Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA CUMHURlYET SAYFA HABERLER Öcalan davasından çekilen Kanar ve Kaplan, yasal kurallann sağlanmadığını savundular Avukatlarclaıı koşullara eleştirî HADEP davası Santklam yurtihşı izniyok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk bayrağınm indirilerek PKK bay- ragımn asıldığı Halkın Demokrası Par- tisi'nin (HADEP) 23 Haziran 1996'da gerçekleştirilen 2. olağan kongresıne ılışkin davanın görülmesine devam edildi. Ankara 1 N o i u DGM'de, Yargıtay'ın eksik soruşturma gerekçesiyle bozma karanndan sonra yeniden göriilen dava- ya sanıklardan gelen olmadı. Avukat Nuri Ozmea. tutuksuz olarak yargıla- nan müvekilleri Kızıltepe Belediye Başkanı Cihan Sancar, Diyarbakır Merkez îlçe Belediye Başkanı Cabbar Leygara, ve Batman Belediye Başkanı Abdullah Akm ile partınin il başkanla- n hakkındaki yurtdışı yasağının kaldı- nlmasım ıstedi. Mahkeme Başkanı Or- han Karadeniz, savcmın göriişü doğrul- tusunda bu istemi reddederken dosya- daki eksikliklenn gıderilmesine karar vererek duruşmayi erteledı. Bkkarar Ankara 1 No'lu DGM ilk karannda, kongrede Tûık bayrağını indircn Fay- sal Akcan'ı 22 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etmişti. Mahkeme, sanıklar- dan HADEP Genel Başkanı Mıırat Boziafc ve kongrede divan başkanı olan HADEP Istanbul fl Başkanı HikmetH- dan'ı, terör örgütû üyelerine yardım et- tıkleri gerekçesiyle 6'şar yıl hapis ce- zasına çarptırmıştı. Diğer 26 sanıga da 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verilirken aralannda eski DEP milletvekili S n n Sakık'ın da bulundugu 14 kişinin de beraatlanna karar verilmişti. Yargrtay, Akcan'ın 22 yıl 6 ay agır ha- pis cezasına çarptınlmasıyla, Sakık'ın beraatına ilişkin hükmü onamış, arala- nnda Bozlak'ın da bulundugu diğer mahkûmiyet ve beraat kararlannı eksik soruşturma gerekçesiyle bozmuştu. Istanbul Haber Servisi - fmrah'da Abdullah Öca- lan'ın yargılanması sırasın- da davadan çekilen sanık avukatlan Ercan Kanar ve Hasip Kaplan, ayn ayn yap- tıklan yazılı açıklamalarda. "Öcalan davasında yasal ko- şullann verini Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nce betirlenen koşuilar ve kural- lann akhğuu" savundu. Ka- nar, Öcalan'ın iki ayn dilek- çeyi kendilerinin haberi ol- madan mahkeme heyetme sunduğunu öne sûrdü. Kanar, yaptığı yanlı açık- lamada, hiçbir davada ceza muhakemesi kurallannın ye- nni, idari kararlarm alamayacağını belirtti. 15 Şu- bat'tan bu yana devam eden Öcalan soruşturma- sıyla ilgıli müdafıler toplanarak tüm uygulama- lann temel hukuk kurallanna uygun olmasının ça- basını verdiklerini kaydeden Kanar şöyle devam ettı: "Soruşhırmanın başından itibaren Ceza Mu- hakemesi Yasası'na uyulmanuş; gözahmda sorgu- lama koşullan, hangi cezaevinde hangi koşullar- da tutulacağL davanın nerede görükceği. sanık Duruşmayı iztemek için Türkiye'ye gelen bir grup Fransız avukat, düzenledikleri basın toplanüsuıda Öcalan'ın yargdanması sırasmda u Biz Ocalan'uı, demir ka- fes icinde duruşmaya getirfleceği duyumunu alnuşok" dediler. (ÖZKAN GÜVEN) müdafü ilişkilerinin sınırlan, savunma hakkının boyudan, davada yetkili mahkeme sorunu Ceza Muhakemeleri Yasası'na göresaptanmamış;esas olarak kriz hali de ilan edilmemtş otmasııu rağ- men tüm temel konularda Kriz Yönetim Merke- zi'nin kararlan belirleyici olmustur. Hiç kimseye vasada ve hukuk sistemimizde vazılı olmayan özel yargriama kuraBan uygulanamaz. Ceza muhake- mesi hukukunıın kakhnunasına 'havtr" diverek V I U | J I «lg«t v c ı ı ı u ı intikal sırasmda dün mayına basarak şehit olan Jandarma Er Mustafa Türk, Istanbui'da toprağa verildi. Şehit Türk'ün cenazesi Levent Camii'nde öğleyin kıhnan ce- naze namaztndan sonra Edirnekapı ŞehitnğTndedefhedildi. Cenaze törenine kaülan Türk'ün babası Ce- mal Türk, oğlunun terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yargüanmaya başladığı gün şehit oiduğunu be- lirterek "Ben dünden beri çok acı çektim. Inşallah Apo da benim çektiğinı acıyı çeker" diye konuştu. duruşmadan çeküdik.'' Avukat-sanık görüşmesı- nin ve savunma hazırlanma- sının engellendiğini öne sü- ren Kaplan da. "Savunma görevini fiflen yapamaz du- ruma düşürüldüpmüzden tamamen hukuki nedenlerk çekiklun'n dedi. Kaplan şun- lan kaydettı: "Duruşma ale- nneti ortadan kaklınldı; ya- yın hakla tek taraflı olarak TRT ve AA'ya verildi; tekto- rafh haber yapüdL Savunma avukadannın görüşlerine yer verihnezken olumsuzluklar hep öne çıkartkü. Aleniyet Mr davanın temefa'dir. En başta davanın tmrah'da görülmesi ik, rasak böige uvgulaması ile aleniyet ortadan kaldınlmıstır. Herkesin olanaklar ölçûsünde da- vayı izJemesl görmesi hakkt tek taraflı olarak sav- cdık taranndan yaptkü. Hükümet Strasbourg'a, AtHM'vv her hafta Öcalan'ın sağhk raporlarun, 'Imralı Yönetmelığf ni gönderdi. Bizier avukat- lar olarak görevimizi >spamazken sürekli olarak "siyasi atraksiyon yapacaklar'. 'davayı başka ze- mine çekecekler', 'şov yapacaklar" şekJinde hak- sız ve hiçbir davanağı oima- yan suçlamalara muhatap kakhk. Kendisini savuna- maz duruma düşürülen sa- vunma avukatlaruun, mü- vekkiüerini sa> unubilmek- ri, önceden tesit edümiş, hız- b ve özel bir vargüamada mümkün değiL" Fransız Avukatlar Sendi- kası, Genç Avukatlar Bırlı- ği Ulusal Federasyonu, Öz- gür Fransa Vakfi, Prouvan- ce, Marsilya, Paris Baro- su'ndan trnrah'daki duruş- mayı izlemek içın Türki- ye'ye gelen, ancak duruş- malara gıremeyen bir grup avukat da ÎHD'de basm top- lantısı dûzenledi. Fransız avukatlar, Öcalan'ın yargı- lanması sırasmda birçok olumsuzlugun yanı sıra olumlu yanlann da bulun- duğunu söylediler. Fransız avukatlar, "Biz Öcalan'ın, içeride konuşulanlan duy- mayacak bir ortam >^raühp demir kafeste duruşmaya getirileceği duyumunu al- nuşük. Konımak amacıyla cam kafeste çıkantdı. Bo da kuraDara uygun" dedilef. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Uzun Maratonun Dört Durağı Gaziantep... Brüksel... Köln... Çeşme... Gaziantep çocukluğumdan beri hayranlık duyduğum bir halkın kenti. Çalışmazamanın- da çalışkan, yeme zamanında iştahlı, eğlenme zamanında rjoşkulu bir halkın... Ve Cum- huriyetin kuruluşundan beri hep ilerici. Ama orada da dinci güçler boş durmuyorlar. Dört tane dinci kolej var. Kar- şılannda da Güney Fırat Kole- ji- Güney Fırat Koleji'nin mü- dürü Hüseyin Çakıcı, bir Ata- türkçü Düşünce Derneği üye- si. Derneğin yapması gereken- leri, bu kolej yapıyor. "Tartışılan Kemalizm" konu- lu toplantının duyurulan kentin hemen her yanındaydı. Oto- büslerin arka camlarına ka- dar... Ve dışandaki güzel hava- nın tüm engeline karşın, ken- tin en büyük salonu dolu ve coşkuluydu. Gaziantep çağdaş. Ortam olumlu. Ama bir zamanlar Prof. Uğur Büget'in rektörlüğünü yaptığı üniversite, şimdi farklı ellerde. Atatürkçü Düşünce Topluluğu'na baskı uygulayan bir kafa yönetiyor artık o güze- lim üniversiteyi. ••• Brüksel ADD bir yıl kadar ön- cekurulmuş. Üniversite salonlannda dü- zenlenmiş olan toplantıda, la- iklikle, PKK ve ulusal kimlik ile ilgili konular tartışıidı. Ve bir gün sonra da kurucu başkan Nadir Sanlı, nöbeti yeni seçi- lenlere devrerti. Belçika'daki Türkler, ADD ile yeni tanışıyoriar. Ama Dursun Atılgan yönetimındeki Alman- ya ADD, artık kendi gelenekle- rini oluşturacak kadar köklü. Atatürk'ün Istanbul'dan Samsun'a yola çıktığı 16 Ma- yıs tarihlerini hep özel bir etkin- likle kutluyortar. Köln'den yola çıkan gemi- deki dokuz saatlik nehir gezi- si, 500'e yakın yolcusuyla Ata- türk ve Türkiye dolu geçti... Gemi ağır ağır aynlırken, yer bulamadıklan için kıyıda kalan yüzlerce kişi üzgün ve biraz da kırgındı. Once konuşmalar yapıldı. Arkasından da sıra müzik do- lu uzun ve coşkulu saatlere geldi. Nursaç ve Şakir Öner Gül- han ile Nazan Sıvacı'yla ge- çen saatler sanki dakikalar gi- biydi. Oyunlar oynandı, davul zurna eşliğinde halaylar çekil- di.. Yolculuk hiç bitmesin is- tendi. Ve akşam karanlığı ağır ağır çökerken, gelecek 16 Ma- yıs'larda buluşmak üzere ve- dalaşıldı. Daha umutlu, daha kararlı, daha inançlı olarak... • • • Çeşme, şirin ama küçük bir ilçe. ADD kurulalı da henüz bir bûçuk yıl olmuş. Buna karşılık, Muammer Yurtöven'ın özve- rılı çabaları derneği çok etkın ve etkıli kılmış. Bu başarıda kaymakam Ah- met Macunluoğlu'nun da önemli katkısı var. Birkaç bin nüfuslu Çeş- me'deki ADD toplantısı dop- dolu ve coşkulu bir salonda yapıldı. Öğretmenler ve genç- ler de oradaydı, garnizon ko- mutanı da, kentin müftüsü de... Toplantının hemen ardından, Kız Meslek üsesi'nde ADD'nin yaptırdığı Atatürk büstü tören- le açıldı. Akşamki yemeğe olan ilgi düzeyi de önemli bir göster- geydi. Türkiye'nin bu en büyük sivil toplum örgütü, küçük bir ilçede büyük bir güce sahipti. Ve ANAP'ın bayan ilçe başka- nı bile derneğin üyesiydi. Emeklı bir asker olan Sayın Yurtöven yapılanlaria yetinmi- yor. Öncelikle kendi olanakla- nna dayanarak bir ilköğretim okulunu Çeşme'ye kazandır- makta da kesin kararlı... Gaziantep'ten Brüksel'e, Köln'den Çeşme'ye. Işık yayıldıkça karanlık geri- liyor. Mumlar birbirine eklenince, gecenin karanlığında bir ışık demeti gözleri kamaştırmaya başlıyor.. Insanın ıçini ısıtan ve yolunu aydınlatan. Turkcell kartlı Ericsson 688'depepn fiyatına dört taksît! MILYON 500 BİNTL 1 peşinat + 3 taksit düzeninde çok kolay ödemeler! Kampanya dahilindeki Ericsson bayilerinde! Alo Türkiye Olayı satış noktalarını öğrenebıleceğıniz telefon numaraları: Turkcell Bayı Hattı: (0212) 313 01 01 Ericsson Müşteri Hizmetleri: (0212) 286 86 86 Türkiye Yetkili Distribütörleri: K.V.K. Müşteri Hizmetleri: (0216) 445 70 45 (pbx) ve GEN-PA Tel: (0212) 287 17 17 (pbx) •Bu kampanya Turkce«-Encsson-K.V K -GEN-PA tşbıriiğıyle, Pamukbank'ın desteğıyle gerçekıeşmektedır Bu kampanyadakı fûm Encssoo cep tetefonlan Encsson Telekomûnjkasyon A Ş garantısı attmdadır TURKCELL ERİCSSON
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog