Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

2riAZlRAN 1999 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Cumhurbaşkanı, KKTC'deki bazı Türk bankalan konusunda yasal önlem alınmasmı talep etti Denktaş'dankara para iddiası Dtnktaş suçladı. • 2000yıhnda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Denktaş, Başbakan Eroğlu'nu kara paraya karşı yasal önlerrder almaya çağırdı. REŞATAKAR LEFKOŞA - KKTC'de 2000 yılı- nın nisan ayında yapılacak olan Cum- hurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili pro- paganda savaşı erken başladı. Kıbns Cumhuriyeti Cumhurbaşka- nı Muavini ve Türk Toplumu Lide- ri olarak Dr. Fazıl Küçük'ten devral- dığı görevi 1973'ten beri aralıksız sürdüren RaufDenktaş, 2000 seçim- lerinde yeniden aday olacak. Denk- taş'm en güçlü rakibi ise 6 Aralık 1998 seçimlerinden zaferle çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Derviş Eroğ- lu. Sol partiler ise ortak bir aday ko- nusunda girişimlerde bulunurken, seçimlerin ancak iki turda sonuçla- nabileceğine kesin gözüyle bakılı- yor. Seçim propagandasına erken başlayan Denktaş ile Eroğlu'nun kar- şılıklı suçlamalan da kamuoyunda büyük ilgiyle izleniyor. Denktaş"ın son olarak, KKTC'de faaliyet gösteren Türkiye kökenli ba- zı kıyı bankalannın "kara para ak- ladıklan" konusunda çeşıtli duyum- lar aldığını belirterek Başbakan Eroğ- lu'nu yasal önlem almaya davet et- mesi, UBP çevrelerini rahatsız etti. Başbakan Derviş Eroğlu da kara Seçimlerde Afrika Ulusal Kongresi lideri Mbeki'nin oylann çoğunu alması bekleniyor G. Afrika'da demokrasi smavı • Afrika Ulusal Kongresi'nin lideri Thabo Mbeki ile Mandela sonrası döneme adım atmaya hazırlanan Güney Afrika'da bugün yapılacak seçimler demokrasiyi güçlendirmek açısından bir dönûm noktası olarak nitelendiriliyor. Dış Haberler Servisi - Güney Afrika'da bugün yapılacak parlamento seçimlerinde yanşan partilerden birisi olan Afrika Ulu- sal Kongresi'nin (ANC) lideri Thabo Mbe- ki, seçimlerin demokrasiyi güçlendirmek açısından dönüm noktası sayılabileceğini söyledi. ANC lideri Mbeki (56), CNN televizyo- nuna verdiği demeçte, 50 yıl boyunca ırk- çı rejimle yönetilen Güney Afrika'da demok- rasinin giderek güçlendiğini söyledi.Se- çimlerin sonucunda çoğunluğun ne istedi- ğinin ortaya çıkacağını belirten Mbeki, se- çilmesi halinde hedeflerbelirleyeceğini ve bir yıl sonra değerlendirmeler yapacağını söyledi. Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandeû'nın yerine gelmesı beklenen Tha- bo Mbeki, ırkçılığa yer olmayan bir Güney Afrika'nın hayalini kurduklannı, ancak bu- nun sadece bir hükümet politikası değil ay- nı zamanda kamuoyunun da sorumluluğu olması gerektiğini söyledi. Adayiar, seçim kamparryalannda, ûlkenin kötü olan ekonomik durumunu düzettme konusunda vaatierde bulundular. Mbeki'nin, Mandela'nın yerine gecmesi bekleniyor. paraya karşı yasa tasansının hazır olduğunu ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilerek yürürlüğe gi- receğini söyledi. Cumhurbaşkanı Denktaş, kıyı ban- kalannın denetlenmesini ve kara pa- ra aklanmasına izin verilmemesini önerirken "Böyk bir nam istemiyo- ruz" dedi. Denktaş, özetle şöyie dedi: "Dıştan şikâyetter aldım. Bir-flti bankanm karapara akladık- larmadairşMyetiervar. Bun- larm Merkez Bankasıve ilgi- li birimlerce süratle araşü- nlması gerekir. Konuyu üst düzev toplanoda da görüşe- ceğiz. Ancakhükümetten ri- cam. Türkhe'nin dc uzun zamandan beri beklediği ka- ra para aklanmasını önkye- cek yasanın süratle geçirü- mesidir. Bu KKTC'nin ta- nmmasıyla daflgilibir olay- dır." Suç duyurusu Bugün 18 milyon kayıtlı seçmenin san- dık. başına gideceği Güney Afrika'da ka- muoyu araştırmalan, Mbeki'nin oylann yüzde 59 ila 65'ini alarak seçimleri kaza- nacağını gösteriyor. Yeni seçilen parlamen- to 14 Haziran'da cumhurbaşkanım seçe- cek. Ülkede 50 yıllık ırkçı rejimin ardın- dan 1994 yılında yapılan seçimlerde çıkan olaylarda 700 kişi yaşamını kaybetmiş- ti. Bugünkü seçimlerde 10 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağı belirtildi. Bu arada. Güney Afrika'daki ırkçı faaliyetie- ri soruşturan Gercek ve Uzlaşma Komis- yonu'na ifade vermeyi reddettiği için ha- pıs ve para ce- zasına çarptırı- lan eski Devlet Baş- kanı Pieter W. Bot- ha'nın cezası Yüksek Mahkeme tarafından geçersiz sayıldı. 4 Netanyahu'yıı ABD devirdi' WASH1NGTON (AA) - Israil'de iki hafta önce yapılan genel seçimleri kay- beden eski Başbakan Benyamin Netan- yahu'nun danışmanı David Bar-IDan, Ne- tanyahu'nun, ABD yönetiminin olanca baskısı sonucu devrildiğini söyledi. Bar-ülan, Amerikah gazetecilere yap- tığı açıklamada, "ABD yönetimi, son bir- kaç aydırgüdûmündeki basına. Netanya- hu aieyhtan yaian haberler sızdırdı. ABD Başkanı Bill Clinton, danışmanlannı biz- zat Netanyahu'nun başrakibinin emrine verdi. Kısaca Clinton yönetimi, İsraü'in içişlerine müdahale ederek. Netanyahu'yu devirmek için eiinden geieni yaptı ve ma- aksef başanh oMu" dedi. Bar-Illan, Netanyahu aleyhtan kam- panyanın başmı çekenler arasında, ken- disi de Musevi asıllı olan Dışişleri Baka- nı Madekine Albright'ın bulunduğunu, Netanyahu'nun Ortadoğu banş sürecini torpillediğini savunan Albright'ın. aslın- da Israil karşıtı politikalar izlediğini ifa- de etti. Karmaşık bir plan uyguladılar Netanyahu'nun danışmanı. "ABDyö- netani, bütün bu kötülüklcriyaparken, bir taraftan da seçüningalibi tşçi Partili Ehud Barak'ı sanki bizzat desteklemiyornıuş gibi yapo. Çok karmasık. planh bir çalış- mayla Netanyahu'yu devirdfler" dedi. Rauf Denktaş, Başbakan Derviş Eroğlu'nu kara para olayı ile köşeye sıkıştırma- ya çalışırken ana muhalefet- teki Demokrat Parti'nin Ge- nel Başkanlığı'nı yüriiten oğ- lu Serdar Denktaş da Başsav- cılığa Eroğlu aleyhinde suç duyurusunda bulundu. Eroğlu'nu, son genel se- çimlerde "Security Bank" isimli kıyı bankasına ait, gümrüksüz BMW aracı kul- lanmakla suçlayan Serdar Denktaş, günlerdir kamu- oyunu meşgul eden "Çinli vatandaş" olayında da yasal suçlar olduğunu iddia etti. KKTC'ye 1977 yılında ge- len Çinli fizik profesörünün vatandaş yapılmasına Eroğ- lu'nun onay verdiğini savu- nan Serdar Denktaş, bu olay- la Eroğlu'na BMW aracı kul- lanma hakkı veren Security Bank yönetimi arasında bağ- lantı olduğunu, KKTC'ye getirilmesi gereken bir mil- yon dolann kaybolduğunu ileri sürdü. Chirac'tan AB'ye Türkiye çağnsı R\RİS (A4) - Fransa Cumhurbaş- kanı Jacques Chirac ve Almanya Başbakam Gerhard Schröder ara- sında Toulouse kentınde yapılan zir- ve sırasında Türkiye ve Avrupa Bir- liği (AB) üişkılennin de gündeme gel- diği bildirildi. Konuyla ilgili olarak AA muhabi- rinin sorulannı yanıtlayan Elysee Sarayı'ndan bir yetkiliye göre Chi- rac, Schröder'e 3-4 Haziran tarihle- nnde Köln kentinde yapılacak zirve- nin Türkiye ve AB arasındaki ilişki- lerde yaşanan soğukluğun aşılması için iyi bir firsat oluşturması gerek- tiğini söyledi. • Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakam Schröder'den AB zirvesinde Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için bir formül bulunmasım istedi. Chirac 'ın, Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel ile 5 Mayıs tanhinde Paris'te yaptığı görüşmeye atıftabu- lundugu ve Alman liderden Köln zirvesi sırasında Türkiye ve AB iliş- kilerinin yakınlaşması ve Türkiye'nin Avrupa'ya demir atması konusunda bir formül bulunmasım istediği kay- dedildi. Fransa Cumhurbaşkanı Chi- rac'ın, AB'nin Türkiye'ye, gümrük birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirmesi için gerekli çalışma- lann artık sona erdirilmesini aynca istediği öğrenildi. Türkiye, gecen yıl yapılan Lüksem- burg zirvesi sonrasında aday ülkeler listesine ahnmamasını protesto ede- rek AB ile siyasi diyaloğu kestiğini açıklamıştı. Öte yandan Chirac- Schröder zir- vesi sırasında Avrupa'nın ABD'den bağımsız bir savunma yapısına ka- vuşması konusunda görüş birliğine vanldığı bildirildi. C-8'lerin Kıbns planı Federasyon neden şimdi ? LEYLA TAVŞAINOĞLU G-8 zengin ülkeler gru- bunun Kıbns'ta bir federas- yon kunüması isteğini di- le getirmesi haberi basın- da yer aldığından beri ko- nuyla ilgili değerlendirme- ler ve tepkilerepeyce cılız çıktı. ilgili taraflar pek de suya sabuna dokunmayan açıklamalanyla gelişme- yi "Acaba bir sis bulutu ardınamıgizlemekistiyor- br" sorusunu akla getiri- yordu. Kuzey ve Güney Kıb- ns'ta ciddi bir telaş bulun- duğu du- _ • Rauf Denktaş'ın bir karşı hamle amacıyla Kıbns'taki Türk bankalannda kara para aklandığmı telaffuz ettigıni düşünmek sanıyoruz yanılgı olmaz. yumlan alı- nırken An- kara'nın iç politika ve Abdullah Ocalandava- sına dikkat- lerini yoğun- laştırdığı iz- lenimleri ah- nıyordu. Ati- na'da tutum dikkatliydi. Tam da bu sıradaG-8*in Kıbns'ta bir federasyon için neden böylesine istek- 1i bir hava içine girdiği me- raklan uyandınrken çeşit- li spekülasyonlan da gün- deme getiriyordu. Abdullah Öcalan'm pa- ketlenip Kenya'dan Türki- ye'ye gönderilmesi, Ko- soN'a savaşının Sırplar'ın başına patlaması, Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurul- ması kulislerinin canlan- dınlması ve Irak'ta Sad- dam'ın geleceğinin belir- sizliği... Bütün bu noktalann üst üste çakışması bir rastlan- tı mıydı? Daha da ötesi, Yunanis- tan'ın Abdullah Öcalan'm Kenya'ya kaçınlmasında oynadığı rol hangi "mas- ter plan"ın hangi parçası- na oturuyordu? Ankara'nın bölgede ba- zı kazanımlar karşılığı ba- zı ödünler vermeye hazır olduğundan söz ediliyordu. Bunlann arasında Kıbns sorununun "bir şeidide" çözümü de vardı. Ancak burada Kuzey Kıbns'ta Denktaş unsuru ön plana çıkıyordu? Özellikle bir federasyonu öngören Kıb- ns'la ilgili nihai bir çözü- me Denktaşnasıl tepkı gös- terecek, Ankara bu nokta- da hangi adı- mı atacaktı? Derken, dün KKTC Cumhurbaş- kanı Rauf Denktaş Kıb- ns'ta kurulan Türk bankala- nnda karapa- ra aklandığı suçlamasını yaptı. fyi de bu tür haber- lerve suçlamalan daha ön- ce de pek çok kişi yapmış- tı. Kıbns'ta kurulu banka- larda kara para aklandığı çeşitli televizyonlarda ha- ber programlanna konu olmuş, basında yeralmış- n. Bu olguyu yıllardır sa- ğır sultan duymuştu da Sa- yın Denktaş'ın bundan tam bugünlerde mi habe- ri olmuştu? Sanmıyoruz, hatta ihtimal de vermiyo- ruz. KKTC Cumhurbaş- kanı Rauf Denktaş'ın bu aşamada bir karşı hamle amacıyla Kıbns'taki Türk bankalannda kara para ak- landığmı telaffuz ettiğini düşünmek sanıyoruz ya- nılgı olmaz. Sıra şimdi bankalann yapacağı açık- lamada. ALVİRİ OYBİRLİĞtYLE SEÇİLDt Tahran'a ıluıılı belediye başkanı TAHRAN(AA)-lran'ın başkenti Tahran'ın bele- diye başkanlığına reform yanlısı MurtazaAhiri se- çildi. tRNA'nm haberine gö- re, Tahran Belediye Mec- lisi'nindünkü 12. toplan- tısında yapılan gizli oyla- mada, Alviri, belediye baş- kanlığına oy birliği ile ge- tirildi. 26 Şubat'ta Iran'da ilk kez yapılan yerel se- çimlerleişbaşınagelen 15 üyeli Tahran Belediye Meclisi, 29 Nisan'da göre- ve başlamasından bu ya- na geçen son bir aydır, be- lediye başkanlığı için bir aday üzerinde uzlaşmaya çalışıyordu. Eski Belediye Başkanı Gulamhüse>in Kerbasçi. hakkında açıian yolsuzluk davası nedeniyle geçen yıl görevden uzaklaştınlmış, yargılama sonunda kesin- leşen iki yıl hapis cezası- nı çekmek üzere geçen ay başında hapse atılmıştı. Eğitimde ve meslekte başarı çıtasını yükseltmek isteyenler için "DÜNYA BİR SAHNEDİR, ONLAR DA OYUNCULARI" Oyun anlamlı, yaratıcı, katılımcı, paylaşımcı bir etkinliktir. Etik değerler. aşk, sanat, kültür, cinsellik, hayranlık, öykünme, beğenilme kavramlan oyunlara göre içerik kazanır. O halde? Her yaş grubuna ve her meslek grubuna açık kurslara katılın. Ayla Algan, Aliye Uzunatağan, Taner Barlas, Sönmez Atasoy, Ayşın Candan, Canan Göknil, Yonca Inal, Zekai Müftüoğlu, Prof. Dr. Ismail Ersevim, Haşmet Zeybek, Mustafa Kaplan, Selim İleri yönetiminde tiyatro, diksiyon, fonetik, ses, hareket enerjisi, dans, yazarlık, mim dersleri. Hangi bölümü seçtiniz? G C Z E L L İ K L E R E V t T ı y t l r o O k u t u Ihlamur Yolu 21'4 Mine Apt. Nişantaşı- îstanbul Tel:(0212)234 09 93-232 83 95 CumhuriYBt . kitapkulubûl jpl N1Z BALE GOSTERfi^ll TAKSIM SERGİ SALONU'NDA 3 Haziran Perşembe (Yârm) KUĞU GÖLÜ (Bate4perde) Tchaikovsky'nin ölümsüz yapıtında FONTEYNveNUREYEV.. Üstüne üstlük Viyana Senfoni Orkestrasını JOHNLANCBERY : yönetiyor. (Vıdeo Gösterimi) Saat:U.00ve17.Wde Süresi:106 30Dakıka İstiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 AĞAÇKAKAN * BASIM VE ILFIŞIM HI2 SfH veTIC ALŞ Eski Genel Müdürümüz Sayın Fatih ARIMAN'ın 26/02/1999 tarihi röbarıyle şirketımızle olan her türlü ilişkısı kesilmiş bulunmaktadır. İlgililerin bilgısine sunulur. İLAN T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1994/516 - 1998/56 K Dava konusu Sivas merkez Inceyul köyü Durdulu mevkıinde kain pafta i.38d.09b. parsel 551'de kayıtlı 20.700 m2 yüzölçümünde tarla cinsinden taşuımazın Maliye Hazınesi adına olan tapu kaydının iptali ile Ömer oğlu Osman Yıldız adına tapu kayıt ve tesciline karar verilmiş olup mahkememizin 17.2.1998 tarih ve 1994'516-/98/56 karar sayılı hüküm ile davanın kabu- lüne karar verilmiş olup davalı tarafından temyiz edil- miş olup Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 28.11.1999 gün ve 9700-471 sayılı ilamı ile onanmış olup işbu onama karan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davaya dahil edilenler Hatice Görgün, Şükrü Yıldız, Mevlüde Yıldız, Vahap Yıldız, Ayşe Görgün'e Yargıtay onama ılanı tebliğ olunur. Basm: 24890 FATİH1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1998'345 Davacı Demet Takur tarafından davalı Yener Takur aleyhine açıian boşamna davasında: Davalının Şehzade Restorant Ist. Büyükşehir Bele- dıyesi Yanı/lst. adresine teblıgat yapılamamış ve zabı- ta marifeti ile de yeni adresinin tespiti mümkün olama- mış, bu suretle davalı Yener Takur'a dava dılekçesinın ilanen tebliğıne, yargılamanın 4.6.1999 günü saat 9.30 da yapılmasına karar verilmiş bulu- nulduğundan muhatabın bizzat mahkememızde hazır bulunması veya kendisıni kanuni bir vekil ile temsil et- tirmesı, gelmediği takdirde HUMK. 213/2. maddesi gereğince gıyabında devam olunacağı, dava dilekçesı- nin teblıği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 4.5.1999 Basın: 25268 Kimliğimi kaybettim, hükümsüzdür. HANDAN TANSEL PENDİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998,748 Davacı Fatma Cakır tarafından davalı Mahmut Ke- mal Çakır aleyhine mahkememizde boşanma davası açılmış olup, yapılan açık duruşmalan sonunda: Mah- kememizden venlen 04.5.1999 tarih, 98748 esas 99/242 karar sayılı ilamımızla taraflann boşanmalan- na daır verilen karanmızın davalıya ilanen tebliğine ka- rar verilmiş olmakla: Mahkememizde davalı olan, an- cak adresi mahkememizce tespit edilemeyen ve kendi- sine teblıgat yapılamayan davalı Mahmut Kemal Ça- kır'a işbu karanmızın gazetede ilantndan itibaren 15 gün içinde karanmıza karşı herhangi bir itirazlan var ise mahkememız 98'748 esas, 99/242 karar sayılı dava dosyamıza bizzat getirmeleri davetiye yerine kaim ol- mak üzere davalı Mahmut Kemal Çakır'a ilanen tebliğ olunur. 24.05.1999 Basın: 25349 ÜSKÜDAR ASLİYE 3. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1998/27 KararNo: 1999/175 Davacı Hamdi Ünal vekili tarafından, Ankara, Dik- men, Sokullu Cad. Bükülmez Sokak Kurt Apt. No. 17'de mukım davalı Nihal Ünal aleyhine açıian şiddet- li geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının duruşması sonunda, 10.3.1999 tarih ve E. 1998/27 K. 1999/175 sayılı karar ile subut bulan boşanma davasının kabulü ile Malatya, Akçadağ, Kozalak köyü, cilt 072/01, say- fa 68, kütük 25'te nüfusa kayıtlı, Haydar kızı, Zey- nep'ten olma 1966 doğumlu Nihal Ünal ile Ali Seydi oğlu, Zeynep'ten olma 1958 doğumlu Hamdi Ünal'ın M.K.nun 134. maddesi uyannca boşanmalanna, müş- terek çocuklan 1993 doğumlu Onur Furkan'ın velaye- tınin davalı anneye bırakılmasına, karann kesinleşme- sine kadar tebliğ ve kesinleşmesinden sonra iştirak na- fakası olarak devam etmek üzere 25.000.000.- TL na- fakanın davacıdan alınarak bilvelaye davalı anneye ve- •nlmesine. baba ile şahsı ilışkılennin tesisine, yargıla- ma giderlerinin daN'acı üzerinde bırakılmasına karar ve- rilmiş ve davalının adresinin meçhul bulunması sebe- biyle, evvelce kendisine tebligatlan ilanen tebliğ edil- miş ve mahkeme ılamının da ilanen tebliğine karar ve- rilmiş bulunmakla, davalı Nihal Ünal'a mahkeme ila- mı teblıği yenne kaim olmak üzere ilan olunur. 24.5.1999Basın: 25005 İŞADAMLARI, POLİTİKAGİLAR, SİVİL TOPLUM ÖBGÜTLERİ ÜYENİ HÜKÜMETTEN KİMLER, NELER BEKLİYOR VEBA, TİFO, KOLERA TARİHİN FELAKETLERİ GERİ DÖNÜYOR MAHİR KAYNAK'TAN ŞOK AÇIKLAMALAR NATO KENDİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR BA1KANLARI NASIL BİR GELECEK BEKUYOR HASANKEYF'İ BARAJ ALACAK ÇİZGİLBİİYU MUSA KART Nokta dergisi Internet Web Adresi: hrtD: vvww metiyalexl.com. nokta Nokta dergisi. E-Mail Adresi: iokta@ medyatext.com Çalışma gun ve saatlen ıçınde veya dışında MUHAŞEBE, BİLGİSAYAR ve İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ ARANIYOR Mesiekı niteliklere sahıp ısteklılerın Merkez Müdürluğümüze başvurmaları rıca olunur. MerkBZ : Beyazıt Mlttıat Paşa Cad 14'1 Tei 10212) 517 92 57, 517 92 58 Kadıköy : Allıyol Kuşdılı Cadaesı 6 8 Tei 10216) 336 11 50. 338 0842 S15I1 : Abıdeı HOrnyet C HasalSok 15 Tel (0212,230 90 37.234 30 49 Bakırköy . Hüsrevıye S I0.4 (Mıgrossırasn Tel 10212 56129 06 571313'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog