Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAM 19 GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştaruf: 1. Sayfada Inanılması güç, ama gerçek ortada: Bat, Türkiye'yi yargılamaya hazırianıyor! Gerçek o kadar açık ki... Batı'nın niyetini kanrt- layacak demeçler Apo davasının başladığı güne rastgeliyor, tabii satır aralannda kayboluyor. Işte.ilk örnek: Apo davasını Avrupa Konseyi adı- n a izleyen Başkan Yardımcısı Walter Schvvim- mer, Mahkeme, hükmünü kanunu uygulayarak verirse bir şey söylenemez" diye başlıyor ve he- men arkasından "karar.n uygulanmasını" engelle- yecek formüle geçiyor: Diyor ki: "Ama biridam karannı TBMM onaylar- sa, o zaman bu politikadır. Durvm farklı olur." Avrupa Konseyi'ne göre "farklı olmayacak bir durum" ne olabilir? Varsayalım ki her şey yargıda başladı, yargıda bitti.. Kısacası yasalar gereği idam cezalannın onay- lanması TBMM'ye bırakılmadı ve Yargıtay'ın ceza- yı onamasıyla kesinleşti. Yargıda başlayan yargıda biten yasal böyle bir yöntem işlerse: Batılı Aposever dostlanmız olası bir idam ceza- sını engelleyecek nasıl bir yöntem icat edecekler acaba? Avrupalılar dişlerine uygun gelen ülkeleri ısırma- ya pek meraklı. AK Başkan Yardımcısı Schvvimmer "Konsey'in idam cezalannın bûtün dünya ülkele- rinde kaldınlması için protokol imzaladığını" öne sürerek Apo'yu böyle bircezadan sıyırmayaçaba- lıyor. Ama Amerika'nın daha geçende bir caniyi öldü- reni idam ettiğini nedense anımsamak istemiyor. Avrupa Konseyi'nin kendi ilkelerine ters düşen politikalarını geçmiş yıllarda ömekleriyie ızledik. 12 Eylül darbesinden sonra her ay bir heyet ko- pup gelirdi Ankara'ya. "Dışanda Türk demokrasi- sinin katledildiğine ilişkin nutuklaratariar, ama Tür- kiye'ye gelince askerierin haktı olarak demokrasi- ye dur dediğini savunurlardı." Apo'nun başı Batı için fazla bir şey yazmıyor. Batı için ölü ya da diri Apo ile Türkiye'nin başı- na Kürt sorununu, hatta devletini bela etmek önemli. Bunlann amacı başka New YorkTımes'ın yazdığına göre; Ankara'da bir büyükelçi, "öcalan suçlu bulunur idam cezasına çarptınlırsa, dünyanın bu karan, uluslararası stan- dartlarda, adilbirmahkemedeyargılanmast koşu- luyla kabul edebileceğini" söylemiş. Elçi'ye göre Apo "kendi avukatını seçebilmeli". Seçti! "Avukatlar özgürce çaJışabilmeli". Çalışıyor! "Apo davada konuşma hakkma sahip olmalı". Ohoo, adamı susturmak olanaksız. Bülbül! Adı bilinmeyen yabancı büyükelçi, "Bunlarolur- sa" diyor, "tatmin olacağız". llk duruşmadan sonra, soru hakkjmız doğuyor "Tatmin oldunuz mu veya tatmin olmanız için da- ha ne yapmalıyız Bay Büyükelçi?" Bu büyükelçi New York Times'a konuştuğuna göre ağırlığı olan bir devleti temsil ediyor. Anka- ra'da yaşıyor, ama yaşadığı dünyayı bilmiyor. Ne yazık ki bu ve benzeri elçiler ülkelerıne peşin yargılarla donanmış raporlar gönderiyorlar. - Uluslararası büyük TV'lerde, gazetelerde konu- şan "uzman kişiler" ise ne olan biteni izliyor ne de güncel bilgilerle donanıyor. Örnek mi? Bol! Merkezi New York'ta bulunan Avukatlar Komitesi'nden Net Hicks adında biri, "şimdiye kadar gördüklerinin Apo 'nun adil biçim- de yargılanmayacağını gösterdiğini" söylüyor. "Şimdiye kadar?" Daha dava başlamamış. Bu yargıya varmak için ta New York'tan bu saptama- yı nasıl yaptığını Nel midir kel midir, bu adama sor- mak gerekiyor. Haksızlığı apaçık bu irdelemeler bildiğimiz he- saplann eseri. Türlü oyunlan, türiü baskılan Türk atasözü kar- şılıyor: It ürür, kervan yürür! 'Pişmanbkyasası daha öneıtüi' • Baştarafi 1. Sayfada yık başkanhğındaki mer- kez komite üyelerinin, önümüzdeki günlerde bildin yayunJamak iizere şu anda durum değerlen- dintnesi yaptığını söyle- diler. PKK uzmanı emni- yet yetkilileri, ana başlık- lar altında şu değerlendir- melerde bulundular: • Apo söyleyebilecegi her şeyi söyledi. Yumu- şayabileceğı en son nok- taya geldi. Tûık'e ait olan her şeye düşman olan bir örgütün liderinden ancak bu kadar şey beklenir. Bundan sonra top devlet- te. • Öcalan, yerine yeni- si konulamadığı ve uzun sürede de konulamaya- cağı için şu anda örgüt açısından yine de tek isim. Çûnkü yıllarca ör- gûtü tek başına yönetmiş, kendisine karşı çıkanı acımasızca öldûrtmüş bi- risi. Terör örgütü içinde- ki dalgalanma da bunu gösteriyor. • Fırsat verilmesi ha- linde Apo dağdakilerin büyük bölümünü indire- bilir. Zaten yılgınlık ve bıkkmlık içinde bulunan militanlan, bir ışık bekli- yorlar. Kısmi bir af çıka- nlmalı ve pişmanlık ya- sasında yeni düzenleme- ler yapılmalıdır. Bu bir- den olmaz ama, bunun altyapısı oluşturulmaya başlandı. • Güneydoğu sorunu- nun çözümlenmesi için birtakım adıtnlann atıl- ması PKK'ye taviz anla- mına gelmez. Buna ka- muoyunu hazırlamak ge- rekiyor. Bunda da med- yaya büyük görevler dü- şüyor. Devlet eğerolum- lu adımlar atar ve olaylar yüzde 50 azahrsa bile bu çok büyük bir gelişme- dir. • Şu anda örgüt boş durmuyor, ancak işleri beklemeye almış durum- da. Halen yurtiçinde 2 bin 500-3 bin civannda militanı bulunuyor. Yurt- dışında ise 5 bine yakın militanı mevcut. Biryan- dan eğitime devam eder- ken, bir yandan da riski az eylemler yaparak ge- lişmeleri izliyor. Merkez komite üyeleri ile Öcalan danışıklı hareket içinde- ler. • Öldürülmesi halinde olabilecek şeylerle ilgili ifadelerine sadece göz- dağı olarak bakmamak gerekir. Çünkü örgütün büyük bölümü halen o- nun çizgisinde. Bu uzun süre devam edecektir. örgütün yeni bir önder, yeni bir rehber bulması çok zor. Özgür iradesiy- le söylediği her şeyi ör- güt kabul ediyor. • Öcalan canını çok sever, canı pahasına da olsa söylediği şeylerle merk'eze gelmiş durum- da. Devlet ise soruna in- tikamcı ve feodal duygu- larla değil bilimsel yakla- şır. Soruna köklü bir çö- züm bulma yolu açıksa inatlaşmaya gitmez. Bu davadan çıkanlacak so- nuçlara göre, devlet de birtakım demokTatik ve kültürel adımlar atip. bu işe artık son verecektir. Türk halkının terörle ya- şamaya daha fazla daya- nacak hali kalmamıştır. Askeri helikopter düştü, 2 asker şehit • Baştarafi 1. Sayfada Emin Okutkan. Astsubay Ibrahim Emer. er Israfil Anca ile Çavuş Aşkın Sa- vaş, civarda bulunan yurt- taşlar ve Gebze tlce Emni- yet Müdürlüğü personeli tarafindan, denizden yaralı olarak çıkanldılar. YarahlarGATA'ya sevkedfldi Özel 100. Yıl Hastane- si'ne kaldınlan yaralılar, buradaki ilk müdahaleden sonra GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesine sevk edildiler. Kazanın duyulmasından sonra, Kocaeli Valisi Mem- duhOğuz. 15. Kolordu Ko- mutanı Korgeneral Hurşit Totoo ve Kocaeli Emniyet Müdürü Erdinç Sanalp de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Va- li Oguz, helikopterin suyun 55 metre altında ol- duğunu söyledi. Pilotlann ve helikopterin kurtanlması için Donanma Komutanlığı ve İCuzey Deniz Saha Kocaeti Valisi Memduh Oğuz, 15. Kolordu Komutanı Korgeneral Hurşrt Toton ve Kocaeli Emniyet Müdürü Erdinç Sanalp, lş Bankası DinJenme Tesisleri'nde, helikopter kazası hakkında basına biigi \«nüler. (H ATİCE TUNCER) Komutanlığı'ndan yardım istendiğinı belirten nik anza olabilir" dedi. Oguz, yaralılann hayati tehlikesinin ise bulun- madığını söyledi. Kazanın nedeninin henüz belirlenemedigini kaydeden Hurşit Tolon ise "Neden,olası bir tek- Görgü tanıklan da denize çakılan helikopte- rin. irtifa kaybederek alçalmaya başladığını. ön- ce arka tarafinın suya vurdugunu ve ardından denize gömüldüğünü söylediler. ÇYDD'den Kuraıı kursu pazarb^na kınama Istanbul Haber Servisi - Çağdaş Yaşamı Destekle- me Derneği (ÇYDD), 57. hükümetin kuruluşunda 8 yıllık kesintısiz temel eği- time aykın şekilde Kuran kurslannın pazarlık konusu edilmesini kınadı. ÇYDD Genel Merkezi ve tüm şubeleri adına Ge- nel Başkan Prof. Dr. Tür- kan Saylan imzalı yazılı açıklamada, DSP, MHP ve ANAP'ın kurduğu 57. ko- alisyon hükümetinin, cum- huriyetin temel değerlerin- den ödün vermeden, Tür- kiye'nin acil çözüm bekJe- yen sorunlanna eğilmeleri- nin beklendiği vurgulandı. "tnanç sömürüsü yapa- rak" oy toplamaya çalışan- lann, son seçimlerde ceza- landınldıgı anımsatılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "57. hükümetin kurulu- fuuda 8 ydük kesintısiz te- me eğitime aykın şekilde Kuran kurslannın pazarlık konusu edilmesini şiddetle kınıyoruz. Bu >asavla ço- cukluklannı yaşayamayan ve sürekü özel ve Anadolu Bseleri için kurslara taşman çocuklanmızın çilesi son buhnustur. 57. hükümetin varhğuıı din sömürüsü fa- natikkrine alet etmeden, dürüst bir iktidar yolunda ilerierken özellikk MHP'nin, FP'nin kişkıröcı eylemlerinden etkilenme- mesi. cağdaş Türkiye'nin geleceği için hızla çahşmaya başlanması, halkımızın bü- yük çoğunluğunun beklen- tisi olup destekleneceği açıkür." PKK'lilersaldırdı: 4şehit Kaduı I Baştarafi I. Sayfada PKK'liler, AbduDah Öcalan'ın Imralı'da yargılanması sırasında Tunceli'deki iki ay- n bölgede bombalı saldınlar düzenledi. tlk saldın önceki gün saat 11.30 sıralann- da Tunceli-Pülümür karayolunda meyda- na geldi. Bölgede devriye görevi yapan BTR tipi zırhlı araca Zağge bölgesi yakın- lannda bir grup PKK'li tarafindan bom- balı saldın düzenlendi. Yola yerleştirilen bombanın uzaktan kumanda ile patlatıl- ması sonucu askeri araçta bulunan Astsu- bay Ostçavuş Zeki Karaka\-a ile piyade erlerAhmetCan ve Mehmet Kocatepeşe- hit oldu. Yaralanan 3 er helikopterle Ela- zığ Askeri Hastanesi'ne kaldınlarak teda- vi alnnaalmdı. Öcalan'ın lmralı'da savun- ma yaptığı saatlerde ıkinci saldın Ovacık ilçesi yakınlannda meydana geldi. Gıda maddesi taşıyan sivil araçlann güvenlıgi- ni sağlayan askeri zırhlı aracın geçtiği yol- da uzaktan kumanda ile bomba patlatıldı. Ancak şans eseri bomba askeri aracı sol- layan sivil bir araca isabet etti. Gıda mad- desi yüklü kamyonet parçalanırken olay- da ölen ya da yaralanan olmadı. Bingöl' ün Içpınar Köyü'nde nöbet yerlerine giden korucular, dün teröristlerin saldınsına uğ- radı. Açılan ilk ateş sırasmda, geçici köy korucusu Hüse, in Korkulataş olay yenn- deöidü, MehmetTaştekin adb vatandaşda yaralandı. TSK birlikleri tarafindan Kuzey Irak'ta bulunan PKK kamplanna yönelik, dün, yıhn 3. büyük operasyonu başlatıldı. Dün sabah saat 03.00 sıralannda Diyarba- kır'dan havalanan savaş uçaklan, PKK'nin Haftanin, Sinat ve Pirbela ile Metina kamplanna yönelik yogun bir hava saldı- nsı düzenledi. Paris Metrosu tiu bombalamıslardı 12 kişinin ölümüne neden olan CezayirUler yargılantyor UĞURHÜKÜM PARİS-Köktendinci olduklan ileri sürü- len ve 1995 yılında tüm Fransa'yı etkisi al- tına alan suikast ve kundaklama dalgalannı hazırlayan Cezayir kökenli 25 kişilik bir şe- bekenin yargılanmasına dün Paris'te başlan- dı. 3'ü Paris Metrosu ve RER'lerinde patla- yan bombalar ve silahlı saldınlar 12 kişinin ölümü ve yaklaşık 200 kişinin yaralanması- na neden olmuştu. 11 Temmuz 1995'te Cezayir lslamcı Sela- met Cephesi'nin kunıculanndan, Paris 18. Bölge Vfyrha Camii'nin imamı Abddbaki Sahraoui'nin öldûrülmesiyle başlayan süreç- te Franşa, 3 bombalı ve kanlı suikast yaşa- mıştı. Özellikle tetikçilerden olduğu sapta- nan Cezayirli Khaled Kelkalın 29 Eylül 1995'te Lyon civannda bir ormanda polisle giriştiği silahlı çatışma sonucu öldürülmesi- nin ardından geniş çaplı adli soruşturma açıl- mıştı. Kelkal'den sonra da iki bombalı patla- ma daha meydana gelmiş ve çok sayıda gö- zaltı gerçekleşmişti. 1994 yıl sonunda Cezayirli Silahlı Islam Grubu GIA'nm kendi içinde yaşadığı bir bö- lünmeden sonra radikal EmirZitouni emrin- deki kanadın açtığı "cihafın uzantısı şeklin- de terörist eylemlere gırişen grupla ilişkide olduklan tespit edilerek tutuklanan 24 zanlı, bugün ilk kez adalet önüne çıkıyor. Bunlara ek olarak grabun beyinlerinden ve mali kay- nağı, fınansörü ve GIA'nın gizli yayın orga- nı El Ansar'ın başyazan Rachid Raında, ha- len Ingiltere'detutuklu bulunuyor. Fransa'nm ısrarlı taleplerine rağmen Ramda'yı iade et- meyen Ingiliz yeflcililer, örgütün kendi ülke- lerindeki faaliyetleri nedeniyle Ramda'yı tut- tuklannı belirtiyorlar. Örgütün beyinlerinden Boualem Bensaid ve bombacı diye bilinen Smaüı Ah AM Bd- kacetn ise bugünden itibaren terörist bir şe- bekeyle işbirliği yapmaktan yargılanacak 24 kişi arasında yer alıyor. 5 yıl süren adli so- ruşturmalardan sonra başlayan mahkeme, bakalım ne gibi yeni gerçekleri getirecek. İlhan Selçuk'a MSÜ'den onursal doktora unvanı tstanbul Haber Servisi - Mimar Sinan Üniversite- (MSÜ) Senatosu, gazetemiz yayın kurulu başkanı ve ya- zanmız Ühan Selçuk'a Türk aydınlanmasına katkılan ne- deniyle "onursal doktora" unvanı verecek. MSÜ'den yapılan açıklamaya göre; yazanmız Jlhan Selçuk'a verilecek onursal doktora unvanı dolayısıyla bu- gün saat 14.00'te üniversitenin oditoryumunda bir tören düzenlenecek. Üniversite, İlhan Selçuk'u "Türkiye Cumhuriye- ti'nin laik. demokratik ve sosyal hukuk devleti yapısıy- la bölünmezliğine olan inancı; Atatürk devrim ve ilke- lerinin korunması ve savunulmasını günlük yazılany- la sürekli gündemde tutup yaygınlaştırılmasını sağla- yarak evrenselliğe ulaşan Türk aydınlanmasına getir- diği katkılan nedeniyle" onursal doktora unvanına layık görmüştü. Cumhurtyrtl >ykitapKulûbü| IMZA GU TAKSIM SERGI SALONU'NDA KULTÜR • SANAT 293 89 78 (3 HAT) PİMAPENKÜLTÜREVİ ilanlarınız için: 0212.293 89 78 "AĞAÇLAR" ULKU TEREM Resim Sergisi s No 253-265 Os-«*ey/tST Tel-0 212.296 90 36 SES-1885 ORTAOYUNCULAR ISTfKLAl.CAD. M0:140 TEL(» 212) 2511865-66 F«t {0 21*) 244 43 27 www.orlaoruncular.com Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Plzir15.3t-18.38 Ferhan Şensoy FEUK BİR GÜN SALAKKEN > FERHAN ŞENSOY'un PARASIZ YAŞAMAK PAHALI, Perşembe ve Cuma: 21,WH;.ts: 18.30 Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesi: 25118 65-66 VAKKORAMA-Taksim. Suadiye. Akmerkez Hâzkan Perşembe ı Saat:18.00-20.00 Konuklarımızla söyleşip, kitaplannı imzalayacak istıklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 hükümete sert tepki İstanbul Haber Servisi - İstanbul Barosu Kadın Haklan Komisyonu, 57. hükümette kadın bakana y- er verilmemesine tepki gösterdi. Komisyon yürütme ku- rulu adına yazılı açıklama yapan Av. Nuran Atahan, TBMM'de bilgileri, dene- yimleri, cesaretleri ve ça- İışma kapasiteleri ile erkek milletvekillerinden hiç de geri kalmayan kadın parla- menterler bulunduğunu vurgulayarak "Bu nasıl zih- niyettir ki hükümette ka- dın bakana yer vermemis- tir"dedi. Türkiye Cutnhuriye- ti'nde kadınlann bulundu- ğunu ve sayıca çok olduk- lannı ifade eden Atahan, kadınlann duyarlı ve kadın bakış açısıyla hizmete ha- zır oiduklannı kaydetti. TBMM'de ikisi "şaibeH" 22 kadın milletvekili bu- lunduğunu belirten Ata- han. "Koalisyon partilerine mensup kadın milletvekü- leri içinde en az tespit edi- len erkek sayın bakanlar kadar,o makamın gereğüü yapabikcek kadın milletve- kili varken tamamen erkek egemen zihniyetle oluştu- rulan 'erkek kabine" karşı- sında üzüntülerimizi ifade etmek istiyoruz'' dedi. Ata- han, koalisyon porotoko- lünde, savaş ve uluslarara- sı tahkim konulannda alın- mış olan kararlann, ulusal bagımsızlığımızı zedeleyi- ci nitelikte olduğunu öne sürerek hükümeti bu karar- lardan vazgeçmeye davet etti. DİSK'ten ücret yalanlaması İstanbul Haber Servisi - DtSK Genel Başkanvekili Atilla Öngel, sendikalı be- lediye işçilerinin iddia edil- diği gibi 900 milyon lira değil, 230-280 milyon lira arasında maaş aldıklannı belirtti. Öngel, "15 yıllık bir işçinin 280 milyon lira alması kimsenin gözüne batmamabdn-" dedi. Atilla Öngel, yaptığı ya- zılı açıklamada, son gün- lerde bazı gazetelerde bele- diye işçilerinin 900 milyon lira ücret aldıklan yönünde asılsız haberler yer aldığı- nı vurgulayarak bu tür ha- berlerle sendikalaşmaya son verilerek yerel yönetim hizmetlerinin tümüyle ta- şeronlaştınlmasının amaç- landığıru savundu. Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. DERVtŞ AKYILDIZ Avrupa Birliği zirvesi Turkıye ıçın sürpriz karar bekleniyor GLTIAYÖZ OSMANÇUTSAY BONN - 4 Haziran'da Köh 'de başlayacak olan Av- rupa Birliği'nin zirve top- lantısından Malta ve Türki- ye lehine sürpriz bir karar çıkması bekleniyor. Alman Dışişleri Bakanlığı 'na yakın çevTelerden edinilen bilgile- re göre zirvenin gündemin- de Kosova sorununun yanı sıra Türkiye ve Malta'nın ar day üyeliğı de ön sırada yer alacak ve Almanya bu konu- da kararlı bir tutum içinde olacak. Alman Dışişleri Bakanlı- ğı üst düzey yetkililerine ya- kın çevreler, Almanya'nm Türkiye'nin Avrupa Birli- ği'ne tam üyeliği konusunda ısrannı sürdürmekte olduğu- nu belirtirken Yunanistan dı- şındaki diğer üyelerin Al- manya'nın bu tutumunu des- tekledikJerini kaydettiler. Bonn'daki siyasal gözlemci- ler, Yunanıstan'ın bu zirve toplantısında eski tutumunu sürdürmekte önemli zorluk- larla karşı karşıya kalacağı- na dikkat çektiler. Öte yandan Alman ve Türk dışişleri bakanlıklan arasında yapılan görüşme- lerde de Türkiye'nin aday üyeliğiyle ilgili engellerin aşılması konusunun ele alın- dığı ve Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'in Türki- ye'ye yapması beklenen res- mi ziyaretin u bu geUşme>« bağh olarak zirve sonrasma ertetendiği'' ilen sürüldü. Bu arada Malta'nın aday üyeli- ği konusunun ise AB'nin 15 üyesi arasında itirazsız ka- bul gördüğü kaydedildi. Türkiye'nin Malta ile birlik- te AB aday üyeliğinin Köln zirvesinde açıklanması, göz- lemcilere göre Almanya'da- ki yeni hükümetin, bu konu- daki kararhlığını gösteriyor. 1997 sonundan bu yana yaşanan ve özellikle Hehnut Kohl-Mesut Yılmaz sürtüş- mesiyle de zirveye çıkan tı- kanmanın Köln'de aşılabile- ceği belirtilirken Türk Dışiş- leri Bakanlığı'na yakın çev- reler ise "Kohl döncminde yaşanan hayal kınhğının, bu defa} aşanmayacağı söyiene- bilir. Alman hükümeti, en azuıdan şu anda son derece kararh görünüyor. Zirveden böyle bir karar çıkması bi- zun için sürpriz olmaz" şek- linde görüş belırttıler. Aynı çevreler, Bonn ve Ankara arasındaki görüşmelere Ati- na engelinin bu kez aşılabi- leceği yolunda iyimser bir havanın egemen olduguna da dikkat çektiler. İran Meclis Baskanı Natık Nuri 'PKK'yi hiçbir zaman desteklemedik'TAHRAN (AA) - Iran Meclis Başkanı Ali Ekber Nahk Nuri, terör örgütü P- KK'nin İran'da hiçbirzaman desteklenmediğini ve des- teklenmeyeceğini söyledi. Natık Nuri düzenlediği basın toplantısında, DGM savcısının, terörist Abdullah Öcalan davası_ iddianame- sinde, "tran'ı Öcalan'ı des- teklemekle sucladığı \e Iran topraklannda PKK kamp- lan oMuğunu" iddia ettiğı- nin hatırlatılması üzerine, bu iddialan reddetti. İran Mec- lis Başkanı şunlan söyledi: "PKK konusu \e Kürtter ko- nusu-^ni bir konu değil. Sa- dece Ocalan'uı yakalanması yenidir. Eskiden de PKK kamplan konusunda iddi- alarda bulundular. İran'da PK.K kamplan var' diyoriar- dı. Biz de onlardan, bu kamplara karşı girisimkrde bulunmak için bu kampla- nn yerierini gostermelerini istedik. Biz de o zamanlar münafiklann (HaOon Müca- hitleri) o ülkedeki faaliyerJe- rini, adamlannı, «lerini \e yerlerini gösterdik. Bu konu- lar üzerinde görüşmeler yap- nk ve iyi bir işbirögimiz vur- dı ve ohnabdır. Hatta en son Meclis Başkanı Hikmet Çe- tin gektiğinde de bu konular konuşuklu. Bu konular üze- rinde karsılıklı komiteleri- mizvar." u Son zamanlardaki bu id- dialara ben de şaşınvorum'' diyen Natık Nuri. "Aramız- da böyle şeyler bahis konusu değil ve bu iddialaryersizdir. Benim görüşüme göre onla- nn bütün vetkililerinin de böyle iddialan yoktur" ifa- desini kullandı. Natık Nuri, "PKK bizhn üUtemizde hiçbirzaman des- teklenmedi ve desteklenme- yecek. Biz bunu temelden reddediyoruz. Çünkü bizim ilkemiz, başka ülkekrin iciş- lerine kanşmamakur. Aynı zamanda başka ülkeierin de bizim içişleriınizekanşması- ru istemivoruz" diye konuş- tu. Nuri, Türk vatandaşhğın- dan çıkanlan Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavak- çı'ya Iranlı kadın milletve- killerinin destek vermesini de "tranh kaduı milletvekil- lerinin kendi ilkeleri ve de- ğerieri temelinde hkap, bir Islami ilke olduğu için teset- türlü bir kadını destekledik- lerini" söyleyerek savundu. ACI KAYBIMIZ Kardeşim, oğlum, yüzünde gülümsemesi, gönlünde sevgisi eksiksiz çalışma arkadaşım Sevgili O d D İ L ' i kaybettim, kaybettik. Akıl almaz bir cüretin kaypak, kör kurşunuyla, akıl almaz bir hırsın kahpe pususuyla kaybettik. Ne unutmak mümkün, ne acıyı kesmek... Hepimizin başı sağolsun. • • Esenyurt Belediye Başkanı GÜRBÜZ ÇAPAN Maliyeti 5 trilyonu bulacak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yardım kampanyası tstanbul Haber Servisi - İstanbul Tabip Odası, bir süre ön- ce çıkan yangında özellikle ameüyathaneleri ciddi hasar gö- ren Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yardım ve des- tek kampanyası başlattı. Kampanyayla hastanenin hasar gö- ren 1.5 trilyon lira değerindeki tıbbi araç gerecinin sağlanma- sı hedefleniyor. Yardım kampanyasıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Orhan ,4noful, 7 Mayıs'ta çıkan yangmdan hastanenin 12 ameliyat- hanesinin önemli ölçüde hasar gördüğünü ameliyathanelerin gerek inşaat, gerekse tıbbi donanım olarak maliyetinin 5 tril- yon lirayı bulacağını söyledi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği Şef Yardımcısı Dr. Cuma Kıhç- kap da ameliyathanelerin su, elektrik ve gaz tertibarında cid- di hasar meydana geldiğini belirtti. Kılıçkap, Anadolu yakasm- da Bostancı'dan Düzce'ye ka- dar hizmet veren hastanenin biran önceonanlmasını istedi. Hastaneye yardım yapmak is- teyenler Türkiye Iş Bankası Cağaloğlu Şubesi 1095 301030 3205906 (dolar hesa- bı), 1095 301030 3205911 (markhesabı) ve 1095 304400 502 235 TL hesabı) numaralı hesaplara para yaorabilecek. PTTHastaneâ Haber-Sen İstanbul Yakası Şubesi'ne üye. bir grup dün tçerenköy'deki PTT Hastane- si'ninözelleştirilmekistenme- sini protesto etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog