Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 ALLECRO EVtN tLYASOĞLU 4 ADaturca'nm başarısıAkbank. A'dan Z'ye harika bir "aüa turca* haflası düzenledi. Gerek tarihsel gerekse müzikbilimsel boyutta düşünü- lerek incelikli hazırlanmış bir "allatur- ca" haflasıydı. KJasik müzikten etnik ca- za, mehterden Zaide operasının konser yorumuna uzanan bir çeşitlilik; Cem Mansur,Okay Temiz,Mercan Dedeyön- lendirmesindeki dınletilerle "Avrupah ressamlann gözüyle Osmaniı" adlı ser- gi ve "Kültür ve Sanatta 18. Yüzyıl Or- vantalizmi" başhklı panel, bu etkirdik- ler dızisini tamamladı. Alımlı duyuru- larla, nitelikli ve içenkJi tanınm kitap- çığıyla, her şeyden ötesi, Istanbullula- ra yepyeni bir konser ortaıru sunmaia- nyla gerçekten kutlanacak bir girişim- di. Tophaneyi Amire'nin bir konser or- tamına çevrilmesi, akustik açıdan dört dörtiük obnasa da değerli bir hizmet. As- lında Aya Irini de akustik açıdan kusur- suz değil. Anıtsal yapılann her birinde sorun var. Belki bundan sonraki dinle- tileTİçüı kirni önlemlerdüşünülebilir Yi- ne de, lstanbul'un güzelliğini bir kez daha soluduğumuz bu yepyeni ortam- da müzik dinlemek taze bir coşkuydu. Bir başka taze coşku da, Suna Kan'a yeniden kavuşmak oldu. Sanatçı uzun bir süredir kınk kolunun iyileşmesini bekledıği için konserlerden uzak kal- mıştı. Onu yeniden bilge bir sanatçı ol- gunlugunda ve uçan bir genç coşkusun- da dinlemek mutluluğunu yaşadık. Mo- zart'ın "Türk" konçertosunu incecik bir lirizm içinde işledi. Girişteki ener- jisi, ağırbölümdeki dokunakJı anlatımı ve son bölümdeki uçanlığı ile alıp gö- türdü Suna Kan'ın Mozart'ı dinleyen- leri. Akbank Oda Orkestrasrnın, Hakan Şensoy'un başkemancılrgındakı kadro- sunda kimi yenilenen iiyeleriyle daha güçlendiği ve güzel bir ton yakaladığı gözlemleniyordu. Cem Mansur'un yö- netimindeki konserde ilk parça Johann Joseph Fux (1660-1741) adlı Viyanalı bir bestecinin Türk etkisindeki barok çalışmasıydı. Yirmi operası ve sayısı dört yüzü aşan yapıtına karşın perde ar- kasında kalmış bu bestecinin "Y'eniçeri Senfonisi"nı ilk kez dinledik. Üstelik birdünyailkseslendırisiolarak. Krems- münster Manastın"nda bulunan el yaz- malanmn Amerikalı şef Peter Ashtara- fından bilgisayarortanıındaki düzenle- mesi>legün yüzüne çıkartjlan yapıt ya- lın bir müzik dokusunu, sevimli canlı ri- timleri içeriyor Zillere ve davullara bel- • Akbank, A'dan Z'ye harika bir 'alla turca' haftası düzenledi. Gerek tarihsel gerekse müzikbilimsel boyutta düşünülerek incelikli hazırlanmış bir 'alla turca' haftasıydı. Bir başka taze coşku da Suna Kan'a yeniden kavuşmak oldu. Onu yeniden bilge bir sanatçı olgunluğunda ve uçan bir genç coşkusunda dinlemek mutluluğunu yaşadık. Çok özel bir genç yetenekten çok özel bir resital dinledik geçen hafta. Emre Elivar'ı dinlemek gerekir. Idil Biret, Ankara Festivali'nin kapanış programında Cesar Franck'ın yapıtlanyla harika bir yorum sergiledi. * ki de biraz ayncalıklı bir ekleme yapıi- mış. Programın sonunda Haydn'in As- keri Senfonisi yer aldı. Yine vurmalı çalgılann ve zillerin coşkusunda Her haf- taki yazımda ille de bir korno konusu çı- kıyor, bu kez de olduğu gibi! Gerçek- ten bu, ülkemizin her köşesinde var olan bir sorun. Acaba yetkili konservatuvar ögretmenlerimiz bir çözüm araştınyor- lar mı? Akbank'ın "aOa turca" etkinlikJeri, iyi planlamanın ve yaratıcı bir ekıp çalış- masının ürünü olarak Istanbul kültür yaşamına renk kattı. Çok özel bir yetenek: Emre Eüvar Çok özel bır genç yetenekten çok özel bir resital dinledik geçen hafta. Çağdaş Egitim Vakfi'nın düzenlediği resitalde. Almanya'daki virtüozite eğitimini sür- dürmekte olan Emre Elivar, her zaman duymadığımız bir resital programı sun- du: D. Scariattfden üç sonat. JS. Bach'ın 3. Pransız Süitı. Haydn'ın Re Majör So: natı. Mozart'ın K. 333 sayılı sonatı ve liszt'in LaCampanella'sı. Bu arada Ne- cil Kâzun Akses'ten seslendirdiği Min- yatürler ile 10 piyano parçasından dör- düncüsü ve Saygun'un Aksak Tartı- lar'ından birincisi programı taçlandırdı. Ne de olsa Türk bestecilerini dinleme- ye alışık olmayan dinleyicimiz. iyi el- lerde seslendirilen Türk yapıtlanna hay- retler ediyor! Emre Elivar'ın yakında çıkacak olan, Akses'in piyano yapıtla- nndan oluşan CD'sini merakla beklemek- teyiz. Biryandan yanşmalara hazırlanan, öte yandan doktora için yeni okullann başvuru sınavlanna katılan Emre, kon- ser ve resitallerini de düzenle sürdürü- yor. Doğal ki nice sanatçımız gibi onun da yurtdışındaki etkinliklen yurtiçin- dekilerin kat kat üstünde. Bach gibi, Mozart gibi kendini hemen ele verebi- lecek bestecileri büyük bir titizlikle, bestecilerin öngördüğü teknik ve anla- tım içinde seslendirmesi; bu arada tuş- lann derinligindeki renkleri bulup çıkar- tan ve dinleyicisini avucunun içine alıp peşinden surükleyen özellikleri sözle anlatılamaz kanısındayım. Emre'yi din- lemek gerekir. Bu kez kaçıranlar, onun- la 27 Kasım'da Yapı Kredi Festivali çer- çevesindeki resitalinde tanışabilirler. Bu tarihi şimdiden defterinize not alın. Emre Elivar'ı alkışlarken onun bu ba- şansına önayak olan, Fazıl Say ve Em- re gibi nice piyanisti yetiştiren perde ar- kasındaki kahramanı, değerli piyano öğ- retmenı Kamuran Gündemir'ı bir kez daha kutluyoruz. Idil Biret: Her an her ortama hazır bir piyanist tdil Biret, dünyanın her yerinde aynı izlenimi uyandırrruş durumda: Her an çalmaya hazır. her ortama hemen uyum saglayabilen, çarçabuk konsantre olup sahneye çıkabilen birpiyanist izlenimi. Geçen hafta Almanya'nın Schwetzingen Festivali"nde vereceği resitalin önceki ge- cesinde çalacak piyanist Anatol Ugors- ki rahatsızlanınca onun yerine çalması önerilmiş. Olumlu yanıt verdiği gibi, Ugorski'nin çalacağı programın aynını seslendirebiieceğini söylemiş. Brük- sel'deki evinde saat 14.30'da aldığı bu çağnyı yerine getirmek üzere bir saat içinde uçakla Stuttgart'a. oradan birhe- likopter ile Mannheım'a, oradan da ara- ba ile Schwetzingen'e ulaşmış. Konser- den tam 45 dakika önce. Hemen piya- noya alışıp dinleyicinin karşısına çıkrruş. Ve de Ugorskı'den beklenen Chopin programını sunmuş: 12 Mazurka, op. 61 Polonez ve Op. 58 Sonat. Biret'in bir sonraki gece yer alan resitali ZDF tele- vizyonundan canlı olarak verilmiş ve açış konuşmasında ünlü müzikolog Prof, Joachim Kaiser, kendisıne övgüleryağ- dırmış. Hem piyanist olarak hem insan olarak taşıdığı yüce niteliklerine... Idil Biret, Ankara Festivali'nin tele- vizyondan izlediğim kapanış progra- mında da Cesar Franck'ın yapıtlanyla harika bir yorum sergiledi önceki haf- ta. Suna Kan gibi. Idil Biret gibi "imaj" yaratılmış sanatçılann gençlere vere- cekleri en önemli ders, bu "imaj"lannı yıllarca sürdürebilmenin ipuçlan olsa gerek. e-mail: evini(a boun.edu.tr 1948 'de ölen ünlüyazar Sabahattin Ali 'nin eşi, Filiz Ali 'nin annesi Aliye Ali toprağa verildi 'Attın saçhygüzelgödü birKültür Servisi - 1948 'de ölen, ünlü roman. hikâye yazan ve şa- ir Sabahattin Ali'nin pazar günü yaşamını yitiren eşi AliyeAB'nin cenazesi sah günü Teşvikiye Ca- mii'nde kıhnan öğle namazın- dan sonra Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aliye Ali'nin ce- naze törenine kızı sanat eleştir- meni Filiz A1L torunlan Idil ve AtillaAli Laslo, akrabalan. sanat ve edebiyat dünyasının ünlü isim- leri katıldı. Yaklaşık biryıl önce dil kökü kanserine yakalanan Ali, dokuz aydır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Aliye AJi 85 yaşın- daydı. Ferit Edgü, Doğan Hızlan, Ce- lal Üster. Alev Ebüzziya gibi sa- nat ve edebiyat dünyasının ta- nınmış isimlerinin katıldığı ce- naze töreninde akrabalan ve dost- lan tarafindan teselli edilmeye çalışılan Filiz Ali, "Babam öldü- ğünde öksüz kalmıştım. Ama şu an anlıyorum ki asıl şimdi öksüz kakbm" diyerek duygulannı di- le getirdi. Filiz Ali 'nin kızı Idil Ali ise an- neannesi Aliye Hanım'ın çokdi- siplinli, programlı. ama o ölçü- de de neşeli ve hayata bağlı bir insan olduğunu belirterek anne- annesinin, son günlerine dek ki- tap okumaktan vazgeçmediğini söyledi. Heryıl Kırklareli'nde düzen- lenen Sabahattin Ali Kültür Şen- likleri'nin düzenleme komitesin- de yer alan ve Aliye Ali'yi ya- kından tanıma firsatı bulan Er- doğan Kantürer, Sabahattin ve Aliye Ali çiftinin soğuk savaş döneminde çok zor yıllar geçir- digini, özellilde komünist olduk- lan gerekçesiyle pek çok hak- sızlığa maruz kaldıkiannı söyle- di. Aliye Ali'nin, yaşı ilerlemiş olmasına karşın Kırklareli'nde düzenJenen etkinliğe her yıl dü- zenli olarak katıldığını söyleyen Kantürer, Ali'nin söyleşilerde eşinden sevgi ve özlemle söz et- riğiru. sık sık "çokmutiıı,anıaçok kısa bir birliktelik yaşadıklan- nı" \-urguladigini belirtri. Sabahattin Ali, eşi Aliye Ha- nım'Ia 1933 yılında tstanbul'da tanjşmıştı. Sabahattin AJi, Aliye Hanım'ı ilk gördüğünde genç kı- 6Mayısl935 günü Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde evlenen . Sabahattin ve Aliye Ali'nin "çok mutlu, ama çok kısa" evlilikleri, Sabahattin Ali'nin 1948'de esran bugün bile çözülemeyen bir cinayete kurban gidişine dek sürdü. zın kendisi üzerinde bıraktığı izlenimleri. kız kardeşi Ayşe'ye yazdığı mektupta, "Alün gB)i saç- u, fevkalade güzel gözlü, beyaz tenli, gözterinin etrannda bdiren seyrek çilli ve uzunca bojluca bir kızcağK—yaşı tam yirrnL. tsmiAB- ye_" satırlanyla açıklamıştı. Fi- liz Ali'nin 1995'te yayımlanan •FffizHiç Üzüfanesin' adlı kitabın- da, Aliye Hanım'ın 'ilkgünler'e ilişkin izlenimlerine yer veriliyor: "Sabahattin,amcası komşumuz Salih Beyler'e misafir gelmişti Sabahattin ile tanışmam o aile ile komşuluk dola> BI> la oldu. Grup Baba Zula, Babylon'da Kültür Servisi - Üyelerini Zen gru- bundan tanıdığımız Baba Zula, Ameri- kalı ve Kanadalı konuk sanatçılan, klar- netçi Selim Sesler ve daha birçok mü- zisyenin katılımıyla ilk kez canlı olarak Babylon'dabirarayagelecekler. Baba Zu- la konseri 4-5 Haziran tarihlerinde saat 22.00'de Mavi Jeans'in katkılanyla ger- çekleşecek. Jlk kez 1996'da 'Tabutta Rövaşata" fılminin müziklerini yapmak üzere bir araya gelen Baba Zula grubu, daha sonra AntoinedeSatatEsuperv 'nin 'Küçük Prens' adlı yapıtmdan uyarla- nan çocuk oyununun müziklerini Afri- ka enstrümanlanndan çocuk oyuncak- lanna kadar pek çok müzik aletini kul- lanarak ilkel müziklerden techno'ya uza- nan geniş bir yelpaze içinde yapmıştı. Emre Koyuneuoğlu'nun yönettiği 'Mut- fak Kazaİan' adlı oyunun müziklerini de hazırlayan grup son olarak Bilsak Ti- yatro AtöKesi tarafindan sahnelenen 'Kurbağa Oyküteri' adlı oyunun da mü- ziklenni hazırladı. Baba Zula. çok ya- kında tiyatro müziklerinden oluşan ye- ni bir albüm yayimlayacak. Baba Zula grubunun Babylon'da ve- receği konser, şimdiye dek yapmış ol- duklan film müziklerinin yanı sıra ye- ni parçalannı da içerecek ve çeşitli dia, video projeksiyon gösterileriyle gerçek- Jeşecek. Konserde konuk sanatçılar da yeralacak. Istanbul Müzik ŞenJigi'nde- ki Rumeli türküleri konseriyle izleyici- lerle buluşan Amerikalı saksofoncu Raiph Carney, Trakya'dan klarnetçi Se- lim Sesler, Zen grubunun davulcusu Fahrettiıı Aykut ve konsere kendi tasa- nmı rpekanik oyuncaklarla katılacak oian Ömür Kökeş bunlardan bazılan. Baba Zula konserinde EmreOnel (dar- buka, sampler, vurmalılar), Levent Ak- man (def, bongo, \Tirmah). Murat Er- tel (saz, gitar, ramazan davulu. loop ve teypler), VVilliam Macbeth ise bas çala- cak. Tam 4 milyon TL. öğrenci 2 mil- yon TLden belirlenen konser biletleri rüm Vakkorama'larda, Lale Plak'ta. Kod Müzik'te, Zihni Müzik'te ve Akus- ta'da satışa sunuldu. halindeSuadiye'ye denize girme- > e gittik.(.-) Birdefa da vine grup halinde İçerenköv'deyapüan bir sünnet düğününe gitrik. Dönmek istediğimizde Sabahattin yaıu- mızda yoktu. Giderken kullandı- ğımız lüks lambalı fenerle bir ağaç ahmda onu kitap okurken bulduk. Gidiyoruz, dendiğinde kaJktı ve feneri benim >müme tutarak gözlerimin içine uzun uzun bakn." Posta aracüığıyla nişanlılık Aliye Hanım, Sabahattin Ali'yi o geceden sonra uzun bir süre hiçgörmez. 1935"inŞubatayın- da Sabahattin Ali'nin annesi, mektup yazarak Aliye'yi aile- sinden ister. Aile, Aliye'nin po- liste fişi olan bir adamla evlen- mesine şiddetle karşı çıkar, ama Aliye direnir ve Sabahattin Ali'nin teklifıni kabul eder. Fi- liz Ali kitabında bunu, "Herhal- de 1930'luyıllann Erenköyü'nde tekdüze yaşamdan kurtulmak ve başkentin büyülü havasmı tat- mak cazip gelmiş olsa gerek genç vegüzelAliye'ye" diye açıklıyor. Karşılıklı yazılan mektuplarda birbirlerine âşık olan çift,hiç va- kit yitirmeden posta aracılığıyla nişanlanıp 16 Mayıs 1935 günü Kadıköy Evlendirrne Dairesi'nde nikâhlanır. Sabahattin ve Aliye Ali'nin "çok mutlu, ama çok kısa" evli- likleri. Sabahattin Ali'nin 1948'de esran bugün bile çözülemeyen bir cinayete kurban gidişine dek sür- dü. Evliliğin son yıllan kovalama- calarla, kaçışlarla, hapishaneyle ev arasında mekik dokuyarak geçti. Sabahattin Ali'nin sevgi- li eşi Aliye'ye yazdıgı mektup- lar, yaşadıklan yıllann ne kadar büyük endişelerle. sıkıntılarla, özlemlerle dolu oldugunun bir kanıtı adeta. Sabahattin Ali, 24 Ocak 1948'de hapis cezasından kaçtığı sıralarda yazdığı bir mek- tupta şöyle diyor:"_. hayatunda hiç bugünlerdeki kadar sıkılma- mtş ve ünkânsızlıklar içinde çır- pınfnamıştun... sizj düşünmek- ten deü olacağım. Filizyaşuıda ya- but ona yakın yaşta bir çocuk görünce elimde olmadan göz- lerinı yaşan)X)r." ıııü •"*-'• 1 'Türüncü' - Âli Karsan, tuval üzerine yaglı bo>a Antik AŞ'den yaz müzayedesi • Kültür Servisi - Antık AŞ tarafindan düzenlenecek yaz müzayedesi 5 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Antik Palace Hünkâr Salonu'nda gerçekleştirilecek. Müzayedede geçmişi Osmanlı'ya dayanan köklü ailelerin koleksiyonlan, Türkıye Kanserle Savaş Vakfı ve Turing Otomobil Kurumu'na ait eserler de satışa sunulacak. Müzayeyede Sultan Abdülmecit ve Sultan fl. Abdülhamit'in tugralı gümüş tatlı takımı, buhurdan ve çay takımlanndan oluşan Osmanlı gümüşleri, tznik seramik tabaklan, Beykoz opalin ve billur camlan. Sevres ve Viyana porselenleri, mehter takımı tasvırli oryantal biblolann yanı sıra Hoca Ali Rıza, tbrahim Safi. Izzet Ziya, Mıgırdıç Civanyan, Nuri lyem, Komet, Fikret Mualla, Adnan Vannca ve Türkiye Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlanan ve vakıf adına satışa sunulan Ali Karsan ımzalı başyapıtlar, fermanlar, levhalar yer alacak. Satışa sunulacak 180 parça bugün, yann ve cuma günü Antik Palace Hünkâr Salonu'nda sergilenecek. Yrtdrz Savaşlarrnda korsan korkusu • Kültür Servisi - Gösterime girdiği andan bu yana gışe rekorlan kıran Yıldız Savaşlan'na ait bir makara Amerika'da Wisconsin Sineması'ndan çalındı. Polis olayın büyük olasılıkla takıntılı bir hayran ya da korsan bir yayımcı tarafindan gerçekleştirilmiş olabileceğini düşünüyor. Sinemaya yedi makara halinde ulaşan, daha sonra tek makarada gösterilmeye başlanan film, çarşamba ve perşembe günleri izlendikten sonra kayboldu. Kaybolan filmin çoğaltılmak için kullanılacağı ya da parçalanılarak hayranlara dağıtılacagı düşünülüyor. Filmin korsan baskısının yapılması halinde yapımcı şirket 20th Century Fox'un büyük zarara uğrayacagı belirtıliyor. Öte yandan, sinemaya yakın boş bir arazide filmin beşinci bölümü bulundu. Polis film üzerinde parmak izi araştırmalannı sürdürüyor. Sinema binasına zorla girildiğine dair bir kanıt bulunmadığından, perşembe günü sinemaya gelmiş olan bütün izleyiciler de şüpheliler arasında yer alıyor. Reha Günay'dan Mimar Sinan kitabı • Kültür Servisi - Reha Günay'ın kaleme aldığı 'Sinan The Architect and His VVorks' adlı kitap Yapı Endüstri Merkezi tarafindan yayımlandı. Osmanlı mimariığının altın çağına imza atmış, dünyanın sayılı mimarlanndan biri olan Mimar Sinan'ın ve yapıtlannın uluslararası boyuta taşınması amacıyla Ingilizce yayımlanan kitabuı çevinleri Ah Ottoman imzasını taşıyor. 280 renkli fotograf ve 94 çizimin yer aldığı kitapta Sinan'ın yapıtlannın en önemlilerine, başlıca özeilikleriyle yer veriliyor. Gülsin Onay'ın yurtdışı konsenleri • Kültür Servisi - Almanya'daki konserinde Chopin'in 1. konçertosu ile Rachmaninof'un 3. piyano konçertosunu seslendiren, Budapeşte ve Paris'te resitaller veren Gülsin Onay'ın yurtdışı konser programlan önümüzdeki ayİarda da sürecek. Onay. Hollanda Festivali çerçevesinde 15 Haziran'da Amsterdam'da Adnan Saygun'un eserlerini yorumlayacağı konserin ilk yansında Kamran lnce Ensemble ile Kamran Ince'nin yapıtlanna da yer verecek. 6 Temmuz'da St. Petersburg'da St. Petersburg Filarmoni Orkestrası ile Rachmaninof'un yapıtlannı seslendirecek sanatçı. 2 Eylül'de de Hüseyin Sermet'in öncülüğünde düzenlenen Amfoz Festivali'nin Efes'teki açılış konserinde Kosiçe Senfoni Orkestrası eşliğinde Çaykovski'nin I. piyano konçertosunu sunacak olan Onay son olarak 22 Kasım tarihinde Hamburg Staatorchester eşliğinde Mozart'ın K 271 No'lu konçertosunu seslendirecek. BUGÜN • TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI Okuma günleri çerçevesinde saat 17.00-18.30 arasında Mefamet Başaran 'Koca Bir Trova Dönya' başlıkh yapıtından kesitler okuyacaky259 74 74) • BORUSAN KÜLTÜR MERKEZİ'nde saat 12.30 ve 17.30da Hariem'de Bir Gün' başhklı belgesel gösterilecek. (292 06 55) • ORHAN KEMAL'i anma gecesi saat 19.00'da Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. (251 76 81) • ADAM KTTABEVİ'nde düzenlenen imza ve söyleşi günleri çerçevesinde saat 17. 00'de küçük Iskender'in söyleşi ve imza günü gerçekleşecek. (293 41 05) • ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ Sinema SaJonu'nda Japonya Başkonsolosluğu'nun kültür etkinlikleri çerçevesinde saat 19.00'da Akira Kurosawa'nın 'Sanjuro'adlı filmi 19.00'daücretsiz olarak izlenebilir. (251 56 00) 11. ULUSLARARASI ISTANBUL TİYATRO FESTİVALİ BUGLTN • Tnıvalı Kadınlar Brezilyalı Macunaima Tiyatro Topluluğu'nun oyunu saat 21 .OO'de Muhsin Ertuğrul Sannesi'nde izlenebilecek. I V; Frank Adana Devlet Tiyatrosu'nun oyunu saat 21 OO'de Taksim Sannesi'nde izlenebilir. • Dans Sergjsi Tasanmını Aydın Teker'in yaptığı, müziklerini Jım Pyvvell'in bestelediği performans saat 19.0'da Dulcinea'da izlenebilecek. YARLN • O Yerlerden Mathilde Monnier'in 12 dansçı ve I müzısyen için hazırladıgı koreografi saat 21.OO'de AKM Büyük Salon'da izlenebilir. • Truvah Kadınlar Brezilyalı Macunaima Tiyatro Topluluğu'nun oyunu saat 21.OO'de Muhsin Ertuğrul Sahnesı'nde izlenebilecek. • Dans Sergisi Tasanmını Aydın Teker'in yaptığı, müziklenni Jim PyrveU'in bestelediği performans saat 19.0'da Dulcinea'da izlenebilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog