Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç 0 Genel Yayın Koordınatörii Hikmet Çetinkaya 0 Yazıışlen Müdürü: İbrahim Yıldız '• Sorumlu Müdûr. Fikret llkiz 9 Haber Merkezı Müdüru: Hakan Kara # Görsel Yönetmen. Fikret Eser tstihbarat Cengiz Yıldınm 9 Ekonomi Özlem Yüzak • Kültür Handan Şenköken 9 Spor Abdülkadir Yücelman 9 Makaleler Sami Karaören 9 Düzeltme Abdullah Yaacı 9 Fotoğraf. Erdoğan Köseoğlu 9 Bılgı-Belge. Edibe Buğra 9 Yurt Haberleri Mehmet Faraç Yaym Kurulu: tlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Oktay Knrtfaöke. Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Vıldız. Orhan Bursah. Mustafa Balbay. Hakan Kara. Ankara Temsılcısi: Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125, Kat:4, Bakanhklar-Ankara Tel 4195020(7 hat), Faks: 4195027 91zmır Temsılcısi. SerdarKızık, H.ZiyaBlv. 1352 S.2'3Tel.4411220. Faks.44191P 9 AdanaTemsilcisı: Çetin Yigenoğlu. lnönüCd 119 S.No.l Kat:l.Tel:363 12 11. Faks: 363 12 15 Müessese Muduni Üstûn Akmen 9 fvoorduıalof* Ahmet Koruisan O Muha- sebe Büteot Yener • Idare Hûseyin Gûrer» Bılg-t$lem Nail İıuü • Bıigı sayarSıstem Mirive* ÇBertSanş FazürtKoz» MEDYA C: • Yönetım Kurulu Başkanı - Genel Mudür Gülbin Erduran 9 Koordınatör Reha Işıtman • Genel MudürYanhmcısı: Sevdı Çoban Tel 514 01 53 - 51395 80-513846O«l,Faks:5138463 Yayımlayan ve Bcun: Yenı Gün Haber Ajansı. Basın ve Yayıncüık A.Ş. Türkocagı Cad. 394! Cağalogla 34334 lsunbul. PK 246 - Sırkecı 34435 lstanbul Tel 10/2121 512 05 05 (20 hal> Faks (0 212) 513 S5 95 www.cumhuriyet.com.tr 2 HAZİRAN 1999 İmsak:3.29 Güneş: 5.27 Öğle: 13.09 Ikindi: 17.06 Akşam: 20.37 Yatsı: 22.26 Nelson ruzyai'i • tstanbul Haber Servisi - Nelson Mayo'nun üretiminin önemlı bır bölümünü Fransa'ya ihraç ettiğı belinildi. Nelson'un Avrupa'ya dağıtılacak kataloğunun çekimleri Paris'te yapıldı. Çekimlerde Aysun Kayacı yeraldı. Kentteki Osmanlı lmparatorluğu'nun 700. yıl kutlamalannda ise Bedri Baykam ve Nelson Mayo işbirliğiyle bir resim sergisi açıldı. Yesari Asım Arsoy anılıyor • İstanbul Haber Servisi - Musikinın ünlü bestekân Yesari Asım Arsoy, ölümünün 8. yılında eserlerinin yer alacağı bir konserle anılacak. Dar-ül tlham Yesari Asım Arsov'u Yaşatma Derneği tarafından bugün Cemal Reşit Rey Salonu'nda gerçekleşecek konseri Arsoy'un öğrencisi Dr. Bülend Gündem yönetecek. Eurovision'da çalıntı iddiası • HAMBURG (AA) - Eurovision'da tsveç'i temsıl eden Charlotte Nilsson'un seslendirdiği ve 163 puanla birinci seçilen parçanm çalıntı olduğu öne sürüldü. David Brandes adlı Alman besteci, sözlerini Gert Lengstrand'ın, bestesini Lars Diedricson'un yaptığı ve Isveçli Nilsson'un söylediği "Take me to your heaven" (Beni Cennetine Götür) adlı parçanm bazı bölümlerinin, 1997'de Erotic adlı Alman grubu için yazdığı bestesine benzediğini öne sürerek, bu konuda yargı yoluna başvurmayı düşündüğünü kaydetti. Benetton'dan çağrı • Haber Merkezi - Sanatçı adaylanna yeteneklerini geliştirme olanağı sağlamak amacıyla Benetton'un kurduğu Fabrica, yeni Türk 'yaratıcı'sını anyor. Seçilecek aday, dünyanın dört bir yanından gelecek gençlerle birlikte grafik, fotoğraf, televizyon, tasanm. sinema. yayımcılık ve müzik alanlannda eğitim görecek. Oliviero Toscani'nın danışmanlıgındaki Fabrica'ya başvuru adresleri şöyle: Via Ferrarezza 31050 Catena Di Villorba Trevıso-İtalya. Telefon:00 39 0 422 6161, Faks: 00 39 0 422 60 90 88. E-posta: fabrica(gjfabrica. it. Internet: www.fabrica.it. Ilgili kişi: Elisabetta Prando. Truva hazineleri • MOSKOVA (AA) - Kızıl Ordu tarafından tkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya ve diger ülkelerden SSCB'ye getirilen ve aralannda Berlin'den kaçınlan Truva hazinelerinin de bulunduğu kültürel varlıklar ile ilgili yasa dün Rusya Anayasa Mahkemesi'nde ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin. parlamento tarafından 1997'de kabul edilen yasanın iptali için 15 Nisan 1998'de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yasa, geçen yüzyıldakaçınlan Truva hazinelen de dahil olmak üzere, bu kültürel varlıklan Rusya'nın malı sayıyor ve iade edilmelenni yasaklıyor. Sağlık Bakanlığı, kokain, morfin ve metadon gibi uyuşturucular için 'bireysel ithalat' izni verdi Daçta 6 kötü aniaç 9 • Sağhk Bakanlığı 29 Ocak 1999 tarihli karamameyle, aralannda kokain, morfin ve metadon gibi uyuşturucu maddelerin bulunduğu ilaçlann bireysel dışahmına izin verdi. Uzmanlar, ''Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği" onaylanmadan, bu iznin verilmesinin, kötüye kullanıma yol açabileceğini belirttiler. ANKARA (Cumhurrvet Bürosu) - Sağlık Bakanlığı'nın, uyuşturucu mad- de bağımlılığı tedavisiyle ilgili dene- tim ve düzenleme getiren yönetmelik çıkmadan kokain dışalımı için ''birey- sel'' izin çıkarması sektörde kaygıyla karşılandı. Sağlık Bakanlığı tlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29 Ocak 1999 tarih- li karamameyle, aralannda kokain. morfin ve metadon gibi uyuşturucu maddelerin bulunduğu ilaçlann birey- sel dışahmına ve serbest eczanelerde, kırrruzı reçeteyle satılmasına izin ver- di. Uzmanlar, uyuşturucuyla savaşım- da büyük yararlar sağlayacak olan "Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezle- ri Yönetmeliği'' onaylanmadan bu tip uyuşturuculann Türkiye'ye getirilme- sine izin verilmesinin, uygulamanın kötüye kullamlmasına neden olabile- ceğini vurguladılar. Pethidin HC1, Al- dolan, Sufentanil, Morfin Sülfat, Ok- simorfon gibi ilaçlann da bireysel dı- şahmına izin veren kararname, koka- inin yazılabüecek en yüksek dozunu 225 miligram olarak öngörüyor. Bakanhkta bekleyen Madde Bagırn- lılıgı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği onaylanırsa, madde bağımhlann teda- vi ve rehabilitasyonlannın yurt çapın- * da yaygınlaştmlmast ve denetlenme- si sağlanabilecek. Yönetmelik kapsa- mında kurulması planlanan "Madde Bağunhlığı Teda\i l sufleri Bilim Ko- misyonu" bünyesinde bulunan dok- torlar, madde bağımlılığının tedavi yöntemleri üzerinde çahşacaklar. Dev- let ve üniversite hastanelerindeki mer- kezlenn yanı sıra "özel dal özel hasta- nekrini" de denetleyebilecek olan ko- misyon, bu merkezlerin kayıt sistem- lerini de irdeleyebilecek. Uyuşturucu nitelikü ilaçlar Diğer yandan, tedavi amacıyla ec- zanelerde beyaz reçeteyle satılan ba- zı ilaçlann, gençler arasında uyuştu- rucu olarak kullanımı yaygınlaşü. Yet- kililer, özellikle veterinerlikte kullanı- lan bir ilacın toz haline getirildikten son- ra burna çekilmesi yöntemiyle kulla- nımının son dönemde çok görüldüğü- nü bildirdiler. Piyasada anestezik olarak satılan ve toplumsal kaygılarla adlan yayımlan- mayan bazı ilaçlann, amaçlannın dı- şında kullamlmasının tehlikeli sonuç- lar doğurabileceği vurgulandı. Bu tip ilaçlann, aşın dozlarda alındığında merkez sinir sistemi üzerinde etkili ol- duğunu, kullanan kişıde "sahte bir ryi otaş" yarattığını belirten uzmanlar, ilaçlann bağımlılık etkısinin bilinme- diğini, ancak sürekli kullanımlarda ıla- cın yarattığı yapay ıyi oluş halinin tek- rarlanması için dozun arttınlması ge- rektiğini. dozun arttınlmasının da so- lunum ve kalp yetmezliği sonucu ölü- me neden olabileceğini belirtiyorlar. Uzmanlar bazı ilaçlann aşın dozda kullamlmasının halüsinasyonlaryara- tarak kalıcı psikolojik hastalıklara ne- den olabileceğini belirtiyorlar. Piyasada, amacı dışında kullanılan daha birçok ilacın bulunduğunu, bu yüzden "ilaçsuiistimaB"nin çok genış kapsamlı ele alınması gerektiğini vur- gulayan uzmanlar, bazı ilaçlann için- de kullanımı kısıtlandınlmış, madde- lerden çok az miktarlarda bulunduğu için bu ilaçlann piyasada serbestçe sa- tıldığını, ancak amaçlannın dışında yüksek dozlarda kullanıldığını belirt- tiler. Uzmanlar, ilaçlann yeşil ya da kır- rruzı reçeteyle satılmasının, ilaca ger- çekten gereksinimi olan hastalara zor- luk çıkarmadığını, hastanın ilacı al- mak için her defasında doktora giderek kontrol altında kalmasının çok yarar- lı olduğunu belirtiyorlar. Çetin Emeç Yuvası diploma verdi Beşiktaş Belediyesi ve Bel-Tas Eğhim. Kültür ve Sosyal Hizmetier Vakfi tarafından kurulan Çetin Emeç Yuvası, önceki gün gerçekleşen törenle 7. dönem mezunlanna diplomalannı verdi. 3-6 yaş arası 67 öğrencinin bulunduğu yuvadan 18 öğrenci mezun olurken > uvada çocuklara tngiİizce, bale. folklor, müzik ve dans egitimi verilivor. Törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Yıısuf Namoglu. eğitim ve kültür hizmetJerinin devam edeceğini belirterek "belediyenin kültür ve eğitim hizmetieri için de tüm olanaklannın kuUamlacağmı" söyledi SAHİPStZ İKİ EV, KAPISI KUUIARAK tŞGAL EDİLDİ Burgazada'da ^gasp 9 korkusu ALPERTURGUT Türklerin, Musevilerin. Rumlann ve Ermenilerin birlikte yıllardır kardeş- çe yaşadığı. yazar Sait Faik Abasıya- nık'ın adası Burgazada, kış aylann- da sahiplerinin Istanbul'daki evlerine dönmesi üzerine boş kalan evlere u ~ax- h" girilmesi nedeniyle gergin. Manas- tır mevkii Gezinti Caddesi üzerinde- lri içinde eşyalan bulunan ikı eve yak- laşık 3 ay önce kapılan kınlarak gi- rildi. Ada sakinleri, zorla girilen ve yer- leşilen evlerden birisinin 35 milyar lira, diğennin de yaklaşık 10 milyar lira değerinde olduğunu belirttiler. Denize 5 metre mesafedeki evlere gi- rilmesi üzerine tedirgin olan Burga- zadalı yurttaşlar. kış aylannda adada onlarca evin boşaltıldığını belirterek "Eskklen adada kapı bile kilidenmez- dL Vaşam güzekli. Bugün ise gecekon- dular ve kaçak inşaaüar ile doldu. Adamıza mafvanın yerleşmesinden korkuj'oruz" diye konuşuyorlar. Kış aylannda esnaf, belediye çalı- şanlan ve güvenlik güçlerinin de ara- lannda bulunduğu 700 kışinin kaldı- ğı ada, yazın yaşanan patlamayla bin- lerce kişinin akınına uğruyor. lstan- bullulann adaya günübirlik zıyaretle- riyle u para saçmasının" bazı çıkar Burgazada sahilinde kapısı kınlarak işgal edilen evlerden birl çevrelerinin "iştahını kabartağuu" vurgulayan adalılar, çözüm için yet- kilileri göreve çağınyor. Burgaza- da'ya 10 yıl önce Güneydoğu Anado- lu Bölgesi'nden gelen ve marangoz- luk yaparak geçimlerini sağlayan ai- lelerin, adada bir gecekondulannın olmasma karşın emlak vergilerini dü- zenli olarak ödeyen, tedavi ve tatil nedeniyle yurtdışında bulunan yurt- taşlann evlerini ele geçirmesi tepki- ye yol açtı. Kendilerine gelen ilk bil- gilerin, evlerde bulunan eşyalann, bir listeye kaydedildıkten sonra çıkartıl- dığı şeklinde olduğunu vurgulayan Burgazada sakinleri şunlan söyledi: "Daha sonra bize, içeride hiçbir eş- vanın bulunmadıgını anlattdar, ancak inanmadık. Çünkü evlerde değerii eş- yalann bulunduğunu biliyoruz. Hat- ta uyanlanmıza, dalga geçerek' Iş iş- ten geçtı artık. Ne yaparsanız yapın. Evier bizim oldu' diye cevap veriyor- larT Burgazada Muhtan NurettinTant- buş ve Adalar Kaymakamlığı ile gü- venlik güçlerine "gaspedflen e\1erin" boşaltıhnası ve sorumlulann cezalan- dınlması için bilgi verdiklerini vur- gulayan yurttaşlar, yetkililerin, "ev sahipterine ulaşüamadığı'n gerekçesiy- le kendilerine yardımcı olmadığını söylediler. Öğretmenlerden tepki 6 Ek sınav ücreti faiziyle geri alımyor' e-posta: tan @ prizma. net. tr İstanbul Haber Servisi - ANASOL-D hükümetinin Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uhığbay döneminde öğren- cilere tanınan ek sınavlarda görev alan öğretmenlere öde- nen ek ders ücretleri, yüzde 50 faiziyle birlikte geri alm- maya başlandı. Öğretmen- ler, ödenen ücretlerin maaş- lanndan kesilmesine tepkı gösterdiler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Kasım 1998'de yayımla- dığı birgenelgeyle ek ders sı- navlannda görev alan öğret- menlere ödenen ek ders üc- retleri, Maliye Bakanlığı'nın bir yazısıyla yıllık yüzde 50 faızle öğretmen maaşlann- dan kesilerek geri alınmaya başlandı. Mıllı Eğitim Ba- kanlığı'nın emriyle öğret- menlere ek ders ücreti öde- nıp Maliye Bakanlığı'nın ödenen parayı faiziyle ma- aşlardankesmesini "trajiko- mik" biruygulama olarak ni- telendiren öğretmenler, "Ka- zanılmış hakkunız olan ek dersücreflerimizin geri alın- masını içjmize sindiremiyo- ruz. Btzler bu yasal ücretle- rimizJhakettikBuyanüshk düzeltüsin" dediler. Eğitim-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Abattin Dinçer. uygulamanın durdu- rulmasını ve faiziyle öğret- menlerden alınan ücretlerin, öğretmenlere yeniden öden- mesini istedi. Ücretlerin ge- ri alınmasının 15 Nisan 1999"da yürürlüğe giren ge- nelgeye dayandınlamayaca- ğını da kaydeden Dinçer, bu uygulamanın öğretmenlerin motivasyonlannı bozduğu- nu söyledi. Dinçer, 12-13 Şubat 1999 tarihlerinde yapılan açık li- se sınavlannda görev yapan binlerce öğretmene ödenme- si gereken sınav ücretlerinin de bugüne dek ödenmediği- ni belirtti. RTÜK: tHALE BELGELERİNt HAZIRLAYIN Yayın kargaşası bitecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Rad- yo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ya- yın kuruluslanna çağnda bulunarak, frekans tahsisi ihalesi için gerekli belgelerin hazır- lanmasını istedi. RTÜK Başkan Yardımcı- sı Şevld Göğüsger. lisans başvurusu için ya- yın kuruluşlanndan "Ulusal Güvenlik Bel- gesi" istendiğine işaret ederek. "GüvenBk beigesi konusunda Başbakanhk nasıl bir yöntem izler bilmhorum. Belki kendisi ve- rir, belki de kurul versin der. Ama doğal ola- m kendisinin vermesi~ dedı. RTÜK'ün yasayla verilmiş yükümlülü- ğü olmasına karşın 5 yıldan bu yana ger- çekleştiremediği frekans tahsisi ihalesine yönelik teknik çalışmalartamamlandı. An- cak geçen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında da gündeme gelen ihalenin ta- rihi henüz kesinleşmedi. RTÜK Başkanı Kutlu Savaş'ın, yayın kuruluşlanna birer yazı göndererek. ihale için gerekli belgeleri hazırlamalan çağn- sında bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre yazıyla. 3 Şubat 1999 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyo ve Televizyon Kuruluşlanna kanal ya da frekans tahsisi şartlan ve bunlara ilişkin ihale usulleri ile Yayın Lisansı ve izin Yönetmeliği'nde sayılan koşullann yerine getirilmesi istendi. Buna göre, lisans baş- vurulannda yayın kuruluşlannın ortakla- n. yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile so- rumlu müdürleri hakkında Başbakanlık'tan "Ulusal güvenlik açısuıdan sakınca bulun- madığmı" gösterir belge alınması gereki- yor. Kanal-frekans tahsisi yapılacak ya da sı- ralama ihalelerine katılacak ulusal, bölge- sel ve yerel yayın kuruluşlannın; kurucu- lan, ortaklan. yönetim kurulubaşkan ve üye- leri, genel müdür ve yardımcılan, denetle- me kurulu elemanlan ile unvanı ne oiursa olsun haber, program ve teknik yayından sorumlu görevlilerindenbazı suçlardanhü- küm giymemiş olduklannı gösterir belge de istenecek. Aynca kuruluşlar. "TürldjBCumhuriye- ti AnayasasTna,yasalara, RTUK tarafından yürürlüğe konulan > önetmeliklere ve diğer mevzuat hükümlerine uvgun biçimde ya- yın yapacaklanna. ya>ın ilkc \e esaslanna bağu kalacaklanna ve kurulu; amaçlan dı- şındafaahyetgöstermeyeceklerine" ilişkin noter onaylı güvence verecekler. SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN Tarenin Aklına Peyniri DüşürmekL' t O o ğ u k Savaş'ın ilginç yöntemlerinden birisi 'de- Osinformation', yâni sahiciymiş izlenimini uyandıran sahte haber ve belge üretmek ise; bir başkası, belirli bir ülkeye ilişkin 'gelecek tahmin- leri' yaparak, o ülkeyi 'basto altinda' tutmaktır. Me- dia bu ikincisine, 'siyasi senaryo tasanmı' adını tak- mış; ABD'de bu işe meraklı bir sürü kuruluş var, 'Rand Corporation', 'National Defense Univer- sity' vs. Bilmem dikkatinızi çekti mi, bu 'felâket tel- /â//ar;'nın, son yıllarda, Türkiye üzerine 'ürettikie- ri' bütün siyasi 'senaryolar', daima aleyhimize: Yu- nanistan'la savaş, Iran'la savaş; daha da şaşırtı- cı olanı, yeni isyan ve ihtilâller, 'etnik' baş kaldır- malar, 'şeriat' ayaklanmalan, vs. Butahminler, siz- ce gerçekten 'tahmin' mi; yoksa VVashington'ın, Yeni Dünya Düzeni 'uygulaması'yla ilgili, Türki- ye 'temennileri' mi? Siz bunu düşünedurun, ben size bu 'senaryolann' sonuncusundan biraz söz edeyim. Önce senaryo yazan hakkında, özel bilgi: Judrth S. Yaphe! Daha çok National Defense Univer- sity'nin araştırmacısı sayılıyor. Türkiye'nin 'mim- lediği' bir tahmin uzmanı, zira Mayıs 1998'de, ABD Ulusal Savunma Üniversitesi'ndeki bir top- lantıda; Türkiye'de Alevî/Sunnî, Türk/Kürt ça- tşmalan' çıkacağına dair, bir senaryo geliştirmiş- ti: Aynca, Temmuz 1998'de. ABD Dışişleri Ba- kanlığı'nın 'desteğiyle' Washington, D.C'deki 'Kürt Enstitüsû'nün düzenlediği bir toplantıya ka- tılmış!.. '2. cumhuriyet' nereden gellyor? fT"ürkiye'nin Tehlikeli Geçen Yılı' başlıklı 'ra- I por"; National Defense Unrversity, 'Strate- jik Araştırmalar Enstitüsû'nün 155. numaralı bül- teninde çıkmış, tarihi Ocak 1999. Judith S. Yap- he, âdeti üzerine 'felâket tellâllığı'na devam edi- yor: Türkiye için, içerde ve dışarda, bir sürü ça- tışma öngörmüş; şöyle biraz tadına bakmak ister miydiniz? "...1/ Yunanistan'la çatşma, 2/Türban nede- niyle ordu ve öğrenciler arasında çıkacak ça- tışmalar, 3/ Dini ibadetlerini yerine getirmele- rine izin verilmeyen genç subaylarla ordu yö- netimi arasındaki rahatsızlığın büyümesi, 4/ Suriye ile gerginliğin alevlenmesi, 5/ Israil'in ABD ile geliştirdiği askeri teknolojiyi Türkiye'ye transfer etmesi durumunda, ABD ile ortaya çı- kacak sorunlar..." (Aydınlık, 9 Mayıs 1999) Felâketlerden felâket beğen! Judith S. Yaphe'e göre "Türkler ordunun Refah/Yol hükümeti'yle mücadeleye başladığı 1997'ye nazaran, daha fazla 'kutuplaşmış'tır. Ordu, kişisel ibadet öz- gürlüğüne 'sınıriamalar' getirerek, 1930'larTür- kiye"sine ('Kemalizm' demek ıster) dönmek ar- zusundadır, herhangi bir siyasi amacı olmayan, sadece günlük ibadetini yapanlarla, siyasi amaçlı Islamcılar arasında hiçbir ayınm gö- zetmiyor. Üniversitelerde geleneksel grysilerin ('tesettür' demek ister) giyilmesini yasaklıyor"; zurnanınzırtdediğiyerise, bundansonrası, "...bu süreçte, ordu halk desteğini yitirecek; küçük ve orta sınrflarla (halk demek ister) genç subay- lar, orduya baş kaldıracak'mış!. Dikkati hemen çeken nokta, 'insan haklan' nu- marasıyla, Judith S. Yaphe'in, Cumhuriyet'in ku- ruluşundan beri hiçbir gücün yapamadığını, yap- mak istemesi; hem ordu içinde çatışmalar öngö- rüyor, hem de, halkla ordu arasında; bunu ordu- nun 'ılımlı /s/âmla, 7rt/ca<'ayırmamasınabağlamış! Böylece, Washington'ın ne mertebe 'ılımlı /s- /âm'dan yana olduğu, bir kere daha ortaya çıkı- yor, ama; 'etnik çatışma'run, bu defa 'senaryo'da olmayışı, şaşırtıcı; öncekilerinden hiç eksik olmaz- dı, acaba sebep o 'faktör'ün, Türk Silâhlı Kuvvet- lerı tarafından. devre/dışı bırakılması mı? Yoksa, Ankara/Washington, PKK'nin ocağına incıri be- raberce mi diktiler? Hatırlayacaksınız, bir başka 'orta vâdeli tahmin uzmanı', Mr. Graham Fuller, daha birkaç ay ön- ce Türkiye'de bir gazeteyle (Zaman') yaptığı uzun mülâkatta, bütün bu tür senaryolann oturduğu te- meli, son derece veciz açıklamıştı da, burada ko- nuşmuştuk: "...Türkiye Kürt meselesi'ni ve styasette 'Is- lâm sorununu' demokratik yollardan çözme- li! Şu anda her iki konuda olumsuz yönde gi- diyor..." "...Türkiye nüfusunun iç yapısı, geçmişte genel olarak açıkça kabul edilmeyen bir şe- kilde, çok etnik görünüyor. Türkiye çok 'etnik' unsuriu, çok dinli bir toplumun sorunlarını na- sıl halledeceği sorusuyla uğraşıyor Türkiye çok 'etnik' bir ülkedir, bunu kabul etmek zorunda- dır; bu gerçeğin kabulü daha gürbüz, çekici ve başanlı bir Türk devletinin başlangıcı ola- bilir..." O tarihte, TRT/2'deki 'zaman içindeki yolcu- luk'Xa, şunlan söylemiştim, demek ister ki "...cum- huriyet'in ortaya çıkardığı 'ulusal devlet' ve Türk üst/kimliği geçerii değildir; Türkiye bir 'ulus' de- ğildir ve bunu kabul etmekzorundadır, mevcut Türk devleti başanlı sayılamaz, etnik bölünmeyi kabul yeni bir Türk Devleti'nin başlangıcı olacaktır." '2. Cumhuriyet' fikri nereden geliyor, şimdi an- laşıldı mı? Bu senaryolar 'fesad'a akıl öğretiyor... ' O ' y a s / senaryo', bir 'Soğuk Savaş' aracıdır Odemiştik, öyle mi? Bu nasıl işler derseniz, galiba şöyle: CIA'in yan kuruluşu Rand Corpora- tion'dan Mr. Graham Fuller, 'Zaman'a verdiği mülâkatta aynen şöyle demiştir: "...eğer Alevî kimliği tanınmazsa, Kürtlere ifade özgürlüğü verilmezse, çok ciddi bir kriz olabilir!": hemen ardından da, VVashington'daki bir 'beyin fırtına- s/'nda Mr. Graham Fuller ile Prof. Dr. Henry Bar- key, bu 'krizin' senaryosunu açıklıyor: "Kürt/Şe- riatçı Ittrfakı, İç Savaş; nedeni, etnik ve dini gerçeğe aykın harekei edilmiş olması!" Gerçek- te Judith S. Yaphe'in yaptığı da aynı şey: iare- nin aklına peyniri düşürmek!' Büyük dostumuz ve müttefikimiz (!) Birleşik Amerika, dolaylı -ve gayr-ı resmî- olarak diyor ki, 'Anadolu'dato etnik gruplar ve dini azınlıklar, eğer aklınız varsa, Tür- kiye Cumhuriyeti'ne karşı birieşinizl' Geçenlerde bir gün, gazetenin birinde bir baş- lık görmüştüm: "Hizbullah PKK'nin Yolunu Tut- tu: Dağa Çıkıyor!" Senaryoya ne kadar uygun bir gelişme, değil mi? http:// www. prizma.net. tr/ A İLHAN http://www.eda.tr/-bilgiyay/yazar/ailhan.htim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog