı ve ışkenceye uğramadığını da açıkça dile getirdigini belırtti. Times, yazının son bölümünde, Öcalan"ın"ölümsüzbirgerillalkleri" de- ğil. "yaşamı için pazarhkeden sıradan bir insan göriinrüsü çizdiğini'' de v urguladı Haben. "BirzamanlarTürklerüifela- keti olan Öcalan, şimdi yaşamı için mah- kemeye ricacı oluyor" başlığıyla veren The Independent gazetesı, Öcalan'ın, mahkemedekı ifadelennden bir bölü- münde Ingiltere, Almanya, ttalya ve Yu- nanıstan'ın Türkiye'ye karşı kendisini kullandığını söyledığine işaret etti. Öcalan'ın ifadelenne farklı bir bakış açısıyla bakan TheGuardian. "Öcalan, Banş Çağnsı Yapü" başlığıvla verdığı haberde. Öcalan'ın mahkemeden kendi- sinın ıdamı konusunu bir kere daha dık- katli düşünmelerini istediğini \e silahlı çatışmaya son verebilecegini söylediği- ni bildirdi. Öcalan'ın "Tûrkçe" konuştuğuıtu vur- gulayan gazete. PKK liderinin baskı ve işkence görmediği yolundakı ıfadesine de işaret ettı. Guardıan. terör örgütü ele- başısının, yıllardır ilk kez, terönstlere sı- Anayasa değişikliği imzaya acıldı DGM'lerin sivilleştirilmesi için ilk adım ÇÎZMEDEN YUKARI MUSA KART ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Abdullah Öcalan davası nedeniyle hüküme- tın "ivedi" olarak gündeme getirdiği devlet güvenlik mahkemelerinin (DGM) sıvilleştınlmesine ilışkin anayasa değişikliği öneri- si, dün DSP-MHP ve ANAP gruplannın imzası- na açıldı. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, dün Başbakan Yardımcısı Dev- let Bahçeli ve ANAP lideri Mesut Yıtaıaz'la görüşerek imzalannı aldıktan sonra, "Bu koşullarda halkoyla- masına grtmek gerilimi art- brabflir" dedi. DGM'lerin Kuruluş ve Görevlerine îlişkin Yasa değişikhgının de bu hafta içınde Bakan- lar Kurulu'nda görüşüle- rek TBMM'ye sevk edile- ceği bildirildi. Muhalefet partilerinden FP Genel Başkanı Recai Kutan ise bu değişıklikle beraber, DGM'lerin görev alanlan- nı "nefleştirmeye" dönük yasa değişıkliğının de ya- pılmasından yana oldukla- nnı söyledi. DGM'lerin sivilleştiril- mesine ilişkin anayasa de- ğışikliğini Öcalan davası bitmeden sonuçlandırmayı amaçlayan hükümet ortak- lan, süreci hızlandırdı. Adalet Bakanı Türk, önce- kı gün başlattığı sıyasi par- ti liderlerine ziyaretini dün Bahçeli ve Yılmaz'la gö- rüşerek tamamladı. Anaya- sa değişıkliğine ilk imzala- n ıse hükümet ortağı parti- lerin liderleri koydu. Türk, önerinin 3 parti grubunda imzaya açıldığını belırte- rek "Koalisvon partilerinin oy toplanu 350. Ojsa ana- yasa değişikliğinin halkuy- lamasına gerek kalmaya- cak bir çoğunluk desteğiy- le çıkarılmasını arzu ediyo- ruz" dedi. Türk, "Değişik- ük gerçekleşirse mahkeme- ye ara veritebilir mi" soru- suna, "Mahkemenintakdi- ridir" yarutını verdi Devlet Bakanı Yüksel Yalova da DGM'lerin ku- ruluş ve görevlerini düzen- leyen yasa değişikliğinin birkaç gün içınde Bakan- lar Kurulu'na sunulacağı- m, ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceği- ni söyledi. Adalet Bakanı Türk'ün dün görüşerek destek iste- diği FP Genel Başkaıu Re- caı Kutan ise DGM'lerin sivilleştirilmesine dönük anayasa değişikliğini par- tisının de istediğini, ancak bunun "Baü istiyor" diye acılen gündeme getirilme- sini doğnı bulmadıklannı söyledi. Adalet Bakanı Türk'e de bu görüşlenni ilettığıni söyleyen Kutan, "koşullu destek" mesajı verdi. Kutan, anayasa de- ğişikliği ile DGM'lerin as- keri üyelerden anndınlma- sının yeterli olmayacağmı belirterek "DGM'lerin ku- ruluşu ile ilgili kanun da de- ğiştirilerek bu mahkemele- rin yetkileri net olaraktarif edilmelidir" dedi. Kutan, FP olarak DGM'lerle ilgili anayasa değişikliğini istediklerinı. ancak "başkalan istiyor" diye değil, mılletin isteği ve yaranna olduğu için de- ğışıklık yapılması gerekîı- ğını vurguladı. FP grubunun basına ka- palı bölümünde de DGM'lerle ilgili anayasa değişikliği konuşuldu. Edı- nılen bilgiye göre grupta, DGMMerin tümüyle kaldı- .nlmasının ıstendiği, ancak ara çözüm olması duru- munda da DGM'lerin ku- ruluş ve görevlenne ilışkin yasada düzenleme yapıl- ması gerektiğı görüşünde bırleşıldi. FP'liler anayasa değişikliğine, gereksinim olursa destek olacaklannı ıfade ettiler lahlan bırakmalan yolunda çağn yaptı- ğını da belirttıği haberde, duruşmanın başlamasınan, Avrupa'nınpekçokyerin- de yapılan göstenlerle protesto edildiği- ni bildirdi. 'Silah bırakma çağnsı yapü' Haber Italyan basınında da ilk sayfa- larda yer aldı. DGiornale gazetesi, "Oca- lan Pişman Ohıvor: Yanlış Yaptam" baş- lıklı haberinde, PKK lıdennın mahke- mede "Hayatmu kurtann" dediğini ve yandaşlanna "Silahlan btrakın" çağnsı yaptığını bildirdi. La Repubbtica gazetesi de "Öcalan Mahkeme Salonunda... 'Af İstiyonım" başlığıvla verdığı haberde, "Öcalan,şe- hit annelerinden özür dilerken Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeye hazır ol- duğunu belirtti" ıfadesını kullandı. La Stampa gazetesı. Öcalan'ın fotoğ- rafının altında. "Beni İdam Etmeyin, Türkiye'ye Hizmet Edeceğün" başlığını kullandı. Haberde, "Öcalan bütün afle- lerden af istiyor" denilirken PKK lideri- nin. "Bugünden itibaren akan kanlan so- na erdirmek için gayret sarf edeceğim" sözüne yer verildi. Corriere deHa Sera gazetesi, "Öca- lan'dan Hâkimlere: Beni Öldürmeyin" başlıklı habennde. "Öcalan, Kürtlere si- lahlan bırakmalannı söylüyor" ıfadesi- nı kullindı D Messaggero gazetesı de "Öcalan: Beni ÖMürmeyin, Size Ba- nşı Sağla>acağun" başlığı altında. "PKK'nin öldür- düğü insanlar için Öcalan özürdüedi" dedi. MUDANYA "DAN NOTLAR ' Annelerin her bakışı ona bir kurşun' MUDANYA-Öcalanduruşmasının ikınci gü- nü Mudanya sakin bir bekleyış içindeydi. Öca- lan'ın salondakı af dıleyen görüntüsü, ezıkliği ve duruşmayı izleyen şehit ailelerinin anlatım- lan. Mudanya'da bir gün önce yaşanan gergın- liğı ortadan kaldırdı. Artık şehit ailelerinin tek beklentisı, duruşmanın bir an önce sonuçlanma- sı ve Öcalan'a "hak ettiği' cezanm \erilmesi. Mudanya. dün sabah erken uyandı. Duruş- maya katılacak olan gruptakiler. sabah 05.00'te ilçejandaıma komutanlığına gitti. Güvenlik kar- tıru alanlar. tmralı'ya götürülmek üzere iskele- deki Mudanya lrtibat Büro Amirliği'ne getiril- dı. Önceki gün Imrah'ya gidenleri yolculayan, slogan ve bağınşlarla Öcalan ve PKK'ye lanet okuyan ve iskeleye gırmek isteyen kalabalık ise dün yoktu. tskeledekı yasak bölgede oluşturu- lan güvenlik önlemlen de daha esnekti. Yasak bölge alanı daraltılırken sabit nöbet görevi tu- tan çevık kuv-vet sayısı da azaltılmıştı. Yasak bölge çevresindekı çay bahçelennde sloganlar atarak Imralfdan haber bekleyen şe- hit yakınlan gitmiş, Imrairya gıdecekler liste- sınde yer alan aıle ve gazıler ilçede kalmıştı. Yasak bölgeye yüz metre uzaklıktakı Derya Çay Bahçesf nde gelışmeleri izleyen şehit ya- kınlanndan Üna) Y'üdız, "Utanmadan bizden özürdiliyor. Ozrünü asla kabul etmeyiz" diye sö- ze başlıyor. Eşı Vesile Yüdız ile önceki gece Mu- danya'ya gelmiş. Kaymakamla gönişmüşler. ancak kendi arabalannda kalmayı yeğlemişler. Duruşma sonuna kadar Mudanya'da kalacakla- Davavı Mudanya'da izleyen şehit aileleri "Ecevit'i ve MHP'yi biz başa getirdik. Bu yasavı çıkanrlarsa bundan sonra biz- den bir şe> beklemesinler" diyorlar. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOGLU) nnı söylüyor. "Perişan olmavacak mısınız" so- rumuza. "Bizdörtyıldırperişanjz. Arabadakal- sak ne olur, «de kalsak neolur" diye yanıt ve- nyor. Oğullan Şükrii Yıldız 1995'te Kuzey I- rak"ta şehit olmuş. Henüz 21 yaşında kaybettik- leri oğullannın çerçevelettırdikleri fotoğrafını ellennden bırakmadan konuşuyorlar: "Apo bir an önce asılmah. Eğer korkuyorlar- sabizeversinlerbizasabm. lOmilvarükdairemi hibe edeceğim; bana astırsınlar. Çocuğuınun me- zarı başında söz verdim, intikamını alacağım di- ye." Bırçok şehit ailesi gibı Ünal Yıldız da devle- tın verdiği tazminatı kişisel giderlen içın harca- mamış. Oğlunun adına Konya'da bir mescit yap- tırmış. Ancak müteahhit tarafından dolandınl- mış. Diğer şehit aileleri gi- bi Yıldız da "pişmannkya- sasını içine sindiremiyor" Başbakan Bülent Ecevit'e ve oglunun ölümünden son- ra "kendilerinindinden tut- tugunu" söylediği MHP'ye seslendiğini söylüyor ve "Yasavı çıkanriarsa bakgör neler olacak. Şehit aileleri ve gaziler neler yapacak" di- yor. Ankara'dan gelen şehit babalan Hasan Yıldız ve AB Rasim Koçak da, "Mahke- me bir an önce hak ettiği ce- zayı verse de yüreğimize bi- raz su serpilse" diyorlar. Yıldız ve Koçak da piş- manlık yasasına karşı ol- duklannı özellikle vurgulu- yor ve "30 bin kişinin katili bu adam. Pişmanlık yasası- nı nereve çıkaracaksın. Eğer bu yasa çıkarsa biz şehit ai- leleri Meclis'e yürürüz. Ece- vit'i ve MHP'yi biz başa ge- tirdik. Bu yasavı çıkaruiar- sa bundan sonra bizden bir şey beklemesinler" diyorlar. 'Olağandışı jtiraflar' Fransız LJberaaon gaze- tesı "Ocalan'ın Oiağandışı ttiraflan" başlığı ile man- şetten verdiği haberde, P- KK liderinin, yaşamına kar- şılık örgütün teslimiyetinı önerdiği belirtilerek "Terör örgütü elebaşısı, kendisine imkân verilmesi halinde, banş için kih't bir rol oyna- mak istediğini söylüyor" denıldi. Le Fşaro gazetesı "Yar- gıçlar Önünde Öcalan, Ba- nş Çağnsı Yapt" başlığıy- la verdığı haberde, Fransız Uluslararası Dış Politika Enstitüsü (IRIS) yöneticile- rinden Didier BiUion'un, "Öcalan'ın tutuklanması, Türkiye'ye bu krizden çık- mak için bir fırsat imkinı veriyor. Bu hem Türkiye, hem Avrupa'nın çıkanna" şeklindeki açıklamasına yer verildi. 'Korkak 5 Öcalan'ın yargılanması ABD basınında kısıtlı yer bulurken The VVashington Post Öcalan'ın, mahkeme- dekı ilk ifadesınde "canının bağışlanması için yarvarma- sının ve Tü rk devletinin hiz- metinde oldugunu söyteme- sinin", yandaşlannda derin hayal kınklığı yarattığını yazdı. Gazete, muhabiriyle telefonla konuşan bir PKK yandaşının, "Kulaklanma inanamadım. Öcalan, bir korkakve hain. O, adına dö- külen kanlara layık değil" dedığını yazdı. Hollanda'nın en büyük gazetesi De Telegraaf. "Öcalan. Banşa Karşüık Yaşamını İstiyor", De Vblkskrant Gazetesı, "Öca- lan, Mifitanlanna Teslim Ol Çağnsı Yapü", NRÇ Han- delsblad gazetesı. "Öcalan Davası Başladı, Erteleme Reddedildi" başlıklannı kullandı. 'Suçunu itiraf etti' Belçika basını, Öcalan'ın suçlannı itiraf ettiğine dik- kat çekerken muhafazakâr La Libre Be|gk|ue gazete- si, "Benim İçin Ölmekten Vazgeçin" başlıklı habenn- de, Öcalan"ın ölüme mah- kûm edilmesı ve cezanm m- fazı halinde kan dökülece- ğını ıddia ettiğıni kaydetti. Le Soir, Öcalan'ın, ken- dısını aşağıladığını ve "kel- lesini kurtarmakistediğmi" yazdı. Hayaü için savaşıyor Alman'pie \Velt gazetesı "Öcalan Özür Diledi, Şim- di Hayaü İçin Savaşıyor" başhgıyla manşetten verdi- ği haberinde, Başbakan Bü- lentEcevit'in de çok zor du- rumda kaldığını öne süre- rek "Türk halkı muttak su- reüe Öcalan'ın idam edil- mesini istiyor. Ancak her ge- çen gün Avrupa'ya yakla- şan Türkiye'nin, bu yolu tercih etmesi halinde .\B'ye girmesi konu.su zorlaşacak" yorumunda bulundu. Bfld de manşetten verdi- ği haberinde "Öcalan özür diledi; kendisine uyuşturu- cu mu verdiler" ıddıasında bulundu. Gazete. Öcalan'ın "yüzde yüz idam ediieceği- ni" öne sürdü. POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Apo'nun Planı... Abdullah Öcalan ne yapmak istiyor? Kurşun geçirmez cam kafes içinde, öğleden sonraki duruşmada söz hakkı venlince yazılı sa- vunmasını bir kenara itip el kol işaretleriyle ko- nuşmaya başlayınca onu çok yakından gorebiliyor- dum... Dört-beş yaşındaki çocuklann, günahsız kadın- lann, delikanlılann kanryla yaşayan Öcalan tedir- gindi. Rahat görünmeye yönelik çabalannda hak- kında verilecek "ölüm karan"r» şimdiden görüyor gibiydi... Onun için de tam 32 kez "yaşam" kelimesini kul- landı, 20 kez "demokrasi, banş, kardeşlik" de- di... Dünkü, Imralı izlenimlerimde yazdığım gibi Öca- lan 'ölümden korkuyor', bu yuzden de sık sık şöy- le diyor: "Cumhuriyet ve demokrasi ekseninde banş ve kardeşliğe hizmet vermekte karariıyım; eğeryaşar- sarp tüm bunlan gerçekleştiririm..." Öcalan böyle konuşurken avukatlan sürekli ola- rak not alıyor, müdahil avukatlarının zaman za- man soruları karşısında tepkı göstenyordu... Öcalan konuşuyordu... O konuşurken Şımak'ta, Yüksekova'da, Tunce- li'deki eli silahlı genç PKK'lileri düşündüm Gözü kapalı çocukları bıle bile ölüme gönderen Öcalan, şimdi kardeşlik ve banş istiyordu... Nasıl bir banş olacaktı bu? O yaşayacak, onunla uzlaşılacak... Öcalan, 1994 yılında Bekaa Vadisi'nde de ga- zetecilere aynı şeyleri söylemiyor muydu? • • • Öcalan, Türkiye'de Kürtlerin temsilcisi mi? Öteden beri bılinen bir gerçek var: "Öcalan Kürtlenn değil, PKK'nin temsılcisıdır..." Öcalan cam kafesin içınde konuşmasını sürdü- rüyor: "Afgibi, izin gibı bir şey çözüm yolu olabilir..." Ne demek istiyor? Galiba Pişmanlık Yasası'nın çıkmasını istiyor... Işte bu nokta çok önemli... Çıkanlacak bir Pişmanlık Yasası, Türkiye'de çok şeyi bir anda değıştırebılır; PKK'nin ötekı çeteba- şılanndan korkan gençler böylece silahı bırakıp dağdan inebilir... Bu konuda sağduyulu olmakta yarar var sanı- nm... Bugün Güneydoğu'da yaşayan yurttaşlanmız PKK'nin baskısı altındadırlar. Ocatan'ın deyışıyle PKK tabanında sıyaset yapan HADEP bile böyle bir af yasasıyla çözülür. Bölgede DSP, CHR ÖDP, İP gibi sosyal demokrat ve sosyalist partiler de se- çimlerde etkinlik sağlayabilir... Bir Pişmanlık Yasası'nın, Öcalan'ın yargılanma- sının bittp karann Yargıtay'ca onanmasından sonra çıkması gerekir... O zaman ne olur? O zaman, dağdaki eli silahlı 15-16 yaşlannda- ki çocuklar korkmadan silahlannı bırakırlar... ••• Ikinci gün (dün) yapılan sorguda yine önemli açık- lamalar yaptı öcalan. Ömeğin, Mahkeme Başkanı Mehmet Turgut Okyay'ın sorusunu şöyle yanıtla- dı: "Avmpa'da PKK kışkırtılarak şiddet eylemlerine kanştınldı. Palme olayında bunun rolü vardı. Av- mpa sonjmlusu Ali Çetiner'dı o zaman. Onun da Isveç ve Alman polisiyle çalıştığı kanısındayım..." Öcalan, açıkça Olof Palme cinayetini PKK'nin iş- lediğini söylüyor, ancak kendisinin emır vermedığı- ni öne sürüyor... Öcalan'ın dilı lyıce çözüldü... Ikinci gün de kilıselerden gelen paralan, eroin tı- caretini, Yunanistan ve Iran'la ilişkileri uzun uzun an- lattı... Öcalan'ın, konuşması sırasında "yaşamak" iste- diğini sık sık vurgulaması, ölüm korkusunun tüm benliğini sardığının bir göstergesıdir... 0,30 bin insanımızın katiliydi... Biryıl önce, Türkiye'yi "düşman devlet" görüyor, bugün ise "Kürtlerin sığınacağı çatı Türkiye Cum- huriyeti'dir" diyordu... İlk günkü o tarıhi duruşmada, yabancı gözlemci- ler sanırım şaşkındı, Öcalan'ın böyle bir konuş- ma yapacağını bilmiyorlardı... O, ilk gün yaptığı konuşmada bir başka konuya daha değindi: "1925'te Şeyh Sait Isyanı, Musul ve Kerkük'ün Ingilizlere verilmesi..." ABD'nin Kuzey Irak'ta kurmayı planladığı federe Kürt devleti projesıne gönderme yapıyordu... Demek ıstedıği şuydu: "Ben bu proıe için ABD tarafından feda edildim. Kani Yılmaz'/ Ingıttere kullanıyor, ABD'yle işbiriıği yapıp benım yakalanmamda da etkılı oluyor. Eğer Türkiye benimle işbiriıği yaparsa Musul ve Ker- kük'ü Türkiye sınırian içine alabiliriz..." Bakın, ilerideki günlerde Öcalan şöyle konu- şursa hiç şaşırmayın: "Avrupa ülkeleri beni ve PKK'yi kullandı, amaç- ları Türkiye'yi parçalatmaktı, ben bunu 50 yaşın- da demokrasi bilincine erişince yakaladım. Türk- lerden ve Kürtlerden özür diliyorum..." hikmet.cetinkayar; cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 C A G D A S Y A Y I N L A R I ÇAĞININ TANIĞI ÜÇ YAZAR 2 BASI 600000JL KUBILAY OLAYI VE TARIKAT KAMPLARI 4 BASI 900 000 TL SANCILI YILLAR KUSATILMIJ SOKAKLAR 4 BASI 60C00CT. KUZ| POSTUMDA KURT 1 100 COOTL ZAMBAK SANA DA BULAŞTI KAN 2 BASI 1 100 000 TL DİN BARONUNUN KAZLARI 2 BASI 120C0OOTL A$IK KADINLAR SOKAĞI 2 BASI • 10C 000 TL $ERİAT PAZARI 1 10ODO0 T L SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL 1 500 000 "L TÜRKİYE'NİN SEYTAN ÜCGENİ 2 000 000 "L Cumhuriyet Kıtap Kulubu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog