Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA M^jJVUlı U l f j J I / ekonomr(S cumhuriyet.com.tr 13 Bakû-Ceyhan'da transit tarife iicreti • BAKÛ (AA)- Azerbaycan ana üretim petrollerini dünya pazarlanna taşıması planlanan Bakû-Ceyhan boru hattı projesinin hayata geçirilmesi yönünde geçen hafta Bakû'da yapılan görüşmelerde, transit tarife iicretı varil başına 2.58dolarolarak belirlendi. Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR Başkanı Natık Aliyev. projenin hayata geçirilmesi için 4 konunun karara bağlanması gerektiğini ifade ederek. transit tarife ücretleriyle birlikte, hükümetler arası görüşmelerin, hatla ilgili yapım kontratının ve garanti anlaşmalannın gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Rekabet Kurulu'ndan Koçaiün • ANKARA (AJVKA) - Rekabet Kurulu. Arçelik ve Koç Grubu şirketlerinin Güney Koreli LG Grubu şirketlerinden LG Elektronics Inc. ile klima şirketi kurmasına izin verdi. Rekabet Kurulu'nun, Koç Topluluğu'nda yer alan Arçelik, Demirdöküm, Koç Holding ve Beko Ticaret ile LG Electronics Inc.'in Tûrkiye'de "Arçelik/LG Klima Sanayi ve Tiearet AŞ" unvanlı ortak şirket kurma işlemine izin verdiği belirtildi. Vergl geliPfflde sıkıntı sürüyor • ANKARA (AA) - Vergi gelirlerinde yaşanan sıkıntı sürüyor. Vergi tahsilatındaki artış, nisan ayı sonu itibanyla, yıllık yüzde 50'Iik enflasyonun 6 puan gerisinde kaldı. Maliye Bakanlığı .gv; Kamu Hesaplan '—f;-" 1 Bülteni'ne göre, vergi tahsilatı. nisan sonunda bir önceki yıhn aynı dönemine oranla yûzde 43.4 oranında artış gösterdi. Söz konusu rakam, mart ayı sonundaki yüzde 34.6'hk artışa göre belirgin bir iyileşmenin işareti olmakla birlikte, toptan eşya fiyatlanndaki yüzde 50'lik artışın yine de altında seyretti. TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından düzenlenen 2. Teknoloji Kongresi'ne ilgi yoğun olmadı Türk AR-GE'si masadaEkonomi Senisi - TÜBÎTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfi (TTGV) ve TÜ- StAD'ın ortaklaşa düzenledikleri 2. Tek- noloji Kongresi'nde uluslararası rekabete ayak uydurabümeninyolunun teknoloji üre- timi olduğu vurgulandı ve bu konuda dev- letin önderlik etmesi gerektiği belirtildi. Türkiye'de gerek özel sektörde gerekse hü- kümet çevrelerinde araştırma-gel iştirmenin (AR-GE) öneminin yeterince kavranamamış olduğu vurgulanırken. kongreye hükümetke- siminden kimsenin katılmaması dikkat çek- ti. Istanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen kongrenin açılışında konuşan TÜSlAD Yö^ netim Kurulu Başkaaı Erkırt Yücaoğtu, Tür- kiye'nin teknolojiye yatınm yapmadan sa- nayileşmede ve ihiacatta yeni atılımlar ya- pamayacağını, geleceğin iddialı ülkeleri ara- sında yer alamayacağını söyledi. Yücaoğ- lu, "TÜStAD, hükümetin kapsamh tekno- loji ve AR-GE teşvik programını gündeme alarak, teknoloji ve bifim konusundaki ku- rumlan bir bakanbk alOndatoplamasını sa- vunmaktadır" dedi. Ithalaria yabancı AR-GE besüyoruz Türkiye'nin yaptığı ithalatta AR-GE har- camalanmn maliyet payının da bulundugu- na dikkat çeken Yücaoğlu, "Türkiye'de AR- GE')* 1 harcayıp,ithalederken3 ödüyoruz. Her yıl yurtdışuıda bir AR-GE ordusu bes- Hyonız" diye konuştu. Nitelikli insana ya- tınm yapılmasını isteyen Yücaoğlu, "Ge- fişmiş ülkelerin tamamı GS\ 1f I'lerinin yüz- de 2'den fazlasını bilimsel faaliyetieri des- tekJemek için harcryor. Bu oran Türkiye'de binde 5 seviyesinde" dedi. Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan Ulu- sal Yenileme Sistemi'nin öneminedikkat çe- kenTÜBfTAK Başkan Yardımcısı Cemi An- kan da. başbakanın önderliğinde oluştura- lan Bılim ve Teknoloji Yüksek Konseyi uzun seneler boyunca birkez bile toplanma- dığından Türkiye'de teknoloji politikalan- nın geliştirilemediğine değindi. Ankan, "Bitim veteknolojidedevletin rolü değişti ve artb. Dolayısryla devletin ruiünü yeniden ta- nımlamakzorundayız" diye konuştu. DaımlerChrysler AG Malzeme Araştır- malan ve Üretim Başkan Yardımcısı Prof. Werner Poflmann ise, Türkiye'nin liberal- leşmeşe doğru ilerlediğini belirtti. Teknoloji ödülû Arçeük'in TÜBİTAK, TTBG ve TÜSlAD tarafindan oluşturulan Teknoloji Büyük Ödülü'nü, ikin- Iki ülke ticari ilişkilerinin arttınlması için Expotecnia'99 Fuan düzenleniyor Ispanyol şirketler Türkiye'de Ekonomi Servisi - Turizm ülke- si olarak tanınan lspanya, Türki- ye'ye yatınmlannı arttırmak için ekonomik çıkarma yaptı. Avru- pa'nın en batı ve en dogusundaki iki Akdeniz ülkesi arasındaki rica- ri ilişkilerin geliştirilmesi amacıy- la Ispanya'nın 300 büyük firma- sının katıldığı Expotecnia'99 Fu- an, dün Istanbul'da açıldı. Expoteenia Fuan 'nin açılışı ne- deniyle Türkiye'de bulunan lspan- ya Devlet Bakanı ve Başbakan Yar- dımcısı RodrigoRato, iki ülke şir- ketlerinin, yatınm ve işbirliği an- laşmalan yapmalannın yanı sıra Türkiye'nin bölgesindekı üçüncü ülke pazarlanna birlikte girmele- ri gerektiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Rato, Türkiye'nin AB'ye girmesini Ispanya'nın des- teklediğini belirterek, "Türldye Amıpa'da bir yandgşının oldugiı- rak yapılan çalışmalann bir an ön- ce tamamlanmasının önemine de- ğindi. nu bümeUdir" dedi. Iki ülke ticari ve ekonomik iliş- kilerinin hukuki altyapısının müm- kün olan en kısa sürede oluşturul- ması gerektiğini söyleyen Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel de bu çerçevede çifte vergilendirmenin Önlenmesi anlaşması ile ilgili ola- Tıcaret hacmi düşük tki ülke arasındaki olumlu geliş- melere karşın ticaret hacminin is- tenen seviyede bulunmadığını be- lirten Gürel, Expotecnia Fuan'nın iki ülke arasındaki ticari ilişkiler- de büyük firsatlaryaratacağını ifa- de etti. tspanya'nın Türkiye'ye ver- diği 410 milyon dolar krediye de değinen Gürel, bunun Türkiye'de yatınm yapacak Jspanyol firmala- nna ivme kazandıracağını söyle- di. Bu arada Gürel, fuar çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine, Al- manya'nın Köln kentinde yapıla- cak zirvede. AB'nin kimliği ile il- gili kararlaralınacağını belirterek, "Biam AB Oe ilgili turumuz beffi" dedi. ci kez Arçelik kazandı. Türkiye'de yenilikçi ürün geliştinne ça- balannı desteklemek ve Türk sanayi üriin- lerüıin dünya pazarlannda rekabet gücünü artırma çabalannı teşvik etmek amacıyla geçen yıl ilk kez verilen ödülü, "Orbital Çamaşır MakmesT projesıyle elde eden Ar- çelik, "MQM-MotorHata Tanılama Siste- mi" projesiyle bu yıl da büyük ödüle layık görüldü. Büyükler kategorisinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan da, "Isıcara Konfor" pro- jesiyle Başan Ödülü aldı. KOBt dalında bu yıl Uk kez verilen Tek- noloji Ödülleri ise Faz Elektrik Motor Ma- kine, Hipokrat Tıbbi Malzemeler ve Özçe- lik Tekstil Makinalan şirketlerince payla- şıldı. tlki 1998 yılında 750 kişinin katılımıy- la gerçekleştirilen Teknolo- ji Kongresi'ne buyılki katı- lım 500 kişi civannda kaldı. Kongrede, TÜSİAD, TÜ- BİTAK ve TTGV'ce hazır- lanan 6 maddelik "2. Tekno- lojiKongresi DektarasyomT kamuoyuna açıklandı. Deklarasyonda yer alan maddeler şunlar: - Hükümetler teknolojık gelişmeyi öncelikli gündem- lerine almalı, ve bir"devfet politikasT olarak belirlen- meli. - Yaratıcı bireyler yetiştir- mek için öğretim kurumlan politikalannı ve programla- nnı yeniden yapılandırmalı, Türk sanayiine de katkılar yapacak şekilde yönlendir- meli. - Özel sektör sanayi kuru- luşlan Ar-Ge harcamalann- daki paylannı gelişmiş ülke- lerdeki düzeye yükseltmeli. Belçika'dayumurta krizi BRÜKSEL(AA)-BelçikaSağlıkBa- kanlıgı 'mn, geçen hafta ülkede tavuk ve yumurta satışını yasaklamasından son- ra, mayonez, kek, pasta gibi yan üriinle- rin pıyasayasürülmesi de askıya ahnıyor. Yetkıliler, domuz eti sanşının da yasak- lanabileceğini ifade ediyorlar. Belçika'da, ocak ayından bu yana, kü- çükbas hayvan yemine "nidrokarbûr ve- ya motor yağj" kanşmış olabileceği, bu nedenle yumurta ve tavuklarda, kansere neden olan tt dk>ksm" maddesi bulundu- ğu açıklanmış, tavuk ve yumurta üreten 350 kadar çiftliğin pazarlama faaliyetle- ri geçen hafta askıya alınmıştı. Belçika'da üretilen suni yemlerin, Hol- landa ve Fransa'daki bazı fırmalar tara- fından da satın alındığı bildirildi. Sağlık Bakanı Marcel Colla. zararlı yemle baslenmiş tavuk ve kanatlı hay- vanlann birinci neslinin 26 Nisan'dan önce tamamen satıldıgını ve tüketildi- ğiru, ıkinci neslin kontrol altına alınma- sı ve nesiller arasında salgının nasıl ge- liştığinin anlaşılması için çaba harcan- dığını anlattı. Bakan, yumurtadan üretilen mayonez, sos, pasta gibi ürünlerin piyasaya sevki- yatının durdurulduğunu. analizlerin ke- sin sonuçlan alınmadan riske girilmeye- ceğıni belirtti. Yetkililer, söz konusu küçükbaş hay- van yemlerinin domuzlara da verildiği- ni, Hollanda'da yaptuılan analizlerin so- nuçlanna göre, domuz etinin de piyasa- dan çekilebileceğini duyurdular. KDP'nin vergisi petrolü durdurdu UZUUUN f OMURLU' KAMPANYA! Yedek Bataım ve ^ ^ P DeriKılıf ENVERSEVİŞ DtYARBAKJR - Türk ışadamlannın Irak'tan ala- caklanna karşılık, Mu- sul'dan getirilecek olan 81 milyon dolarlık ham pet- rol, Kürdıstan Demokrâtik Partisi'nin (KDP) 4 dolar- lık gümrükver- gisine takıldı. Mesut Barzani liderlığındeki KDP yetkilileri, 81 milyon dolarlık borca karşılık 2 yıl boyunca Irak'tan 2 milyon ton ham petrol taşıyacak olan Türk tankerlerinden ton başına 4 dolar isteyin- ce bugün Türkiye'ye başla- yacak olan akaryakıt sevkı- yaüönlendi. Irak'layıllar- dan bu yana ticaret yapan ve uzun bir süreden beri 81 milyon dolarlık alacaklan- nı tahsil edemeyen Türk işadamlan, Irak yetkilile- riyle geçen nisan ayında yaptıklan görüşmelerde, borçlanna karş,ılık ham pet- rol alabilme konusunda an- laştılar. Buanlaşmadan son- ra Irak'tan alacağı bulunan 49 firma "Güneydoğu Umut Petrol AŞ"yi kurdu ve ^' milyon do- larlık alacakla- nnı bu şirkete devrettiler. Şirket daha sonra ham pet- rolün Irak'ın Musul ken- tinden Batman'a taşınma- sı amacıyla "DeğerLTusla- rarası Taşunaahk Lunhet Şirketi" ile anlaşma yaptı. KDP, Türk tankerlerden 4 dolarlık vergi almakta ıs- rarlı olduğunu duyurmasına karşın Türk işadamlan bunu kabul etmediler. Dünya Bankası 155 milyon dolarlık proje Dünya Bankası Tür- kiye Direktörü Ajay Chibber. yeni hüküme- ti değerlendirmek için erken olduğunu belirte- rek "BekJeyipgörecegB'" dedi. Chibber, 2. Tekno- loji Kongresi kapsamın- da yaptığı konuşmada, Türkiye'de hem kamu kuruluşlan hem de özel sektörün Ar-Ge harca- malanmn artnnJması ge- rektiğini, aksi halde ge- lişmiş ülkeleri yakala- makta zorlanılacağını söyledi Chibber, Dünya Ban- kası'nin Türkiye'ye dün- ya pazanndaki yerinî sağlamlaştırmasi için çe- şitli projeler yoluyİa yar- dım sağladığını da an- lata. Chibber, 155 milyon dolarlık projenin çalış- malannın başjadığını ve 17 Haziran'da yönetim kuruiunun onayının alı- nacağını bildirdi. ÇÎFTÇİ DOSTU SADULLAH USUMİ Çay Üreticilepi Şokta Tanm ürünlerinin taban fiyatlan açıklanmadan ön- ce, her yıl bazı çevreler yanlış bilgılere dayanan haber- ler yaymaya başlar. Nitekim, bu yıl da kural değışme- di. Aynı senaryolar gene yazıldı ve uygulamaya konul- du. Çay, mısır, buğday, ayçiçegi, pancarfıyatlannın açık- lanması beklenirken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) tanma yapılan desteklerle ilgili ra- poru birdenbire gündeme getirildi. Raporda, Türkiye, dünya ülkeleri arasında tanma yapılan desteklerin arttınldığı iki ülkeden biri olarak göstenliyor. Bu arada rakamlar da veriliyor. 1997 yılın- da Türkiye'de devletin tanma yaptığı destek 17 milyar dolarmış... 1998 yılında ise bu destek 22 milyar dofa- ra çıkmış... Türk parası ile bir katrilyon liraya yakın... Ancak, raporlar böyle yazsa da, bu paralann yarıs bile çiftçinin cebine girmez. Girse, zaten çiftçi zengin olur, sorun kalmaz... Durumu anlamak için çiftçinin haline bakmak yeteriidir. Göreceğıniz manzaralar hep acıklıdır. Hepsi borçludur, bitiktir, tükenmıştir; malı, mülkü, tarlaa, traktörü hacizlidir. Çünkü, Hazine'den tanma destek adı altında çıka- nldığı ileri sürülen paralar çiftçinin kesesıne değil, baş- ka çevrelerin kasalanna akıyor... O çevreteri zengin ediyor... OECD raporunda, Türkiye ile Polonya'nın dışında di- ğer Batılı ülkelerin hiçbirinde tanma yapılan destekle- rin arttınlmadığı ilen sürülüyor. Doğrudur... Ama, Batı- lı ülkelerin yıllardan beri yapılan bol devlet desteklerı ile doyuma ulaştığını, desteklerin aynı ölçülerle de- vam ettiğini... Türkiye'de ise, 1980 yılından bu yana ta- nma desteklerin zaman zaman srfır noktasına kadar geıledığinı belirtmek kimsenin işine gelmiyor... • • • En son örnek çay. Kimin ve hangi makamın ılan et- tfği belli olmayan çay alımfiyatlan.Türkiye'de çiftçiye verilen değeri göstermeye yeter de artar bile... Doğu Karadenız bölgesınde üretilen bir kilo yaş çay yaprağının maliyetı 150 bın liranın üstünde... Hüküme- tin verdiği fiyat ise 118 bin lira. Yüz binlerceçay üreticısı geceli gündüzlü çalışacak... Sarp dağlann tepesınde hayatmı tehlikeye atacak... Kar. kış demeden çoluk çocuk koşturacak... Avuç dolusu masraf edecek... Aylarca çay bahçelerinde sürgün ke- secek... Patikalardan kilometrelerce uzaklıktakı depo- lara sırtında koca sepetlerte yaprak taşıyacak... Sonra da kilo başına 30 ile 40 bin lira zararedecek... Neden? Hükümetlerin holdınglerden yana izlediklen politika- lar yüzünden... Üç beş sanayici ve tüccar daha çok kazansın diye... Bu uğurda yüz binlerce çay üreticisi perişan edıliyor, açlığa mahkûm ediliyor... Tıpkı köle- lergibı... Geçen yıl bir kilo çay yaprağının maliyeti 110 bin li- ra civarındaydı. Üretici de 130 ile 140 bin lira istedi. Zamanın hükümeti 82 bin lira verdi. ikirtci, üçüncü sür- gün fıyatı ise 90 bin liraydı... Bu düşük fıyatlara bir de bazı özel çay fabrikaları- nın çeşrtli oyunlan ve ödemelerdeki gecikmeler ekle- nince, üreticiler perişan oldu... Bu yıl üreticiterin beklentisi ise, binnci sürgün için 180 bin, ikinci sürgün için ise 200 bin liraydı... Buna rağmen, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da aynı hatalı yöntem uygulandı. Çay alım fıyatlanna ya- pılacak zam, geçen yıla göre hesaplandı. Geçen yıl fi- yatlar zaten düşüktü. Bu düşük rakamın uzerine ge- ne küçük bir yüzde ılave edildığı zaman yuz binlerce çay üreticisi yeni bir facıa tablosu ile karşı karşıya kal- dı... • • • Alım fiyatlan bu yıl 15 gün gecikerek açıklandı. Bu arada, çaylannı toplayanlar fiyatı bilmeden yaprakla- nnı Çaykur'a ve tüccara venmek zorunda kaldılar. Bu sıkıntı devam ederken, çay alım fiyatlan 118 bın lira olarak açıklanınca üreticiler şok geçirdiler. Bölge Ziraat Odalan'nın, kooperatiflerin ve biriiklerin temsil- cileri hemen Ankara'nın yolunu tuttular. Trabzon Of Bölgesı Çay Kooperatiflerı Bırliği Baş- kanı Kemal Günaydın ile Çayeli Ziraat Odası ve Ko- operatif Başkanı Kadir Yılmaz'ın bu konudaki görüş- leri şöyle: Kullandğtmtz kredilerin faizleriyüzde 70... Çaya yapılan zam ise yüzde 42... Bu büyük haksızlık- tır... Mutlaka düzeltilmelidır..." Gerçekten de 118 bin lira alım fıyatı çok az. Eğer, 30 veya 40 bın lira civannda ek bir zam verilmezse çay üreticileri büyükölçüde zararedecektir. Başka bir ürü- nü olmayan bu bölge insanlan açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır... 15 Milyon TL Peşin Milyon veya 1 2 taksit Peşin Fiyatına , Taksit TURKCELL hat ve kart dahil 2 YIL garanti* :32 ı u;' U u n G S M B İ m ı -•.. 423 53 4S U a M N « M M f f c [0212128146 44 """ "".""" :A0A«A 0322ı •'STEKMK 45927 64 «ÜTAİtUt |0416 I-DUNL . „ . _ -AS'CU 2:3 46 56 M M M 0312) »AIPAKS aHHIYE 230 35 62 •ASTELBON SıHMYE 231 ' ' 31 •(5TILERS LL- : 313 96 86 •ASTE^LEFON 0ST1M 385 42 38 «ASTE1İFON SINCAN 270 00 42 •CENTAŞ : 0 P 4 3 ' £ : 37 -ESA ÇANKAYA 441 52 25 •FORS WZIUr 419 51 34 •MART-KOM 1UNAL,HLW i-S 38 8S -MK U.ETIS1M TUNAUHllMI 468 45 75 >ORTA ANADGUI G. QSMAM>ASA 446 38 98 •GITA »HA001.U MjWtjW 4281292 •ORTA AttHOOLU ATAKUU4407741 •02BE1URP(WIUS231803 •W6SR ^.NKATA 442 34 65 •YDS ULUS 31153 51AMTHLYA 10242ı .ALESAJı AÜWA 511 53 23 ASTEJ* 24314 •3 .BaGE 242 76 51ATBM |0256ı -ASTEL 21218 16 -TONSES KUŞABASI 61i 9C 64 BAUMSIR 10266, •KSA 249 68 46 •TîKNOTE. BANÖ'ÜIİA 714 60 16 »YOtVER INS AYVAUK 312 36 28 BOUI '0374ı KUBA.S 5J4 41 29 '»LCEL 215 24 24 HRSA ıO224] •TEKNOTEL 614 3} 95 "JZAV 2 T : 73 96 ÇAM(|M 03'6 •;CGAN 0"C 212 62 55 ÇMÛM '03641 •B0Q 225 39 3 1 D B K U (0258 •AS7Î1.263 2 7 23 «TAfttoua» 412 •FIRH 22S 51 75 EW«ejO284l tSESA 212 00 79 •GENC UZLN ISMA.L 225 46 61 EHZUIIU» 442 '»SENi 233 2C 32 ESKjSMR (02221'İLETIŞIM 230 53 ' HATAT ,0326' -EC£ ISH£>.DE : UN tU 37 ' 7 B T A « « . '0212, •ATA ILETIStM MERTER 637 69 15 •DEMSAN AKSAJIAY 586 52 31 -KRS ı*:ıCIVtKOY 213 68 88 •MERVE EMtNONU 522 51 25 'MCC GAYREHEPE 275 51 25 >M)6A FAI1H 5.-J 51 53 •SOJVI Rmm 243 45 76 'BeAISA* 3216ı «AOİKOY 418JB 77 .0EMSAN UNRAMYE L l 08 3C -MCC KAOIKOY 348 38 58 •SISTEM MALTEPE 352 19 47 IZMR (0232ı -ABEL CANKAYA " 5 56 85 'ABS »LSANCAR 446 85 85 -ASEL CANMVi 445 93 27 -GIPAS. 441 61 66 >"EMBA S£L.IK E:2 24 2t •lO'.İES ÇANKAVA445 03 33 K.MARAS ı0344ı VAPRAK214 28 27 KARAMJK ıO372) S-STV 4J 35 K MSTAIMİİIJ10366) -KALaı 212 "S 16 KArSOB (0352) «OOKASAN 234 5£ 60 K flSSIVCL£ M I 324 68 38 nAZI TLSANL 615 05 OOj AKİSAR 4127219K 23*90aiSB<HlJ386ı *rAl£T! iJJ GEBZE 64262 68 KUTAHVA |Q274 j » 102361 «AS*U« 237 94 00 •l)US 0324) DHT»237 3434 W»m M212 95 0 0 a | 0 »GULSBIEB 212 18 10 •nAHYAO LTAR AIAŞEHIR 653 12 T 2 • JLhj I ASI< 99 59 MEM TG LSANL 615 05 O O j İ S j » 102361 AS*U« 237 94 0 l)USU LTAR AIAŞEH 653 12 2 J AiKİSAR 4127219KRÜN>0324) •DH-T»237 3434 W»m [0252ı >HASI<214 99 59 •MEM lATAGt r ; 32 22 •ılKHG MARMAJÎİS 412 62 17 «ETSetlR [03841 .DENKASAN 212 60 54 MDU ıO*:2ı -30E. 23 38 18 «ZE10464] •8WBEN 214 01 5lS&Üihk ,0264ı -OEMSAN ADAPAZAB 281 \i 61 SitMSUM 1(362' .•BOt 432 46 66 S»AS (0346) -YAGMLB 225 H 76 TOMT (03S6I •PAS» TBİFC4 ZLE 3 r 95 « THKOAS :2S2) •ALTAN 260 00 60 VAJt |0432ı •CAVUŞOSLU 214 84 48 ZOMUMUI (03,72ı -BAhAP "i: GOKÇEBEV 51220 73 .BILMeB BILG 252 03 36 •KARArEL 253 71 10 •KAfiATEL EBEûd 323 48 48 •ılEIıN ELEHTROMK »LAPU 378 76 47 -SAREN DEVREK 556 58 02 «t»://mnrjMİMi.eoı» »/ TURKIYE'NIN TEK CEP TELEFONU! 129x47x25 mm. • 193 gr. • 85 saat stand-by, 3 saat konuşma süresi (Yüksek kapasıtejı pille)» Saat ve alarm • Tıtreşımlı, seslı uyarı özellıği • 3 satır. 36 karakter ekran • Mesaj ve çağrı özelliği •Baîarya/af garantf kapsamında degıidır ASELSAN Iterni reformunu altöst etmek! Vergi reformu dediğimiz 4369 sa- yılı yasa çıkalı bir yılı buldu bulacak bu yasayı tam anlamıyla anladığımız, tanıdığımız söylenemez. Kımi siya- siierimizin oy çıkarlannı ülke çıkar- lan üstûnde tutma alışkanhğını inat- la sürdürdüklerini hep bırlikte üzüle- rek gördük. fktidara geldiklerinde "vergi reformunu attüst edecekleri- ni" söyleyenlere ülkemizin mantıklı ınsanlan geçit vermedi. Çünkü ger- çek anlamda bir vergi refonnuna ül- kemizin gerçekten ihtiyacı vardı. Çıkanlan diğer yasalarda olduğu gi- bi vergı yasasmda da eksiklikler,yan- lışlar vardı, bu eksiklikler düzeltil- melidir. Yeni Maliye Bakanımızın önündeki ilk iş vergi reformunun ek- sikliklerinin tamamlanması olmalı. Ancak vergi reformunun bütünüyle altüst edilmesi ülke yaranna değil. Vergi yasalannı bütünüyle "aKüst" edeceklerıni sövleyenlerin bu düzen- lemeyi yeteri kadar tanıyamadıklan- nı düşünüyorum Vergi reformunun yükümlüler yaranna vazgeçilmez öne- rne sahip düzenlemelen var. Bu dü- zenlemelerın büyük bir bölümü 1.1.1999 tarihinden itibaren uygu- lanmaya başlanmış olup olumlu so- nuçlan 2000 yılında almacaktır. Yü- kümlüler vergi reformunun yarannı bu tarihten itibaren yaşayarak göre- bileceklerdir. İşte vergi reformunun yükümlüler yaranna düzenlemelen! • Ücret geliri dahil tüm kazançlar- da Gelir Vergısı oran; yüzde 25"ten viizde 15"eindinlmıştir. Yükümlüler bu yararlanmayla "Mart2000"de ta- nışacaklar. Uygulamanın getirdiği avantajı da bu tarihte yaşayarak gö- receklerdir. • Kurum kazançlan üzerinden top- lam yüzde 46 oranında "Kurumbr Vergja" kesintisi vergi reformuyla "yûzde3O'aindirilıniştir' % . Yükümlü- ler bu yararlanmayia da "Nisan 2000"de tanışacaklar. • Tüm Gelir Vergisi yükümlüleri- nin yakındığı "ha> l at standardı" uy- gulamasına vergi reformuyla son ve- rilmiştir. Küçük ve orta boy işletme- ler bu uygulamayla getirilen vergı avantajından a Mart2000"deyararla- nacaklar. • GajTİmenkuDerin emlak vergi matrahı 1 yıllık kira tutarlannın bile altındagösterilirken vergi reformuy- la gerçek değerleri üzerinden beyan edilmeleri sağlanmış. Emlak Vergisi oranlan da önemli ölçüde düşürül- müştür. (Konutlarda binde 4'ten bin- de 1 "e; iş yerlerinde binde 5'ten bin- de 2"ye indirilmiştir.) • Tüm Gelir ve Kunımlar Vergisi yükümlükrinin sürekli yakındıklan, kasa deften, perakende satış ve hası- lat defteri ve kambiyo senetleri def- teri tasdik ettirme ve tutma zorunlu- luğu kaldınlmıştır. • İlk kez üç ay içinde ödenmeyen yükümlü alacaklanna (devlet borçla- nna) aylık yüzde 8 oranında gecikme faizi ödemesi zorunluluğu getinldı. • Faiz, repo gibi menkul kıymet ge- lirlerinin "enflasyortdananndınldık- tan" sonraki tutarlan üzennden ver- gılendirilmeleri olanağı getirildi. • Serbest meslek sahiplerine taşıt- lannın işletmeye dahil edilmesi ve tüm giderlerinin indirilmesi olanağı sağlandı. • Verasetve tntikalVergisi'nde ver- gı dilimleri 20 katyükseltihrken ver- gi oranının ilk dilimi yüzde 4'ten yüz- de l'e indirildi. Bu uyguiama çift yönlü avantaj getirmiştir. • AraçlardaJd taşıt pulu uygula- masına son vermiştir. • Yatinm indirimi oranı, yüküm- lüler yaranna yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltildi, bu oran kalkınma- da öncelikli yörelerde yüzde 100'e yükseltilmiş, aynca henüz gerçekleş- memiş yatınmlara da indirim olana- ğı sağlanmışrır. • Elinde belgesiz demirbaş ve sto- ku bulunanlarabuvarhklarmı bildir- me firsatı verilrniştir. • Futbokulara tanınan az vergi ödeme ayncalığma son venlmiş; on- lann da diğer kişiler gibi genel vergi tarifesi üzerinden vergilendirilmele- ri sağlanmıştır. •Ticari işletmeye ka>ith taşırJann giderlerinin L'2'si indirim konusu ya- pılabılmekteyken tamamının indiril- mesıne olanak tanınmıştır. • Demirbaş alunında ödenen KDV'nin 1/3'ü alındığı dönemde in- dirim konusu yapılabiliyorken vergi reformuyla KDV'nin tamamının in- dirilmesi olanağı getirildi. • Kaynağı ne olursa obun elde edi- len kazançlarla, kaynağı açıklanama- yan tasaruruf ve harcamalar vergı kapsamına alınarak kayıt dışı işlem- lerin izlenmesi ortamı oluşturuldu. • Konut kira gelirlerindeki istisna kısım yüzde 100 arttınlmış ve bu tu- tann her yıl yeniden değerleme ora- nında arttınlması olanağı sağlandı. •Fatura kesme sının ] 0 milyon lı- radan 50 milyon liraya çıkanldı. •Afle reisi bevanı kakhrüdı, eş ve 18 yaşını dolduran çocuklann kendi gelirlerinı kendilerinin beyan etme- leri sağlandı. • 1998 yılı için 15 milyan; 1999 yı- lı için3.5 milyan geçmeyen çeşitli ka- zançlann beyan edilmesi zorunlulu- ğu kaldınlarak kırtasiyecılik büyük öl- çüde önlendi. Bu uyguiama gelecek yıllarda da vergı dilimlerindeki deği- şimle bağlantılı olarak sürecektir. •Teşvik belgesine bağfanan yab- nmlardakullaııılacak "maldneveteç- hizatlann- yurtıçı alımlannda KDV uygulaması kaldınldı. •tşietmelerde yabancı para üze- rinden düzenlenensenetli alacaklariçin reeskont ayırma ve bu tutan gider yazma olanagı sağlandı. •Geçjciverginin kazancıolmayan- lardan alınmaması ilkesı getinldi (bu düzenlemenin olumsuz yanlan tar- tışma konusu yapılabilir) Şimdi. vergi yasasını "altüst'" et- meyi düşünenlere samimi olarak so- ruyorum; yukanda yuzılı vergi refor- muyla getirilen 24 maddede özctiedi- ğim düzenlemenin hangisine neden karşısınız? Bu düzerüemeler ülkemizi gelece- ğe taşryacaktır? Vergi Reformu'nun vııkanda sa- yılan düzenlemeleri yükümlüler ve ülkemiz açısından vazgeçilmez öne- me sahiptir. Clkemizi geleceğe taşı- yacakyukandaki düzenlemelerialtüst etmek demek. ülkemizin geleceğini altüst etmek anlamına gelmektedir. Tekrar vurgulamaktav ız; v ergı de- ğişikliklerden önemli birbölümünün yükümlüler açısından olumlu yansı- mas2000 yılında olacaktır. Vergi Re- formu'nun gerçek yaran bütünüyle bu tarihte anlaşılacaktır. Doğruya doğru. eğnve eğri. Vergi reformununun olumlu yanlanni da ortaya koymak, toplumu yanlış bılgi- lendirmemek, yanlış yönlendırme- mek gerekiyor. Hele de topiuma ön- cülük etme iddiasında olan insanla- nn dennlemesıne araştırmadan ayak üstü vergi reformunun tümünü "al- tüst" edeceğini açıklamalan vanlış- tır, vaıuhıcıdır. Bizi rahadatan; ınsan- lanmızın artık "ayak üstü'" kahra- manlıklan değerlendirecek bılınç ak- lığına ulaşmış olmalandır. Vergi reformunun eksiklikleri yok mudur? Elbettc vardır.İleride bu köşede onlan da tartışacagız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog